آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت ارز - ارز سنا

بیشترین(ریال) فروش(ریال) قیمت قیمت(ریال) کمترین(ریال)
  قیمت لیر ترکیه(سامانه سنا) ۲۱,۷۳۰ ۲۱,۷۳۰ ۲۱,۲۷۵ ۲۱,۷۳۰ ۲۱,۷۳۰
  قیمت یوآن چین(سامانه سنا) ۱۶,۰۰۴ ۱۶,۰۰۴ ۱۶,۱۵۵ ۱۶,۰۰۴ ۱۶,۰۰۴
  قیمت درهم(سامانه سنا) ۳۱,۱۱۴ ۳۱,۱۱۴ ۲۹,۸۰۵ ۳۱,۱۱۴ ۳۱,۱۱۴
  قیمت یورو(سامانه سنا) ۱۳۴,۰۰۰ ۱۳۴,۰۰۰ ۱۲۷,۲۰۰ ۱۳۴,۰۰۰ ۱۳۴,۰۰۰
  قیمت دلار(سامانه سنا) ۱۱۵,۹۰۰ ۱۱۵,۹۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ ۱۱۵,۹۰۰ ۱۱۵,۹۰۰