آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت ارز - ارز نیمایی

بیشترین(ریال) فروش(ریال) قیمت قیمت(ریال) کمترین(ریال)
  قیمت لیر ترکیه(سامانه نیما) ۱۴,۴۵۲ ۱۴,۴۵۲ ۱۶,۸۴۳ ۱۴,۴۵۲ ۱۴,۴۵۲
  قیمت یوآن چین(سامانه نیما) ۱۲,۱۹۶ ۱۲,۱۹۶ ۱۱,۹۰۸ ۱۲,۱۹۶ ۱۲,۱۹۶
  قیمت درهم امارات(سامانه نیما) ۲۲,۸۷۵ ۲۲,۸۷۵ ۲۲,۷۸۸ ۲۲,۸۷۵ ۲۲,۸۷۵
  قیمت یورو(سامانه نیما) ۹۲,۵۱۲ ۹۲,۵۱۲ ۹۷,۰۹۳ ۹۲,۵۱۲ ۹۲,۵۱۲
  قیمت دلار(سامانه نیما) ۸۰,۰۴۴ ۸۰,۰۴۴ ۸۲,۸۷۳ ۸۰,۰۴۴ ۸۰,۰۴۴