آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت مواد غذایی - ماهی و میگو

آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ ۲۳ : ۱۵ وزن قیمت ( تومان )
اردک ماهی بالای 700گرم ۲۸,۰۰۰
سفید دریایی بالای 900گرم ۴۰,۰۰۰
سفید دریایی بین 700تا 900گرم ۳۸,۰۰۰
سفید دریایی بین 500تا 700گرم ۳۵,۰۰۰
ماهی سوف بالای 800گرم ۳۰,۰۰۰
ماهی سوف بین 400تا 800گرم ۲۸,۰۰۰
ماهی سیم بالای 900گرم ۹,۰۰۰
ماهی کفال بین 600تا 900گرم ۳۷,۰۰۰
ماهی کفال بالای 900گرم ۴۰,۰۰۰
ماهی کفال بین 300تا 600گرم ۳۲,۰۰۰
ماهی کیلکا هر کیلو ۷,۵۰۰
ماهی آمور کپور علفخوار سفید بالای1500گرم ۲۳,۵۰۰
ماهی آمور کپور علفخوار سفید 1200تا1500گرم ۲۱,۵۰۰
ماهی کپور سرگنده بیگ هد بالای 3000گرم ۱۵,۵۰۰
ماهی کپور سرگنده بیگ هد 2000تا3000گرم ۱۳,۵۰۰
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشی بالای 1500گرم ۱۳,۰۰۰
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشی بین 1000تا1500گرم ۱۲,۰۰۰
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشی بین 800تا1000گرم ۱۰,۰۰۰
ماهی قزل آلای رنگین کمان بالای300گرم ۲۳,۰۰۰
ماهی کپور پرورشی بالای 1500گرم ۲۰,۰۰۰
ماهی کپور پرورشی بین 1000تا1500گرم ۱۹,۰۰۰
ماهی بچه شیر با سر و دم بین 1000تا3000گرم ۳۵,۵۰۰
ماهی بچه شیر با سرو دم بین 700تا1000گرم ۴۰,۰۰۰
ماهی بیاح بالای 200گرم ۱۰,۰۰۰
ماهی پرستو بالای 500گرم
ماهی پرستو کمتر از 500 گرم
ماهی حلوا سیاه بالای 1000گرم ۴۷,۵۰۰
ماهی حلوا سیاه بین 500تا 1000گرم ۴۴,۵۰۰
ماهی راشکو بین 1000تا 3000گرم ۴۵,۰۰۰
ماهی راشکو بالای 3000گرم ۴۰,۰۰۰
ماهی خامه ماهیزیبا بالای 3000گرم ۱۱,۰۰۰
ماهی خامه ماهیزیبا بین 1000تا 3000گرم ۱۳,۰۰۰
ماهی سارم بین 1000تا 3000گرم ۲۰,۰۰۰
ماهی سارم بین 3000تا 5000گرم ۱۸,۰۰۰
ماهی سرخو بالای 3000گرم ۴۲,۰۰۰
ماهی سرخو بین 1000تا 3000گرم ۴۶,۰۰۰
ماهی سکن با سرودم بالای 2000گرم ۲۷,۰۰۰
ماهی سنگسرطلایی بالای 1000گرم ۳۷,۰۰۰
ماهی سنگسر طلایی بین 700تا 1000گرم ۳۴,۰۰۰
ماهی سنگسر سایر انواع بالای 1000گرم ۳۳,۰۰۰
ماهی سیباس هر کیلوگرم ۳۰,۰۰۰
ماهی شانک بالای 400گرم ۲۸,۰۰۰
ماهی شوریده بالای 700گرم ۴۹,۰۰۰
ماهی شوریده بین 500 تا 700گرم ۴۵,۰۰۰
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم بالای3000گرم ۴۹,۰۰۰
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم بالای3000گرم ۵۱,۰۰۰
ماهی صافی موج داربلدرچین بالای 2000گرم ۱۳,۰۰۰
ماهی طوطی ماهی بالای 1000گرم ۱۳,۰۰۰
ماهی عروس بالای 700گرم ۱۰,۰۰۰
ماهی قباد بین 700تا 1000گرم ۴۱,۰۰۰
ماهی قباد بالای 1000گرم ۴۰,۰۰۰
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بالای3000گرم ۳۱,۰۰۰
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بین000 1تا3000گرم ۳۴,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیاه با سر و دم بالای 3000گرم ۲۸,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیاه با سر و دم بین1000تا3000گرم ۲۹,۰۰۰
ماهی کتو بالای 500گرم ۵,۰۰۰
ماهی کفشک بالای 1000گرم ۳۵,۰۰۰
ماهی کفشک بین 700 تا 1000گرم ۳۰,۰۰۰
ماهی گیش بین 3000تا 5000گرم ۱۸,۰۰۰
ماهی گیش بین 1000تا 3000گرم ۲۰,۰۰۰
ماهی گیش بین 500تا 1000گرم ۱۶,۰۰۰
ماهی میش شکم پر بین 1000تا 3000گرم ۲۲,۰۰۰
ماهی میش شکم پر بین 3000تا 6000گرم ۲۰,۰۰۰
ماهی میش شکم خالی بین 3000تا 6000گرم ۲۱,۰۰۰
ماهی هامور بین 3000 تا 5000گرم ۳۰,۰۰۰
ماهی هامور بین 1000 تا 3000گرم
ماهی بچه شیر منجمد بین 1000 تا 3000گرم ۴۳,۰۰۰
ماهی همام بین 1000تا 3000گرم ۲۱,۰۰۰
ماهی همام بالای 3000 گرم ۱۷,۵۰۰
ماهی بچه شیر منجمد بین 1000تا 3000گرم
ماهی بلووارهو منجمد وارداتی سایزl ۱۷,۰۰۰
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمد سایزS ۳۶,۰۰۰
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمد سایزm ۳۷,۰۰۰
ماهی حسون منجمد سایزL
ماهی حسون منجمد سایزM
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزXL
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزL
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزM
ماهی راشگو منجمد سایزL,XL
ماهی ردکاد وارداتی منجمد سایزL
ماهی سارم صنعتی منجمد سایزXL
ماهی سالمون منجمد وارداتی شکم خالی با سرو دم هر کیلو
ماهی سرخو منجمد سایزL
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایزL
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایزM
ماهی سلطان ابراهیم بالای 250 گرم ۸,۰۰۰
ماهی سنگسر سایر انواع منجمد سایزL,M
ماهی سنگسر طلایی منجمد سایزL
ماهی شوریده داخلی منجمد سایزXL
ماهی شوریده داخلی منجمد سایزL
ماهی شوریده داخلی منجمد سایزM
ماهی شیر منجمد با سرو دم بالای 2500گرم
ماهی شیر منجمد بی سرو دم هر کیلوگرم
ماهی طلال منجمد سایزL
ماهی کوتر دم سبز منجمد بالای 100 گرم
ماهی کوتر دم سیاه منجمد بالای 100 گرم
ماهی کفشک منجمد سایزXL
ماهی کفشک منجمد سایزL
ماهی گیش معمولی منجمد سایزL
ماهی گیش مقوایی منجمد سایزL
ماهی میش شکم خالی منجمد سایز x و,xl
میگوی دریایی با سرمنجمد سایز51-60 ۳۲,۰۰۰
میگوی دریایی با سرمنجمد سایز41-50
میگوی دریایی با سرمنجمد سایز31-40
ماهی هامور سایزXL
ماهی هوکی منجمدوارداتی سایزL,XL
ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده هر کیلو
ماهی آمور کپور علفخوار ، سفید پرورشی زنده هر کیلو
ماهی کپور پرورشی زنده بالای 1000گرم
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای،آزاد پرورشی زنده هر کیلو
ماهی کپور سرگنده بیگ هد زنده هر کیلو
ماهی حسون بالای 400گرم
ماهی شهری هر کیلو
ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبز هر کیلو
میگوی دریایی تازه مخلوطmix هر کیلو ۴۵,۰۰۰
ماهی سکن با سر و دم منجمد سایزL
ماهی شهری منجمد هر کیلو
میگوی پرورشی منجمدمخلوطmix هر کیلو
میگوی پرورشی مخلوطmix هر کیلو
ماهی گیش انواع خانجان ، لوله ای و... هر کیلو ۱۲,۰۰۰
ماهی قزل آلا ویژه گوشت نارنجی -زنده هر کیلو
ماهی قزل آلا ویژه گوشت نارنجی هر کیلو
ماهی سالمون منجمد اسلایس شده بدون سر و دم هر کیلو
منجمد سیلور وارهو سایزl ۲۰,۰۰۰
ماهی هیک منجمد وارداتی هر کیلو ۲۵,۰۰۰
میگوی دریایی تازه با سر سایز31-40 هر کیلو
ماهی چام سالمون فیله شده (چینی) هر کیلو ۲۰,۰۰۰
ماهی پرستو بین 500 تا 1500گرم ۱۸,۰۰۰
قزل آلای شکم خالی شده هر کیلو
ماهی حلوا سفید بالای 350 گرم
ماهی قباد بالای 1000 گرم
ماهی همام بین 1000 تا 3000گرم
ماهی سلطان ابراهیم بالای 250
منجمدسیلور وارهو سایزl
منجمد هیک فیله وارداتی هر کیلو
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین 700 تا 1000گرم ۲۰,۰۰۰
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بالای 1000 گرم ۱۷,۰۰۰
پرورشی قزل آلای رنگین کمان بالای 1500 گرم ۱۸,۵۰۰
زنده قزل آلای رنگین کمان بالای 1500 گرم ۲۴,۰۰۰
قزل آلای فیله شده (شکم خالی، سر و دم زده،استخوان گیری شده) هر کیلو ۴۳,۰۰۰
فیله قزل آلای طعم دار شده هر کیلو ۴۶,۰۰۰
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) شکم خالی شده هر کیلو ۲۳,۵۰۰
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) فیله شده هر کیلو ۴۷,۵۰۰
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) طعم دار شده هر کیلو ۵۰,۰۰۰
کپور پرورشی شکم خالی شده (وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو ۱۸,۰۰۰
قزل آلای استیک هر کیلو ۴۱,۵۰۰
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) زنده هر کیلو ۲۵,۰۰۰
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) استیک هر کیلو ۴۲,۰۰۰
آمور زنده بالای 1200 گرم ۲۳,۰۰۰
آمور صید شده هر کیلو ۲۲,۰۰۰
آمور استیک هر کیلو ۵۶,۰۰۰
آمور فیله هر کیلو ۶۰,۰۰۰
آمور طعم دار شده هر کیلو ۶۳,۰۰۰
کپور زنده بالای 1000 گرم ۲۱,۰۰۰
کپور شکم خالی شده (وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم)
کپور استیک هر کیلو ۵۷,۰۰۰
کپور فیله شده هر کیلو ۶۱,۰۰۰
کپورفیله طعم دار شده هر کیلو ۶۳,۰۰۰
ماهی سفید پرورشی آمور شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو
ماهی سفید پرورشی آمور فیله شده هر کیلو
ماهی سفید پرورشی آمور فیله طعم دار شده هر کیلو
ماهی سفید پرورشی آمور شکم پر وزن بالای 1.5 کیلوگرم (حاوی سبزیجات،گردو،رب انار) هر کیلو
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ زنده هر کیلو ۱۴,۰۰۰
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ شکم خالی شده ( بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو ۱۱,۵۰۰
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ استیک هر کیلو ۲۳,۰۰۰
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ فیله شده هر کیلو ۳۱,۵۰۰
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ طعم دار شده ( بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو ۳۵,۵۰۰
بیگ هد زنده هر کیلو ۱۵,۰۰۰
بیگ هد شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو ۱۱,۰۰۰
بیگ هد استیک
بیگ هد فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم ) هر کیلو ۳۷,۰۰۰
بیگ هد فیله طعم دار شده هر کیلو ۴۰,۰۰۰
ماهی استروژن خاویاری زنده (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو
ماهی استروژن خاویاری صید شده (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو
فیله ماهی خاویاری (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو
استیک ماهی خاویاری (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو
ماهی خاویاری کباب طعم دار شده (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو
فیله سوخاری ماهیان خاویاری خام (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو
فیله سوخاری کپور ماهیان خام هر کیلو
فیل ماهی (بلوگا) زنده هر کیلو ۶۵,۰۰۰
فیل ماهی (بلوگا)شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو ۵۹,۰۰۰
فیل ماهی (بلوگا) استیک هر کیلو ۹۹,۰۰۰
فیل ماهی (بلوگا)فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم ) هر کیلو ۱۴۷,۰۰۰
تیلاپیلا زنده هر کیلو ۱۸,۵۰۰
تیلاپیلا شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو ۱۵,۴۰۰
تیلاپیلا استیک هر کیلو ۲۹,۵۰۰
تیلاپیلا فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم )
تیلاپیلا فیله طعم دار شده هر کیلو ۳۴,۰۰۰
کپور شکم خالی شده (وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو ۱۸,۲۰۰
بیگ هد استیک هر کیلو ۳۰,۰۰۰
تیلاپیلا فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم ) هر کیلو ۳۱,۰۰۰
ماهی حلوا سفید بالای 200 گرم ۴۸,۰۰۰
ماهی منجمد کیلکا هر کیلو ۴,۸۰۰
ماهی بچه شیر با سر و دم 1000تا3000گرم ۴۵,۰۰۰