آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت تلویزیون - Sony

آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ ۳۵ : ۱۵ 3D نمایشگر قیمت ( تومان )
Sony Bravia LED KDL-46NX710 دارد 46اینچ
Sony Bravia LED KDL-40NX710 دارد 40اینچ
Sony Bravia LED KLV-55HX800 دارد 55اینچ
Sony Bravia LED KLV-46HX800 دارد 46اینچ
Sony Bravia LED KLV-40HX800 دارد 40اینچ
Sony Bravia LED KDL-46EX710 ندارد 46اینچ
Sony Bravia LED KDL-46EX700 ندارد 46اینچ
Sony Bravia LED KDL-40EX700 ندارد 40اینچ
Sony Bravia LED KDL-60EX700 ندارد 60اینچ
SonyLEDKDL-46EX650 دارد 46اینچ ۴,۲۰۰,۰۰۰
SonyLEDKDL-40EX650 دارد 40اینچ ۱,۹۵۰,۰۰۰
SonyLEDKDL-40HX750 دارد 40اینچ ۳,۹۰۰,۰۰۰
SonyLEDKDL-46HX750 دارد 46اینچ ۵,۶۰۰,۰۰۰
SonyLEDKDL-55HX750 دارد 55اینچ ۸,۲۰۰,۰۰۰
SonyLED KDL-65HX925 دارد 65اینچ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
SonyLED KD - 84X9000‎ ندارد 84اینچ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
SonyLCDKDL-32CX520 ندارد 32اینچ
SonyLCDKDL-40CX520 ندارد 40اینچ
SonyLCDKDL-40BX420 ندارد 40اینچ
SonyLED KDL-55EX630 ندارد 55اینچ ۴,۹۰۰,۰۰۰
Sony KDL-32R420 دارد ۱,۵۵۰,۰۰۰
Sony KDL-42R500 دارد ۲,۰۶۰,۰۰۰
Sony KDL-47R500 دارد ۲,۴۲۰,۰۰۰
Sony KDL-50R550 دارد ۴,۸۰۰,۰۰۰
Sony KDL-42W670A ندارد ۲,۶۵۰,۰۰۰
Sony KDL-32W670A ندارد ۱,۹۵۰,۰۰۰
Sony KDL-42W804 دارد ۳,۷۵۰,۰۰۰
Sony 40EX430 ندارد 40 ۱,۵۲۰,۰۰۰
Sony 32HX750 دارد 32 ۱,۵۷۰,۰۰۰
Sony 46R450 ندارد 46 ۲,۱۸۰,۰۰۰
Sony 70R550 دارد 70 ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
Sony 60R550 دارد 60 ۶,۴۸۰,۰۰۰
Sony 55W900 دارد 55 ۷,۰۳۰,۰۰۰
Sony 50W700 ندارد 50 ۳,۴۰۰,۰۰۰
Sony 46W900 دارد 46 ۴,۷۲۰,۰۰۰
Sony 46W700 ندارد 46 ۲,۷۹۰,۰۰۰
Sony 55W904 دارد 55 ۷,۱۳۰,۰۰۰
Sony 47W804 دارد 47 ۳,۲۹۰,۰۰۰
Sony 42W670 ندارد 42 ۱,۸۷۰,۰۰۰
Sony 42W804 دارد 42 ۲,۵۶۰,۰۰۰
Sony 46W904 دارد 46 ۴,۷۹۰,۰۰۰
Sony 47W800 دارد 47 ۳,۲۸۰,۰۰۰
Sony 32W670 ندارد 32 ۱,۳۶۰,۰۰۰
Sony 46W804 دارد 46 ۴,۷۹۰,۰۰۰
Sony 42W800 دارد 42 ۲,۵۸۰,۰۰۰
Sony 32EX330 ندارد 32 ۹۹۰,۰۰۰
Sony 55X9004 دارد 55 ۱۴,۹۰۰,۰۰۰
Sony 55HX925 دارد 55 ۱۲,۳۵۰,۰۰۰
Sony 32EX650 ندارد 32 ۱,۳۵۰,۰۰۰
Sony 55EX630 ندارد 55 ۳,۲۵۰,۰۰۰
Sony 55HX855 دارد 55 ۱۲,۳۰۰,۰۰۰
Sony 60EX640 ندارد 60 ۵,۱۲۰,۰۰۰
Sony 55HX750 دارد 55 ۵,۲۲۰,۰۰۰
Sony KDL-55W804 دارد 55 ۵,۲۲۰,۰۰۰
  Sony 32EX650 ندارد 32
  LCD Sony 40BX450 ندارد 40 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  Sony 40R470 ندارد 40 ۱,۵۶۰,۰۰۰
  LED Sony 48W605 ندارد 48 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  Sony 42W800 دارد 42 ۳,۱۹۰,۰۰۰
  Sony 46W700 ندارد 46 ۳,۱۴۰,۰۰۰
  Sony 55W800 دارد 55 ۵,۶۳۰,۰۰۰
  Sony 46R450 ندارد 46 ۲,۱۶۰,۰۰۰
  Sony 40W600B ندارد 40 ۲,۱۲۰,۰۰۰
  LED Sony 42W674 ندارد 42
  LED Sony 32R402 ندارد 32 ۱,۰۱۰,۰۰۰
  Sony 46W900 دارد 46 ۵,۵۳۰,۰۰۰
  Sony 55HX750 دارد 55 ۵,۰۵۰,۰۰۰
  Sony 55W905 دارد 55 ۷,۸۵۰,۰۰۰
  Sony 32EX330 ندارد 32 ۱,۰۱۰,۰۰۰
  LCD Sony 46BX450 ندارد 46 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  Sony 46W904 دارد 46
  Sony 46R470 ندارد 46 ۲,۲۲۰,۰۰۰
  LED Sony 46W708 ندارد 46 ۳,۱۴۰,۰۰۰
  Sony 32R400 ندارد 32 ۱,۰۱۰,۰۰۰
  Sony 47W800 دارد 47
  Sony 60R550 دارد 60 ۵,۸۸۰,۰۰۰
  Sony 42W800B دارد 42 ۲,۸۵۰,۰۰۰
  Sony 40EX430 ندارد 40 ۱,۶۷۰,۰۰۰
  Sony 48W600B ندارد 48 ۳,۱۸۰,۰۰۰
  LED Sony 55W800B دارد 55 ۶,۳۰۰,۰۰۰
  Sony 24EX430 ندارد 24 ۷۴۰,۰۰۰
  Sony 55W904 دارد 55 ۷,۷۵۰,۰۰۰
  Sony 55W900 دارد 55 ۷,۳۸۰,۰۰۰
  Sony 55HX855 دارد 55 ۹,۰۰۰,۰۰۰
  Sony 32W670 ندارد 32 ۱,۳۲۰,۰۰۰
  Sony 40HX750 دارد 40 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  Sony46EX430 ندارد 46 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  LED Sony 42W658 ندارد 42 ۲,۳۶۰,۰۰۰
  Sony 42W804 دارد 42
  Sony 70R550 دارد 70 ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
  Sony 50W800B دارد 50 ۴,۵۵۰,۰۰۰
  Sony 60EX640 ندارد 60
  Sony 50W700 ندارد 50 ۳,۷۶۰,۰۰۰
  Sony 55EX630 ندارد 55 ۳,۲۵۰,۰۰۰
  Sony 40R450 ندارد 40 ۱,۵۶۰,۰۰۰
  LED Sony 55W807 دارد 55 ۶,۴۲۰,۰۰۰
  LED Sony 40W605 ندارد 40 ۲,۲۹۰,۰۰۰
  Sony 55HX925 دارد 55 ۹,۰۰۰,۰۰۰
  Sony 42W670 ندارد 42
  4K Sony 65X9004 دارد 65 ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
  Sony55EX630 ندارد 55 ۳,۵۸۰,۰۰۰
  LED Sony 32W674 ندارد 32 ۱,۳۲۰,۰۰۰
 4K Sony 55X9004 دارد 55 ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
  Sony 47W804 دارد 47
  Sony 32HX750 دارد 32
  Sony 60W850B دارد 60 ۸,۵۰۰,۰۰۰
  Sony KDL-32W670A ندارد 32 ۱,۳۲۰,۰۰۰
  Sony KDL-47R500 دارد 47 ۲,۹۶۰,۰۰۰
  Sony KDL-42W670A ندارد 42
  Sony KDL-42R500 دارد 42 ۱,۹۷۰,۰۰۰
  Sony KDL-55W804 دارد 55 ۵,۷۸۰,۰۰۰