آفتاب

طلا

قیمت طلا

به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
  هر انس نقره ۱,۶۰۹ ۱,۶۰۹ ۱,۵۹۱ ۱,۵۸۲
  هر گرم طلای 24 عیار ۵,۷۳۴,۴۲۰ ۵,۷۳۴,۴۲۰ ۵,۶۴۷,۸۷۰ ۵,۶۴۷,۸۷۰
  هر گرم طلای 18 عیار ۴,۴۰۲,۵۵۰ ۴,۴۰۲,۵۵۰ ۴,۲۵۴,۵۷۰ ۴,۲۰۶,۵۷۰
  هر مثقال طلا در بازار تهران ۱۹,۰۷۹,۰۰۰ ۱۹,۰۷۹,۰۰۰ ۱۸,۴۳۹,۰۰۰ ۱۸,۲۲۹,۰۰۰
  هر انس طلا ۱۳,۴۱۵ ۱۳,۴۱۵ ۱۳۳,۶۰۹ ۱۳۳,۲۴۴
برلیان 0.49 ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶
برلیان 0.99 ۳,۲۰۷ ۳,۲۰۷ ۳,۲۰۷
برلیان 1 ۹,۹۸۲ ۹,۹۸۲ ۹,۹۸۲
نفت سبک ۱۰,۴۱۸ ۱۰,۴۳۸ ۱۰,۴۱۳
انس پالادیوم ۷۸,۴۰۰ ۷۸,۶۰۰ ۷۸,۱۰۰
انس پلاتین ۱۴۱,۴۰۰ ۱۴۱,۵۰۰ ۱۴۰,۲۰۰
انس نقره ۱۹,۵۴۰ ۱۹,۴۷۰ ۱۹,۳۴۰
گرم طلای 18 ۱,۰۱۲,۳۰۰ ۱,۰۱۲,۳۰۰ ۱,۰۰۷,۷۰۰
مثقال طلا ۴,۳۸۵,۰۰۰ ۴,۳۸۵,۰۰۰ ۴,۳۶۵,۰۰۰
انس طلا ۱۲۹,۳۳۰ ۱۲۹,۰۷۰ ۱۲۸,۶۴۰