آفتاب

مواد غذایی

آجیل و خشکبار قیمت روز مرغ ماهی و میگو میوه و تره بار نهاده های دامی و کشاورزی

قیمت مواد غذایی - نهاده های دامی و کشاورزی

آخرین به روز رسانی : شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۴۴ : ۱۲ وزن میانگین قیمت
شترمرغ کشتار ۴۶۳,۳۳۳
شترمرغ زنده ۱۶۰,۰۰۰
پولت ۱۹۴,۳۳۰
جوجه یک روزه بوقلمون ۱۳۷,۵۰۰
کنجاله آفتاب گردان ۱۵,۶۳۳
جوجه یک روزه تخم گذار ۶۰,۰۰۰
جوجه یک روزه گوشتی ۱۱,۹۲۵
 سبوس گندم ۶,۱۵۰
 پودر چربی ۳۳,۵۰۰
 جوش شیرین ۱۶,۷۵۰
 کربنات کلسیم ۶۵۰
 کنجاله تخم پنبه ۱۴,۹۰۰
 یونجه ۷,۰۷۵
 جو ۷,۷۲۵
 پودر ماهی ۴۰,۱۶۷
 گندم ۱۱,۵۷۵
 باگاس ۲,۴۷۵
 فسفات ۲۱,۱۵۰
 کاه ۲,۵۵۰
 کولین ۴۵,۰۰۰
 لیزین ۸۶,۰۰۰
 متیونین ۱۵۱,۰۰۰
 ترئونین ۷۱,۰۰۰
 سبوس برنج ۱,۳۱۷
 کنجاله کلزا ۱۲,۳۵۰
 کنجاله سویا ۱۴,۵۱۴
 کنجاله آفتابگردان ۹,۹۵۰
 ذرت ۷,۶۷۵
 گوشت منجمد ۱۸۷,۰۰۰
 دام کشتار ۲۳۱,۵۰۰
 دام زنده ۱۰۷,۶۲۵
 بوقلمون کشتار ۱۴۲,۵۰۰
 بوقلمون زنده ۱۰۲,۵۰۰
 جوجه یکروزه بوقلمون ۱۱۲,۵۰۰
 گوشت مرغ مادر ۳۴,۸۹۳
 مرغ کشتار ۶۳,۲۵۲
 مرغ زنده ۴۲,۸۹۹
 تخم مرغ ۲۸,۰۲۱
 جوجه یکروزه تخمگذار ۲۹,۵۰۰
 جوجه یکروزه گوشتی ۱۱,۸۸۹
کولین ۸۲,۰۰۰
ترئونین ۱۱۰,۵۰۰
سبوس گندم ۱۰,۴۰۷
پودر چربی ۷۴,۷۵۰
جوش شیرین ۲۹,۰۰۰
کربنات کلسیم ۶۵۰
کنجاله تخم پنبه ۱۴,۸۵۰
یونجه ۱۲,۶۰۰
جو ۱۴,۷۰۸
پودر ماهی ۵۹,۸۳۳
گندم ۱۲,۹۵۰
باگاس ۲,۴۰۰
فسفات ۴۴,۱۲۵
کاه ۵,۴۵۰
لیزین ۹۰,۵۰۰
متیونین ۱۹۴,۵۰۰
سبوس برنج ۷۴۲
کنجاله کلزا ۱۶,۶۷۱
کنجاله سویا ۲۳,۶۲۹
کنجاله آفتابگردان ۱۰,۵۰۰
ذرت ۱۱,۷۱۷
گوشت منجمد ۳۴۱,۶۶۷
دام کشتار ۴۷۰,۸۳۳
دام زنده ۲۲۵,۰۰۰
بوقلمون کشتار ۱۷۷,۵۰۰
بوقلمون زنده ۱۳۷,۵۰۰
جوجه یکروزه بوقلمون ۸۵,۰۰۰
گوشت مرغ مادر ۵۸,۱۴۳
مرغ کشتار ۹۳,۸۹۸
مرغ زنده ۶۵,۵۰۰
تخم مرغ ۷۱,۵۹۷
جوجه یکروزه تخمگذار ۲۵,۰۰۰
جوجه یکروزه گوشتی ۷,۲۷۳