آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 1 منطقه 10 منطقه 11 منطقه 12 منطقه 13 منطقه 14 منطقه 15 منطقه 16 منطقه 17 منطقه 18 منطقه 19 منطقه 2 منطقه 20 منطقه 21 منطقه 22 منطقه 3 منطقه 4 منطقه 5 منطقه 6 منطقه 7 منطقه 8 منطقه 9

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 4

آخرین به روز رسانی : شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۲ عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
مجیدیه جنوبی .3 راه ارامنه نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه جنوبی . كرمان جنوبی نو ساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . میدان ملت نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا شمالی نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . 16 متری دوم نو ساز ۵,۳۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . كرمان شمالی نو ساز ۴,۱۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . لاهیجانی نو ساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
لویزان . شاه رضایی نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
لویزان . شیان 3 نو ساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
میدان هروی . مكران جنوبی نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
میدان هروی . ظابطی نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
شهید عراقی . پایدار فرد نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
شهید عراقی . كشوری نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
فلكه سوم تهرانپارس 5 ۴,۲۰۰,۰۰۰
هنگام . چهارراه استقلال نو ساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
دلاوران . آزادگان شمالی نو ساز ۳,۵۰۰,۰۰۰
دلاوران . تكاوران شمالی نو ساز ۳,۵۰۰,۰۰۰
دلاوران . والاییان شمالی نو ساز ۳,۸۰۰,۰۰۰
شهرك امید 20 ۶,۵۰۰,۰۰۰
تهران پارس . شهرك پارس نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
فرجام غربی . حیدرخانی نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
فرجام غربی . عبادی جنوبی نو ساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
فرجام غربی . تقاطع فرجام و سراج نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
فرجام غربی . 4 راه خاور نو ساز ۵,۴۰۰,۰۰۰
جشنواره . شهید نقدی نو ساز ۴,۰۰۰,۰۰۰
جشنواره . امین نو ساز ۳,۴۰۰,۰۰۰
جشنواره . 15 متری مطهری نو ساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
جشنواره . اسفندانی نو ساز ۴,۱۰۰,۰۰۰
جشنواره . درختی نو ساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
جشنواره . زهدی نو ساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
حكیمیه . شهرك والفجر 18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
شهرك حكیمیه . پگاه نوساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
شهرك حكیمیه . مجتمع ولیعصر 3 ۳,۵۰۰,۰۰۰
حسین آباد - جوانشیر نوساز ۴,۴۰۰,۰۰۰
مبارک آباد - افتخاریان 6 ۵,۰۰۰,۰۰۰
لویزان - شیان نوساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
لویزان - فرشادی 4 ۳,۴۰۰,۰۰۰
میدان هروی - وفامنش نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
شهید عراقی - گلرومفرد نوساز ۶,۹۰۰,۰۰۰
فلکه سوم تهرانپارس نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
هنگام - شمیران نو نوساز ۲,۷۰۰,۰۰۰
دلاوران - تکاورانشمالی نوساز ۳,۵۰۰,۰۰۰
شهرک امید نوساز
شهرک پارس نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
مجیدیه جنوبی - سه راه ارامنه نوساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
مجیدیه - استاد حسنبنا شمالی نوساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
فرجام غربی - چهارراهخاور 2 ۳,۶۰۰,۰۰۰
جشنواره - زهدی نوساز ۳,۷۰۰,۰۰۰
جشنواره - میدان اشراق نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
شهرک والفجر 15 ۲,۶۰۰,۰۰۰
شهرک حکیمیه - کویدانشگاه 15 ۲,۸۰۰,۰۰۰
شهرک حکیمیه - بلواربهار 1 ۲,۶۰۰,۰۰۰