آفتاب

برنامه حرکت و قیمت بلیت قطارهای مسافری در فصل پاییز و زمستان ۱۳۹۴

کاربران گرامی، لطفا جهت رزرو بلیط با آژانس مسافرتی فراپرواز سایه با شماره های ۰۲۱ - ۲۲۲۵۹۰۲۷ یا ۰۲۱ - ۲۲۲۲۳۱۳۱ تماس بگیرید.

مبدا مقصد مسافت نوع قطار قیمت بلیت مالک شماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد
تهران مشهد ۹۵۰ پرديس (تندرو) ۷۲۰۰۰۰ رجا ۳۷۲ همه روزه ۷:۰۰ ۱۴:۵۰
تهران مشهد ۹۵۰ پرديس (تندرو) ۷۲۰۰۰۰ رجا ۳۷۲ همه روزه ۷:۰۰ ۱۴:۵۰
مشهد تهران ۹۵۰ پرديس (تندرو) ۷۲۰۰۰۰ رجا ۳۷۳ همه روزه ۷:۰۰ ۱۴:۵۵
تهران مشهد ۹۵۰ پرديس (تندرو) ۷۲۰۰۰۰ رجا ۳۷۴ همه روزه ۷:۲۵ ۱۵:۲۰
مشهد تهران ۹۵۰ پرديس (تندرو) ۷۲۰۰۰۰ رجا ۳۷۵ همه روزه ۷:۳۰ ۱۵:۳۰
تهران مشهد ۹۵۰ پرديس (تندرو) ۷۲۰۰۰۰ رجا ۳۷۶ يکروزدرميان ۸:۰۰ ۱۵:۵۵
مشهد تهران ۹۵۰ پرديس (تندرو) ۷۲۰۰۰۰ رجا ۳۷۷ يکروزدرميان ۷:۵۵ ۱۵:۵۰
تهران مشهد ۹۵۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۴۰۷۰۰۰ رجا ۳۸۰ همه روزه ۸:۲۰ ۱۸:۲۵
مشهد تهران ۹۵۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۴۰۷۰۰۰ رجا ۳۸۱ همه روزه ۸:۱۵ ۱۸:۲۵
تهران شاهرود ۴۵۰ اتوبوسي دوطبقه تهويه دار(صبا) ۱۸۰۰۰۰ رجا ۹۵۰ همه روزه ۸:۴۰ ۱۳:۳۰
شاهرود تهران ۴۵۰ اتوبوسي دوطبقه تهويه دار(صبا) ۱۸۰۰۰۰ رجا ۹۵۱ همه روزه ۱۵:۴۰ ۲۱:۱۰
شاهرود مشهد ۵۰۰ ۴تخته درجه يك-۶صندلي درجه دو ۱۴۳۰۰۰ - ۳۳۵۰۰۰ رجا ۳۲۶ همه روزه ۱۳:۴۵ ۲۰:۴۰
مشهد شاهرود ۵۰۰ ۴تخته درجه يك-۶صندلي درجه دو ۱۴۳۰۰۰ - ۳۳۵۰۰۰ رجا ۳۲۷ همه روزه ۲:۱۰ ۸:۵۰
تهران سمنان ۲۵۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۸۵۰۰۰ رجا ۹۵۲ همه روزه ۱۵:۳۵ ۱۸:۲۰
سمنان تهران ۲۵۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۸۵۰۰۰ رجا ۹۵۳ همه روزه ۵:۲۵ ۸:۱۵
تهران مشهد ۹۵۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۴۰۷۰۰۰ رجا ۳۱۸ همه روزه ۹:۰۰ ۲۱:۲۵
مشهد تهران ۹۵۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۴۰۷۰۰۰ رجا ۳۱۹ همه روزه ۸:۳۵ ۲۰:۴۵
سمنان مشهد ۷۰۰ ۴تخته درجه يك-۶صندلي درجه دو ۱۹۸۰۰۰ - ۴۳۵۰۰۰ رجا ۳۲۴ همه روزه ۱۲:۱۵ ۲۱:۴۵
مشهد سمنان ۷۰۰ ۴تخته درجه يك-۶صندلي درجه دو ۱۹۸۰۰۰ - ۴۳۵۰۰۰ رجا ۳۲۵ همه روزه ۰:۲۰ ۹:۳۵
تهران نيشابور ۸۰۰ ۶ تخته درجه يك (ميلاد)-۶ صندلي درجه دو ۲۳۱۰۰۰ - ۴۴۵۰۰۰ رجا ۳۵۴ همه روزه ۱۱:۳۵ ۲۲:۲۰
نيشابور تهران ۸۰۰ ۶ تخته درجه يك (ميلاد)-۶ صندلي درجه دو ۲۳۱۰۰۰ - ۴۴۵۰۰۰ رجا ۳۵۵ همه روزه ۱۲:۱۵ ۲۲:۵۵
تهران خواف ۱۱۰۰ ۶ تخته درجه يك-۶ صندلي درجه دو ۲۸۶۰۰۰ - ۴۵۰۰۰۰ رجا ۳۵۶ يكروز در ميان ۱۲:۱۰ ۲:۳۰
خواف تهران ۱۱۰۰ ۶ تخته درجه يك-۶ صندلي درجه دو ۲۸۶۰۰۰ - ۴۵۰۰۰۰ رجا ۳۵۷ يكروز در ميان ۱۴:۴۵ ۵:۰۵
تهران طبس ۱۳۰۰ ۶تخته درجه يك (پارسي) ۵۳۰۰۰۰ رجا ۳۵۸ یکروز در میان ۱۲:۲۵ ۴:۴۰
طبس تهران ۱۳۰۰ ۶تخته درجه يك (پارسي) ۵۳۰۰۰۰ رجا ۳۵۹ یکروز در میان ۱۲:۳۰ ۴:۴۵
تهران مشهد ۹۵۰ ۴تخته درجه يك(مارال) ۵۶۰۰۰۰ وانیاریل ۳۶۸ یکروز در میان ۲۳:۱۵ ۱۰:۵۵
مشهد تهران ۹۵۰ ۴تخته درجه يك(مارال) ۵۶۰۰۰۰ وانیاریل ۳۶۹ یکروز در میان ۱۶:۰۰ ۳:۵۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۶تخته درجه يك-۶ تخته درجه يك (ميلاد)-۶ صندلي درجه دو ۴۵۵۰۰۰-۵۳۵۰۰۰ رجا ۳۵۰ همه روزه ۱۴:۰۰ ۱:۵۵
مشهد تهران ۹۵۰ ۶تخته درجه يك-۶ تخته درجه يك (ميلاد)-۶ صندلي درجه دو ۴۵۵۰۰۰-۵۳۵۰۰۰ رجا ۳۵۱ همه روزه ۱۱:۵۰ ۰:۰۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۶ تخته لوكس-اتوبوسي ۵۴۰۰۰۰-۵۵۸۰۰۰ مهتاب-هستيا ۳۴۴ همه روزه ۲۱:۲۰ ۹:۰۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۶ تخته لوكس-اتوبوسي ۵۴۰۰۰۰-۵۵۸۰۰۰ مهتاب-هستيا ۳۴۵ همه روزه ۲۳:۳۵ ۱۱:۲۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۶ تخته درجه يك(كوير) ۵۲۰۰۰۰ جوپار ۳۳۰ همه روزه ۱۵:۱۵ ۲:۵۵
مشهد تهران ۹۵۰ ۶ تخته درجه يك(كوير) ۵۲۰۰۰۰ جوپار ۳۳۱ همه روزه ۱۳:۲۵ ۱:۲۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(خليج فارس)-لوكس۴نفره اكسپرس ۶۷۰۰۰۰-۶۲۰۰۰۰ رجا ۳۳۴ همه روزه ۱۶:۰۰ ۳:۴۵
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(خليج فارس)-لوكس۴نفره اكسپرس ۶۷۰۰۰۰-۶۲۰۰۰۰ رجا ۳۳۵ همه روزه ۲۲:۰۵ ۹:۵۵
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(غزال) ۷۴۰۰۰۰ وانيا ريل ۳۴۲ همه روزه ۲۰:۰۰ ۷:۳۵
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(غزال) ۷۴۰۰۰۰ وانيا ريل ۳۴۳ همه روزه ۲۱:۴۰ ۹:۳۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(سیمرغ) ۷۰۰۰۰۰ رجا ۳۳۶ همه روزه ۱۷:۱۵ ۴:۵۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(سیمرغ) ۷۰۰۰۰۰ رجا ۳۳۷ همه روزه ۲۰:۰۰ ۸:۰۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(نگين) ۶۴۰۰۰۰ ريل ترابر سبا ۳۴۸ همه روزه ۱۶:۵۰ ۴:۲۵
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(نگين) ۶۴۰۰۰۰ ريل ترابر سبا ۳۴۹ همه روزه ۱۶:۲۵ ۴:۱۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه يک (پلور)-۴تخته درجه يك پلور ويژه(مجلل زندگي) ۱۵۰۰۰۰۰-۷۷۰۰۰۰ راه آهن حمل و نقل-رجا ۳۶۲ همه روزه ۱۷:۵۵ ۵:۳۵
مشهد تهران ۹۵۰ ۴تخته درجه يک (پلور)-۴تخته درجه يك پلور ويژه(مجلل زندگي) ۱۵۰۰۰۰۰-۷۷۰۰۰۰ راه آهن حمل و نقل-رجا ۳۶۳ همه روزه ۱۸:۳۰ ۶:۵۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(نور) ۸۲۰۰۰۰ نورالرضا ۳۶۶ همه روزه ۱۸:۳۵ ۶:۴۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(نور) ۸۲۰۰۰۰ نورالرضا ۳۶۷ همه روزه ۱۸:۰۰ ۵:۴۵
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه يک (پلور-سروش)-لوكس۴نفري نگين-لوكس۶نفري نگين ۴۵۰۰۰۰-۶۴۰۰۰۰-۸۴۰۰۰۰-۷۷۰۰۰۰ بنياد-ريل ترابر سبا ۳۳۲ همه روزه ۲۲:۰۰ ۹:۴۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه يک (پلور-سروش)-لوكس۴نفري نگين-لوكس۶نفري نگين ۴۵۰۰۰۰-۶۴۰۰۰۰-۸۴۰۰۰۰-۷۷۰۰۰۰ بنياد-ريل ترابر سبا ۳۳۳ همه روزه ۲۲:۳۰ ۱۰:۱۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(غزال)-vip غزال ۸۶۵۵۰۰-۷۴۰۰۰۰ بنياد ۳۴۰ همه روزه ۱۹:۳۵ ۷:۱۵
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(غزال)-vip غزال ۸۶۵۵۰۰-۷۴۰۰۰۰ بنياد ۳۴۱ همه روزه ۲۱:۱۵ ۹:۰۵
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك (سبز) ۷۰۰۰۰۰ رجا ۳۳۸ همه روزه ۲۰:۲۵ ۸:۰۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك (سبز) ۷۰۰۰۰۰ رجا ۳۳۹ همه روزه ۲۰:۵۰ ۸:۴۵
تهران مشهد ۹۵۰ ۶ تخته درجه يك ۴۹۰۰۰۰ رعد ۳۴۶ همه روزه ۱۴:۴۰ ۲:۲۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۶ تخته درجه يك ۴۹۰۰۰۰ رعد ۳۴۷ همه روزه ۱۲:۲۵ ۰:۳۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۶ تخته درجه دو ۳۸۵۰۰۰ رجا ۳۶۴ همه روزه ۱:۴۵ ۱۳:۴۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۶ تخته درجه دو ۳۸۵۰۰۰ رجا ۳۶۵ همه روزه ۱:۴۵ ۱۳:۴۵
ازادور مشهد ۳۵۰ اتوبوسي تهويه دار ۶۴۵۰۰ رجا ۹۷۰ همه روزه ۴:۲۵ ۸:۴۵
مشهد آزادور ۳۵۰ اتوبوسي تهويه دار ۶۴۵۰۰ رجا ۹۷۱ همه روزه ۱۳:۵۵ ۱۸:۱۵
طبس مشهد ۵۵۰ اتوبوسی مبله-کوپه صندلی- کوپه چهارتخته ۲۶۵۰۰۰ - ۲۰۵۰۰۰ -۱۶۵۰۰۰ بنياد ۹۷۴ يكروز در ميان ۲۳:۴۵ ۶:۵۵
مشهد طبس ۵۵۰ اتوبوسی مبله-کوپه صندلی- کوپه چهارتخته ۲۶۵۰۰۰ - ۲۰۵۰۰۰ -۱۶۵۰۰۰ بنياد ۹۷۵ يكروز در ميان ۲۳:۱۵ ۵:۴۵
اصفهان مشهد ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه يك(غزال / نور) ۹۵۰۰۰۰ - ۸۷۰۰۰۰ وانيا ريل-نورالرضا ۵۸۰ همه روزه ۱۵:۱۵ ۹:۲۰
مشهد اصفهان ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه يك(غزال / نور) ۹۵۰۰۰۰ - ۸۷۰۰۰۰ وانيا ريل-نورالرضا ۵۸۱ همه روزه ۱۵:۳۵ ۹:۳۵
اصفهان مشهد ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه يك(نور) ۹۵۰۰۰۰ نورالرضا ۵۸۴ يكروز در ميان ۱۶:۰۰ ۱۰:۵۵
مشهد اصفهان ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه يك(نور) ۹۵۰۰۰۰ نورالرضا ۵۸۵ یکروز در میان ۱۶:۰۰ ۱۱:۱۵
تبريز مشهد ۱۷۰۰ ۴ تخته درجه يك(خليج فارس)-لوكس۴نفره ۹۲۰۰۰۰-۸۴۰۰۰۰ رجا ۴۸۰ همه روزه ۱۰:۴۰ ۱۱:۲۵
مشهد تبريز ۱۷۰۰ ۴ تخته درجه يك(خليج فارس)-لوكس۴نفره ۹۲۰۰۰۰-۸۴۰۰۰۰ رجا ۴۸۱ همه روزه ۹:۴۵ ۱۰:۲۵
تبريز مشهد ۱۷۰۰ ۶ تخته درجه يك -۴ تخته درجه يك ۹۸۰۰۰۰ - ۶۲۰۰۰۰ رعد ۴۸۸ همه روزه ۹:۳۵ ۱۰:۰۰
مشهد تبريز ۱۷۰۰ ۶ تخته درجه يك -۴ تخته درجه يك ۹۸۰۰۰۰ - ۶۲۰۰۰۰ رعد ۴۸۹ همه روزه ۱۹:۳۵ ۲۰:۴۵
اهواز مشهد ۱۷۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) ۸۰۰۰۰۰ مهتاب ۱۸۰ همه روزه ۱۰:۱۵ ۱۴:۰۰
مشهد اهواز ۱۷۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) ۸۰۰۰۰۰ مهتاب ۱۸۱ همه روزه ۲۲:۵۵ ۳:۱۵
ملاير- اراک مشهد ۱۴۰۰ ۴ تخته درجه يك(خليج فارس)-۴ تخته درجه يك(پلور) ۱۰۹۳۵۰۰-۷۳۰۰۰۰ رجا-بنياد ۱۸۲ همه روزه ۱۲:۴۵ ۸:۳۰
مشهد اراك - ملاير ۱۴۰۰ ۴ تخته درجه يك(خليج فارس)-۴ تخته درجه يك(پلور) ۱۰۹۳۵۰۰-۷۳۰۰۰۰ رجا-بنياد ۱۸۳ همه روزه ۱۴:۵۰ ۱۰:۳۰
قم مشهد ۱۱۰۰ ۶ تخته درجه يك (پارسي) ۵۹۰۰۰۰ رجا-بنياد ۱۸۴ همه روزه ۱۳:۵۵ ۴:۰۰
مشهد قم ۱۱۰۰ ۶ تخته درجه يك (پارسي) ۵۹۰۰۰۰ رجا-بنياد ۱۸۵ همه روزه ۱۵:۱۵ ۵:۵۵
قم مشهد ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه يك(پلور )-۴ تخته درجه يك+۶ صندلي درجه دو ۳۳۰۰۰۰-۷۰۰۰۰۰-۸۴۰۰۰۰ بنياد-رجا ۱۸۶ همه روزه ۲۱:۳۵ ۱۱:۵۰
مشهد قم ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه يك(پلور )-۴ تخته درجه يك+۶ صندلي درجه دو ۳۳۰۰۰۰-۷۰۰۰۰۰-۸۴۰۰۰۰ بنياد-رجا ۱۸۷ همه روزه ۲۳:۵۵ ۱۵:۱۰
زنجان مشهد ۱۲۵۰ ۴ تخته درجه يك-۶ صندلي درجه دو ۳۴۱۰۰۰ - ۷۴۰۰۰۰ رجا ۴۸۲ همه روزه ۲۰:۵۰ ۱۳:۲۰
مشهد زنجان ۱۲۵۰ ۴ تخته درجه يك-۶ صندلي درجه دو ۳۴۱۰۰۰ - ۷۴۰۰۰۰ رجا ۴۸۳ همه روزه ۲۰:۲۵ ۱۳:۱۰
قزوين مشهد ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه يك(دليجان)-۶ صندلي درجه دو+۴ تخته درجه يك ۷۰۰۰۰۰-۳۱۹۰۰۰-۵۹۰۰۰۰ وانيا ريل- رجا ۴۸۴ همه روزه ۲۲:۲۵ ۱۲:۵۵
مشهد قزوين ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه يك(دليجان)-۶ صندلي درجه دو+ تخته درجه يك ۷۰۰۰۰۰-۳۱۹۰۰۰-۵۹۰۰۰۰ وانيا ريل- رجا ۴۸۵ همه روزه ۱:۱۵ ۱۵:۴۰
کرج مشهد ۱۰۰۰ ۶ تخته درجه دو-۶ تخته درجه دو(زاگرس) ۴۱۸۰۰۰ رجا ۴۸۶ همه روزه ۲۳:۲۰ ۱۲:۱۰
مشهد كرج ۱۰۰۰ ۶ تخته درجه دو-۶ تخته درجه دو(زاگرس) ۴۱۸۰۰۰ رجا ۴۸۷ همه روزه ۰:۵۰ ۱۳:۵۵
کاشان مشهد ۱۲۵۰ ۴ تخته درجه يك (پلور سبز) ۷۵۰۰۰۰ رجا ۵۸۲ یکروز در میان ۱۵:۱۰ ۶:۰۰
مشهد كاشان ۱۲۵۰ ۴ تخته درجه يك (پلور سبز) ۷۵۰۰۰۰ رجا ۵۸۳ یکروز در میان ۱۸:۵۵ ۹:۵۵
يزد مشهد ۱۰۰۰ ۴ تخته درجه يك(غزال) ۷۶۴۰۰۰ ريل سير کوثر ۶۸۰ یکروز در میان ۱۶:۲۵ ۶:۵۵
مشهد يزد ۱۰۰۰ ۴ تخته درجه يك(غزال) ۷۶۴۰۰۰ ريل سير کوثر ۶۸۱ یکروز در میان ۱۸:۵۵ ۹:۰۰
کرمان مشهد ۱۱۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)-۴ تخته درجه يك (غزال) ۸۳۰۰۰۰ - ۵۵۰۰۰۰ جوپار-بنياد ۷۸۰ همه روزه ۱۲:۱۵ ۵:۱۵
مشهد كرمان ۱۱۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)-۴ تخته درجه يك (غزال) ۸۳۰۰۰۰ - ۵۵۰۰۰۰ جوپار-بنياد ۷۸۱ همه روزه ۱۴:۲۰ ۷:۲۵
بندرعباس مشهد ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه يك(غزال) ۹۷۳۰۰۰ ريل سير کوثر ۸۸۰ یکروز در میان ۱۵:۴۰ ۱۲:۳۵
مشهد بندر عباس ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه يك(غزال) ۹۷۳۰۰۰ ريل سير کوثر ۸۸۱ یکروز در میان ۱۳:۰۰ ۹:۵۵
ساري مشهد ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه يك(دليجان)-۴ تخته درجه يك(البرز) ۷۱۵۰۰۰-۴۹۰۰۰۰ وانيا ريل-رجا ۲۸۰ همه روزه ۱۸:۰۰ ۱۰:۳۵
مشهد ساري ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه يك(دليجان)-۴ تخته درجه يك(البرز) ۷۱۵۰۰۰-۴۹۰۰۰۰ وانيا ريل-رجا ۲۸۱ همه روزه ۱۷:۲۵ ۱۰:۲۵
شيراز مشهد ۱۷۵۰ ۴ تخته درجه يك(پلور سبز) ۹۶۰۰۰۰ رجا ۵۸۶ یکروز در میان ۱۱:۳۵ ۱۲:۳۵
مشهد شيراز ۱۷۵۰ ۴ تخته درجه يك(پلور سبز) ۹۶۰۰۰۰ رجا ۵۸۷ یکروز در میان ۱۳:۰۰ ۱۳:۵۰
نيشابور-بينالود مشهد ۱۳۸ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۵۵۰۰۰ رجا ۹۷۲ همه روزه ۴:۴۵ ۶:۲۰
مشهد بينالود-نيشابور ۱۳۸ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۵۵۰۰۰ رجا ۹۷۳ همه روزه ۱۷:۰۰ ۱۸:۴۵
مشهد سرخس ۲۰۰ اتوبوسي ۶۰۰۰۰ رجا ۹۳۸ همه روزه ۱۹:۱۵ ۲۲:۰۵
سرخس مشهد ۲۰۰ اتوبوسي ۶۰۰۰۰ رجا ۹۳۹ همه روزه ۵:۱۰ ۸:۱۵
تهران اهواز ۸۵۰ ۶ صندلي درجه دو +اتوبوسي-۶ تخته درجه يك(پارسي)+اتوبوسي تهويه دار ۲۷۵۰۰۰-۴۸۷۰۰۰-۱۹۸۰۰۰-۲۵۳۰۰۰ رجا-مهتاب ۱۱۸ همه روزه ۱۱:۳۰ ۴:۳۰
اهواز تهران ۸۵۰ ۶ صندلي درجه دو +اتوبوسي- ۶ تخته درجه يك(پارسي)+اتوبوسي تهويه دار ۲۷۵۰۰۰-۴۸۷۰۰۰-۱۹۸۰۰۰-۲۵۳۰۰۰ رجا-مهتاب ۱۱۹ همه روزه ۱۱:۲۵ ۴:۴۵
تهران خرمشهر ۹۵۰ ۶ تخته درجه يك (پارسي) ۵۵۳۰۰۰ مهتاب ۱۳۰ همه روزه ۱۳:۳۵ ۷:۵۵
خرمشهر تهران ۹۵۰ ۶ تخته درجه يك (پارسي) ۵۵۳۰۰۰ مهتاب ۱۳۱ همه روزه ۱۱:۲۵ ۵:۳۰
تهران اهواز ۸۵۰ ۴ تخته درجه يك(پلور سبز)-لوكس۶ نفره ۴۸۷۰۰۰-۶۲۵۰۰۰ رجا ۱۳۲ همه روزه ۱۵:۴۵ ۸:۳۵
اهواز تهران ۸۵۰ ۴ تخته درجه يك(پلور سبز)-لوكس۶ نفره ۴۸۷۰۰۰-۶۲۵۰۰۰ رجا ۱۳۳ همه روزه ۱۴:۴۰ ۶:۳۰
تهران انديمشک - شوشتر ۸۰۰ ۶تخته لوكس مهتاب-لوكس۶ نفره نگين ۳۵۱۵۰۰-۴۱۰۵۰۰ مهتاب سير جم-ريل ترابر سبا ۱۵۰ همه روزه ۱۶:۵۵ ۶:۵۵
شوشتر-انديمشك تهران ۸۰۰ ۶تخته لوكس مهتاب-لوكس۶ نفره نگين ۳۵۱۵۰۰-۴۱۰۵۰۰ مهتاب سير جم-ريل ترابر سبا ۱۵۱ همه روزه ۱۹:۵۵ ۹:۵۰
خرمشهر اهواز ۱۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۱۰ همه روزه ۶:۲۰ ۸:۲۰
اهواز خرمشهر ۱۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۱۱ همه روزه ۱۸:۲۰ ۲۰:۴۵
انديمشک اهواز ۱۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۴۰۰۰۰ رجا ۹۲۸ همه روزه ۶:۰۰ ۸:۱۵
اهواز انديمشک ۱۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۴۰۰۰۰ رجا ۹۲۹ همه روزه ۱۲:۲۵ ۱۴:۴۰
انديمشک اهواز ۱۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۴۰۰۰۰ رجا ۹۸۰ همه روزه ۱۵:۱۵ ۱۷:۳۵
اهواز انديمشک ۱۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۴۰۰۰۰ رجا ۹۸۱ همه روزه ۱۸:۴۰ ۲۱:۰۰
تهران تبريز ۷۵۰ ۴ تخته درجه يك(سبز) ۴۷۵۰۰۰ رجا ۴۳۰ همه روزه ۱۸:۲۰ ۷:۱۰
تبريز تهران ۷۵۰ ۴ تخته درجه يك(سبز) ۴۷۵۰۰۰ رجا ۴۳۱ همه روزه ۱۷:۳۰ ۵:۴۰
تهران تبريز ۷۵۰ لوكس۴ نفره-خليج فارس ۴۱۰۰۰۰-۴۲۵۰۰۰ رجا ۴۳۲ همه روزه ۱۷:۲۰ ۵:۴۵
تبريز تهران ۷۵۰ لوكس۴ نفره-خليج فارس ۴۱۰۰۰۰-۴۲۵۰۰۰ رجا ۴۳۳ همه روزه ۲۰:۱۵ ۸:۵۰
تهران مراغه ۶۵۰ ۶ تخته درجه يك-۴تخته درجه يك ۳۶۵۰۰۰-۲۷۰۰۰۰ رجا ۴۲۲ همه روزه ۲۰:۰۰ ۵:۵۵
مراغه تهران ۶۵۰ ۶ تخته درجه يك-۴تخته درجه يك ۳۶۵۰۰۰-۲۷۰۰۰۰ رجا ۴۲۳ همه روزه ۱۸:۱۵ ۴:۲۵
تهران مراغه ۶۵۰ ۶ تخته درجه دو ۲۲۰۰۰۰ رجا ۴۲۰ همه روزه ۲۰:۴۰ ۷:۲۵
مراغه تهران ۶۵۰ ۶ تخته درجه دو ۲۲۰۰۰۰ رجا ۴۲۱ همه روزه ۲۰:۳۰ ۷:۰۵
تهران زنجان ۳۵۰ پرديس(تندرو) ۲۱۰۰۰۰ رجا ۴۶۲ همه روزه ۷:۱۰ ۱۰:۵۰
زنجان تهران ۳۵۰ پرديس(تندرو) ۲۱۰۰۰۰ رجا ۴۶۳ همه روزه ۱۴:۱۵ ۱۷:۴۰
تهران ميانه ۴۵۰ پرديس(تندرو) ۲۶۰۰۰۰ رجا ۴۵۴ همه روزه ۱۴:۳۵ ۲۰:۳۰
ميانه تهران ۴۵۰ پرديس(تندرو) ۲۶۰۰۰۰ رجا ۴۵۵ همه روزه ۵:۳۰ ۱۱:۳۵
تهران زنجان ۳۵۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۱۰۴۵۰۰ رجا ۴۶۰ همه روزه ۱۵:۰۰ ۱۹:۳۵
زنجان تهران ۳۵۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۱۰۴۵۰۰ رجا ۴۶۱ همه روزه ۶:۳۰ ۱۰:۳۰
تهران ميانه ۴۵۰ اتوبوسي ۱۱۵۰۰۰ رجا ۴۵۰ همه روزه ۵:۳۰ ۱۱:۵۵
ميانه تهران ۴۵۰ اتوبوسي ۱۱۵۰۰۰ رجا ۴۵۱ همه روزه ۱۴:۲۵ ۲۱:۱۰
تهران ميانه ۴۵۰ اتوبوسي تهويه دار ۱۶۰۰۰۰ رجا ۴۵۲ همه روزه ۱۵:۳۵ ۲۲:۴۰
ميانه تهران ۴۵۰ اتوبوسي تهويه دار ۱۶۰۰۰۰ رجا ۴۵۳ همه روزه ۶:۳۰ ۱۲:۴۰
تهران اصفهان ۵۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسی) ۳۱۵۰۰۰ بنیاد ۵۲۰ یکروز در میان ۲۲:۵۰ ۵:۳۰
اصفهان تهران ۵۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسی) ۳۱۵۰۰۰ بنیاد ۵۲۱ یکروز در میان ۲۳:۱۰ ۵:۵۵
تهران شيراز ۱۰۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)-۴ تخته درجه يك(پلور سبز+نور) ۷۹۰۰۰۰ - ۷۰۰۰۰۰ -۵۳۸۰۰۰ مهتاب-رجا-نور ۵۲۴ همه روزه ۱۶:۱۰ ۶:۵۰
شيراز تهران ۱۰۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)-۴ تخته درجه يك(پلور سبز+نور) ۷۹۰۰۰۰ - ۷۰۰۰۰۰ -۵۳۸۰۰۰ مهتاب-رجا-نور ۵۲۵ همه روزه ۱۷:۵۰ ۸:۴۰
تهران يزد ۶۵۰ پرديس(تندرو) ۳۶۰۰۰۰ رجا ۶۲۴ همه روزه ۱۷:۴۰ ۲۲:۵۵
يزد تهران ۶۵۰ پرديس(تندرو) ۳۶۰۰۰۰ رجا ۶۲۵ همه روزه ۵:۱۵ ۱۰:۴۵
تهران يزد ۶۵۰ ۶ تخته درجه يك (پارسي)-۴ تخته درجه يك (پلور سبز)-اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۲۳۵۰۰۰ - ۴۵۵۰۰۰ -۳۳۵۰۰۰ رجا ۶۲۰ همه روزه ۲۱:۲۰ ۵:۰۵
يزد تهران ۶۵۰ ۶ تخته درجه يك (پارسي)-۴ تخته درجه يك (پلور سبز)-اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۲۳۵۰۰۰ - ۴۵۵۰۰۰ -۳۳۵۰۰۰ رجا ۶۲۱ همه روزه ۲۰:۴۰ ۴:۲۰
تهران كرمان ۱۰۰۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) ۵۲۰۰۰۰ جوپار ۷۲۰ همه روزه ۱۸:۴۵ ۹:۰۰
كرمان تهران ۱۰۰۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) ۵۲۰۰۰۰ جوپار ۷۲۱ همه روزه ۱۵:۲۰ ۵:۱۰
تهران زاهدان ۱۵۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)- ۶ تخته درجه يك(پارسي)+۴ تخته درجه يك(پلور سبز) ۹۹۵۰۰۰ - ۶۷۰۰۰۰ جوپار-رجا ۷۲۴ همه روزه ۱۲:۰۰ ۱۰:۴۰
زاهدان تهران ۱۵۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)- ۶ تخته درجه يك(پارسي)+۴ تخته درجه يك(پلور سبز) ۹۹۵۰۰۰ - ۶۷۰۰۰۰ جوپار-رجا ۷۲۵ همه روزه ۱۴:۴۰ ۱۳:۴۰
تهران كرمان ۱۰۰۰ ۴ تخته درجه يك (پلور) ۹۸۰۰۰۰ بنياد ۷۲۲ يكروز در ميان ۱۴:۵۰ ۴:۲۵
كرمان تهران ۱۰۰۰ ۴ تخته درجه يك (پلور) ۹۸۰۰۰۰ بنياد ۷۲۳ يكروز در ميان ۲۰:۰۰ ۹:۳۰
تهران بندرعباس ۱۳۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) ۶۰۰۰۰۰ جوپار ۸۲۰ همه روزه ۱۴:۰۰ ۷:۵۵
بندرعباس تهران ۱۳۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) ۶۰۰۰۰۰ جوپار ۸۲۱ همه روزه ۱۴:۳۰ ۸:۲۰
تهران بندرعباس ۱۳۵۰ ۴ تخته درجه يك(غزال)-۴ تخته درجه يك(غزال) ۸۹۰۰۰۰ - ۸۹۰۰۰۰ بنياد-وانيا ريل ۸۲۲ همه روزه ۱۳:۱۰ ۶:۴۰
بندرعباس تهران ۱۳۵۰ ۴ تخته درجه يك(غزال)-۴ تخته درجه يك(غزال) ۸۹۰۰۰۰ - ۸۹۰۰۰۰ بنياد-وانيا ريل ۸۲۳ همه روزه ۱۳:۱۰ ۷:۰۰
تهران بندرعباس ۱۳۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) ۶۰۰۰۰۰ رجا ۸۲۴ یکروز در میان ۱۴:۵۰ ۸:۴۵
بندرعباس تهران ۱۳۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) ۶۰۰۰۰۰ رجا ۸۲۵ یکروز در میان ۱۵:۴۰ ۹:۳۰
اصفهان بندرعباس ۱۰۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)-۴ تخته درجه يك(پلور) ۷۳۵۰۰۰-۵۳۰۰۰۰ رجا-نور ۵۳۲ همه روزه ۱۴:۱۵ ۵:۱۵
بندرعباس اصفهان ۱۰۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)-۴ تخته درجه يك(پلور) ۷۳۵۰۰۰-۵۳۰۰۰۰ رجا-نور ۵۳۳ همه روزه ۱۶:۵۰ ۸:۲۰
تهران ساري ۴۰۰ ۶ صندلي درجه دو- اتوبوسي ۹۳۵۰۰ - ۱۲۰۰۰۰ رجا ۲۱۸ همه روزه ۱۰:۲۰ ۱۷:۲۰
ساري تهران ۴۰۰ ۶صندلي درجه دو- اتوبوسي ۹۳۵۰۰ - ۱۲۰۰۰۰ رجا ۲۱۹ همه روزه ۲۰:۴۰ ۴:۲۵
تهران گرگان ۵۰۰ ۶ تخته درجه دو خواب- اتوبوسی معمولی-۴تخته البرز-۶ تخته درجه يك(پارسي) ۲۴۵۰۰۰-۳۶۵۰۰۰-۱۲۱۰۰۰-۱۸۰۰۰۰ رجا ۲۲۰ همه روزه ۱۹:۱۰ ۵:۱۵
گرگان تهران ۵۰۰ ۶ تخته درجه دو خواب- اتوبوسی معمولی-۴تخته البرز-۶ تخته درجه يك(پارسي) ۲۴۵۰۰۰-۳۶۵۰۰۰-۱۲۱۰۰۰-۱۸۰۰۰۰ رجا ۲۲۱ همه روزه ۱۹:۵۰ ۶:۱۵
تهران گرگان ۵۰۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) ۲۴۵۰۰۰ رجا ۲۲۲ يكروز در ميان ۲۲:۵۰ ۸:۴۰
گرگان تهران ۵۰۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) ۲۴۵۰۰۰ رجا ۲۲۳ يكروز در ميان ۱۸:۳۰ ۴:۵۰
تهران فيروزکوه ۲۵۰ اتوبوسي ۳۵۰۰۰ رجا ۲۰۲ همه روزه ۴:۵۵ ۸:۵۵
فيروزكوه تهران ۲۵۰ اتوبوسي ۳۵۰۰۰ رجا ۲۰۳ همه روزه ۱۶:۰۰ ۱۹:۵۵
گرگان پل سفيد ۲۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۶۰۰۰۰ رجا ۹۲۰ همه روزه ۳:۵۰ ۸:۱۰
پل سفيد گرگان ۲۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۶۰۰۰۰ رجا ۹۲۱ همه روزه ۱۳:۰۰ ۱۷:۲۰
گرگان پل سفيد ۲۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۶۰۰۰۰ رجا ۹۲۲ همه روزه ۱۴:۴۰ ۱۸:۴۵
پل سفيد گرگان ۲۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۶۰۰۰۰ رجا ۹۲۳ همه روزه ۵:۱۵ ۹:۲۵
گرگان اينچه برون ۹۳ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۲۵۰۰۰ رجا ۹۰۰ همه روزه ۶:۳۰ ۷:۵۵
اينچه برون گرگان ۹۳ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۲۵۰۰۰ رجا ۹۰۱ همه روزه ۹:۱۰ ۱۰:۳۵
گرگان اينچه برون ۹۳ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۲۵۰۰۰ رجا ۹۷۸ همه روزه ۱۲:۵۵ ۱۴:۲۰
اينچه برون گرگان ۹۳ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۲۵۰۰۰ رجا ۹۷۹ همه روزه ۱۴:۳۰ ۱۵:۵۵
تهران جمکران ۲۰۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۲ سه شنبه ۱۵:۱۵ ۱۷:۲۰
جمكران تهران ۲۰۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۳ سه شنبه ۲۳:۲۵ ۱:۴۰
تهران قم ۲۰۰ پرديس(تندرو) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۴ همه روزه ۱۸:۱۰ ۱۹:۵۰
قم تهران ۲۰۰ پرديس(تندرو) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۵ همه روزه ۵:۳۰ ۷:۱۰
تهران قم ۲۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۰ همه روزه ۶:۲۰ ۸:۰۰
قم تهران ۲۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۱ همه روزه ۹:۲۰ ۱۱:۱۰
تهران قم ۲۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۶ همه روزه ۱۴:۳۰ ۱۶:۲۰
قم تهران ۲۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۷ همه روزه ۱۷:۲۵ ۱۹:۱۵
تهران پيشوا ۱۰۰ ريل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۳۰ همه روزه ۴:۳۰ ۵:۱۵
پيشوا تهران ۱۰۰ ريل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۳۱ همه روزه ۵:۴۰ ۶:۳۵
تهران پيشوا ۱۰۰ مترويي ۲۰۰۰۰ رجا ۹۶۰ همه روزه ۵:۲۰ ۶:۰۵
پيشوا تهران ۱۰۰ مترويي ۲۰۰۰۰ رجا ۹۶۱ همه روزه ۶:۲۵ ۷:۲۰
تهران پيشوا ۱۰۰ ريل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۳۲ همه روزه ۱۷:۳۵ ۱۸:۳۰
پيشوا تهران ۱۰۰ ريل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۳۳ همه روزه ۱۹:۱۵ ۲۰:۱۰
تهران كرج هشتگرد ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۱۲ همه روزه ۶:۴۵ ۷:۵۵
هشتگردكرج تهران ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۱۳ همه روزه ۸:۳۰ ۹:۴۵
تهران كرج هشتگرد ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۶۲ همه روزه ۱۴:۰۰ ۱۵:۱۵
هشتگردكرج تهران ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۶۳ همه روزه ۱۵:۲۰ ۱۶:۳۵
تهران كرج هشتگرد ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۳۴ همه روزه ۱۶:۵۰ ۱۸:۰۵
هشتگردكرج تهران ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۳۵ همه روزه ۵:۳۵ ۶:۴۵
تهران كرج هشتگرد ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۶۴ همه روزه ۱۹:۰۰ ۲۰:۱۵
هشتگردكرج تهران ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۶۵ همه روزه ۶:۳۵ ۸:۰۰
تهران كرج هشتگرد ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۷۶ همه روزه ۱۷:۴۵ ۱۹:۰۰
هشتگردكرج تهران ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۷۷ همه روزه ۷:۱۰ ۸:۲۵
تهران قزوين ۱۴۴ ريل باس ۴۰۰۰۰ رجا ۴۵۶ همه روزه ۱۶:۲۰ ۱۸:۲۰
قزوين تهران ۱۴۴ ريل باس ۴۰۰۰۰ رجا ۴۵۷ همه روزه ۵:۲۵ ۷:۳۰
تهران انکارا ۲۴۰۰ ۴ تخته درجه يك ۲۲۳۵۵۰۰ رجا ۴۹۰ چهارشنبه ۲۲:۵۵ ۱۱:۰۰
آنكارا تهران ۲۴۰۰ ۴ تخته درجه يك ۲۲۳۵۵۰۰ رجا ۴۹۱ چهارشنبه ۱۰:۲۵ ۲۲:۰۵
تبريز وان ۳۵۰ ۶ صندلي درجه دو ۴۶۰۵۰۰ رجا ۴۹۴ دوشنبه ۲۲:۳۵ ۸:۳۰
وان تبريز ۳۵۰ ۶ صندلي درجه دو ۴۶۰۵۰۰ رجا ۴۹۵ سه شنبه ۲۰:۰۰ ۵:۵۰
تبريز جلفا ۱۵۰ اتوبوسي ۲۵۰۰۰ رجا ۹۴۴ يكشنبه -سه شنبه-پنج شنبه- جمعه ۶:۳۰ ۹:۱۰
جلفا تبريز ۱۵۰ اتوبوسي ۲۵۰۰۰ رجا ۹۴۵ يكشنبه -سه شنبه-پنج شنبه- جمعه ۱۶:۰۰ ۱۸:۴۰
تبريز تربيت معلم ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۴۶ روزهاي اداري و پنج شنبه ۷:۳۰ ۸:۰۵
تربيت معلم تبريز ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۴۷ روزهاي اداري و پنج شنبه ۸:۳۰ ۹:۰۵
تبريز تربيت معلم ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۴۸ روزهاي اداري و پنج شنبه ۹:۱۵ ۹:۵۰
تربيت معلم تبريز ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۴۹ روزهاي اداري و پنج شنبه ۱۲:۱۵ ۱۲:۵۰
تبريز تربيت معلم ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۵۴ روزهاي اداري و پنج شنبه ۱۳:۱۵ ۱۳:۵۰
تربيت معلم تبريز ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۵۵ روزهاي اداري و پنج شنبه ۱۵:۵۰ ۱۶:۲۵
تبريز تربيت معلم ۴ ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۵۶ روزهاي اداري و پنج شنبه ۱۶:۴۰ ۱۷:۱۵
تربيت معلم ۴ تبريز ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۵۷ روزهاي اداري و پنج شنبه ۱۷:۴۵ ۱۸:۲۵
انديمشك دورود ۲۵۰ اتوبوسي ۲۰۰۰۰ رجا ۹۱۴ روزهاي اداري و پنج شنبه ۲۳:۰۰ ۴:۴۰
دورود انديمشك ۲۵۰ اتوبوسي ۲۰۰۰۰ رجا ۹۱۵ روزهاي اداري و پنج شنبه ۱۵:۰۰ ۲۰:۲۵
دورود چمسنگر ۱۰۰ اتوبوسي ۱۰۰۰۰ رجا ۹۴۰ روزهاي اداري و پنج شنبه ۶:۰۰ ۷:۳۵
چمسنگر دورود ۱۰۰ اتوبوسي ۱۰۰۰۰ رجا ۹۴۱ روزهاي اداري و پنج شنبه ۱۵:۴۰ ۱۷:۱۵
كارون سربندر ۱۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۲ روزهاي اداري و پنج شنبه ۶:۳۰ ۷:۵۰
سربندر كارون ۱۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۳ روزهاي اداري و پنج شنبه ۸:۳۰ ۹:۵۰
كارون سربندر ۱۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۴ روزهاي اداري و پنج شنبه ۹:۲۰ ۱۰:۳۵
سربندر كارون ۱۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۵ روزهاي اداري و پنج شنبه ۱۵:۴۵ ۱۷:۰۰
كارون سربندر ۱۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۶ روزهاي اداري و پنج شنبه ۱۵:۱۰ ۱۶:۲۵
سربندر كارون ۱۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۷ روزهاي اداري و پنج شنبه ۱۷:۵۰ ۱۹:۰۵
كارون ماهشهر ۱۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۸ روزهاي اداري و پنج شنبه ۱۸:۳۵ ۲۰:۱۵
ماهشهر كارون ۱۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۹ روزهاي اداري و پنج شنبه ۶:۳۵ ۸:۱۵
تهران پرند ۱۰۰ اتوبوسي ۵۰۰۰ رجا ۹۱۶ روزهاي اداري و پنج شنبه ۴:۱۰ ۵:۱۰
پرند تهران ۱۰۰ اتوبوسي ۵۰۰۰ رجا ۹۱۷ روزهاي اداري و پنج شنبه ۵:۴۰ ۶:۴۰
تهران پرند ۱۰۰ ريل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۱۸ همه روزه ۵:۱۰ ۶:۱۰
پرند تهران ۱۰۰ ريل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۱۹ همه روزه ۶:۲۰ ۷:۲۵
تهران پرند ۱۰۰ اتوبوسي ۵۰۰۰ رجا ۹۲۴ روزهاي اداري و پنج شنبه ۱۷:۱۵ ۱۸:۲۰
پرند تهران ۱۰۰ اتوبوسي ۵۰۰۰ رجا ۹۲۵ روزهاي اداري و پنج شنبه ۱۸:۴۵ ۱۹:۴۵
تهران پرند ۱۰۰ ريل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۲۶ همه روزه ۱۹:۱۰ ۲۰:۱۵
پرند تهران ۱۰۰ ريل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۲۷ همه روزه ۲۰:۳۰ ۲۱:۳۵