آفتاب

طلا

قیمت طلا

به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
  هر انس نقره ۱,۴۶۵ ۱,۴۶۵ ۱,۴۶۵ ۱,۴۶۵
  هر گرم طلای 24 عیار ۵,۷۳۴,۴۲۰ ۵,۷۳۴,۴۲۰ ۵,۶۴۷,۸۷۰ ۵,۶۴۷,۸۷۰
  هر گرم طلای 18 عیار ۴,۳۰۰,۵۶۰ ۴,۳۰۰,۵۶۰ ۴,۲۳۶,۱۵۰ ۴,۲۳۶,۱۵۰
  هر مثقال طلا در بازار تهران ۱۸,۶۳۹,۰۰۰ ۱۸,۶۳۹,۰۰۰ ۱۸,۳۵۹,۰۰۰ ۱۸,۳۵۹,۰۰۰
  هر انس طلا ۱۲۳,۷۹۷ ۱۲۳,۷۹۷ ۱۲۳,۷۹۷ ۱۲۳,۷۹۷
برلیان 0.49 ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶
برلیان 0.99 ۳,۲۰۷ ۳,۲۰۷ ۳,۲۰۷
برلیان 1 ۹,۹۸۲ ۹,۹۸۲ ۹,۹۸۲
نفت سبک ۱۰,۴۱۸ ۱۰,۴۳۸ ۱۰,۴۱۳
انس پالادیوم ۷۸,۴۰۰ ۷۸,۶۰۰ ۷۸,۱۰۰
انس پلاتین ۱۴۱,۴۰۰ ۱۴۱,۵۰۰ ۱۴۰,۲۰۰
انس نقره ۱۹,۵۴۰ ۱۹,۴۷۰ ۱۹,۳۴۰
گرم طلای 18 ۱,۰۱۲,۳۰۰ ۱,۰۱۲,۳۰۰ ۱,۰۰۷,۷۰۰
مثقال طلا ۴,۳۸۵,۰۰۰ ۴,۳۸۵,۰۰۰ ۴,۳۶۵,۰۰۰
انس طلا ۱۲۹,۳۳۰ ۱۲۹,۰۷۰ ۱۲۸,۶۴۰