آفتاب

مواد غذایی

آجیل و خشکبار قیمت روز مرغ ماهی و میگو میوه و تره بار نهاده های دامی و کشاورزی

قیمت مواد غذایی - نهاده های دامی و کشاورزی

آخرین به روز رسانی : شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰ : ۱۷ وزن میانگین قیمت ( ریال)
شترمرغ کشتار ۴۲۶,۶۶۷
شترمرغ زنده ۱۵۰,۰۰۰
پولت ۱۷۹,۰۰۰
جوجه یک روزه بوقلمون ۱۲۲,۵۰۰
کنجاله آفتاب گردان ۱۲,۹۵۰
جوجه یک روزه تخم گذار ۶۰,۰۰۰
جوجه یک روزه گوشتی ۱۰,۲۳۸
 سبوس گندم ۶,۱۵۰
 پودر چربی ۳۳,۵۰۰
 جوش شیرین ۱۶,۷۵۰
 کربنات کلسیم ۶۵۰
 کنجاله تخم پنبه ۱۴,۹۰۰
 یونجه ۷,۰۷۵
 جو ۷,۷۲۵
 پودر ماهی ۴۰,۱۶۷
 گندم ۱۱,۵۷۵
 باگاس ۲,۴۷۵
 فسفات ۲۱,۱۵۰
 کاه ۲,۵۵۰
 کولین ۴۵,۰۰۰
 لیزین ۸۶,۰۰۰
 متیونین ۱۵۱,۰۰۰
 ترئونین ۷۱,۰۰۰
 سبوس برنج ۱,۳۱۷
 کنجاله کلزا ۱۲,۳۵۰
 کنجاله سویا ۱۴,۵۱۴
 کنجاله آفتابگردان ۹,۹۵۰
 ذرت ۷,۶۷۵
 گوشت منجمد ۱۸۷,۰۰۰
 دام کشتار ۲۳۱,۵۰۰
 دام زنده ۱۰۷,۶۲۵
 بوقلمون کشتار ۱۴۲,۵۰۰
 بوقلمون زنده ۱۰۲,۵۰۰
 جوجه یکروزه بوقلمون ۱۱۲,۵۰۰
 گوشت مرغ مادر ۳۴,۸۹۳
 مرغ کشتار ۶۳,۲۵۲
 مرغ زنده ۴۲,۸۹۹
 تخم مرغ ۲۸,۰۲۱
 جوجه یکروزه تخمگذار ۲۹,۵۰۰
 جوجه یکروزه گوشتی ۱۱,۸۸۹
کولین ۸۹,۰۰۰
ترئونین ۱۴۷,۵۰۰
سبوس گندم ۱۰,۴۰۷
پودر چربی ۵۲,۰۰۰
جوش شیرین ۳۱,۰۰۰
کربنات کلسیم ۶۵۰
کنجاله تخم پنبه ۱۳,۶۵۰
یونجه ۱۲,۰۷۵
جو ۱۳,۷۷۵
پودر ماهی ۴۳,۵۸۳
گندم ۱۲,۰۷۵
باگاس ۲,۴۰۰
فسفات ۲۶,۱۰۰
کاه ۵,۲۳۸
لیزین ۱۱۲,۵۰۰
متیونین ۲۸۰,۰۰۰
سبوس برنج ۷۴۲
کنجاله کلزا ۱۶,۶۷۵
کنجاله سویا ۲۳,۲۰۶
کنجاله آفتابگردان ۱۰,۵۰۰
ذرت ۱۱,۳۷۷
گوشت منجمد ۳۱۳,۷۵۰
دام کشتار ۴۱۴,۶۶۷
دام زنده ۲۰۰,۲۰۸
بوقلمون کشتار ۱۳۲,۵۰۰
بوقلمون زنده ۹۷,۵۰۰
جوجه یکروزه بوقلمون ۸۵,۰۰۰
گوشت مرغ مادر ۵۶,۴۲۹
مرغ کشتار ۹۷,۳۰۷
مرغ زنده ۶۹,۳۲۸
تخم مرغ ۶۷,۴۸۴
جوجه یکروزه تخمگذار ۲۵,۰۰۰
جوجه یکروزه گوشتی ۷,۲۷۳