آفتاب

برنامه حرکت و قیمت بلیت قطارهای مسافری از ۱۱ مهرماه ۹۳ تا ۲۴ اسفندماه ۹۳

کاربران گرامی، لطفا جهت رزرو بلیط با آژانس مسافرتی فراپرواز سایه با شماره ۰۲۱ - ۲۲۲۵۹۰۲۷ تماس بگیرید.

ردیف نام قطار نوع واگن قطار قیمت بلیت (ریال) هزینه خدمات ایستگاهی شماره قطار از مبدا ساعت حرکت روزهای حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد شماره قطار از مقصد ساعت حرکت از مقصد روزهای حرکت از مقصد ساعت ورود به مبدا
۱ ترن ست مشهد ۱ تندروی پردیس ۶۸۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۷۲ ۰۵:۵۰ همه روزه ۱۴:۰۵ ۳۷۳ ۰۵:۵۰ همه روزه ۱۴:۱۰
۲ ترن ست مشهد ۲ تندروی پردیس ۶۸۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۷۴ ۰۶:۱۵ همه روزه ۱۴:۳۵ ۳۷۵ ۰۶:۲۰ همه روزه ۱۴:۴۵
۳ ترن ست مشهد ۳ تندروی پردیس ۶۸۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۷۶ ۰۶:۵۵ همه روزه ۱۵:۳۵ ۳۷۷ ۰۶:۴۵ همه روزه ۱۶:۰۰
۴ ف ۱ مشهد صبا ( اتوبوسی دو طبقه ـ تندرو) ۳۷۰,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۳۸۰ ۰۷:۱۵ همه روزه ۱۷:۰۵ ۳۸۱ ۰۷:۳۵ همه روزه ۱۸:۱۰
۵ تهران شاهرود صبا (اتوبوسی دو طبقه) ۱۷۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۹۵۰ ۰۸:۱۰ همه روزه ۱۲:۵۵ ۹۵۱ ۱۶:۴۵ همه روزه ۲۲:۰۵
۶ عادی مشهد صبا (اتوبوسی دو طبقه) ۳۷۰,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۳۱۸ ۰۹:۲۰ همه روزه ۲۱:۴۰ ۳۱۹ ۰۸:۳۵ همه روزه ۲۰:۵۵
۷ تهران نیشابور درجه یک ۶ تخته ـ معمولی صندی (کوپه ای) ۲۱۰,۰۰۰ ـ ۳۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۳۵۴ ۱۱:۲۵ همه روزه ۲۲:۲۰ ۳۵۵ ۱۲:۲۰ همه روزه ۲۲:۵۰
۸ تهران خواف درجه یک ۶ تخته ـ معمولی صندی (کوپه ای) ۲۶۰,۰۰۰ ـ ۴۱۰,۰۰۰ ۳۳,۵۰۰ ۳۵۶ ۱۳:۱۵ یکروز در میان ۰۲:۴۵ ۳۵۷ ۱۲:۵۰ یکروز در میان ۰۲:۱۵
۹ تهران طبس لوکس ۶ تخته ۴۹۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۵۸ ۱۳:۱۵ یکروز در میان ۰۴:۵۵ ۳۵۹ ۱۰:۴۰ یکروز در میان ۰۲:۱۵
۱۰ ف ۳ مشهد معمولی صندلی (کوپه ای) ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۳۵۰ ۱۴:۱۰ همه روزه ۰۱:۲۵ ۳۵۱ ۱۲:۰۰ همه روزه ۲۴:۰۰
۱۱ ریل باس تهران ـ سمنان ارم (اتوبوسی) ۸۵,۰۰۰ . ۹۵۲ ۱۶:۱۰ همه روزه ۱۸:۵۵ ۹۵۳ ۰۵:۵۰ همه روزه ۰۸:۴۰
۱۲ ف ۷ مشهد شش تخته معمولی خواب ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۳۵۲ ۱۶:۳۵ یکروز در میان ۰۴:۲۰ ۳۵۳ ۱۱:۲۰ یکروز در میان ۲۳:۳۵
۱۳ ف ۸ مشهد طوس (لوکس ۴ تخته) ۶۳۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۳۴ ۱۷:۱۰ همه روزه ۰۴:۳۵ ۳۳۵ ۱۹:۱۵ همه روزه ۰۷:۰۵
۱۴ ف ۹ مشهد سبز (۴ تخته ویژه) ۶۶۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۳۸ ۱۸:۲۰ یکروز در میان ۰۶:۰۵ ۳۳۹ ۱۸:۴۵ یکروز در میان ۰۶:۲۰
۱۵ ف ۱۰ مشهد سیمرغ (۴ تخته ویژه) ۶۶۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۳۶ ۱۸:۵۰ همه روزه ۰۶:۴۰ ۳۳۷ ۲۰:۱۵ همه روزه ۰۷:۵۰
۱۶ شاهرود مشهد درجه یک ۴ تخته ـ معمولی صندلی (کوپه ای) ۱۳۰,۰۰۰ ـ ۳۲۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۳۲۶ ۱۳:۱۵ همه روزه ۱۹:۲۵ ۳۲۷ ۰۱:۵۰ همه روزه ۰۸:۵۰
۱۷ سمنان مشهد درجه یک ۴ تخته ـ معمولی صندلی (کوپه ای) ۱۸۰,۰۰۰ ـ ۴۱۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۳۲۴ ۱۱:۱۵ همه روزه ۱۹:۵۰ ۳۲۵ ۲۳:۱۰ همه روزه ۰۸:۱۰
۱۸ آزادو مشهد اتوبوسی ۵۹,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۹۷۰ ۰۴:۱۵ همه روزه ۰۸:۲۵ ۹۷۱ ۱۳:۵۵ همه روزه ۱۸:۰۵
۱۹ تبریز مشهد ۱ خلیج فارس (۴تخته ویژه) ـ درجه یک ۶ تخته ۵۹۰,۰۰۰ ـ ۷۹۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۴۸۰ ۱۰:۳۰ همه روزه ۱۱:۰۰ ۴۸۱ ۱۷:۰۰ همه روزه ۱۷:۴۵
۲۰ ملایر ـ اراک ـ مشهد خلیج فارس (۴ تخته ویژه) ۶۱۰,۰۰۰ ـ ۶۸۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ـ ۵۰,۰۰۰ ۱۸۲ ۱۳:۳۵ یکروز در میان ۰۸:۴۰ ۱۸۳ ۱۴:۲۵ یکروز در میان ۰۹:۵۰
۲۱ قم مشهد درجه یک ۶ تخته ـ درجه یک ۴ تخته ـ معمولی صندلی (کوپه ای) ۳۰۰,۰۰۰ ـ ۶۶۰,۰۰۰ ـ ۵۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۱۸۴ ۱۴:۵۰ همه روزه ۰۵:۱۵ ۱۸۵ ۱۲:۳۰ همه روزه ۰۲:۵۰
۲۲ زنجان مشهد درجه یک ۴ تخته ـ معمولی صندلی (کوپه ای) ۳۱۰,۰۰۰ ـ ۷۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۸۲ ۲۰:۲۰ همه روزه ۱۳:۰۵ ۴۸۳ ۱۹:۴۵ همه روزه ۱۱:۵۵
۲۳ قزوین مشهد درجه یک ۴ تخته ـ معمولی صندلی (کوپه ای) ۲۹۰,۰۰۰ ـ ۶۶۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۸۴ ۲۱:۴۰ یکروز در میان ۱۱:۴۵ ۴۸۵ ۲۳:۵۰ یکروز در میان ۱۴:۰۵
۲۴ کرج مشهد شش تخته معمولی خواب ۳۸۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۴۸۶ ۲۳:۳۵ همه روزه ۱۲:۲۵ ۴۸۷ ۰۱:۲۰ همه روزه ۱۴:۴۰
۲۵ کاشان مشهد پلور سبز (۴ تخته ویژ]) ۷۱۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۵۸۲ ۱۷:۵۵ یکروز در میان ۰۸:۴۰ ۵۸۳ ۲۲:۴۵ یکروز در میان ۱۳:۳۵
۲۶ شیراز مشهد پلور سبز (۴ تخته ویژ]) ۹۱۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۸۶ ۱۵:۵۵ یکروز در میان ۱۶:۳۰ ۵۸۷ ۱۴:۵۰ یکروز در میان ۱۵:۲۰
۲۷ ریل باس مشهد سرخس ۱ ارم (اتوبوسی) ۶۰,۰۰۰ ۰ ۹۳۶ ۱۰:۱۵ همه روزه بجز دوشنبه ها ۱۳:۰۵ ۹۳۷ ۱۴:۱۵ همه روزه بجز دوشنبه ها ۱۷:۲۰
۲۸ ریل باس مشهد سرخس ۲ ارم (اتوبوسی) ۶۰,۰۰۰ ۰ ۹۳۸ ۲۰:۳۵ همه روزه ۲۳:۲۵ ۹۳۹ ۰۶:۱۵ همه روزه ۰۹:۲۵
۲۹ ف ۱ اهواز معمولی صندلی (کوپه ای) ـ اتوبوسی ۱۸۰,۰۰۰ ـ ۲۳۰,۰۰۰ ۲۰,۵۰۰ ۱۱۸ ۱۰:۵۰ یکروز در میان ۰۳:۱۰ ۱۱۹ ۱۱:۳۰ یکروز در میان ۰۳:۲۰
۳۰ ف ۳ اهواز درجه یک ۴ تخته (پلور سبز) ۶۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۳۲ ۱۴:۵۵ همه روزه ۰۶:۵۰ ۱۳۳ ۱۵:۲۵ همه روزه ۰۷:۲۰
۳۱ ف ۳ خرمشهر درجه یک ۴ تخته (پلور سبز) ۶۶۷,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۱۳۲ ۱۴:۵۵ یکروز در میان ۰۹:۲۰ ۱۳۳ ۱۳:۰۰ یکروز در میان ۰۷:۲۰
۳۲ ریل باس خرمشهر اهواز ارم (اتوبوسی) ۳۰,۰۰۰ ۰ ۹۱۰ ۰۶:۱۵ همه روزه ۰۸:۳۵ ۹۱۱ ۱۸:۳۵ همه روزه ۲۰:۴۵
۳۳ ریل باس اندیمشک ـ اهواز ۱ ارم (اتوبوسی) ۴۰,۰۰۰ ۰ ۹۲۸ ۰۵:۵۰ همه روزه ۰۸:۳۰ ۹۲۹ ۱۲:۱۰ همه روزه ۱۴:۳۰
۳۴ ریل باس اندیمشک ـ اهواز ۲ ارم (اتوبوسی) ۴۰,۰۰۰ ۰ ۹۸۰ ۱۵:۳۰ همه روزه ۱۷:۵۰ ۹۸۱ ۱۹:۲۵ همه روزه ۲۱:۴۵
۳۵ ریل باس شوشتر ـ اندیمشک ارم (اتوبوسی) ۳۳,۵۰۰ ۰ - - همه روزه - - - همه روزه -
۳۶ ف ۱ تبریز سبز (۴ تخته ویژه) ۴۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۴۳۰ ۱۸:۱۵ همه روزه ۰۷:۱۵ ۴۳۱ ۱۷:۱۵ همه روزه ۰۶:۱۵
۳۷ ف ۲ تبریز لوکس ۴ نفری ـ درجه یک ۶ تخته ۳۰۰,۰۰۰ ـ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۴۳۲ ۱۶:۵۵ همه روزه ۰۵:۵۰ ۴۳۳ ۱۸:۳۰ همه روزه ۰۷:۴۰
۳۸ آنکارا درجه یک ۴ تخته ۱,۹۵۶,۵۰۰ ۰ ۴۹۰ ۲۲:۴۰ یکروز در میان ۰۹:۲۵ ۴۹۱ ۱۰:۲۵ یکروز در میان ۲۰:۱۰
۳۹ ف ۱ مراغه لوکس ۴ نفری ـ درجه یک ۶ تخته ۲۵۵,۰۰۰ ـ ۳۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۴۲۲ ۲۰:۳۰ همه روزه ۰۶:۳۰ ۴۲۳ ۱۸:۳۰ همه روزه ۰۵:۰۰
۴۰ ف مراغه (تهران ـ مراغه ت مهاباد) درجه یک ۶ تخته ۲۷۴,۵۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۴۲۲ ۲۰:۳۰ یکروز در میان ۰۸:۴۵ ۴۲۳ ۱۶:۱۵ یکروز در میان ۰۵:۰۰
۴۱ سریع مراغه شش تخته معمولی خواب ۲۰۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۴۲۰ ۲۳:۳۵ همه روزه ۱۰:۲۵ ۴۲۱ ۱۷:۰۰ همه روزه ۰۴:۲۵
۴۲ ترن ست زنجان پردیس ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۴۶۲ ۰۶:۲۵ همه روزه ۱۰:۰۵ ۴۶۳ ۱۶۳۰ همه روزه ۲۰:۵۰
۴۳ ترن ست میانه پردیس ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۴۵۴ ۱۴:۳۵ همه روزه ۲۰:۰۰ ۴۵۵ ۰۵:۱۰ همه روزه ۱۱:۳۰
۴۴ زنجان ضبا (اتوبوسی دو طبقه) ۹۵,۰۰۰ ۹,۵۰۰ ۴۶۰ ۱۵:۰۰ همه روزه ۱۹:۱۰ ۴۶۱ ۰۵:۵۰ همه روزه ۱۰:۳۵
۴۵ میانه ۱ اتوبوسی ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۴۵۰ ۰۷:۲۰ همه روزه ۱۳:۲۵ ۴۵۱ ۱۵:۴۰ همه روزه ۲۲:۲۰
۴۶ میانه ۲ اتوبسی (با صوت و تصویر) ۱۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۴۵۲ ۱۶:۰۰ همه روزه ۲۲:۵۵ ۴۵۳ ۰۶:۳۰ همه روزه ۱۳:۳۰
۴۷ تبریز وان شش تخته معمولی خواب ۴۸۰,۵۰۰ ۰ ۴۹۴ ۲۲:۳۵ دوشنبه ۰۸:۳۰ ۴۹۵ ۲۰:۰۰ دوشنبه ۰۶:۱۰
۴۸ تهران ـ شیراز پلور سبز (۴ تخته ویژه) ۶۶۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۵۲۴ ۲۰:۱۰ یکروز در میان ۱۰:۲۵ ۵۲۵ ۲۰:۴۵ یکروز در میان ۱۱:۳۵
۴۹ ترن ست یزد ۱ تندروی پردیس ۳۴۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۶۲۶ ۰۶:۲۰ همه روزه ۱۲:۰۰ ۶۲۷ ۱۵:۴۵ همه روزه ۲۲:۲۵
۵۰ ترن ست یزد ۲ تندروی پردیس ۳۴۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۶۲۴ ۱۶:۲۵ همه روزه ۲۲:۱۰ ۶۲۵ ۰۶:۲۵ همه روزه ۱۲:۲۵
۵۱ یزد لوکس ۶ تخته ـ صبا (اتوبوسی دو طبقه) ۲۲۰,۰۰۰ ـ ۳۲۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۶۲۰ ۲۱:۰۰ همه روزه ۰۴:۵۰ ۶۲۱ ۲۰:۱۵ همه روزه ۰۳:۴۵
۵۲ تهران ـ زاهدان لوکس ۶ تخته ۶۲۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۷۲۴ ۱۱:۵۵ یکروز در میان ۱۱:۱۰ ۷۲۵ ۱۵:۳۰ یکروز در میان ۱۵:۰۵
۵۳ تهران یزد بندرعباس لوکس ۶ تخته ۵۶۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۸۲۴ ۱۷:۰۰ یکروز در میان ۱۰:۲۵ ۸۲۵ ۱۴:۵۵ یکروز در میان ۰۹:۱۰
۵۴ اصفهان بندرعباس لوکس ۶ تخته ۴۹۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۵۳۲ ۱۴:۴۰ یکروز در میان ۰۶:۱۰ ۵۳۳ ۱۷:۴۰ یکروز در میان ۰۹:۴۰
۵۵ ساری معمولی صندلی (کوپه ای) ـ اتوبوسی ۸۵,۰۰۰ ـ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۱۸ ۰۹:۴۵ همه روزه ۱۶:۴۵ ۲۱۹ ۲۰:۳۵ همه روزه ۰۳:۴۵
۵۶ گرگان ۱ شش تخته معمولی خواب ـ اتوبوسی ۱۱۰,۰۰۰ ـ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۲۲۰ ۱۹:۲۰ همه روزه ۰۶:۳۰ ۲۲۱ ۲۰:۰۰ همه روزه ۰۶:۵۰
۵۷ گرگان ۲ لوکس ۶ تخته ۲۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۲۲۲ ۲۲:۲۵ یکروز در میان ۰۸:۳۵ ۲۲۳ ۱۸:۱۵ یکروز در میان ۰۵:۱۵
۵۸ فیروزکوه اتوبوسی ۳۵,۰۰۰ ۰ ۲۰۲ ۰۵:۰۰ همه روزه ۰۹:۰۰ ۲۰۳ ۱۵:۲۰ همه روزه ۱۹:۰۰
۵۹ ریل باس گرگان ـ پلسفید۱ ارم (اتوبوسی) ۶۰,۰۰۰ ۰ ۹۲۲ ۱۴:۳۵ همه روزه ۱۸:۵۰ ۹۲۳ ۰۵:۴۵ همه روزه ۰۹:۵۰
۶۰ ریل باس گرگان ـ پلسفید۲ ارم (اتوبوسی) ۶۰,۰۰۰ ۰ ۹۲۰ ۰۳:۴۰ همه روزه ۰۸:۲۵ ۹۲۱ ۱۳:۰۰ همه روزه ۱۷:۰۵
۶۱ جمکران ارم (اتوبوسی) ۴۰,۰۰۰ ۰ ۱۲۲ ۱۵:۲۰ سه شنبه ۱۷:۳۰ ۱۲۳ ۲۳:۵۵ سه شنبه ۰۲:۱۰
۶۲ ترنست قم تندروی پردیس ۴۰,۰۰۰ ۰ ۱۲۴ ۱۷:۳۵ همه روزه ۱۹:۲۰ ۱۲۵ ۰۵:۴۵ همه روزه ۰۷:۳۰
۶۳ ریل باس قم ارم (اتوبوسی) ۴۰,۰۰۰ ۰ ۱۲۰ ۰۷:۱۵ جمعه ۰۹:۳۰ ۱۲۱ ۱۵:۳۰ جمعه ۱۷:۵۰
۶۴ پیشوا ۱ اتوبوسی دو طقه (متروئی) ۲۰,۰۰۰ ۰ ۹۳۰ ۰۴:۳۰ همه روزه ۰۵:۱۵ ۹۳۱ ۰۵:۳۵ همه روزه ۰۶:۳۰
۶۵ پیشوا ۲ اتوبوسی دو طقه (متروئی) ۲۰,۰۰۰ ۰ ۹۳۲ ۱۷:۵۵ همه روزه ۱۸:۵۵ ۹۳۳ ۱۹:۱۵ همه روزه ۲۰:۱۵
۶۶ تهران کرج ۱ ارم (اتوبوسی) ۱۵,۰۰۰ ۰ ۹۱۲ ۱۶:۳۰ همه روزه ۱۷:۱۵ ۹۱۳ ۱۷:۳۵ همه روزه ۱۸:۴۰
۶۷ تهران کرج ۲ ارم (اتوبوسی) ۱۵,۰۰۰ ۰ ۹۳۴ ۱۹:۰۰ همه روزه ۲۰:۰۰ ۹۳۵ ۰۶:۰۰ همه روزه ۰۷:۰۵
۶۸ تبریز جلفا اتوبوسی ۲۵,۰۰۰ ۰ ۹۴۴ ۰۷:۳۰ یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه ، جمعه ۱۰:۱۰ ۹۴۵ ۱۷:۰۰ یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه ، جمعه ۱۹:۴۰
۶۹ تبریز تربیت معلم ۱ ارم (اتوبوسی) ۱۰,۰۰۰ ۰ ۹۴۶ ۰۶:۵۰ روزهای اداری ۰۷:۲۵ ۹۴۷ ۰۸:۰۰ روزهای اداری ۰۸:۴۰
۷۰ تبریز تربیت معلم ۲ ارم (اتوبوسی) ۱۰,۰۰۰ ۰ ۹۴۸ ۰۹:۱۰ روزهای اداری ۰۹:۴۵ ۹۴۹ ۱۲:۲۰ روزهای اداری ۱۳:۰۰
۷۱ تبریز تربیت معلم ۳ ارم (اتوبوسی) ۱۰,۰۰۰ ۰ ۹۵۴ ۱۳:۱۵ روزهای اداری ۱۳:۵۰ ۹۵۵ ۱۵:۵۰ روزهای اداری ۱۶:۳۰
۷۲ تبریز تربیت معلم ۴ ارم (اتوبوسی) ۱۰,۰۰۰ ۰ ۹۵۶ ۱۶:۴۰ روزهای اداری ۱۷:۱۵ ۹۵۷ ۱۷:۳۵ روزهای اداری ۱۸:۱۵
۷۳ اندیمشک ـ دورود اتوبوسی ۲۰,۰۰۰ ۰ ۹۱۴ ۰۵:۲۰ همه روزه ۱۰:۵۰ ۹۱۵ ۱۵:۲۵ همه روزه ۲۱:۰۵
۷۴ دورود ـ سپید دشت اتوبوسی ۱۰,۰۰۰ ۰ ۹۰۰ ۰۶:۲۵ همه روزه ۰۷:۳۰ ۹۰۱ ۰۸:۱۰ همه روزه ۰۹:۲۰
۷۵ دورود ـ چمسنگر اتوبوسی ۱۰,۰۰۰ ۰ ۹۴۰ ۱۲:۲۰ همه روزه ۱۳:۵۵ ۹۴۱ ۱۵:۱۵ همه روزه ۱۶:۵۰
۷۶ ریل باس کارون ـ سربندر ۱ ارم (اتوبوسی) ۳۰,۰۰۰ ۰ ۹۰۲ ۰۶:۳۰ همه روزه ۰۷:۵۰ ۹۰۳ ۰۸:۳۵ همه روزه ۰۹:۵۵
۷۷ ریل باس کارون ـ سربندر ۲ ارم (اتوبوسی) ۳۰,۰۰۰ ۰ ۹۰۴ ۰۹:۲۵ همه روزه ۱۰:۴۰ ۹۰۵ ۱۵:۵۰ همه روزه ۱۷:۰۵
۷۸ ریل باس کارون ـ سربندر ۳ ارم (اتوبوسی) ۳۰,۰۰۰ ۰ ۹۰۶ ۱۵:۱۰ همه روزه ۱۶:۳۰ ۹۰۷ ۱۷:۵۰ همه روزه ۱۹:۰۵
۷۹ ریل باس کارون ـ بندر ماهشهر ارم (اتوبوسی) ۳۰,۰۰۰ ۰ ۹۰۸ ۱۸:۳۵ همه روزه ۲۰:۱۵ ۹۰۹ ۰۶:۲۰ همه روزه ۰۸:۱۵
۸۰ تهران شهر پرند ۱ اتوبوسی ۵,۰۰۰ ۰ ۹۱۶ ۰۳:۴۵ روزهای اداری و پنج شنبه ۰۴:۴۵ ۹۱۷ ۰۵:۱۰ روزهای اداری و پنج شنبه ۰۶:۱۰
۸۱ ریل باس تهران شهر پرند ۲ ارم (اتوبوسی) ۱۵,۰۰۰ ۰ ۹۱۸ ۰۴:۴۰ همه روزه ۰۵:۴۵ ۹۱۹ ۰۶:۰۰ همه روزه ۰۷:۰۰
۸۲ تهران شهر پرند ۳ اتوبوسی ۵,۰۰۰ ۰ ۹۲۴ ۱۷:۵۵ روزهای اداری و پنج شنبه ۱۸:۵۵ ۹۲۵ ۱۹:۲۰ روزهای اداری و پنج شنبه ۲۰:۲۰
۸۳ ریل باس تهران شهر پرند ۴ ارم (اتوبوسی) ۱۵,۰۰۰ ۰ ۹۲۶ ۱۸:۵۰ همه روزه ۱۹:۵۰ ۹۲۷ ۲۰:۰۰ همه روزه ۲۰:۵۵
۸۴ (طوس) تهران ـ مشهد حمل خودرو ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۳۴ - یکروز در میان - ۳۳۵ - یکروز در میان -
۸۵ تهران ـ مشهد (سیمرغ) حمل خودرو ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۳۶ - همه روزه - ۳۳۷ - همه روزه -
۸۶ تهران ـ مشهد (سبز) حمل خودرو ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۳۸ - همه روزه - ۳۳۹ - همه روزه -
۸۷ ف ۱ تهران ـ تبریز حمل خودرو ۹۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۴۳۰ - یکروز در میان - ۴۳۱ - یکروز در میان -
۸۸ تهران ـ شیراز حمل خودرو ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۵۲۴ - یکروز در میان - ۵۲۵ - یکروز در میان -
۸۹ اصفهان بندرعباس حمل خودرو ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۵۳۲ - یکروز در میان - ۵۳۳ - یکروز در میان -
۹۰ شیراز مشهد حمل خودرو ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۸۶ - یکروز در میان - ۵۸۷ - یکروز در میان -
۹۱ یزد مشهد حمل خودرو ۹۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۶۸۰ - یکروز در میان - ۶۸۱ - یکروز در میان -
۹۲ تهران ـ زاهدان حمل خودرو ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۷۲۴ - یکروز در میان - ۷۲۵ - یکروز در میان -
۹۳ ف ۳ تهران ـ اهواز حمل خودرو ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۳۲ - همه روزه - ۱۳۳ - همه روزه -
۹۴ کرمان ـ مشهد حمل خودرو ۹۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۷۸۰ - همه روزه - ۷۸۱ - همه روزه -
۹۵ تهران ـ بندرعباس حمل خودرو ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۸۲۰ - همه روزه - ۸۲۱ - همه روزه -
۹۶ تهران ـ بندرعباس حمل خودرو ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۸۲۴ - یکروز در میان - ۸۲۵ - یکروز در میان -
۹۷ بندرعباس مشهد حمل خودرو ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۸۸۰ - یکروز در میان - ۸۸۱ - یکروز در میان -
۹۸ تبریز ـ مشهد ۱ حمل خودرو ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۴۸۰ - همه روزه - ۴۸۱ - همه روزه -
۹۹ اهواز ـ مشهد حمل خودرو ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۸۰ - چرخشی - ۱۸۱ - چرخشی -
۱۰۰ تهران ـ کرمان حمل خودرو ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۷۲۰ - یکروز در میان - ۷۲۱ - یکروز در میان -
۱۰۱ تهران ـ یزد حمل خودرو ۷۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۶۲۰ - یکروز در میان - ۶۲۱ - یکروز در میان -
  1. قطارهای محلی تهران پرند ۲ و ۴ روزهای جمعه و تهران پرند ۴ روزهای سه شنبه بجای سازمان ریل باس با سازمان ۹۶/۴ اتوبوسی + استیم ( در صورت نیاز) طبق برنامه اعزام خواهند شد.
  2. قطار ف ۲ تهران تبریز در روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه از تهران به سلماس و روزهای یکشنبه ، سه شنبه و جمعه از تهران به جلفا اعزام خواهد شد.
  3. قطار مشهد زنجان روزهای چهارشنبه به عنوان قطار مشهد میانه اعزام و پس از ورود به زنجان در روزهای پنجشنبه مطابق برنامه از زنجان به میانه ادامه سیر خواهد داد. در ضمن قطار مذکور روزهای پنجشنبه به عنوان قطار میانه در ساعت ۱۷:۴۵ مطابق برنامه از میانه به مشهد اعزام خواهد گردید.
  4. برای کسب اطلاعات بیشتر و هرگونه تغییرات احتمالی با سامانه اطلاع رسانی و ارتباط با مشتری ۱۵۳۹ تماس بگیرید.