آفتاب

برنامه حرکت و قیمت بلیط قطارهای مسافری تابستان ۱۳۹۳ شامل مورخ ۹۳/۳/۱۱ لغایت ۹۳/۷/۱۶

ردیف مسیر مسافت نوع و سازمان قطار مالک قیمت بلیت ـ ریال شماره قطار از مبدا ساعت حرکت از مبدا روزهای حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد شماره شماره قطار از مقصد روزهای حرکت از مقصد ساعت ورود به مبدا
1 تهران ـ مشهد 950 ترنست رجا 535،000 372 05:50 همه روزه 13:25 373 05:50 همه روزه 13:50
2 تهران ـ مشهد 950 ترنست رجا 535،000 374 06:15 همه روزه 13:50 375 06:10 همه روزه 14:10
3 تهران ـ مشهد 950 ترنست رجا 535،000 376 06:35 همه روزه 14:30 377 06:30 همه روزه 14:55
4 تهران ـ مشهد (ف1) 950 دو طبقه 108 رجا 280،000 380 06:55 همه روزه 16:10 381 06:50 همه روزه 16:20
5 تهران ـ مشهد (ف2) 950 دو طبقه 108 رجا 280،000 382 07:25 همه روزه 16:40 383 07:10 همه روزه 16:55
6 تهران ـ مشهد (ف3) 950 اتوبوسی 96 رجا 160،000 364 09:30 یکروز در میان 20:40 365 07:50 یکروز در میان 19:40
7 تهران ـ مشهد (ف4) 950 اتوبوسی 70 رجا 180،000 360 14:25 همه روزه 01:50 361 11:40 همه روزه 23:35
8 تهران ـ مشهد (ف5) 950 دانمارکی رجا 190،000 350 15:00 همه روزه 02:10 351 13:00 همه روزه 0:45
9 تهران ـ مشهد (ف6) 950 پارسی ـ دلیجان مهتاب ـ وانیا 370000+365000 352 15:30 همه روزه 02:45 353 13:50 همه روزه 1:25
10 تهران ـ مشهد (ف7) 950 مارال + نگین 66 + نگین 36 وانیا+سبا+سبا 390000+340000+460000 346 16:30 همه روزه 03:35 347 21:50 همه روزه 9:35
11 تهران ـ مشهد (ف8) 950 نگین 32 ـ نگین 36 سبا 460،000 348 16:55 همه روزه 04:00 349 21:25 همه روزه 9:05
12 تهران ـ مشهد (ف9) 950 توس رجا 460،000 334 17:15 همه روزه 04:30 335 20:40 همه روزه 08:55
13 تهران ـ مشهد (ف10) 950 سبز رجا 510،000 338 17:35 همه روزه 04:45 339 19:20 همه روزه 07:20
14 تهران ـ مشهد (ف11) 950 سیمرغ رجا 510،000 336 18:20 همه روزه 05:35 337 20:20 همه روزه 08:15
15 تهران ـ مشهد (ف12) 950 پارسی جوپار 370،000 330 19:50 همه روزه 05:55 331 17:35 همه روزه 04:05
16 تهران ـ مشهد (ف13) 950 غزال بنیاد 550،0000 340 20:10 همه روزه 06:25 341 18:00 همه روزه 04:30
17 تهران ـ مشهد (ف14) 950 سروش ـ پلورسبز بنیاد 730،000+800،000 332 20:35 همه روزه 06:50 333 18:20 همه روزه 04:50
18 تهران ـ مشهد (ف15) 950 نور نورالرضا 600،000 366 20:55 همه روزه 07:05 367 18:40 همه روزه 05:20
19 تهران ـ مشهد (ف16) 950 غزال وانیا 550،000 342 21:15 همه روزه 07:25 343 19:00 همه روزه 05:50
20 تهران ـ مشهد (ف رعد) 950 اسپانیایی تبدیلی رعد 295،000 370 21:40 یکروز در میان 08:55 371 23:10 یکروز در میان 10:30
21 تهران ـ مشهد (ف غزال) 950 غزال بنیاد 550،000 368 22:20 یکروز در میان 09:30 369 23:10 یکروز در میان 10:25
22 تهران ـ مشهد (ف17) 950 درجه دو خواب رجا 260،000 362 00:30 همه روزه 12:00 363 00:40 همه روزه 12:35
23 تهران ـ مشهد 950 سفیر (مبله + اتوبوسی) بنیاد 255،000+215،000 322 12:50 یکروز در میان 00:05 323 12:30 یکروز در میان 00:05
24 تهران ـ مشهد (عادی) 950 دانمارکی + اتوبوسی رجا 90،000 + 160،000 318 10:50 یکروز در میان 23:30 319 08:10 یکروز در میان 21:05
25 شاهرود ـ مشهد 500 آلمانی 32 + دانمارکی رجا 260،000 + 110،000 326 12:40 یکروز در میان 19:00 327 01:10 یکروز در میان 07:25
26 سمنان ـ مشهد 700 آلمانی 32 + دانمارکی رجا 339،000 + 140،000 324 10:50 یکروز در میان 19:20 325 22:30 یکروز در میان 07:15
27 اصفهان ـ مشهد 1 1500 غزال ـ نور وانیا ـ نورالرضا 682،000+740،000 580 15:35 همه روزه 08:00 581 16:30 همه روزه 08:55
28 اصفهان ـ مشهد 2 1500 نور نورالرضا 740،000 584 16:10 یکروز در میان 10:45 585 15:15 یکروز در میان 10:30
29 تبریز ـ مشهد 1 1700 تبدیلی + خلیج فارس رجا 435،000 + 586،000 480 11:10 همه روزه 11:15 481 19:4 همه روزه 19:45
30 تبریز ـ مشهد 2 1700 اسپانیایی تبدیلی + سهند رعد 433،000 + 712،000 488 19:50 سه شنبه ـ جمعه 19:45 489 09:40 یکشنبه ـ پنج شنبه 10:00
31 مهاباد ـ مشهد 1650 اسپانیایی 66 رعد 425،000 498 19:50 چهارشنبه 19:45 499 09:40 جمعه 10:00
32 اهواز-مشهد 1750 پارسی مهتاب 600،000 180 10:10 همه روزه 12:40 181 22:10 همه روزه 00:55
33 شوشتر-اندیمشک-مشهد 1750 پارسی-پلورسبز مهتاب-راه آهن ح.ن 600،000 – 850،000 186 18:35 همه روزه 21:10 187 07:30 همه روزه 10:20
34 ملایر-اراك-مشهد 1400 خلیج فارس رجا 520،000 182 14:10 یک روز در میان 09:10 183 16:00 یک روز در میان 11:50
35 قم-مشهد 1100 پارسی-المانی 32 +دانمارکی رجا 400،000 – (497،000+205،000) 184 19:50 همه روزه 09:50 185 14:45 همه روزه 04:35
36 زنجان-مشهد 1250 المانی 32 +دانمارکی رجا 533،000 + 220،000 482 20:15 همه روزه 12:15 483 23:35 همه روزه 15:35
37 قزوین-مشهد 1100 المانی 32 +دانمارکی رجا 497،000 + 205،000 484 20:40 همه روزه 10:15 485 00:20 همه روزه 14:00
38 کرج-مشهد 1000 درجه دوخواب رجا 270،000 486 21:15 یک روز در میان 09:30 487 23:55 یک روز در میان 12:25
39 کاشان-مشهد 1250 پلورسبز رجا 566،000 582 18:45 یک روز در میان 09:10 583 23:35 یک روز در میان 14:25
40 یزد-مشهد 10000 غزال کوثر 557،000 680 17:10 یک روز در میان 06:35 681 22:50 یک روز در میان 12:15
41 کرمان-مشهد 1150 پارسی-غزال جوپار ـ وانیا 395،000 – 608،000 780 13:55 همه روزه 06:10 781 14:10 همه روزه 06:00
42 بندرعباس-مشهد 1500 غزال کوثر 710،000 880 16:30 یک روز در میان 13:15 881 15:40 یک روز در میان 12:25
43 ساري-مشهد 1100 دلیجان وانیا 330،000 280 19:00 یک روز در میان 10:45 281 16:00 یک روز در میان 08:40
44 شیراز-مشهد 1750 پلورسبز رجا 690،000 586 15:30 یک روز در میان 15:10 587 13:30 یک روز در میان 11:55
45 ازادور-مشهد 350 اتوبوسی 96 رجا 59،000 970 04:15 یک روز در میان 08:30 971 16:50 یک روز در میان 20:55
46 طبس-مشهد 550 درجه دوخواب+اتوبوسی 80 رجا 158،000 + 102،000 974 22:25 یک روز در میان 05:20 975 22:50 یک روز در میان 05:40
47 مشهد-سرخس 1 200 ریل باس رجا 60،000 936 10:10 همه روزه بجز دوشنبه ها 12:50 937 14:35 همه روزه بجز دوشنبه ها 17:20
48 مشهد-سرخس 2 200 ریل باس رجا 60،000 938 20:00 همه روزه 22:40 939 05:30 همه روزه 08:15
49 تهران-شاهرود 450 دوطبقه 108 رجا 133،000 950 08:00 همه روزه 12:30 951 17:25 همه روزه 22:45
50 تهران-سمنان 250 ریل باس رجا 85،000 952 16:00 همه روزه 18:45 953 05:35 همه روزه 08:25
51 تهران-نیشابور-تربت 800 تبدیلی+ دانمارکی+اتوبوسی 80 رجا 275،000 + 185،500 + 171،000 354 11:35 همه روزه 00:00 355 09:40 همه روزه 22:05
52 تهران-خواف 1100 تبدیلی+دانمارکی رجا 350،000 + 205،000 356 13:15 همه روزه 02:45 357 14:10 همه روزه 03:45
53 تهران-طبس 1300 پارسی رجا 390،000 358 13:15 همه روزه 04:45 359 12:00 همه روزه 03:45
54 تهران-اهواز(ف1) 850 دانمارکی-اتوبوسی 80 +اتوبوسی 96 رجا (رجا + مهتاب) 192،000 – (150،000 + 200،000) 118 11:00 همه روزه 03:15 119 10:55 همه روزه 03:05
55 تهران-خرمشهر(ف2) 950 پارسی رجا 395،000 130 12:50 همه روزه 07:05 131 11:30 همه روزه 05:30
56 تهران-اهواز(ف3) 850 نگین 66 +نگین 36 سبا 335،000 + 450،000 134 14:50 یکروز در میان 05:20 135 16:00 یکروز در میان 06:55
57 تهران-اهواز(ف4) 850 پارسی+پلورسبز رجا 356،500 + 470،000 132 18:00 همه روزه 09:05 133 17:35 همه روزه 09:15
58 تهران-تبریز(ف1) 750 سبز رجا 380،000 430 18:25 همه روزه 06:45 431 17:20 همه روزه 05:20
59 تهران-تبریز (ف2) 750 تبدیلی+المانی 3 رجا 250،000 + 340،000 432 16:55 همه روزه 04:50 433 18:50 همه روزه 07:40
60 تهران-کرج-تبریز 750 اسپانیایی تبدیلی رعد 192،0000 434 19:30 یک روز در میان 07:35 435 20:50 یک روز در میان 09:1520:05
61 تهران-انکارا 2400 المانی 36 رجا 1،749،0000 490 21:50 چهارشنبه 08:30 491 10:25 چهارشنبه 20:05
62 تهران-مراغه(ف1) 650 تبدیلی+المانی 32 رجا 215،000 + 280،000 422 20:30 همه روزه 06:35 423 19:00 همه روزه 04:35
63 تهران-مراغه(سریع) 650 درجه دوخواب رجا 175،0000 420 23:15 همه روزه 09:50 421 17:25 همه روزه 04:00
64 تهران-زنجان 350 ترنست رجا 165،000 462 15:25 همه روزه 18:50 463 06:35 همه روزه 09:40
65 تهران-میانه 450 ترنست رجا 195،0000 454 14:00 همه روزه 19:00 455 05:50 همه روزه 10:55
66 تهران-زنجان 350 دوطبقه 108 رجا 70،000 460 06:00 همه روزه 10:10 461 14:50 همه روزه 19:05
67 تهران-میانه1 450 اتوبوسی 70 رجا 86،000 450 07:00 همه روزه 13:15 451 15:20 همه روزه 21:30
68 تهران-میانه2 450 اتوبوسی 72 رجا 125،000 452 16:10 همه روزه 22:25 453 06:35 همه روزه 12:45
69 تهران-اصفهان 550 پارسی بنیاد 230،000 520 22:30 همه روزه 05:25 521 22:40 همه روزه 05:55
70 تهران-شیراز 1050 پارسی+پلورسبز-نور (مهتاب + رجا) – نور (390،000 + 512،000) – 595،000 524 20:00 همه روزه 10:20 525 17:10 همه روزه 08:20
71 تهران-یزد1 650 ترنست رجا 285،000 626 06:10 همه روزه 11:30 627 15:20 همه روزه 20:30
72 تهران-یزد2 650 ترنست رجا 285،000 624 17:40 همه روزه 23:50 625 05:55 همه روزه 10:55
73 تهران-یزد 650 پارسی+دوطبقه 108 رجا 254،000 + 192،000 620 21:20 همه روزه 05:35 621 20:30 همه روزه 03:55
74 تهران ـ کرمان 1000 پارسی +نور جوپار + نورالرضا 360،000 + 616،000 720 19:20 همه روزه 09:10 721 15:50 همه روزه 05:10
75 تهران ـ زاهدان 1550 پارسی-پارسی رجا ـ جوپار 495،000 724 12:20 همه روزه 10:50 725 15:40 همه روزه 13:25
76 تهران ـ بندر عباس 1 1350 پارسی جوپار 428،000 820 15:30 همه روزه 09:50 821 14:45 همه روزه 09:45
77 تهران ـ بندر عباس 2 1350 غزال-غزال بنیاد ـ وانیا 666،000 822 14:20 همه روزه 08:25 823 12:55 همه روزه 07:20
78 تهران-یزد-بندرعباس 1350 پارسی رجا 428،000 824 11:30 یک روز در میان 05:30 825 11:55 یک روز در میان 06:30
79 تهران-ساري 400 دانمارکی+اتوبوسی 80 رجا 90،000 + 70،000 218 09:10 همه روزه 16:30 219 20:10 همه روزه 03:00
80 تهران-گرگان1 500 درجه دوخواب+اتوبوسی 80 رجا 138،000 + 90،000 220 18:40 همه روزه 05:50 221 20:25 همه روزه 07:50
81 تهران-گرگان2 500 پارسی رجا 195،000 222 21:40 یک روز در میان 08:05 223 19:00 یک روز در میان 06:35
82 تهران-فیروزکوه 250 اتوبوسی 72 رجا 35،000 202 04:25 همه روزه 08:20 203 16:20 همه روزه 19:55
83 تهران-جمکران 200 ریل باس رجا 40،000 122 16:40 سه شنبه 19:00 123 23:45 سه شنبه 02:00
84 تهران-قم 200 ترنست رجا 40،000 124 17:20 همه روزه 19:10 125 05:40 همه روزه 07:30
85 تهران-قم 200 ریل باس رجا 40،000 120 07:10 جمعه 09:25 121 16:00 جمعه 18:20
86 تهران-پیشوا1 100 ریل باس رجا 20،000 930 04:50 همه روزه 05:45 931 05:55 همه روزه 07:00
87 تهران-پیشوا2 100 ریل باس رجا 20،000 932 17:55 همه روزه 18:50 933 19:15 همه روزه 20:15
88 تهران-کرج 50 مترویی رجا 15،000 934 16:35 همه روزه 17:20 935 06:10 همه روزه 06:55
89 تهران-پرند1 100 اتوبوسی 96 رجا 5،000 916 03:55 روزهای اداری و چنج شنبه 14:55 917 05:15 روزهای اداری و چنج شنبه 06:10
90 تهران-پرند2 100 ریل باس رجا 15،000 918 04:50 همه روزه 05:50 919 06:10 همه روزه 07:05
91 تهران-پرند3 100 اتوبوسی 96 رجا 5،000 924 18:40 روزهای اداری و چنج شنبه 19:40 925 20:10 روزهای اداری و چنج شنبه 21:10
92 تهران-پرند4 100 ریل باس رجا 15،000 926 19:40 همه روزه 20:40 927 20:55 همه روزه 21:50
93 اصفهان ـ بندرعباس 1050 پارسی رجا 375،000 532 15:10 همه روزه 05:30 533 17:50 همه روزه 09:20
94 خرمشهر-اهواز 150 ریل باس رجا 30،000 910 05:50 همه روزه 07:45 911 18:35 همه روزه 20:30
95 اندیمشک-اهواز1 150 ریل باس رجا 40،000 928 05:50 همه روزه 08:15 929 12:10 همه روزه 14:30
96 اندیمشک-اهواز2 150 ریل باس رجا 40،000 980 15:30 همه روزه 18:00 981 19:20 همه روزه 21:40
97 گرگان-پلسفید1 250 ریل باس رجا 60،000 922 14:35 همه روزه 18:50 923 05:40 همه روزه 09:45
98 گرگان-پلسفید2 250 ریل باس رجا 60،000 920 03:50 همه روزه 08:25 921 12:45 همه روزه 17:05
99 تبریز-وان 332 درجه دوخواب رجا 429،500 494 22:30 دوشنبه 08:30 495 20:00 دوشنبه 06:55
100 تبریز-جلفا 150 اتوبوسی رجا 25،000 944 07:00 یکشنبه ـ سه شنبه 09:45 945 17:00 یکشنبه ـ سه شنبه 19:50
101 تبریز-تربیت معلم1 150 ریل باس رجا 10،000 946 07:10 روزهای اداری 07:45 947 08ک00 روزهای اداری 08:40
102 تبریز-تربیت معلم2 150 ریل باس رجا 10،000 948 09:10 روزهای اداری 09:45 949 12:20 روزهای اداری 13:00
103 تبریز-تربیت معلم3 150 ریل باس رجا 10،000 954 13:15 روزهای اداری 13:50 955 15:50 روزهای اداری 16:30
104 تبریز-تربیت معلم4 150 ریل باس رجا 10،000 956 16:40 همه روزه 17:15 957 17:35 همه روزه 18:15
105 اندیمشک-دورود 100 اتوبوسی 96 رجا 20،000 914 05:30 همه روزه 11:45 915 15:00 همه روزه 19:55
106 دورود-سپیددشت 100 اتوبوسی 96 رجا 10،000 900 06:25 همه روزه 07:35 901 08:10 همه روزه 09:20
107 دورود-چمسنگر 100 اتوبوسی 96 رجا 10،000 940 12:20 همه روزه 14:00 941 14:50 همه روزه 16:30
108 کارون-سربندر1 100 ریل باس رجا 30،000 902 06:30 همه روزه 07:50 903 08:35 همه روزه 09:55
109 کارون-سربندر2 100 ریل باس رجا 30،000 904 09:25 همه روزه 10:40 905 15:45 همه روزه 17:00
110 کارون-سربندر3 100 ریل باس رجا 30،000 906 15:10 همه روزه 16:25 907 17:50 همه روزه 19:05
111 کارون-ماهشهر 100 ریل باس رجا 30،000 908 18:35 همه روزه 20:15 909 06:20 همه روزه 08:15