آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت مواد غذایی - نهاده های دامی و کشاورزی

وزن میانگین قیمت
شترمرغ کشتار ۶۲۸,۳۳۳
شترمرغ زنده ۲۳۵,۰۰۰
پولت ۱۶۲,۵۰۰
جوجه یک روزه بوقلمون ۲۴۵,۰۰۰
کنجاله آفتاب گردان ۱۶,۱۰۰
جوجه یک روزه تخم گذار ۵۵,۰۰۰
جوجه یک روزه گوشتی ۲۳,۰۲۵
 سبوس گندم ۶,۱۵۰
 پودر چربی ۳۳,۵۰۰
 جوش شیرین ۱۶,۷۵۰
 کربنات کلسیم ۶۵۰
 کنجاله تخم پنبه ۱۴,۹۰۰
 یونجه ۷,۰۷۵
 جو ۷,۷۲۵
 پودر ماهی ۴۰,۱۶۷
 گندم ۱۱,۵۷۵
 باگاس ۲,۴۷۵
 فسفات ۲۱,۱۵۰
 کاه ۲,۵۵۰
 کولین ۴۵,۰۰۰
 لیزین ۸۶,۰۰۰
 متیونین ۱۵۱,۰۰۰
 ترئونین ۷۱,۰۰۰
 سبوس برنج ۱,۳۱۷
 کنجاله کلزا ۱۲,۳۵۰
 کنجاله سویا ۱۴,۵۱۴
 کنجاله آفتابگردان ۹,۹۵۰
 ذرت ۷,۶۷۵
 گوشت منجمد ۱۸۷,۰۰۰
 دام کشتار ۲۳۱,۵۰۰
 دام زنده ۱۰۷,۶۲۵
 بوقلمون کشتار ۱۴۲,۵۰۰
 بوقلمون زنده ۱۰۲,۵۰۰
 جوجه یکروزه بوقلمون ۱۱۲,۵۰۰
 گوشت مرغ مادر ۳۴,۸۹۳
 مرغ کشتار ۶۳,۲۵۲
 مرغ زنده ۴۲,۸۹۹
 تخم مرغ ۲۸,۰۲۱
 جوجه یکروزه تخمگذار ۲۹,۵۰۰
 جوجه یکروزه گوشتی ۱۱,۸۸۹
کولین ۷۵,۰۰۰
ترئونین ۱۳۵,۰۰۰
سبوس گندم ۱۶,۴۰۷
پودر چربی ۱۱۷,۵۰۰
جوش شیرین ۳۷,۵۰۰
کربنات کلسیم ۷۵۰
کنجاله تخم پنبه ۲۲,۷۵۰
یونجه ۲۱,۳۰۶
جو ۲۰,۲۸۰
پودر ماهی ۷۸,۳۰۰
گندم ۲۰,۰۳۱
باگاس ۲,۸۵۰
فسفات ۶۰,۵۰۰
کاه ۶,۲۶۳
لیزین ۲۴۵,۰۰۰
متیونین ۲۶۵,۰۰۰
سبوس برنج ۷,۷۳۳
کنجاله کلزا ۳۰,۵۵۰
کنجاله سویا ۳۷,۲۵۰
کنجاله آفتابگردان ۱۰,۵۰۰
ذرت ۱۴,۶۸۸
گوشت منجمد ۳۴۱,۶۶۷
دام کشتار ۷۷۰,۰۰۰
دام زنده ۳۹۳,۱۸۲
بوقلمون کشتار ۲۹۲,۵۰۰
بوقلمون زنده ۲۳۲,۵۰۰
جوجه یکروزه بوقلمون ۸۵,۰۰۰
گوشت مرغ مادر ۱۱۶,۷۸۶
مرغ کشتار ۱۴۷,۳۹۸
مرغ زنده ۱۰۷,۵۹۳
تخم مرغ ۶۳,۰۸۶
جوجه یکروزه تخمگذار ۲۵,۰۰۰
جوجه یکروزه گوشتی ۷,۲۷۳