آفتاب

برنامه حرکت و قیمت بلیت قطارهای مسافری در فصل بهار ۱۳۹۵

کاربران گرامی، لطفا جهت رزرو بلیط با آژانس مسافرتی فراپرواز سایه با شماره های ۰۲۱ - ۲۲۲۵۹۰۲۷ یا ۰۲۱ - ۲۶۴۰۵۰۵۶ تماس بگیرید.

مبدا مقصد مسافت نوع قطار قیمت بلیت مالک شماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد
تهران مشهد ۹۵۰ پرديس (تندرو) رجا ۳۷۴ همه روزه ۶:۳۰ ۱۳:۵۵
مشهد تهران ۹۵۰ پرديس (تندرو) رجا ۳۷۵ همه روزه ۵:۵۰ ۱۳:۲۰
تهران مشهد ۹۵۰ پرديس (تندرو) رجا ۳۷۶ همه روزه ۶:۵۰ ۱۴:۱۰
مشهد تهران ۹۵۰ پرديس (تندرو) رجا ۳۷۷ همه روزه ۶:۱۰ ۱۳:۴۰
تهران مشهد ۹۵۰ اتوبوسي رجا ۳۸۴ يكروز در ميان ۷:۱۰ ۱۶:۴۰
مشهد تهران ۹۵۰ اتوبوسي رجا ۳۸۵ يكروز در ميان ۶:۳۰ ۱۶:۲۰
تهران مشهد ۹۵۰ اتوبوسي دوطبقه تهويه دار(صبا) رجا ۳۸۰ يكروز در ميان ۷:۱۰ ۱۶:۴۵
مشهد تهران ۹۵۰ اتوبوسي دوطبقه تهويه دار(صبا) رجا ۳۸۱ يكروز در ميان ۶:۳۰ ۱۶:۲۰
تهران شاهرود ۴۵۰ اتوبوسي دوطبقه تهويه دار(صبا) رجا ۹۵۰ همه روزه ۷:۳۰ ۱۲:۱۵
شاهرود تهران ۴۵۰ اتوبوسي دوطبقه تهويه دار(صبا) رجا ۹۵۱ همه روزه ۱۶:۱۰ ۲۱:۱۰
شاهرود مشهد ۵۰۰ ۴تخته درجه يك-۶صندلي درجه دو رجا ۳۲۶ همه روزه ۱۲:۳۰ ۱۸:۴۵
مشهد شاهرود ۵۰۰ ۴تخته درجه يك-۶صندلي درجه دو رجا ۳۲۷ همه روزه ۱:۵۰ ۸:۰۰
تهران سمنان ۲۵۰ ريل باس رجا ۹۵۲ همه روزه ۱۶:۰۰ ۱۸:۴۵
سمنان تهران ۲۵۰ ريل باس رجا ۹۵۳ همه روزه ۶:۰۰ ۸:۵۰
تهران مشهد ۹۵۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) رجا ۳۱۸ همه روزه ۷:۵۰ ۱۹:۴۰
مشهد تهران ۹۵۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) رجا ۳۱۹ همه روزه ۷:۴۰ ۱۹:۲۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۴تخته پلور-۴تخته زندگي راه آهن -رجا ۳۲۰ همه روزه ۱۸:۲۵ ۶:۰۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۴تخته پلور-۴تخته زندگي راه آهن -رجا ۳۲۱ همه روزه ۱۸:۳۵ ۶:۱۵
تهران مشهد ۹۵۰ اتوبوسي رجا ۳۲۲ همه روزه ۲۳:۱۵ ۱۰:۴۵
مشهد تهران ۹۵۰ اتوبوسي رجا ۳۲۳ همه روزه ۶:۵۰ ۱۸:۲۰
سمنان مشهد ۷۰۰ ۴تخته درجه يك-۶صندلي درجه دو رجا ۳۲۴ همه روزه ۱۳:۵۰ ۲۲:۳۵
مشهد سمنان ۷۰۰ ۴تخته درجه يك-۶صندلي درجه دو رجا ۳۲۵ همه روزه ۱:۲۰ ۱۰:۱۵
تهران نيشابور ۸۰۰ ۶ تخته درجه يك (ميلاد)-۶ صندلي درجه دو رجا ۳۵۴ همه روزه ۱۱:۱۵ ۲۱:۱۵
نيشابور تهران ۸۰۰ ۶ تخته درجه يك (ميلاد)-۶ صندلي درجه دو رجا ۳۵۵ همه روزه ۱۲:۲۰ ۲۲:۳۰
تهران خواف ۱۱۰۰ ۶ تخته درجه يك (ميلاد)-۶ صندلي درجه دو رجا ۳۵۶ يكروز در ميان ۱۱:۵۵ ۱:۵۰
خواف تهران ۱۱۰۰ ۶ تخته درجه يك (ميلاد)-۶ صندلي درجه دو رجا ۳۵۷ يكروز در ميان ۱۶:۰۰ ۵:۵۵
تهران طبس ۱۳۰۰ ۶تخته درجه يك (پارسي) رجا ۳۵۸ یکروز در میان ۱۱:۵۵ ۳:۴۰
طبس تهران ۱۳۰۰ ۶تخته درجه يك (پارسي) رجا ۳۵۹ یکروز در میان ۱۳:۵۵ ۵:۵۰
تهران مشهد ۹۵۰ اتوبوسي رجا ۳۶۸ همه روزه ۹:۴۵ ۲۱:۰۵
مشهد تهران ۹۵۰ اتوبوسي رجا ۳۶۹ همه روزه ۸:۲۰ ۱۹:۵۵
تهران مشهد ۹۵۰ اتوبوسي رجا ۳۷۰ همه روزه ۱۲:۴۵ ۰:۱۰
مشهد تهران ۹۵۰ اتوبوسي رجا ۳۷۱ همه روزه ۱۶:۳۵ ۴:۱۵
تهران مشهد ۹۵۰ ۶ تخته درجه ۲ صندلي-اتوبوسي رجا ۳۵۰ همه روزه ۱۴:۰۰ ۱:۱۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۶ تخته درجه ۲ صندلي-اتوبوسي رجا ۳۵۱ همه روزه ۱۲:۱۰ ۲۳:۵۰
تهران مشهد ۹۵۰ اتوبوسي رجا ۳۵۲ همه روزه ۱۳:۱۰ ۰:۳۰
مشهد تهران ۹۵۰ اتوبوسي رجا ۳۵۳ همه روزه ۱۱:۴۵ ۲۳:۲۵
تهران مشهد ۹۵۰ ۴۰ نفره فدك ريل پرداز نوآفرين ۳۴۴ همه روزه ۱۹:۵۵ ۷:۲۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۴۰ نفره فدك ريل پرداز نوآفرين ۳۴۵ همه روزه ۱۹:۳۰ ۷:۰۵
تهران مشهد ۹۵۰ ۶ تخته درجه يك(كوير) جوپار ۳۳۰ همه روزه ۱۴:۵۰ ۱:۵۵
مشهد تهران ۹۵۰ ۶ تخته درجه يك(كوير) جوپار ۳۳۱ همه روزه ۱۴:۴۰ ۱:۵۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(خليج فارس)-لوكس۴نفره اكسپرس رجا ۳۳۴ همه روزه ۱۵:۱۵ ۲:۲۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(خليج فارس)-لوكس۴نفره اكسپرس رجا ۳۳۵ همه روزه ۲۲:۵۵ ۱۰:۲۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(غزال) وانيا ريل-رجا ۳۴۲ همه روزه ۱۶:۵۰ ۳:۵۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(غزال) وانيا ريل-رجا ۳۴۳ همه روزه ۱۷:۱۵ ۴:۳۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(سیمرغ) رجا ۳۳۶ همه روزه ۱۷:۳۵ ۴:۴۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(سیمرغ) رجا ۳۳۷ همه روزه ۱۷:۴۵ ۵:۰۵
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(نگين) ريل ترابر سبا ۳۴۸ همه روزه ۱۶:۲۵ ۳:۳۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(نگين) ريل ترابر سبا ۳۴۹ همه روزه ۱۵:۱۰ ۲:۱۵
تهران مشهد ۹۵۰ اتوبوسي رجا ۳۶۲ همه روزه ۹:۲۰ ۲۰:۴۵
مشهد تهران ۹۵۰ اتوبوسي رجا ۳۶۳ همه روزه ۹:۲۰ ۲۰:۵۵
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(نور) نورالرضا ۳۶۶ همه روزه ۱۸:۵۰ ۶:۲۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(نور) نورالرضا ۳۶۷ همه روزه ۲۰:۲۵ ۸:۰۵
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه يک -۶ تخته درجه يك بنياد-مهتاب ۳۳۲ همه روزه ۲۰:۵۰ ۸:۱۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه يک -۶ تخته درجه يك بنياد-مهتاب ۳۳۳ همه روزه ۰:۰۵ ۱۱:۱۵
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(غزال)-vip غزال بنياد ۳۴۰ همه روزه ۲۱:۳۰ ۸:۳۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(غزال)-vip غزال بنياد ۳۴۱ همه روزه ۲۱:۱۰ ۸:۲۵
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك (سبز) رجا ۳۳۸ همه روزه ۲۰:۲۵ ۷:۵۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك (سبز) رجا ۳۳۹ همه روزه ۲۱:۴۰ ۹:۰۵
تهران مشهد ۹۵۰ ۶ تخته درجه يك رعد ۳۴۶ همه روزه ۱۴:۲۵ ۱:۴۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۶ تخته درجه يك رعد ۳۴۷ همه روزه ۱۳:۱۵ ۱:۰۵
تهران مشهد ۹۵۰ اتوبوسي رجا ۳۶۴ همه روزه ۱۰:۲۰ ۲۲:۰۵
مشهد تهران ۹۵۰ اتوبوسي رجا ۳۶۵ همه روزه ۱۱:۲۰ ۲۳:۱۰
ازادور مشهد ۳۵۰ اتوبوسي تهويه دار رجا ۹۷۰ همه روزه ۵:۳۵ ۹:۵۰
مشهد آزادور ۳۵۰ اتوبوسي تهويه دار رجا ۹۷۱ همه روزه ۱۵:۵۵ ۲۰:۱۵
طبس مشهد ۵۵۰ اتوبوسی مبله-کوپه صندلی- کوپه چهارتخته بنياد ۹۷۴ يكروز در ميان ۲۱:۴۵ ۴:۲۰
مشهد طبس ۵۵۰ اتوبوسی مبله-کوپه صندلی- کوپه چهارتخته بنياد ۹۷۵ يكروز در ميان ۲۳:۱۵ ۵:۴۵
اصفهان مشهد ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه يك(غزال / نور) رجا-نورالرض&#= 1575; ۵۸۰ همه روزه ۱۵:۴۰ ۱۰:۰۵
مشهد اصفهان ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه يك(غزال / نور) رجا-نورالرضا ۵۸۱ همه روزه ۱۶:۱۵ ۱۰:۳۰
اصفهان مشهد ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه يك نورالرضا-ريل ترابر سبا ۵۸۴ همه روزه ۱۶:۲۰ ۱۱:۰۵
مشهد اصفهان ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه يك نورالرضا-ريل ترابر سبا ۵۸۵ همه روزه ۱۵:۳۵ ۱۰:۵۰
تبريز مشهد ۱۷۰۰ ۴ تخته درجه يك(خليج فارس)-لوكس ۴نفره رجا ۴۸۰ همه روزه ۱۱:۱۰ ۱۱:۴۵
مشهد تبريز ۱۷۰۰ ۴ تخته درجه يك(خليج فارس)-لوكس ۴نفره رجا ۴۸۱ همه روزه ۱۰:۱۰ ۱۰:۴۵
تبريز مشهد ۱۷۰۰ ۶ تخته درجه يك -۴ تخته درجه يك رعد ۴۸۸ ۳شنبه-۴شنبه-جمعه-شنبه ۲۰:۰۰ ۲۰:۲۰
مشهد تبريز ۱۷۰۰ ۶ تخته درجه يك -۴ تخته درجه يك رعد ۴۸۹ ۵شنبه-جمعه-يكشنبه-دوشنبه ۸:۵۵ ۱۰:۱۰
اهواز مشهد ۱۷۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) مهتاب ۱۸۰ ۳شنبه-۴شنبه-جمعه-شنبه ۱۰:۱۰ ۱۳:۱۵
مشهد اهواز ۱۷۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) مهتاب ۱۸۱ ۵شنبه-جمعه-يكشنبه-دوشنبه ۲۲:۳۰ ۱:۳۰
ملاير- اراک مشهد ۱۴۰۰ ۴ تخته درجه يك(خليج فارس)-۴ تخته درجه يك(پلور)= رجا-بنياد ۱۸۲ همه روزه ۱۱:۲۰ ۷:۰۰
مشهد اراك - ملاير ۱۴۰۰ ۴ تخته درجه يك(خليج فارس)-۴ تخته درجه يك(پلور)= رجا-بنياد ۱۸۳ همه روزه ۱۴:۰۰ ۹:۳۵
قم مشهد ۱۱۰۰ ۶ تخته درجه يك (پارسي) رجا-بنياد ۱۸۴ همه روزه ۱۲:۵۰ ۳:۱۰
مشهد قم ۱۱۰۰ ۶ تخته درجه يك (پارسي) رجا-بنياد ۱۸۵ همه روزه ۱۲:۳۵ ۲:۵۵
قم مشهد ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه يك(پلور )-۴ تخته درجه يك+۶ صندلي در= جه دو بنياد-رجا ۱۸۶ همه روزه ۲۲:۳۵ ۱۲:۵۵
مشهد قم ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه يك(پلور )-۴ تخته درجه يك+۶ صندلي در= جه دو بنياد-رجا ۱۸۷ همه روزه ۲۳:۳۵ ۱۳:۲۵
زنجان مشهد ۱۲۵۰ ۴ تخته درجه يك-۶ صندلي درجه دو رجا ۴۸۲ ۳شنبه-۴شنبه-جمعه-شنبه ۲۰:۰۰ ۱۲:۱۵
مشهد زنجان ۱۲۵۰ ۴ تخته درجه يك-۶ صندلي درجه دو رجا ۴۸۳ ۵شنبه-جمعه-يكشنبه-دوشنبه ۲۲:۰۵ ۱۳:۵۰
قزوين مشهد ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه يك(غزال)-۶ صندلي درجه دو+۴ تخته درج= ه يك بنياد- رجا ۴۸۴ ۳شنبه-۴شنبه-جمعه-شنبه ۱۹:۱۰ ۹:۰۵
مشهد قزوين ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه يك(غزال)-۶ صندلي درجه دو+۴ تخته درج= ه يك بنياد- رجا ۴۸۵ ۵شنبه-جمعه-يكشنبه-دوشنبه ۰:۳۰ ۱۴:۳۰
کرج مشهد ۱۰۰۰ ۶ تخته تبديلي-۶تخته زاگرس رجا ۴۸۶ ۳شنبه-۴شنبه-جمعه-شنبه ۲۱:۴۰ ۱۰:۲۵
مشهد كرج ۱۰۰۰ ۶ تخته تبديلي-۶تخته زاگرس رجا ۴۸۷ ۵شنبه-جمعه-يكشنبه-دوشنبه ۰:۵۵ ۱۳:۴۰
کاشان مشهد ۱۲۵۰ ۴ تخته درجه يك (پلور سبز) رجا ۵۸۲ یکروز در میان ۱۵:۰۵ ۵:۴۰
مشهد كاشان ۱۲۵۰ ۴ تخته درجه يك (پلور سبز) رجا ۵۸۳ یکروز در میان ۱۹:۵۵ ۱۰:۳۵
يزد مشهد ۱۰۰۰ ۴ تخته درجه يك(غزال) ريل سير کوثر ۶۸۰ یکروز در میان ۱۴:۱۰ ۴:۲۰
مشهد يزد ۱۰۰۰ ۴ تخته درجه يك(غزال) ريل سير کوثر ۶۸۱ یکروز در میان ۱۸:۱۰ ۸:۴۵
کرمان مشهد ۱۱۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)-۴ تخته درجه يك (غزال) جوپار-بنياد ۷۸۰ همه روزه ۱۳:۱۰ ۶:۴۰
مشهد كرمان ۱۱۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)-۴ تخته درجه يك (غزال) جوپار-بنياد ۷۸۱ همه روزه ۱۴:۲۰ ۷:۵۰
بندرعباس= مشهد ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه يك(غزال) ريل سير کوثر ۸۸۰ یکروز در میان ۱۶:۱۰ ۱۲:۳۵
مشهد بندرعباس ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه يك(غزال) ريل سير کوثر ۸۸۱ یکروز در میان ۱۲:۵۵ ۹:۴۰
ساري مشهد ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه يك(البرز) رجا ۲۸۰ همه روزه ۱۷:۳۰ ۹:۲۵
مشهد ساري ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه يك(البرز) رجا ۲۸۱ همه روزه ۱۹:۰۰ ۱۱:۰۵
شيراز مشهد ۱۷۵۰ ۴ تخته درجه يك(پلور سبز) رجا ۵۸۶ یکروز در میان ۱۰:۳۵ ۱۱:۲۵
مشهد شيراز ۱۷۵۰ ۴ تخته درجه يك(پلور سبز) رجا ۵۸۷ یکروز در میان ۱۲:۵۵ ۱۳:۱۵
نيشابور-بينالود مشهد ۱۳۸ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) رجا ۹۷۲ همه روزه ۱۷:۳۵ ۱۸:۵۵
مشهد بينالود-نيشابور ۱۳۸ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) رجا ۹۷۳ همه روزه ۵:۱۵ ۶:۳۰
مشهد سرخس ۲۰۰ اتوبوسي رجا ۹۳۶ ۴شنبه-۵شنبه-جمعه ۱۰:۵۰ ۱۳:۳۵
سرخس مشهد ۲۰۰ اتوبوسي رجا ۹۳۷ ۴شنبه-۵شنبه-جمعه ۱۴:۴۵ ۱۷:۴۰
مشهد سرخس ۲۰۰ اتوبوسي رجا ۹۳۸ همه روزه ۱۹:۱۵ ۲۲:۰۰
سرخس مشهد ۲۰۰ اتوبوسي رجا ۹۳۹ همه روزه ۵:۴۵ ۸:۴۵
تهران اهواز ۸۵۰ ۶ صندلي درجه دو +اتوبوسي-۶ تخته درجه يك(پارسي)+اتوبوسي تهويه دار رجا-مهتاب ۱۱۸ همه روزه ۱۱:۴۰ ۴:۱۰
اهواز تهران ۸۵۰ ۶ صندلي درجه دو +اتوبوسي- ۶ تخته درجه يك(پارسي)+اتوبوسي تهويه دار رجا-مهتاب ۱۱۹ همه روزه ۱۱:۲۰ ۴:۴۵
تهران خرمشهر ۹۵۰ لوكس۳تخته-۶ تخته درجه يك (پارسي) مهتاب ۱۳۰ همه روزه ۱۳:۳۰ ۸:۰۵
خرمشهر تهران ۹۵۰ لوكس۳تخته-۶ تخته درجه يك (پارسي) مهتاب ۱۳۱ همه روزه ۱۲:۰۰ ۵:۵۵
تهران اهواز ۸۵۰ ۴ تخته درجه يك(پلور سبز)-لوكس۶ نفره رجا ۱۳۲ همه روزه ۱۸:۴۰ ۱۰:۰۰
اهواز تهران ۸۵۰ ۴ تخته درجه يك(پلور سبز)-لوكس۶ نفره رجا ۱۳۳ همه روزه ۱۵:۴۰ ۷:۱۰
تهران اهواز ۸۵۰ ۴تخته درجه يك-۶تخته درجه يك ريل ترابر سبا ۱۳۴ همه روزه ۱۵:۵۰ ۷:۱۵
اهواز تهران ۸۵۰ ۴تخته درجه يك-۶تخته درجه يك ريل ترابر سبا ۱۳۵ همه روزه ۱۷:۱۰ ۸:۴۰
تهران انديمشک - شوشتر ۸۰۰ ۶تخته لوكس مهتاب مهتاب سير جم ۱۵۰ همه روزه ۲۰:۲۰ ۹:۴۵
شوشتر-انديمشك تهران ۸۰۰ ۶تخته لوكس مهتاب مهتاب سير جم ۱۵۱ همه روزه ۲۱:۲۰ ۱۰:۴۵
خرمشهر اهواز ۱۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) رجا ۹۱۰ همه روزه ۵:۳۰ ۷:۲۰
اهواز خرمشهر ۱۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) رجا ۹۱۱ همه روزه ۱۸:۱۵ ۲۰:۲۵
انديمشک اهواز ۱۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) رجا ۹۲۸ همه روزه ۶:۳۰ ۸:۳۵
اهواز انديمشک ۱۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) رجا ۹۲۹ همه روزه ۱۲:۳۵ ۱۴:۵۰
انديمشک اهواز ۱۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) رجا ۹۸۰ همه روزه ۱۵:۲۰ ۱۷:۴۰
اهواز انديمشک ۱۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) رجا ۹۸۱ همه روزه ۱۹:۰۰ ۲۱:۱۰
تهران تبريز ۷۵۰ ۴ تخته درجه يك(سبز)-۴تخته اكسپرس رجا ۴۳۰ همه روزه ۱۹:۲۰ ۸:۴۰
تبريز تهران ۷۵۰ ۴ تخته درجه يك(سبز)-۴تخته اكسپرس رجا ۴۳۱ همه روزه ۲۳:۱۵ ۱۱:۳۰
تهران تبريز ۷۵۰ لوكس۴ نفره-خليج فارس رجا ۴۳۲ همه روزه ۱۷:۳۰ ۶:۳۰
تبريز تهران ۷۵۰ لوكس۴ نفره-خليج فارس رجا ۴۳۳ همه روزه ۲۱:۲۰ ۱۰:۱۰
تهران تبريز ۷۵۰ ۴ تخته درجه يك(سبز) رجا ۴۳۴ همه روزه ۶:۴۵ ۱۹:۰۵
تبريز تهران ۷۵۰ ۴ تخته درجه يك(سبز) رجا ۴۳۵ همه روزه ۱۴:۲۵ ۲:۴۵
تهران مراغه ۶۵۰ ۶ تخته درجه يك-اتوبوسي رجا ۴۲۲ همه روزه ۱۸:۱۵ ۵:۰۰
مراغه تهران ۶۵۰ ۶ تخته درجه يك-اتوبوسي رجا ۴۲۳ همه روزه ۱۸:۰۰ ۳:۵۵
تهران مراغه ۶۵۰ ۶ تخته درجه يك-اتوبوسي رجا ۴۲۰ همه روزه ۲۳:۵۰ ۱۱:۱۵
مراغه تهران ۶۵۰ ۶ تخته درجه يك-اتوبوسي رجا ۴۲۱ همه روزه ۸:۴۵ ۱۹:۱۰
تهران زنجان ۳۵۰ پرديس(تندرو) رجا ۴۶۲ همه روزه ۶:۰۰ ۹:۴۵
زنجان تهران ۳۵۰ پرديس(تندرو) رجا ۴۶۳ همه روزه ۱۴:۱۰ ۱۷:۳۵
تهران زنجان ۳۵۰ ريل باس رجا ۴۶۰ همه روزه ۱۵:۰۰ ۱۹:۱۵
زنجان تهران ۳۵۰ ريل باس رجا ۴۶۱ همه روزه ۶:۳۵ ۱۰:۵۵
تهران ميانه ۴۵۰ اتوبوسي ريل ترابر سبا ۴۵۰ همه روزه ۷:۳۵ ۱۴:۱۰
ميانه تهران ۴۵۰ اتوبوسي ريل ترابر سبا ۴۵۱ همه روزه ۱۶:۲۵ ۲۳:۰۵
تهران ميانه ۴۵۰ اتوبوسي ريل ترابر سبا ۴۵۲ همه روزه ۱۶:۱۰ ۲۲:۵۰
ميانه تهران ۴۵۰ اتوبوسي ريل ترابر سبا ۴۵۳ همه روزه ۶:۱۵ ۱۲:۴۰
تهران اصفهان ۵۵۰ اتوبوسي ريل ترابر سبا ۵۲۰ همه روزه ۶:۱۰ ۱۲:۵۵
اصفهان تهران ۵۵۰ اتوبوسي ريل ترابر سبا ۵۲۱ همه روزه ۱۵:۰۰ ۲۲:۰۵
تهران شيراز ۱۰۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)-۴ تخته درجه يك(پلور سبز+نور) مهتاب-رجا-نور ۵۲۴ همه روزه ۱۶:۲۰ ۷:۰۰
شيراز تهران ۱۰۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)-۴ تخته درجه يك(پلور سبز+نور) مهتاب-رجا-نور ۵۲۵ همه روزه ۱۷:۰۰ ۷:۳۵
تهران يزد ۶۵۰ پرديس(تندرو) رجا ۶۲۴ همه روزه ۱۸:۲۰ ۲۳:۵۰
يزد تهران ۶۵۰ پرديس(تندرو) رجا ۶۲۵ همه روزه ۵:۵۵ ۱۰:۵۵
تهران يزد ۶۵۰ پرديس(تندرو) رجا ۶۲۶ همه روزه ۵:۲۵ ۱۰:۵۵
يزد تهران ۶۵۰ پرديس(تندرو) رجا ۶۲۷ همه روزه ۱۵:۰۰ ۲۰:۲۵
تهران يزد ۶۵۰ ۶ تخته درجه يك (پارسي)-۴ تخته درجه يك (پلور سبز)-اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) رجا ۶۲۰ همه روزه ۲۱:۰۵ ۴:۳۰
يزد تهران ۶۵۰ ۶ تخته درجه يك (پارسي)-۴ تخته درجه يك (پلور سبز)-اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) رجا ۶۲۱ همه روزه ۲۰:۱۰ ۳:۲۰
تهران كرمان ۱۰۰۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) جوپار ۷۲۰ همه روزه ۱۹:۴۵ ۹:۵۰
كرمان تهران ۱۰۰۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) جوپار ۷۲۱ همه روزه ۱۵:۰۰ ۵:۲۵
تهران زاهدان ۱۵۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)- ۶ تخته درجه يك(پارسي)+۴ تخته درجه يك(پلور سبز) جوپار-رجا ۷۲۴ همه روزه ۱۲:۱۰ ۱۱:۲۰
زاهدان تهران ۱۵۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)- ۶ تخته درجه يك(پارسي)+۴ تخته درجه يك(پلور سبز) جوپار-رجا ۷۲۵ همه روزه ۱۵:۰۰ ۱۳:۴۵
تهران كرمان ۱۰۰۰ ۴ تخته درجه يك (پلور) بنياد ۷۲۲ يكروز در ميان ۱۵:۲۵ ۵:۵۰
كرمان تهران ۱۰۰۰ ۴ تخته درجه يك (پلور) بنياد ۷۲۳ يكروز در ميان ۱۹:۴۵ ۹:۵۰
تهران بندرعباس ۱۳۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) جوپار ۸۲۰ همه روزه ۱۴:۲۵ ۸:۱۰
بندرعباس= تهران ۱۳۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) جوپار ۸۲۱ همه روزه ۱۴:۰۰ ۸:۰۵
تهران بندرعباس ۱۳۵۰ ۴ تخته درجه يك(غزال)-۴ تخته درجه يك(غزال) بنياد-رجا ۸۲۲ همه روزه ۱۲:۵۰ ۶:۳۵
بندرعباس= تهران ۱۳۵۰ ۴ تخته درجه يك(غزال)-۴ تخته درجه يك(غزال) بنياد-رجا ۸۲۳ همه روزه ۱۲:۲۵ ۶:۴۵
تهران بندرعباس ۱۳۵۰ ۴ تخته درجه يك(پلور) -۶ تخته درجه يك(پارسي) رجا ۸۲۴ یکروز در میان ۱۵:۲۵ ۹:۲۵
بندرعباس= تهران ۱۳۵۰ ۴ تخته درجه يك(پلور) -۶ تخته درجه يك(پارسي) رجا ۸۲۵ یکروز در میان ۱۵:۵۵ ۹:۵۰
اصفهان بندرعباس ۱۰۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)-۴ تخته درجه يك پلور رجا ۵۳۲ یکروز در میان ۱۴:۰۰ ۴:۵۵
بندرعباس= اصفهان ۱۰۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)-۴ تخته درجه يك پلور رجا ۵۳۳ یکروز در میان ۱۷:۳۰ ۹:۰۰
تهران ساري ۴۰۰ ۶ صندلي درجه دو- اتوبوسي رجا ۲۱۸ همه روزه ۸:۱۰ ۱۵:۰۵
ساري تهران ۴۰۰ ۶صندلي درجه دو- اتوبوسي رجا ۲۱۹ همه روزه ۱۹:۲۰ ۲:۴۰
تهران گرگان ۵۰۰ ۴تخته البرز-۶ تخته درجه يك(پارسي) رجا ۲۲۰ همه روزه ۱۹:۳۵ ۶:۱۰
گرگان تهران ۵۰۰ ۴تخته البرز-۶ تخته درجه يك(پارسي) رجا ۲۲۱ همه روزه ۱۹:۳۰ ۶:۴۰
تهران گرگان ۵۰۰ اتوبوسي رجا ۲۲۲ يكروز در ميان ۲۲:۲۰ ۸:۰۵
گرگان تهران ۵۰۰ اتوبوسي رجا ۲۲۳ يكروز در ميان ۱۷:۵۰ ۳:۵۵
تهران فيروزکوه ۲۵۰ اتوبوسي رجا ۲۰۲ همه روزه ۴:۵۰ ۸:۵۰
فيروزكوه= تهران ۲۵۰ اتوبوسي رجا ۲۰۳ همه روزه ۱۴:۰۰ ۱۷:۳۵
گرگان پل سفيد ۲۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) رجا ۹۲۰ همه روزه ۳:۴۰ ۸:۱۰
پل سفيد گرگان ۲۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) رجا ۹۲۱ همه روزه ۱۲:۴۵ ۱۷:۲۰
گرگان پل سفيد ۲۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) رجا ۹۲۲ همه روزه ۱۳:۳۰ ۱۷:۳۰
پل سفيد گرگان ۲۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) رجا ۹۲۳ همه روزه ۵:۱۵ ۹:۲۵
گرگان پل سفيد ۲۵۰ اتوبوسي رجا ۹۶۸ همه روزه ۱۶:۰۰ ۲۰:۰۰
پل سفيد گرگان ۲۵۰ اتوبوسي رجا ۹۶۹ همه روزه ۶:۲۵ ۱۰:۲۰
دورود سپيد دشت ۹۳ اتوبوسي رجا ۹۰۰ همه روزه ۶:۰۰ ۷:۰۵
سپيد دشت دورود ۹۳ اتوبوسي رجا ۹۰۱ همه روزه ۸:۱۰ ۹:۱۵
گرگان اينچه برون ۹۳ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) رجا ۹۷۸ همه روزه ۶:۳۰ ۷:۵۵
اينچه برون گرگان ۹۳ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) رجا ۹۷۹ همه روزه ۹:۳۰ ۱۰:۵۵
تهران جمکران ۲۰۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) رجا ۱۲۲ سه شنبه ۱۶:۵۰ ۱۸:۵۵
جمكران تهران ۲۰۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) رجا ۱۲۳ چهارشنبه ۰:۱۰ ۲:۲۵
تهران قم ۲۰۰ پرديس(تندرو) رجا ۱۲۴ همه روزه ۱۷:۴۰ ۱۹:۳۰
قم تهران ۲۰۰ پرديس(تندرو) رجا ۱۲۵ همه روزه ۷:۱۰ ۹:۰۰
تهران قم ۲۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) رجا ۱۲۰ همه روزه ۶:۵۰ ۸:۲۵
قم تهران ۲۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) رجا ۱۲۱ همه روزه ۹:۵۰ ۱۱:۳۰
تهران پيشوا ۱۰۰ مترويي رجا ۹۶۰ همه روزه ۵:۲۰ ۶:۰۵
پيشوا تهران ۱۰۰ مترويي رجا ۹۶۱ همه روزه ۶:۳۰ ۷:۲۵
تهران پيشوا ۱۰۰ مترويي رجا ۹۳۲ همه روزه ۱۷:۱۰ ۱۸:۰۰
پيشوا تهران ۱۰۰ مترويي رجا ۹۳۳ همه روزه ۱۸:۴۵ ۱۹:۴۰
تهران كرج هشتگرد ۱۰۰ ريل باس رجا ۹۶۲ همه روزه ۱۳:۳۰ ۱۴:۴۵
هشتگردكر= ج تهران ۱۰۰ ريل باس رجا ۹۶۳ همه روزه ۱۵:۲۰ ۱۶:۳۵
تهران كرج هشتگرد ۱۰۰ ريل باس رجا ۹۶۴ همه روزه ۱۹:۰۰ ۲۰:۲۰
هشتگردكر= ج تهران ۱۰۰ ريل باس رجا ۹۶۵ همه روزه ۷:۴۰ ۸:۵۵
تهران كرج هشتگرد ۱۰۰ ريل باس رجا ۹۷۶ همه روزه ۱۷:۵۵ ۱۹:۱۰
هشتگردكرج تهران ۱۰۰ ريل باس رجا ۹۷۷ همه روزه ۶:۲۰ ۷:۳۵
تهران قزوين ۱۴۴ ريل باس رجا ۹۳۴ همه روزه ۱۵:۴۰ ۱۷:۵۰
قزوين تهران ۱۴۴ ريل باس رجا ۹۳۵ همه روزه ۵:۰۰ ۷:۱۵
تهران قزوين ۱۴۴ ريل باس رجا ۴۵۶ همه روزه ۱۶:۴۰ ۱۸:۴۰
قزوين تهران ۱۴۴ ريل باس رجا ۴۵۷ همه روزه ۶:۰۰ ۸:۰۵
تبريز جلفا ۱۵۰ اتوبوسي رجا ۹۴۴ همه روزه ۷:۴۵ ۱۰:۲۵
جلفا تبريز ۱۵۰ اتوبوسي رجا ۹۴۵ همه روزه ۱۸:۳۰ ۲۱:۱۰
انديمشك دورود ۲۵۰ اتوبوسي رجا ۹۱۴ همه روزه ۶:۰۰ ۱۱:۰۰
دورود انديمشك ۲۵۰ اتوبوسي رجا ۹۱۵ همه روزه ۱۴:۳۰ ۱۹:۵۵
دورود چمسنگر ۱۰۰ اتوبوسي رجا ۹۴۰ همه روزه ۱۲:۱۵ ۱۳:۳۵
چمسنگر دورود ۱۰۰ اتوبوسي رجا ۹۴۱ همه روزه ۱۴:۲۵ ۱۵:۴۵
كارون سربندر ۱۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) رجا ۹۰۲ همه روزه ۶:۳۰ ۷:۴۰
سربندر كارون ۱۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) رجا ۹۰۳ همه روزه ۹:۱۰ ۱۰:۲۰
كارون سربندر ۱۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) رجا ۹۰۴ همه روزه ۹:۵۰ ۱۱:۰۰
سربندر كارون ۱۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) رجا ۹۰۵ همه روزه ۱۵:۴۰ ۱۶:۵۰
كارون سربندر ۱۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) رجا ۹۰۶ همه روزه ۱۵:۰۰ ۱۶:۱۵
سربندر كارون ۱۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) رجا ۹۰۷ همه روزه ۱۸:۰۰ ۱۹:۱۰
كارون ماهشهر ۱۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) رجا ۹۰۸ همه روزه ۱۸:۴۰ ۲۰:۱۵
ماهشهر كارون ۱۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) رجا ۹۰۹ همه روزه ۶:۴۰ ۸:۱۵
تهران پرند ۱۰۰ اتوبوسي رجا ۹۱۶ روزهاي اداري و پنج شنبه ۴:۰۰ ۵:۰۰
پرند تهران ۱۰۰ اتوبوسي رجا ۹۱۷ روزهاي اداري و پنج شنبه ۵:۲۵ ۶:۳۰
تهران پرند ۱۰۰ ريل باس رجا ۹۱۸ همه روزه ۵:۰۰ ۶:۰۰
پرند تهران ۱۰۰ ريل باس رجا ۹۱۹ همه روزه ۶:۵۰ ۷:۵۰
تهران پرند ۱۰۰ اتوبوسي رجا ۹۲۴ روزهاي اداري و پنج شنبه ۱۷:۲۰ ۱۸:۲۵
پرند تهران ۱۰۰ اتوبوسي رجا ۹۲۵ روزهاي اداري و پنج شنبه ۱۸:۴۵ ۱۹:۴۵
تهران پرند ۱۰۰ ريل باس رجا ۹۲۶ همه روزه ۱۹:۱۰ ۲۰:۱۵
پرند تهران ۱۰۰ ريل باس رجا ۹۲۷ همه روزه ۲۰:۳۰ ۲۱:۳۰
تهران پرند ۱۰۰ اتوبوسي رجا ۹۵۸ روزهاي اداري و پنج شنبه ۲۰:۰۰ ۲۱:۰۵
پرند تهران ۱۰۰ اتوبوسي رجا ۹۵۹ روزهاي اداري و پنج شنبه ۲۱:۳۵ ۲۲:۳۵