آفتاب

سکه

قیمت سکه

ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
  یک گرمی ۴,۶۴۰,۱۰۸ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۴۳۰,۰۰۰
  ربع سکه ۹,۲۸۰,۲۱۷ ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ ۹,۵۴۰,۰۰۰
  نیم سکه ۱۸,۵۶۰,۴۳۵ ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۷۰,۰۰۰
  طرح جدید ۳۷,۱۲۱,۰۲۸ ۴۰,۴۷۰,۰۰۰ ۴۰,۴۷۰,۰۰۰ ۳۷,۸۲۰,۰۰۰
  طرح قدیم ۳۷,۱۲۱,۰۲۸ ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۰۰,۰۰۰