آفتاب

مواد غذایی

آجیل و خشکبار انواع گوشت مرغ ماهی و میگو میوه و تره بار نهاده های دامی و کشاورزی

قیمت مرغ زنده

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۸۹ مورد
میانگین قیمت ( ریال )
چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۶,۴۳۷
چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۶,۱۱۹
چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۴,۷۹۸
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۵,۴۸۴
چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۸,۰۰۴
چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۸,۰۹۴
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۴۱,۲۸۴
چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۴۰,۴۲۴
چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۴۲,۳۹۴
چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۴۱,۲۱۴
چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۴۱,۸۰۴
چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۴۳,۵۵۷
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۸,۲۰۳
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۸,۸۰۰
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۴۰,۵۲۹
چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۹,۴۲۵
چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۴۲,۵۸۱
چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۴۸,۵۱۸
چهارشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۵۴,۰۷۰
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۵۳,۲۵۵
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۵۰,۳۹۰
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۵۳,۶۹۰
چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۵۳,۴۴۸
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۵۲,۳۲۳
چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۵۱,۱۳۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۸۹ مورد