آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 1 منطقه 10 منطقه 11 منطقه 12 منطقه 13 منطقه 14 منطقه 15 منطقه 16 منطقه 17 منطقه 18 منطقه 19 منطقه 2 منطقه 20 منطقه 21 منطقه 22 منطقه 3 منطقه 4 منطقه 5 منطقه 6 منطقه 7 منطقه 8 منطقه 9

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 7

آخرین به روز رسانی : پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۴۵ : ۰۲ عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
سبلان شمالی . ابراهیم حسنی نو ساز ۳,۸۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی . حقیقت پسند نو ساز ۳,۳۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی . داوودآبادی نو ساز ۳,۶۰۰,۰۰۰
شریعتی . ماهرو زاده نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی . محسن آزادی نو ساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
شریعتی . سهیل نو ساز ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
سبلان جنوبی . 10 متری بانك نو ساز ۳,۲۰۰,۰۰۰
شریعتی . پایین تراز بهار شیراز نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی . محدوه پل صدر نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
آپادانا . نوبخت نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
تركمنستان نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
آپادانا . مرغاب نو ساز ۸,۶۰۰,۰۰۰
سهروردی شمالی . اندیشه نو ساز ۸,۱۰۰,۰۰۰
سهروردی شمالی . ابن یمین نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی . نوبخت نو ساز ۸,۷۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی . ملك 6 ۵,۸۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی . زنده دلان 14 ۴,۷۰۰,۰۰۰
خواجه نظام . اجاره دار 3 ۳,۲۰۰,۰۰۰
خواجه نظام . مانگار 3 ۳,۵۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی . شهید علیپور نو ساز ۳,۷۰۰,۰۰۰
ترکمنستان نوساز ۵,۹۰۰,۰۰۰
باغ صبا 12 ۵,۵۰۰,۰۰۰
میدان سپاه نوساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
سبلان جنوبی نوساز ۳,۴۰۰,۰۰۰
سبلان نوساز ۳,۸۰۰,۰۰۰
خواجه نظام - شیخصفی 3 ۲,۹۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی -بهار شیراز 30 ۳,۲۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی -امیر اتابک نوساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی -ملک نوساز ۵,۳۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی -ملایری پور نوساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
سهروردی شمالی -مهرداد نوساز ۶,۳۰۰,۰۰۰
سهروردی شمالی -پاییزی نوساز ۶,۹۰۰,۰۰۰
سهروردی شمالی -اندیشه نوساز ۵,۴۰۰,۰۰۰
آپادانا - نیلوفر نوساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
آپادانا - مهناز نوساز ۶,۶۰۰,۰۰۰
شریعتی - محدوه پل صدر نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
کاشانی موحد