آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 1 منطقه 10 منطقه 11 منطقه 12 منطقه 13 منطقه 14 منطقه 15 منطقه 16 منطقه 17 منطقه 18 منطقه 19 منطقه 2 منطقه 20 منطقه 21 منطقه 22 منطقه 3 منطقه 4 منطقه 5 منطقه 6 منطقه 7 منطقه 8 منطقه 9

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 5

آخرین به روز رسانی : چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ۲۴ : ۱۵ عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
اندیشه شمالی نو ساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
شهر زیبا . قدس نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
شهر زیبا . مرادی نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
شهر زیبا . شربیانی غربی نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
باغ فیض .22 بهمن نو ساز ۵,۳۰۰,۰۰۰
باغ فیض . طالقانی نو ساز ۴,۶۰۰,۰۰۰
آیت اله كاشانی . بلوار اباذر نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
آیت اله كاشانی . بهنام نو ساز ۷,۸۰۰,۰۰۰
آیت اله كاشانی . بلوار آلاله نو ساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
پونك . بلوار همیلا نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
پونك . بلوار كمالی نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
پونك . سردار جنگل نو ساز ۶,۱۰۰,۰۰۰
پونك . میدان پونك نو ساز ۶,۸۰۰,۰۰۰
شهران . فلكه اول نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
شهران . محدوده پاسگاه نو ساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
شهران . كوهسار نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
شهران . وسك نو ساز ۶,۱۰۰,۰۰۰
آبشناسان نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . حصارك نو ساز ۲,۷۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . 22 متری شقایق نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . شهرك مبعث نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . گلزار شرقی نو ساز ۵,۶۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . اقاقیا نو ساز ۵,۱۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . بهارستان نو ساز ۴,۶۵۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . بلوار بعثت نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . شهید ساسانی نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
شهرک امید - متروصادقیه 25 ۲,۹۰۰,۰۰۰
فلکه دوم صادقیه نوساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
اندیشه شمالی - نسترن نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
شهر زیبا - مرادی 5 ۳,۱۰۰,۰۰۰
شهر زیبا - شربیانیغربی نوساز ۴,۳۰۰,۰۰۰
باغ فیض - ثامن الحجج نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
آیت اله کاشانی - تعاون 18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
آیت اله کاشانی اتوبان حكيم نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
پونک - میرزا بابایشرقی 14 ۳,۶۰۰,۰۰۰
پونک - میدان پونک نوساز ۵,۴۰۰,۰۰۰
پونک - همیلا 10 ۴,۵۰۰,۰۰۰
پونک - سردار جنگل 9 ۳,۹۰۰,۰۰۰
شهران - محدوده نیرو نوساز ۳,۶۰۰,۰۰۰
شهران - فلکه اول نوساز ۵,۸۰۰,۰۰۰
شهران - سمیه نوساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
شهران - کوهسار نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
شهران - جهاد 9 ۴,۹۰۰,۰۰۰
آبشناسان - فلکهاول 12 ۳,۴۰۰,۰۰۰
جنت آباد - شاهین شمالی نوساز ۵,۶۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی -علامه طباطبایی نوساز ۵,۴۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی -شهرک مبعث نوساز ۵,۱۰۰,۰۰۰