آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت مواد غذایی - قیمت روز مرغ

وزن قیمت ( تومان )
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی عددی بسته بندی pet ۴,۶۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۴,۲۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی شانه های خمیری شرینگ ۴,۰۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی عددی بسته بندی pet ۶,۲۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۶,۰۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی شانه های خمیری شرینگ ۵,۸۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی عددی بسته بندی pet ۸,۱۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۷,۹۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی شانه های خمیری شرینگ ۷,۷۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی عددی بسته بندی pet ۹,۳۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۹,۱۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی شانه های خمیری شرینگ ۹,۰۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی عددی بسته بندی pet ۱۲,۴۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۱۲,۲۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی شانه های خمیری شرینگ ۱۲,۰۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی شانه های خمیری شرینگ ۱۷,۶۰۰
پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن هر کیلوگرم ۶,۵۰۰
کبک منجمد بسته500گرمی ۲۲,۰۰۰
کبک منجمد بسته800گرمی ۳۲,۰۰۰
کبک منجمد بسته1000گرمی ۴۲,۰۰۰
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی (500 گرم) ۷,۳۰۰
بوقلمون نیم شقه ران، ران بوقلمون ،با ساق، استخوان پشت و دمبالیچه (فله) ۲۳,۰۰۰
بوقلمون نیم شقه سینه،سینه بوقلمون ،با بال، گردن پوست و استخوان (فله) ۲۲,۰۰۰
مغز ران بدون پوست بدون استخوان ۱۹,۰۰۰
مغز ران با پوست بدون استخوان ۱۴,۷۰۰
تخم بلدرچین 24عددی بسته بندی pet با روکش مقوایی کشویی ۴,۷۰۰
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی بسته بندی پت ۵,۴۰۰
تخم بلدرچین 12عددی بسته بندی pet با روکش مقوایی کشویی ۲,۵۰۰
تخم بلدرچین 12عددی بسته بندی پت ۳,۰۰۰
تخم کبک بسته بندی 12 عددی هر کیلو گرم ۱۴,۰۰۰
تخم کبک 4 عددی ۴,۸۰۰
تخم کبک 6 عددی ۷,۰۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 6 عددی عددی بسته بندی pet ۳,۷۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 6 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۳,۴۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 6 عددی شانه های خمیری شرینگ ۳,۲۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 9 عددی عددی بسته بندی pet ۵,۱۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 9 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۴,۸۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 9 عددی شانه های خمیری شرینگ ۴,۶۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 12 عددی عددی بسته بندی pet ۶,۵۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 12 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۶,۱۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 12 عددی شانه های خمیری شرینگ ۵,۹۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 15 عددی عددی بسته بندی pet ۷,۰۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 15 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۶,۷۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 15 عددی شانه های خمیری شرینگ ۶,۵۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 20 عددی عددی بسته بندی pet ۹,۷۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 20 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۹,۴۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 20 عددی شانه های خمیری شرینگ ۹,۲۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 30 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۱۳,۶۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 30 عددی شانه های خمیری شرینگ ۱۳,۶۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) غیر بسته بندی (هر کیلو) ۱۲,۶۰۰
تخم مرغ فله تنظیم بازار بسته بندی شانه 30 عددی هر شانه ۸,۳۰۰
تخم مرغ فله تنظیم بازار بسته بندی شانه 30 عددی هر کیلوگرم ۳,۹۵۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی بسته بندی pet ۴,۵۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۴,۲۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی شانه های خمیری شرینگ ۴,۰۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی بسته بندی pet ۵,۰۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۴,۷۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی شانه های خمیری شرینگ ۴,۵۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی بسته بندی pet ۶,۸۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۶,۵۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی شانه های خمیری شرینگ ۶,۳۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی بسته بندی pet ۸,۱۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۷,۸۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی شانه های خمیری شرینگ ۷,۶۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 20 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۹,۵۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 20 عددی شانه های خمیری شرینگ ۹,۳۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 30 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۱۲,۲۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 30 عددی شانه های خمیری شرینگ ۱۲,۰۰۰
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی pet
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ ۴,۱۰۰
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی pet
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ ۶,۰۰۰
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی pet
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ ۷,۸۰۰
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی pet
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ ۱۲,۳۰۰
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی pet
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ ۹,۱۰۰
تخم مرغ بسته بندی 30 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۱۵,۱۰۰
تخم مرغ بسته بندی 30 بسته بندی شانه های خمیری شرینگ ۱۴,۸۰۰
تخم مرغ بسته بندی تنظیم بازار 30 عددی ۱۴,۸۰۰
تخم مرغ فله تنظیم بازار 30 عددی ۱۳,۸۰۰
تخم مرغ غیر بسته بندی هر کیلوگرم ۸,۵۰۰
سنگدان پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) ۶,۰۰۰
دل پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) ۷,۱۰۰
جگر پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) ۶,۴۰۰
بوقلمون ران بدون پوست با استخوان (با استخوان کمر) ۳۴,۰۰۰
بوقلمون لاشه کامل یا شقه بالای 15 کیلوگرم ۲۲,۵۰۰
بوقلمون سینه ،با بال، گردن پوست و استخوان ۱۲,۳۰۰
بوقلمون سینه ،بدون گردن، با بال، پوست و استخوان ۲۵,۰۰۰
بوقلمون ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) ۲۷,۰۰۰
بوقلمون لاشه کامل یا شقه زیره 15 کیلوگرم ۲۲,۵۰۰
بوقلمون سنگدان پاک شده هر کیلوگرم ۱۲,۰۰۰
بوقلمون دل پاک شده هر کیلوگرم ۱۳,۱۰۰
بوقلمون جگر پاک شده هر کیلوگرم ۱۲,۲۰۰
بوقلمون گردن بدون پوست هر کیلوگرم ۱۲,۶۰۰
بوقلمون بال (بدون نوک بال) ۹,۵۰۰
بوقلمون بازو ۱۴,۱۰۰
بوقلمون فیله ۴۲,۵۰۰
بوقلمون سینه بدون پوست و بدون استخوان ۳۵,۶۰۰
بوقلمون سینه بدون بال و گردن با پوست و استخوان ۲۸,۰۰۰
بوقلمون مغز ران بی پوست و استخوان ۴۳,۴۰۰
بوقلمون ران با پوست و استخوان (بدون استخوان کمر) ۳۰,۶۰۰
بوقلمون ساق با پوست ۳۳,۱۰۰
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک ۱۱,۷۰۰
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک ویژه ۱۲,۸۰۰
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی ۱۰,۴۰۰
مرغ کامل تازه ، بسته بندی کیسه ای ۸,۴۰۰
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی شکم خالی ۸,۳۰۰
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی ۱۱,۵۰۰
مرغ کامل تازه ،بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) ۱۰,۳۰۰
مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) ۵,۷۰۰
کبک کامل تازه بسته500گرمی ۲۱,۰۰۰
کبک کامل تازه بسته 1000گرمی ۴۱,۰۰۰
کبک منجمدبسته500گرمی ۱۹,۰۰۰
کبک منجمدبسته800گرمی ۳۰,۰۰۰
کبک منجمدبسته1000گرمی ۳۷,۰۰۰
بلدرچین کامل تازه بسته بندی بشقابی بدون پوست (بسته 1000گرمی) ۲۹,۰۰۰
بلدرچین منجمد بسته بندی بدون پوست (بسته 1000گرمی) ۳۰,۰۰۰
بلدرچین کامل تازه (بسته 500 گرمی ) ۱۱,۰۰۰
بلدرچین کامل تازه(بسته 800گرمی) ۱۷,۰۰۰
بلدرچین کامل تازه(بسته 1000گرمی) ۲۲,۰۰۰
بلدرچین منجمد بسته 500گرمی ۱۲,۰۰۰
بلدرچین منجمد بسته 800گرمی ۱۸,۰۰۰
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی ۲۳,۵۰۰
پای مرغ ۴,۸۰۰
پا چینی 10 عددی مرغ ۱۶,۸۰۰
جوجه کباب بااستخوان ساده ۱۷,۸۰۰
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو زعفرانی ۱۹,۶۰۰
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده ۲۴,۷۰۰
جوجه چینی ۲۳,۵۰۰
شنیتسل با آرد ۱۵,۸۰۰
شنیتسل بدون آرد ۲۲,۵۰۰
بازوی کبابی ساده ۱۵,۰۰۰
بال کبابی زعفرانی- بدون نوک بال ۱۱,۴۰۰
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال ۱۷,۰۰۰
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه شش گردن بال ۱۱,۵۰۰
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو ۱۷,۸۰۰
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال ۱۷,۵۰۰
سینه مرغ با پوست،بدون شش،گردن،بال ۱۲,۹۰۰
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق ۱۹,۲۰۰
ساق مرغ با پوست و بدون سر ساق ۱۴,۰۰۰
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق ۱۶,۰۰۰
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق ۱۳,۳۰۰
 پای مرغ پاک شده ۳,۶۰۰
 سنگدان مرغ ۴,۵۰۰
 جگر مرغ ۴,۳۰۰
 دل مرغ پاک کرده ۷,۴۰۰
 سینه مرغ سوخاری ۸,۱۰۰
 مرغ کنتاکی ۸,۱۰۰
 جوجه کباب با استخوان زعفرانی ۱۰,۰۰۰
 جوجه کباب با استخوان ساده ۱۰,۰۰۰
 جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی ۱۴,۰۰۰
 جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده ۱۴,۰۰۰
 پاچینی 10 عددی مرغ ۸,۱۰۰
 جوجه چینی ( شنیسل فیله ) ۱۳,۱۰۰
 شنیسل با آرد ۱۱,۲۰۰
 شنیسل بدون آرد ۱۲,۸۰۰
 گردن مرغ بدون پوست ۳,۲۰۰
 فیله مرغ زعفرانی ۱۴,۳۰۰
 فیله مرغ ۱۴,۳۰۰
 مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با ۷,۵۰۰
 مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی ۷,۲۰۰
 مخلوط بال و بازو کبابی ساده ۷,۲۰۰
 بازوی کبابی زعفرانی ۷,۷۰۰
 بازوی کبابی ۷,۷۰۰
 بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال ۶,۷۰۰
 بال کبابی ساده - بدون نوک بال ۶,۷۰۰
 ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال ۹,۳۰۰
 ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال ۸,۱۰۰
 سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو ۱۰,۰۰۰
 سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال ۹,۷۰۰
 سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال ۹,۰۰۰
 ساق مرغ بدون پوست و سرساق ۱۰,۷۰۰
 ساق مرغ با پوست و بدون سرساق ۹,۸۰۰
 مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران ) ۱۰,۶۰۰
 مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران ) ۱۰,۰۰۰
 ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق ۸,۸۰۰
 ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق ۷,۵۰۰
 مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده ۶,۸۰۰
 مرغ کامل تازه بسته بندیبشقابی ۶,۲۵۰
 مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای ۶,۲۵۰
پای مرغ پاک شده ۳,۶۰۰
دل مرغ پاک کرده ۵,۶۰۰
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو ۱۰,۰۰۰
مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران ) ۱۰,۵۰۰
مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران ) ۹,۹۰۰
سنگدان مرغ ۵,۶۰۰
جگر مرغ ۴,۸۰۰
دل مرغ ۷,۰۵۰
سینه مرغ سوخاری ۱۶,۸۰۰
مرغ کنتاکی ۱۶,۸۰۰
جوجه کباب با استخوان زعفرانی ۱۴,۱۰۰
جوجه کباب با استخوان ساده ۱۰,۰۰۰
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی ۱۴,۰۰۰
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده ۱۴,۰۰۰
پاچینی 10 عددی مرغ ۸,۱۰۰
جوجه چینی ( شنیسل فیله ) ۱۳,۱۰۰
شنیسل با آرد ۱۱,۲۰۰
شنیسل بدون آرد ۱۲,۸۰۰
گردن مرغ بدون پوست ۴,۲۰۰
فیله مرغ زعفرانی ۲۱,۰۰۰
فیله مرغ ۲۴,۷۰۰
مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با ۷,۵۰۰
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی ۱۲,۴۰۰
مخلوط بال و بازو کبابی ساده ۱۵,۰۰۰
بازوی کبابی زعفرانی ۱۲,۸۰۰
بازوی کبابی ۷,۷۰۰
بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال ۶,۷۰۰
بال کبابی ساده - بدون نوک بال ۱۵,۰۰۰
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال ۹,۳۰۰
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال ۸,۱۰۰
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال ۹,۷۰۰
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال ۸,۹۰۰
ساق مرغ بدون پوست و سرساق ۱۰,۶۰۰
ساق مرغ با پوست و بدون سرساق ۹,۷۰۰
مغز ران بدون پوست ۱۱,۹۰۰
مغز ران با پوست ۱۱,۲۰۰
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق ۸,۶۰۰
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق ۷,۴۰۰
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای ۶,۲۰۰
مرغ کامل تازه بسته بندیبشقابی ۶,۲۰۰
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده ۶,۷۰۰