آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت مواد غذایی - نهاده های دامی و کشاورزی

وزن میانگین قیمت
شترمرغ کشتار ۵۰۳,۳۳۳
شترمرغ زنده ۱۷۵,۰۰۰
پولت ۲۰۵,۵۰۰
جوجه یک روزه بوقلمون ۱۶۷,۵۰۰
کنجاله آفتاب گردان ۱۶,۱۰۰
جوجه یک روزه تخم گذار ۶۰,۰۰۰
جوجه یک روزه گوشتی ۲۶,۰۵۰
 سبوس گندم ۶,۱۵۰
 پودر چربی ۳۳,۵۰۰
 جوش شیرین ۱۶,۷۵۰
 کربنات کلسیم ۶۵۰
 کنجاله تخم پنبه ۱۴,۹۰۰
 یونجه ۷,۰۷۵
 جو ۷,۷۲۵
 پودر ماهی ۴۰,۱۶۷
 گندم ۱۱,۵۷۵
 باگاس ۲,۴۷۵
 فسفات ۲۱,۱۵۰
 کاه ۲,۵۵۰
 کولین ۴۵,۰۰۰
 لیزین ۸۶,۰۰۰
 متیونین ۱۵۱,۰۰۰
 ترئونین ۷۱,۰۰۰
 سبوس برنج ۱,۳۱۷
 کنجاله کلزا ۱۲,۳۵۰
 کنجاله سویا ۱۴,۵۱۴
 کنجاله آفتابگردان ۹,۹۵۰
 ذرت ۷,۶۷۵
 گوشت منجمد ۱۸۷,۰۰۰
 دام کشتار ۲۳۱,۵۰۰
 دام زنده ۱۰۷,۶۲۵
 بوقلمون کشتار ۱۴۲,۵۰۰
 بوقلمون زنده ۱۰۲,۵۰۰
 جوجه یکروزه بوقلمون ۱۱۲,۵۰۰
 گوشت مرغ مادر ۳۴,۸۹۳
 مرغ کشتار ۶۳,۲۵۲
 مرغ زنده ۴۲,۸۹۹
 تخم مرغ ۲۸,۰۲۱
 جوجه یکروزه تخمگذار ۲۹,۵۰۰
 جوجه یکروزه گوشتی ۱۱,۸۸۹
کولین ۷۹,۰۰۰
ترئونین ۱۱۷,۵۰۰
سبوس گندم ۱۲,۴۰۷
پودر چربی ۹۱,۰۰۰
جوش شیرین ۳۵,۰۰۰
کربنات کلسیم ۷۵۰
کنجاله تخم پنبه ۱۷,۱۰۰
یونجه ۱۶,۹۰۰
جو ۱۵,۷۷۵
پودر ماهی ۶۳,۸۳۳
گندم ۱۴,۱۱۳
باگاس ۲,۸۵۰
فسفات ۵۱,۸۷۵
کاه ۵,۰۵۰
لیزین ۱۰۶,۵۰۰
متیونین ۱۹۵,۵۰۰
سبوس برنج ۷۴۲
کنجاله کلزا ۱۶,۴۷۵
کنجاله سویا ۲۴,۸۶۶
کنجاله آفتابگردان ۱۰,۵۰۰
ذرت ۱۳,۴۲۰
گوشت منجمد ۳۴۱,۶۶۷
دام کشتار ۵۱۴,۷۹۲
دام زنده ۲۵۴,۵۸۳
بوقلمون کشتار ۲۱۷,۵۰۰
بوقلمون زنده ۱۶۲,۵۰۰
جوجه یکروزه بوقلمون ۸۵,۰۰۰
گوشت مرغ مادر ۸۲,۹۲۹
مرغ کشتار ۱۰۶,۲۵۸
مرغ زنده ۷۵,۱۷۲
تخم مرغ ۹۰,۸۳۶
جوجه یکروزه تخمگذار ۲۵,۰۰۰
جوجه یکروزه گوشتی ۷,۲۷۳