آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 1 منطقه 10 منطقه 11 منطقه 12 منطقه 13 منطقه 14 منطقه 15 منطقه 16 منطقه 17 منطقه 18 منطقه 19 منطقه 2 منطقه 20 منطقه 21 منطقه 22 منطقه 3 منطقه 4 منطقه 5 منطقه 6 منطقه 7 منطقه 8 منطقه 9

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 8

آخرین به روز رسانی : پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۳۲ : ۰۲ عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
تهرانپارس . بلوار شاهد نو ساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . بلوار پروین نو ساز ۴,۲۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . دماوند نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . فلکه 4 نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
تهرانپارس .خیابان 220 نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . رشید جنوبی نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . اردیبهشت 154 نو ساز ۷,۱۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . اردیبهشت نو ساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
وحیدیه . تسلیحات نو ساز ۴,۱۰۰,۰۰۰
نارمك . دردشت نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
نارمك . چهارراه تلفنخانه نو ساز ۴,۹۰۰,۰۰۰
نارمك . مدائن شمالی نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
نارمك . میدان 46 نو ساز ۵,۳۰۰,۰۰۰
نارمك . میدان 97 نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
نارمك . میدان هلال احمر نو ساز ۶,۱۰۰,۰۰۰
نارمك . مهر نو ساز ۶,۶۰۰,۰۰۰
نارمك . دمیرچی نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
نارمك . سمنگان نو ساز ۵,۸۰۰,۰۰۰
نارمك . مرجان نو ساز ۶,۲۰۰,۰۰۰
نارمك . میدان 16 نو ساز ۵,۶۰۰,۰۰۰
نارمك . 46 متری غربی نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . حسینی نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . امیر نیا نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
بلوار شاهد 11 ۲,۶۰۰,۰۰۰
پروین 8 ۳,۵۰۰,۰۰۰
تهرانپارس - استقلال نوساز ۳,۷۰۰,۰۰۰
تهرانپارس - باقری نوساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
تهرانپارس - فلکه اول نوساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
دردشت 8 ۳,۵۰۰,۰۰۰
چهارراه تلفنخانه نوساز ۳,۸۰۰,۰۰۰
دکتر آیت نوساز ۴,۲۰۰,۰۰۰
مدائن 4 ۳,۹۰۰,۰۰۰
میدان نبوت 11 ۳,۵۰۰,۰۰۰
شهید ثانی نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
وحیدیه - زرکش نوساز ۳,۲۰۰,۰۰۰
وحیدیه - واشقانی نوساز ۳,۴۰۰,۰۰۰
وحیدیه - میدان تسلیحات 9 ۲,۹۰۰,۰۰۰
نارمک - مرجان 25 ۳,۳۰۰,۰۰۰
نارمک - سمنگان نوساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
جانبازان غربی نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی - لاهیجانی نوساز ۳,۴۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی - کمالی نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی - قدیری نوساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی - استادحسن بنا نوساز ۴,۸۰۰,۰۰۰