آفتاب

انواع ماهیان تازه جنوب

قیمت انواع ماهیان تازه جنوب

زیبا (بین 2000 تا 3000 گرم)
زیبا (بالای 3000 گرم)
بیاح
عروس (بالای 700 گرم)
گیش(بین 1000 تا 3000 گرم)
گیش (بین 3000 تا 5000 گرم)
کفشک (بین 700 تا 1000 گرم)
کفشک (بالای 1000 گرم)
سارم (بین 3000 تا 5000 گرم)
سارم (بین 1000 تا 3000 گرم)
حلوا سیاه (بین 300تا 700 گرم)
حلوا سیاه (بالای 700گرم)
میش شکم خالی(بین 3000 تا 6000 گرم )
سنگسر شهری (بالای 1000 گرم)
سنگسر طلایی (بین 700 تا 1000 گرم)
سنگسر طلایی (بالای 1000 گرم)
کتر دم سیاه با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم )
کتر دم سیاه با سر و دم(بالای 3000 گرم )
کتر دم سبز با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم)
کتر دم سبز با سر و دم (بالای 3000 گرم )