آفتاب

برنامه حركت پاييز و زمستان ۹۶

توجه فرمایید: با عنایت به تصویب شناورسازی قیمت بلیت قطارهای مسافری، مبالغ مندرج در جدول زیر در روزهای متفاوت تا سقف ۲۰ درصد افزایش یا کاهش خواهد داشت.

مبدا مقصد مسافتنوع قطارقیمت بلیت مالکشماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبداساعت ورود به مقصد
تهرانمشهد۹۲۶پرديس (تندرو)۹۶۸۰۰۰رجا۳۷۲همه روزه۰۵:۵۵۱۳:۵۰
تهرانمشهد۹۲۶پرديس (تندرو)۹۶۸۰۰۰رجا۳۷۴همه روزه۰۶:۱۰۱۴:۰۵
تهرانمشهد۹۲۶شش تخته كوير۶۸۰۰۰۰جوپار۳۳۰همه روزه۰۷:۴۰۱۷:۴۵
تهرانمشهد۹۲۶صبا اتوبوسي۵۷۲۰۰۰رجا۳۱۸همه روزه۰۸:۲۰۲۰:۵۵
تهرانمشهد۹۲۶پرديس (تندرو)۹۶۸۰۰۰رجا۳۷۶همه روزه۱۱:۵۵۲۰:۱۰
تهرانمشهد۹۲۶لوكس چهار تخته توس۹۲۶۰۰۰رجا۳۳۴همه روزه۱۳:۰۰۰۰:۳۰
تهرانمشهد۹۲۶لوكس چهار تخته اكسپرس۹۶۲۰۰۰رجا۳۳۴همه روزه۱۳:۰۰۰۰:۳۰
تهرانمشهد۹۲۶درجه يك شش تخته كوثر۷۰۵۵۰۰ريل سير كوثر۳۷۰همه روزه۱۴:۵۰۰۰:۵۵
تهرانمشهد۹۲۶غزال ريل سير۸۴۳۰۰۰ريل سير كوثر۳۷۰همه روزه۱۴:۵۰۰۰:۵۵
تهرانمشهد۹۲۶پرستو۸۷۵۰۰۰ريل سير كوثر۳۳۲همه روزه۱۵:۱۰۰۱:۱۵
تهرانمشهد۹۲۶صبا اتوبوسي دو طبقه۵۷۲۰۰۰رجا۳۸۰همه روزه۱۶:۱۵۰۲:۲۰
تهرانمشهد۹۲۶شش تخته كوير۶۸۰۰۰۰جوپار۳۹۰همه روزه۱۷:۳۵۰۳:۴۵
تهرانمشهد۹۲۶شش تخته لوكس مهتاب۷۴۰۰۰۰مهتاب سير جم۳۵۰همه روزه۱۷:۵۵۰۴:۰۵
تهرانمشهد۹۲۶پنج ستاره ويژه فدك۲۰۵۴۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين۳۴۶همه روزه۱۹:۳۵۰۵:۱۵
تهرانمشهد۹۲۶پنج ستاره بيزنس فدك۱۴۵۴۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين۳۴۶همه روزه۱۹:۳۵۰۵:۱۵
تهرانمشهد۹۲۶پنج ستاره اكونومي فدك۱۳۵۵۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين۳۴۶همه روزه۱۹:۳۵۰۵:۱۵
تهرانمشهد۹۲۶پنج ستاره فدك با عصرانه۱۲۰۰۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين۳۴۶همه روزه۱۹:۳۵۰۵:۱۵
تهرانمشهد۹۲۶درجه يك چهار تخته سروش۱۰۴۹۰۰۰بن ريل۳۲۲همه روزه۲۰:۵۰۰۶:۵۰
تهرانمشهد۹۲۶زندگي با شام ويژه۱۷۹۶۰۰۰رجا۳۲۰همه روزه۲۱:۱۰۰۷:۱۰
تهرانمشهد۹۲۶زندگي با شام۱۵۸۰۰۰۰رجا۳۲۰همه روزه۲۱:۱۰۰۷:۱۰
تهرانمشهد۹۲۶زندگي با عصرانه۱۳۳۷۰۰۰رجا۳۲۰همه روزه۲۱:۱۰۰۷:۱۰
تهرانمشهد۹۲۶چهارتخته پلور سبز۱۰۱۱۵۰۰رجا۳۲۰همه روزه۲۱:۱۰۰۷:۱۰
تهرانمشهد۹۲۶چهارتخته لوكس سپهر۱۱۲۴۰۰۰رجا۳۲۰همه روزه۲۱:۱۰۰۷:۱۰
تهرانمشهد۹۲۶پرستو۸۷۵۵۰۰۰ريل سير كوثر۳۶۰همه روزه۲۱:۳۰۰۷:۱۵
تهرانمشهد۹۲۶نور۹۱۹۰۰۰نورالرضا۳۶۶همه روزه۲۱:۵۰۰۷:۵۵
تهرانمشهد۹۲۶نور(vip)۱۱۷۰۰۰نورالرضا۳۶۶همه روزه۲۱:۵۰۰۷:۵۵
تهرانمشهد۹۲۶غزال بنياد۱۰۳۶۰۰۰بن ريل۳۴۰همه روزه۲۲:۱۰۰۸:۱۰
تهرانمشهد۹۲۶غزال بنياد(vip)۱۲۲۴۵۰۰بن ريل۳۴۰همه روزه۲۲:۱۰۰۸:۱۰
تهرانمشهد۹۲۶لوكس چهار نفري غدير۹۴۴۰۰۰ريل ترابر سبا۳۴۸همه روزه۲۲:۳۰۰۸:۵۰
تهرانمشهد۹۲۶چهارتخته سيمرغ۹۶۲۰۰۰رجا۳۳۶همه روزه۲۳:۰۰۱۰:۲۵
تهرانمشهد۹۲۶چهارتخته سبز۹۶۲۰۰۰رجا۳۳۸همه روزه۲۳:۵۰۱۱:۱۵
تهرانمشهد۹۲۶چهارتخته سبز ويژه۱۳۷۱۵۰۰رجا۳۳۸همه روزه۲۳:۵۰۱۱:۱۵
تهرانسمنان۲۲۸اتوبوسي(صبا)۸۵۰۰۰رجا۹۵۲همه روزه۱۷:۰۰۱۹:۴۵
سمنانمشهد ۶۹۸پرديس سالني۵۸۵۰۰۰رجا۳۲۴همه روزه۰۸:۴۰۱۴:۴۵
تهرانطبس۱۳۲۳لوكس شش تخته پارسي۷۴۰۰۰۰رجا۳۵۸يكروز در ميان۱۲:۲۵۰۴:۵۰
تهرانطبس۱۳۲۳چهار تخته پلور سبز۱۰۳۵۵۰۰رجا۳۵۸يكروز در ميان۱۲:۲۵۰۴:۵۰
تهرانخواف۸۷۰لوكس شش تخته پارسي۶۰۱۰۰۰رجا۳۵۶يكروز در ميان۱۲:۲۵۰۲:۳۰
آزادورمشهد۳۳۳اتوبوسي صبا۱۵۱۰۰۰رجا۹۷۰همه روزه۰۵:۳۰۰۹:۵۰
طبسمشهد۵۸۶لوكس چهار نفري سفير۲۸۶۵۰۰۰بن ريل۹۷۴يكروز در ميان۱۹:۲۰۰۳:۰۵
طبسمشهد۵۸۶كوپه اي مبله سفير۲۲۱۵۰۰بن ريل۹۷۴يكروز در ميان۱۹:۲۰۰۳:۰۵
طبسمشهد۵۸۶اتوبوسي درجه يك سفير۱۷۸۰۰۰بن ريل۹۷۴يكروز در ميان۱۹:۲۰۰۳:۰۵
اصفهانمشهد۱۴۸۴چهار تخته غزال۱۱۴۱۰۰۰رجا۵۸۰همه روزه۱۴:۰۰۰۸:۲۵
اصفهانمشهد۱۴۸۴نور۱۲۶۱۰۰۰نورالرضا۵۸۰همه روزه۱۴:۰۰۰۸:۲۵
اصفهانمشهد۱۴۸۴نور۱۲۶۱۰۰۰نورالرضا۵۸۴همه روزه۱۴:۵۵۰۹:۰۵
اصفهانمشهد۱۴۸۴لوكس چهار نفري غدير۱۴۳۵۰۰۰ريل ترابر سبا۵۸۴همه روزه۱۴:۵۵۰۹:۰۵
شيرازمشهد۲۰۰۰چهار تخته پلور سبز۱۱۷۱۵۰۰رجا۵۸۶يكروز در ميان۱۳:۳۰۱۳:۴۰
تبريزمشهد۱۶۶۲لوكس چهار تخته توس ۱۲۹۱۰۰۰رجا۴۸۰همه روزه۱۳:۴۰۱۴:۳۵
تبريزمشهد۱۶۶۲لوكس چهار تخته اكسپرس۱۳۶۹۰۰۰رجا۴۸۰همه روزه۱۳:۴۰۱۴:۳۵
تبريزمشهد۱۶۶۲چهار تخته خليج فارس۱۱۱۷۰۰۰رجا۴۸۸همه روزه۱۱:۴۵۱۲:۱۵
تبريزمشهد۱۶۶۲شش تخته ميلاد۹۴۹۰۰۰رجا۴۸۸همه روزه۱۱:۴۵۱۲:۱۵
اهوازمشهد۱۷۴۲شش تخته لوكس مهتاب۹۳۰۰۰۰مهتاب سير جم۱۸۰يكروز در ميان۰۹:۵۰۱۳:۲۰
اهوازمشهد۱۷۴۲شش تخته پارسي۱۱۶۰۵۰۰رجا۱۸۸يكروز در ميان۱۴:۱۵۱۷:۳۰
اهوازمشهد۱۷۴۲چهار تخته پلور سبز۱۵۰۱۵۰۰رجا۱۸۸يكروز در ميان۱۴:۱۵۱۷:۳۰
زنجانمشهد۱۲۴۱پنج ستاره بيزنس فدك۱۸۲۳۵۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۰يكروز در ميان۱۵:۰۰۰۵:۴۵
زنجانمشهد۱۲۴۱پنج ستاره اكونومي فدك۱۷۲۰۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۰يكروز در ميان۱۵:۰۰۰۵:۴۵
زنجانمشهد۱۲۴۱چهارتخته اكسپرس۹۸۶۰۰۰رجا۴۸۲همه روزه۱۷:۵۰۱۰:۵۰
زنجانمشهد۱۲۴۱غزال بنياد۱۳۸۷۵۰۰بن ريل۴۹۴يكروز در ميان۲۰:۲۰۱۲:۴۵
قزوينمشهد۱۰۷۰پنج ستاره بيزنس فدك۱۶۳۹۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۰يكروز در ميان۱۶:۴۵۰۵:۴۵
قزوينمشهد۱۰۷۰پنج ستاره اكونومي فدك۱۵۳۷۵۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۰يكروز در ميان۱۶:۴۵۰۵:۴۵
قزوينمشهد۱۰۷۰درجه يك شش تخته ميلاد۷۷۶۰۰۰رجا۴۸۴يكروز در ميان۲۲:۵۰۱۲:۴۵
قزوينمشهد۱۰۷۰درجه يك چهار تخته خليج فارس۸۱۹۵۰۰رجا۴۸۴يكروز در ميان۲۲:۵۰۱۲:۴۵
قزوينمشهد۱۰۷۰غزال بنياد۱۲۳۸۰۰بن ريل۴۹۴يكروز در ميان۲۲:۵۰۱۲:۴۵
كرجمشهد۹۶۷شش تخته پارسي۷۱۷۵۰۰رجا۴۸۶همه روزه۱۴:۴۵۰۱:۵۵
كرجمشهد۹۶۷چهار تخته پلور سبز۹۵۷۵۰۰رجا۴۸۶همه روزه۱۴:۴۵۰۱:۵۵
كرجمشهد۹۶۷نور۱۱۴۶۵۰۰نورالرضا۴۹۶يكروز در ميان۱۷:۳۵۰۴:۵۵
كرجمشهد۹۶۷پنج ستاره ويژه فدك۲۱۲۵۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۰يكروز در ميان۱۷:۵۵۰۵:۴۵
كرجمشهد۹۶۷پنج ستاره بيزنس فذك۱۵۱۶۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۰يكروز در ميان۱۷:۵۵۰۵:۴۵
كرجمشهد۹۶۷پنج ستاره اكونومي فدك۱۴۱۶۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۰يكروز در ميان۱۷:۵۵۰۵:۴۵
كرجمشهد۹۶۷پنج ستاره فدك با عصرانه۱۲۵۸۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۰يكروز در ميان۱۷:۵۵۰۵:۴۵
كاشانمشهد۱۲۱۳چهار تخته پلور سبز۹۴۰۵۰۰رجا۵۸۲يكروز در ميان۱۳:۲۰۰۲:۴۵
قممشهد۱۱۰۶لوكس شش تخته پارسي۸۱۲۰۰۰رجا۱۸۴همه روزه۱۲:۵۰۰۱:۳۵
قممشهد۱۱۰۶شش نفره۷۷۷۵۰۰بن ريل۱۸۴همه روزه۱۲:۵۰۰۱:۳۵
قممشهد۱۱۰۶پنج ستاره ويژه فدك ۲۳۳۷۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۰همه روزه۱۷:۰۰۰۶:۱۰
قممشهد۱۱۰۶پنج ستاره بيزنس فدك ۱۷۰۰۵۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۰همه روزه۱۷:۰۰۰۶:۱۰
قممشهد۱۱۰۶پنج ستاره اكونومي فدك۱۵۹۸۵۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۰همه روزه۱۷:۰۰۰۶:۱۰
قممشهد۱۱۰۶پنج ستاره فدك با عصرانه۱۴۳۲۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۰همه روزه۱۷:۰۰۰۶:۱۰
قممشهد۱۱۰۶سروش۱۱۵۲۵۰۰بن ريل۱۸۶همه روزه۲۱:۲۵۱۱:۳۵
قممشهد۱۱۰۶چهار تخته اكسپرس۹۵۰۰۰۰رجا۱۸۶همه روزه۲۱:۲۵۱۱:۳۵
ملاير-اراكمشهد۱۳۵۳سروش۱۴۱۰۵۰۰بن ريل۱۸۲همه روزه۱۱:۱۵۰۴:۴۰
ملاير-اراكمشهد۱۳۵۳چهار تخته پلور سبز۱۳۷۷۵۰۰رجا۱۸۲همه روزه۱۱:۱۵۰۴:۴۰
يزدمشهد۱۶۷۹غزال ريل سير۱۰۳۴۰۰۰ريل سير كوثر۶۸۰یکروز در میان۱۵:۱۰۰۵:۳۰
كرمانمشهد۲۰۳۱لوكس شش نفري۷۲۸۰۰۰جوپار۷۸۰همه روزه۱۷:۴۰۱۰:۰۵
كرمانمشهد۲۰۳۱غزال بنياد۱۱۵۷۰۰۰بن ريل۷۸۰همه روزه۱۷:۴۰۱۰:۰۵
بندرعباسمشهد۲۴۰۹غزال ريل سير۱۳۰۶۰۰۰ريل سير كوثر۸۸۰همه روزه۱۵:۴۰۱۱:۵۵
بندرعباسمشهد۲۴۰۹درجه يك خواب-تهويه دار۱۱۸۸۵۰۰ريل سير كوثر۸۸۰همه روزه۱۵:۴۰۱۱:۵۵
ساريمشهد ۱۰۵۲شش تخته پارسي۷۷۱۵۰۰رجا۲۸۰یکروز در میان۱۴:۱۵۰۴:۵۵
ساريمشهد ۱۰۵۲چهار تخته پلور سبز۱۰۱۱۵۰۰رجا۲۸۰یکروز در میان۱۴:۱۵۰۴:۵۵
همدانمشهد۱۲۳۵چهار تخته پلور سبز۱۱۹۱۵۰۰رجا۱۹۲چهار روز در ميان۱۳:۱۰۰۴:۲۵
همدانمشهد۱۲۳۵شش تخته پارسي۷۸۳۵۰۰رجا۱۹۲چهار روز در ميان۱۳:۱۰۰۴:۲۵
تهراناهواز۸۱۶معمولي صندلي۲۷۵۰۰۰رجا۱۱۸همه روزه۱۲:۲۰۰۴:۵۰
تهراناهواز۸۱۶دو اتوبوسي۲۲۰۰۰۰رجا۱۱۸همه روزه۱۲:۲۰۰۴:۵۰
تهراناهواز۸۱۶شش تخته لوکس مهتاب۶۵۶۰۰۰مهتاب سیرجم۱۳۰همه روزه۱۴:۱۰۰۶:۰۱
تهراناهواز۸۱۶چهار تخته نگين۸۱۳۰۰۰ريل ترابر سبا۱۳۲همه روزه۱۶:۰۰۰۸:۱۰
تهرانخرمشهر۹۳۷شش تخته لوکس مهتاب۷۴۰۰۰۰مهتاب سیرجم۱۳۰همه روزه۱۴:۱۰۰۸:۱۵
تهرانانديمشك۶۷۵شش تخته لوكس مهتاب۵۵۳۵۰۰مهتاب سيرجم۱۵۰یکروز در میان۲۰:۱۰۰۹:۲۰
تهرانتبريز۷۳۶شش نفره۳۷۲۵۰۰رعد۴۳۰همه روزه۱۸:۰۰۰۶:۳۵
تهرانتبريز۷۳۶درجه يك سهند۵۱۶۰۰۰رعد۴۳۰همه روزه۱۸:۰۰۰۶:۳۵
تهرانتبريز۷۳۶چهار تخته خليج فارس۴۶۲۵۰۰رجا۴۳۲همه روزه۱۶:۲۰۰۴:۵۰
تهرانتبريز۷۳۶شش تخته ميلاد۴۳۲۵۰۰رجا۴۳۲همه روزه۱۶:۲۰۰۴:۵۰
تهرانتبريز۷۳۶چهار تخته لوكس البرز۵۱۳۵۰۰رجا۴۳۲همه روزه۱۶:۲۰۰۴:۵۰
تهرانمراغه۶۰۷درجه يك شش تخته۲۹۶۵۰۰رعد۴۲۰يكروز در ميان۲۱:۴۵۰۸:۰۰
تهرانمراغه۶۰۷چهار تخته خليج فارس۴۴۵۵۰۰رجا۴۲۲همه روزه۲۰:۴۰۰۶:۵۵
تهرانمراغه۶۰۷شش تخته زاگرس۲۶۷۰۰۰رجا۴۲۲همه روزه۲۰:۴۰۰۶:۵۵
تهرانزنجان۳۱۵ارم۱۹۵۵۰۰رجا۴۶۰همه روزه۱۴:۰۰۱۸:۲۵
تهرانميانه۴۳۹اتوبوسي نگين۲۳۱۰۰۰ريل ترابر سبا۴۵۰همه روزه۰۶:۱۰۱۱:۱۵
تهرانميانه۴۳۹اتوبوسي نگين۲۳۱۰۰۰ريل ترابر سبا۴۵۲همه روزه۱۵:۴۰۲۰:۵۵
تهرانميانه۴۳۹معمولي صندلي۱۷۸۰۰۰رجا۴۵۴همه روزه۰۷:۴۵۱۳:۵۵
تهراناصفهان۱۰۷۴چهارتخته خليج فارس۴۵۴۵۰۰رجا۵۲۰یکروز در میان۲۱:۳۰۰۴:۵۰
تهرانشيراز۱۰۷۴چهارتخته پلور سبز۹۰۱۰۰۰رجا۵۲۴همه روزه۱۵:۳۵۰۷:۱۵
تهرانشيراز۱۰۷۴نور۸۸۹۰۰۰نورالرضا۵۲۴همه روزه۱۵:۳۵۰۷:۱۵
تهرانشيراز۱۰۷۴پنج ستاره ويژه فدك۲۰۵۴۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۵۲۶یکروز در میان۱۸:۵۵۰۸:۰۰
تهرانشيراز۱۰۷۴پنج ستاره بيزنس فدك۱۴۵۴۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۵۲۶یکروز در میان۱۸:۵۵۰۸:۰۰
تهرانشيراز۱۰۷۴پنج ستاره اكونومي فدك۱۳۵۵۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۵۲۶یکروز در میان۱۸:۵۵۰۸:۰۰
تهرانشيراز۱۰۷۴پنج ستاره فدك با عصرانه۱۲۰۰۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۵۲۶یکروز در میان۱۸:۵۵۰۸:۰۰
تهرانيزد۷۵۳پرديس تندرو۴۵۹۵۰۰رجا۶۲۶همه روزه۰۶:۵۵۱۲:۵۵
تهرانيزد۷۵۳پرديس تندرو۴۵۹۵۰۰رجا۶۲۴همه روزه۱۶:۵۵۲۳:۱۵
تهرانیزد۷۵۳لوکس ۴نفری غدیر۷۶۴۵۰۰ریل ترابر سبا۶۲۰همه روزه۲۳:۱۰۰۷:۱۵
تهرانيزد۷۵۳اتوبوسي نگين۳۵۰۰۰۰ريل ترابر سبا۶۲۰همه روزه۲۳:۱۰۰۷:۱۵
تهرانيزد۷۵۳شش تخته مهتاب۳۸۱۵۰۰مهتاب سير جم۶۲۰همه روزه۲۳:۱۰۰۷:۱۵
تهرانكرمان۱۱۰۵غزال بنياد۱۰۸۶۵۰۰بن ريل۷۲۲يكروز در ميان۱۸:۰۰۰۸:۰۵
تهرانكرمان ۱۱۰۵لوكس شش نفري۵۸۴۰۰۰جوپار۷۲۰همه روزه۱۹:۳۵۰۹:۰۰
تهرانزاهدان۱۶۵۸لوكس شش نفري۷۳۵۰۰۰جوپار۷۲۴همه روزه۱۱:۰۰۰۹:۱۰
تهرانزاهدان۱۶۵۸چهار تخته البرز۱۱۷۹۰۰۰رجا۷۲۴همه روزه۱۱:۰۰۰۹:۱۰
تهرانزاهدان۱۶۵۸لوکس ۶ نفری۸۴۳۰۰۰رجا۷۲۴همه روزه۱۱:۰۰۰۹:۱۰
تهرانبندرعباس۱۴۸۳غزال بنياد۱۰۳۸۵۰۰بن ريل۸۲۲همه روزه۱۳:۱۰۰۶:۳۰
تهرانبندرعباس۱۴۸۳غزال بنياد(vip)۱۱۷۷۵۰۰بن ريل۸۲۲همه روزه۱۳:۱۰۰۶:۳۰
تهرانبندرعباس۱۴۸۳لوكس شش نفري۶۷۴۰۰۰جوپار۸۲۰همه روزه۱۴:۵۰۰۹:۱۰
تهرانبندرعباس۱۴۸۳چهار تخته البرز۱۰۶۹۰۰۰رجا۸۲۴یکروز در میان۱۸:۰۵۱۱:۵۵
تهرانبندرعباس۱۴۸۳چهار تخته مهر البرز۱۰۶۹۰۰۰رجا۸۲۴یکروز در میان۱۸:۰۵۱۱:۵۵
اصفهانزاهدان۱۱۰۳لوكس چهار تخته البرز۹۷۱۰۰۰رجا۵۳۴یکروز در میان۱۱:۵۰۰۵:۴۵
اصفهانبندرعباس۹۳۵چهار تخته البرز۸۶۲۰۰۰رجا۵۳۲یکروز در میان۱۹:۳۰۰۱:۰۵
تهرانساري ۳۵۴معمولي صندلي۱۴۳۰۰۰رجا۲۱۸همه روزه۰۸:۴۰۱۶:۰۵
تهرانساري ۳۵۴اتوبوسي۱۱۴۰۰۰رجا۲۱۸همه روزه۰۸:۴۰۱۶:۰۵
تهرانگرگان۴۹۷لوكس چهار نفري البرز۴۵۱۰۰۰رجا۲۲۲يكروز در ميان۱۹:۱۰۰۵:۱۵
تهرانگرگان۴۹۷لوكس شش تخته پارسي۳۳۵۵۰۰رجا۲۲۲يكروز در ميان۱۹:۱۰۰۵:۱۵
تهرانگرگان۴۹۷لوكس چهار نفري البرز۴۵۱۰۰۰رجا۲۲۰همه روزه۲۰:۲۵۰۶:۴۵
تهرانگرگان۴۹۷لوكس شش تخته پارسي۳۳۵۵۰۰رجا۲۲۰همه روزه۲۰:۲۵۰۶:۴۵
تهرانفيروزكوه۲۰۳درجه ۲ اتوبوسي۳۵۰۰۰رجا۲۰۲همه روزه۰۴:۴۰۰۸:۵۰
مشهدتهران۹۲۶صبا(اتوبوسي دو طبقه)۵۷۲۰۰۰رجا۳۱۹همه روزه۰۰:۵۰۱۲:۱۵
مشهدتهران۹۲۶پرديس (تندرو)۹۶۸۰۰۰رجا۳۷۳همه روزه۰۵:۵۰۱۳:۵۰
مشهدتهران۹۲۶پرديس (تندرو)۹۶۸۰۰۰رجا۳۷۵همه روزه۰۶:۰۰۱۴:۰۵
مشهدتهران۹۲۶پرستو۸۷۵۰۰۰ريل سير كوثر۳۳۳همه روزه۰۶:۲۰۱۶:۳۵
مشهدتهران۹۲۶پرديس (تندرو)۹۶۸۰۰۰رجا۳۷۷همه روزه۱۱:۰۰۱۹:۰۵
مشهدتهران۹۲۶شش تخته لوكس مهتاب۷۴۰۰۰۰مهتاب سير جم۳۵۱همه روزه۱۳:۱۰۲۳:۳۵
مشهدتهران۹۲۶شش تخته كوير۶۸۰۰۰۰جوپار۳۹۱همه روزه۱۴:۰۰۰۰:۱۵
مشهدتهران۹۲۶درجه يك چهار تخته سروش۱۰۴۹۰۰۰بن ريل۳۲۳همه روزه۱۵:۵۰۰۲:۰۵
مشهدتهران۹۲۶درجه يك شش تخته كوثر۷۰۵۵۰۰ريل سير كوثر۳۷۱همه روزه۱۷:۰۰۰۳:۱۰
مشهدتهران۹۲۶غزال ريل سير۸۴۳۰۰۰ريل سير كوثر۳۷۱همه روزه۱۷:۰۰۰۳:۱۰
مشهدتهران۹۲۶پرستو۸۷۵۰۰۰ريل سير كوثر۳۶۱همه روزه۱۷:۲۰۰۳:۲۵
مشهدتهران۹۲۶لوكس چهار نفري غدير۹۴۴۰۰۰ريل ترابر سبا۳۴۹همه روزه۱۷:۴۰۰۳:۴۵
مشهدتهران۹۲۶غزال بنياد۱۰۳۶۰۰۰بن ريل۳۴۱همه روزه۱۸:۰۰۰۴:۱۰
مشهدتهران۹۲۶غزال بنياد(vip)۱۲۲۴۵۰۰بن ريل۳۴۱همه روزه۱۸:۰۰۰۴:۱۰
مشهدتهران۹۲۶پنج ستاره ويژه فدك۲۰۵۴۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۳۴۷همه روزه۱۸:۲۰۰۴:۳۰
مشهدتهران۹۲۶پنج ستاره بيزنس فدك۱۴۵۴۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۳۴۷همه روزه۱۸:۲۰۰۴:۳۰
مشهدتهران۹۲۶پنج ستاره اكونومي فدك۱۳۵۵۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۳۴۷همه روزه۱۸:۲۰۰۴:۳۰
مشهدتهران۹۲۶پنج ستاره فدك با عصرانه۱۲۰۰۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۳۴۷همه روزه۱۸:۲۰۰۴:۳۰
مشهدتهران۹۲۶نور۹۱۹۰۰۰نورالرضا۳۶۷همه روزه۱۹:۱۰۰۵:۰۵
مشهدتهران۹۲۶نور(vip)۱۱۷۰۰۰نورالرضا۳۶۷همه روزه۱۹:۱۰۰۵:۰۵
مشهدتهران۹۲۶زندگي با شام ويژه۱۷۹۶۰۰۰رجا۳۲۱همه روزه۲۰:۱۵۰۷:۴۰
مشهدتهران۹۲۶زندگي با شام۱۵۸۰۰۰۰رجا۳۲۱همه روزه۲۰:۱۵۰۷:۴۰
مشهدتهران۹۲۶زندگي با عصرانه۱۳۳۷۰۰۰رجا۳۲۱همه روزه۲۰:۱۵۰۷:۴۰
مشهدتهران۹۲۶لوكس چهار تخته توس۹۲۶۰۰۰رجا۳۳۵همه روزه۲۰:۵۵۰۸:۲۵
مشهدتهران۹۲۶لوكس چهار تخته اكسپرس۹۶۲۰۰۰رجا۳۳۵همه روزه۲۰:۵۵۰۸:۲۵
مشهدتهران۹۲۶شش تخته كوير۶۸۰۰۰۰جوپار۳۳۱همه روزه۲۲:۳۰۰۹:۵۵
مشهدتهران۹۲۶چهارتخته سيمرغ۹۶۲۰۰۰رجا۳۳۷همه روزه۲۳:۳۰۱۰:۵۵
مشهدتهران۹۲۶چهارتخته سبز۹۶۲۰۰۰رجا۳۳۹همه روزه۲۳:۵۵۱۱:۳۰
مشهدتهران۹۲۶چهارتخته سبز ويژه۱۳۷۱۵۰۰رجا۳۳۹همه روزه۲۳:۵۵۱۱:۳۰
سمنانتهران۲۲۸اتوبوسي(صبا)۸۵۰۰۰رجا۹۵۳همه روزه۰۶:۲۰۰۹:۱۰
مشهدسمنان۶۹۸پرديس سالني۵۸۵۰۰۰رجا۳۲۵همه روزه۱۶:۳۵۰۰:۲۰
طبستهران۱۳۲۳لوكس شش تخته پارسي۷۴۰۰۰۰رجا۳۵۹يكروز در ميان۱۵:۰۰۰۷:۱۰
طبستهران۱۳۲۳چهار تخته پلور سبز۱۰۳۵۵۰۰رجا۳۵۹يكروز در ميان۱۵:۰۰۰۷:۱۰
خوافتهران۸۷۰لوكس شش تخته پارسي۶۰۱۰۰۰رجا۳۵۷يكروز در ميان۱۷:۳۵۰۷:۱۰
مشهدآزادور۳۳۳اتوبوسي صبا۱۵۱۰۰۰رجا۹۷۱همه روزه۱۴:۴۰۱۸:۵۵
مشهدطبس۵۸۶لوكس چهار نفري سفير۲۸۶۵۰۰۰بن ريل۹۷۵يكروز در ميان۲۲:۵۰۰۶:۲۵
مشهدطبس۵۸۶كوپه اي مبله سفير۲۲۱۵۰۰بن ريل۹۷۵يكروز در ميان۲۲:۵۰۰۶:۲۵
مشهدطبس۵۸۶اتوبوسي درجه يك سفير۱۷۸۰۰۰بن ريل۹۷۵يكروز در ميان۲۲:۵۰۰۶:۲۵
مشهداصفهان۱۴۸۴چهار تخته غزال۱۱۴۱۰۰۰رجا۵۸۱همه روزه۱۳:۲۵۰۶:۴۵
مشهداصفهان۱۴۸۴نور۱۲۶۱۰۰۰نورالرضا۵۸۱همه روزه۱۳:۲۵۰۶:۴۵
مشهداصفهان۱۴۸۴نور۱۲۶۱۰۰۰نورالرضا۵۸۵همه روزه۱۵:۳۰۰۹:۴۵
مشهداصفهان۱۴۸۴لوكس چهار نفري غدير۱۴۳۵۰۰۰ريل ترابر سبا۵۸۵همه روزه۱۵:۳۰۰۹:۴۵
مشهدشيراز۲۰۰۰چهار تخته پلور سبز۱۱۷۱۵۰۰رجا۵۸۷يكروز در ميان۱۰:۰۰۱۰:۲۰
مشهدتبريز۱۶۶۲لوكس چهار تخته توس ۱۲۹۱۰۰۰رجا۴۸۱همه روزه۰۷:۰۰۰۷:۴۵
مشهدتبريز۱۶۶۲لوكس چهار تخته اكسپرس۱۳۶۹۰۰۰رجا۴۸۱همه روزه۰۷:۰۰۰۷:۴۵
مشهدتبريز۱۶۶۲چهار تخته خليج فارس۱۱۱۷۰۰۰رجا۴۸۹همه روزه۲۲:۰۰۲۲:۳۵
مشهدتبريز۱۶۶۲شش تخته ميلاد۹۴۹۰۰۰رجا۴۸۹همه روزه۲۲:۰۰۲۲:۳۵
مشهداهواز۱۷۴۲شش تخته پارسي۱۱۶۰۵۰۰رجا۱۸۹يكروز در ميان۰۶:۴۰۰۹:۴۵
مشهداهواز۱۷۴۲چهار تخته پلور سبز۱۵۰۱۵۰۰رجا۱۸۹يكروز در ميان۰۶:۴۰۰۹:۴۵
مشهداهواز۱۷۴۲شش تخته لوكس مهتاب۹۳۰۰۰۰مهتاب سير جم۱۸۱يكروز در ميان۱۹:۳۰۲۲:۰۵
مشهدزنجان۱۲۴۱پنج ستاره بيزنس فدك۱۸۲۳۵۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۱يكروز در ميان۱۶:۱۰۰۷:۰۵
مشهدزنجان۱۲۴۱پنج ستاره اكونومي فدك۱۷۲۰۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۱يكروز در ميان۱۶:۱۰۰۷:۰۵
مشهدزنجان۱۲۴۱چهارتخته اكسپرس۹۸۶۰۰۰رجا۴۸۳همه روزه۲۰:۳۵۱۳:۱۰
مشهدزنجان۱۲۴۱غزال بنياد۱۳۸۷۵۰۰بن ريل۴۹۵يكروز در ميان۲۱:۳۰۱۳:۳۵
مشهدقزوين۱۰۷۰پنج ستاره بيزنس فدك۱۶۳۹۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۱همه روزه۱۶:۱۰۱۴:۵۰
مشهدقزوين۱۰۷۰پنج ستاره اكونومي فدك۱۵۳۷۵۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۱همه روزه۱۶:۱۰۱۴:۵۰
مشهدقزوين۱۰۷۰درجه يك شش تخته ميلاد۷۷۶۰۰۰رجا۴۸۵يكروز در ميان۲۱:۳۰۱۱:۳۵
مشهدقزوين۱۰۷۰درجه يك چهار تخته خليج فارس۸۱۹۵۰۰رجا۴۸۵يكروز در ميان۲۱:۳۰۱۱:۳۵
مشهدقزوين۱۰۷۰غزال بنياد۱۲۳۸۰۰بن ريل۴۹۵يكروز در ميان۲۱:۳۰۱۱:۴۱
مشهدكرج۹۶۷پنج ستاره ويژه فدك۲۱۲۵۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۱يكروز در ميان۱۶:۱۰۰۳:۳۷
مشهدكرج۹۶۷پنج ستاره بيزنس فذك۱۵۱۶۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۱يكروز در ميان۱۶:۱۰۰۳:۳۷
مشهدكرج۹۶۷پنج ستاره اكونومي فدك۱۴۱۶۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۱يكروز در ميان۱۶:۱۰۰۳:۳۷
مشهدكرج۹۶۷پنج ستاره فدك با عصرانه۱۲۵۸۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۱يكروز در ميان۱۶:۱۰۰۳:۳۷
مشهدكرج۹۶۷نور۱۱۴۶۵۰۰نورالرضا۴۹۷يكروز در ميان۱۶:۱۰۰۳:۵۰
مشهدكرج۹۶۷شش تخته پارسي۷۱۷۵۰۰رجا۴۸۷همه روزه۲۳:۱۰۱۱:۵۰
مشهدكرج۹۶۷چهار تخته پلور سبز۹۵۷۵۰۰رجا۴۸۷همه روزه۲۳:۱۰۱۱:۵۰
مشهدكاشان۱۲۱۳چهار تخته پلور سبز۹۴۰۵۰۰رجا۵۸۳يكروز در ميان۱۸:۵۰۰۸:۳۰
مشهدقم۱۱۰۶لوكس شش تخته پارسي۸۱۲۰۰۰رجا۱۸۵همه روزه۱۲:۰۰۰۱:۰۵
مشهدقم۱۱۰۶شش نفره۷۷۷۵۰۰بن ريل۱۸۵همه روزه۱۲:۰۰۰۱:۰۵
مشهدقم۱۱۰۶پنج ستاره ويژه فدك ۲۳۳۷۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۱همه روزه۱۴:۲۵۰۲:۵۵
مشهدقم۱۱۰۶پنج ستاره بيزنس فدك ۱۷۰۰۵۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۱همه روزه۱۴:۲۵۰۲:۵۵
مشهدقم۱۱۰۶پنج ستاره اكونومي فدك۱۵۹۸۵۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۱همه روزه۱۴:۲۵۰۲:۵۵
مشهدقم۱۱۰۶پنج ستاره فدك با عصرانه۱۴۳۲۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۱همه روزه۱۴:۲۵۰۲:۵۵
مشهدقم۱۱۰۶سروش۱۱۵۲۵۰۰بن ريل۱۸۷همه روزه۲۳:۵۹۱۴:۲۰
مشهدقم۱۱۰۶چهار تخته اكسپرس۹۵۰۰۰۰رجا۱۸۷همه روزه۲۳:۵۹۱۴:۲۰
مشهدملاير-اراك۱۳۵۳سروش۱۴۱۰۵۰۰بن ريل۱۸۳همه روزه۱۰:۴۰۰۳:۴۵
مشهدملاير-اراك۱۳۵۳چهار تخته پلور سبز۱۳۷۷۵۰۰رجا۱۸۳همه روزه۱۰:۴۰۰۳:۴۵
مشهديزد۱۶۷۹غزال ريل سير۱۰۳۴۰۰۰ريل سير كوثر۶۸۱یکروز در میان۱۹:۵۰۰۹:۵۰
مشهدكرمان۲۰۳۱لوكس شش نفري۷۲۸۰۰۰جوپار۷۸۱همه روزه۱۵:۰۰۰۷:۱۵
مشهدكرمان۲۰۳۱غزال بنياد۱۱۵۷۰۰۰بن ريل۷۸۱همه روزه۱۵:۰۰۰۷:۱۵
مشهدبندرعباس۲۴۰۹غزال ريل سير۱۳۰۶۰۰۰ريل سير كوثر۸۸۱همه روزه۱۲:۱۵۰۷:۵۵
مشهدبندرعباس۲۴۰۹درجه يك خواب-تهويه دار۱۱۸۸۵۰۰ريل سير كوثر۸۸۱همه روزه۱۲:۱۵۰۷:۵۵
مشهدساري۱۰۵۲شش تخته پارسي۷۷۱۵۰۰رجا۲۸۱یکروز در میان۱۸:۵۰۰۹:۵۰
مشهدساري۱۰۵۲چهار تخته پلور سبز۱۰۱۱۵۰۰رجا۲۸۱یکروز در میان۱۸:۵۰۰۹:۵۰
مشهدهمدان۱۲۳۵چهار تخته پلور سبز۱۱۹۱۵۰۰رجا۱۹۳چهار روز در ميان۱۳:۴۵۰۵:۲۵
مشهدهمدان۱۲۳۵شش تخته پارسي۷۸۳۵۰۰رجا۱۹۳چهار روز در ميان۱۳:۴۵۰۵:۲۵
اهوازتهران۸۱۶معمولي صندلي۲۷۵۰۰۰رجا۱۱۹همه روزه۱۰:۴۰۰۳:۰۰
اهوازتهران۸۱۶دو اتوبوسي۲۲۰۰۰۰رجا۱۱۹همه روزه۱۰:۴۰۰۳:۰۰
اهوازتهران۸۱۶شش تخته لوکس مهتاب۶۵۶۰۰۰مهتاب سیرجم۱۳۱همه روزه۱۲:۵۵۰۴:۳۵
اهوازتهران۸۱۶چهار تخته نگين۸۱۳۰۰۰ريل ترابر سبا۱۳۳همه روزه۱۶:۳۰۰۸:۳۰
خرمشهرتهران۹۳۷شش تخته لوکس مهتاب۷۴۰۰۰۰مهتاب سیرجم۱۳۱همه روزه۱۱:۳۰۰۵:۳۰
انديمشكتهران۶۷۵شش تخته لوكس مهتاب۵۵۳۵۰۰مهتاب سيرجم۱۵۱یکروز در میان۲۱:۲۰۱۰:۲۰
تبريزتهران۷۳۶چهار تخته خليج فارس۴۶۲۵۰۰رجا۴۳۳همه روزه۱۶:۴۵۰۴:۵۵
تبريزتهران۷۳۶شش تخته ميلاد۴۳۲۵۰۰رجا۴۳۳همه روزه۱۶:۴۵۰۴:۵۵
تبريزتهران۷۳۶چهار تخته لوكس البرز۵۱۳۵۰۰رجا۴۳۳همه روزه۱۶:۴۵۰۴:۵۵
تبريزتهران۷۳۶شش نفره۳۷۲۵۰۰رعد۴۳۱همه روزه۱۷:۵۵۰۵:۵۵
تبريزتهران۷۳۶درجه يك سهند۵۱۶۰۰۰رعد۴۳۱همه روزه۱۷:۵۵۰۵:۵۵
مراغهتهران۶۰۷چهار تخته خليج فارس۴۴۵۵۰۰رجا۴۲۳همه روزه۱۶:۴۵۰۲:۴۵
مراغهتهران۶۰۷شش تخته زاگرس۲۶۷۰۰۰رجا۴۲۳همه روزه۱۶:۴۵۰۲:۴۵
مراغهتهران۶۰۷درجه يك شش تخته۲۹۶۵۰۰رعد۴۲۱يكروز در ميان۱۷:۳۵۰۳:۴۰
زنجانتهران۳۱۵ارم۱۹۵۵۰۰رجا۴۶۱همه روزه۰۷:۰۰۱۱:۱۵
ميانهتهران۴۳۹اتوبوسي نگين۲۳۱۰۰۰ريل ترابر سبا۴۵۳همه روزه۰۶:۰۰۱۲:۰۵
ميانهتهران۴۳۹اتوبوسي نگين۲۳۱۰۰۰ريل ترابر سبا۴۵۱همه روزه۱۴:۵۰۲۱:۰۰
ميانهتهران۴۳۹معمولي صندلي۱۷۸۰۰۰رجا۴۵۵همه روزه۱۶:۵۵۲۳:۲۵
اصفهانتهران۱۰۷۴چهارتخته خليج فارس۴۵۴۵۰۰رجا۵۲۱یکروز در میان۲۲:۲۰۰۵:۴۵
شيرازتهران۱۰۷۴چهارتخته پلور سبز۹۰۱۰۰۰رجا۵۲۵همه روزه۱۶:۰۰۰۷:۱۵
شيرازتهران۱۰۷۴نور۸۸۹۰۰۰نورالرضا۵۲۵همه روزه۱۶:۰۰۰۷:۱۵
شيرازتهران۱۰۷۴پنج ستاره ويژه فدك۲۰۵۴۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۵۲۷یکروز در میان۱۷:۵۰۰۷:۵۵
شيرازتهران۱۰۷۴پنج ستاره بيزنس فدك۱۴۵۴۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۵۲۷یکروز در میان۱۷:۵۰۰۷:۵۵
شيرازتهران۱۰۷۴پنج ستاره اكونومي فدك۱۳۵۵۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۵۲۷یکروز در میان۱۷:۵۰۰۷:۵۵
شيرازتهران۱۰۷۴پنج ستاره فدك با عصرانه۱۲۰۰۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۵۲۷یکروز در میان۱۷:۵۰۰۷:۵۵
يزدتهران۷۵۳پرديس تندرو۴۵۹۵۰۰رجا۶۲۵همه روزه۰۷:۱۵۱۳:۱۰
يزدتهران۷۵۳پرديس تندرو۴۵۹۵۰۰رجا۶۲۷همه روزه۱۴:۵۰۲۱:۰۵
یزدتهران۷۵۳لوکس ۴نفری غدیر۷۶۴۵۰۰ریل ترابر سبا۶۲۱همه روزه۲۰:۱۰۰۳:۴۰
یزدتهران۷۵۳اتوبوسي نگين۳۵۰۰۰۰ريل ترابر سبا۶۲۱همه روزه۲۰:۱۰۰۳:۴۰
يزدتهران۷۵۳شش تخته مهتاب۳۸۱۵۰۰مهتاب سير جم۶۲۱همه روزه۲۰:۱۰۰۳:۴۰
كرمانتهران۱۱۰۵لوكس شش نفري۵۸۴۰۰۰جوپار۷۲۱همه روزه۱۵:۰۰۰۴:۵۵
كرمان تهران۱۱۰۵غزال بنياد۱۰۸۶۵۰۰بن ريل۷۲۳یکروز در میان۱۶:۳۰۰۶:۴۵
زاهدانتهران۱۶۵۸لوكس شش نفري۷۳۵۰۰۰جوپار۷۲۵همه روزه۱۴:۳۵۱۲:۱۰
زاهدانتهران۱۶۵۸چهار تخته البرز۱۱۷۹۰۰۰رجا۷۲۵همه روزه۱۴:۳۵۱۲:۱۰
زاهدانتهران۱۶۵۸لوکس ۶ نفری۸۴۳۰۰۰رجا۷۲۵همه روزه۱۴:۳۵۱۲:۱۰
بندرعباستهران۱۴۸۳غزال بنياد۱۰۳۸۵۰۰بن ريل۸۲۳همه روزه۱۳:۱۰۰۷:۴۵
بندرعباستهران۱۴۸۳غزال بنياد(vip)۱۱۷۷۵۰۰بن ريل۸۲۳همه روزه۱۳:۱۰۰۷:۴۵
بندرعباستهران۱۴۸۳لوكس شش نفري۶۷۴۰۰۰جوپار۸۲۱همه روزه۱۴:۲۰۰۹:۰۰
بندرعباستهران۱۴۸۳چهار تخته البرز۱۰۶۹۰۰۰رجا۸۲۵یکروز در میان۱۶:۵۰۱۱:۳۰
بندرعباستهران۱۴۸۳چهار تخته مهر البرز۱۰۶۹۰۰۰رجا۸۲۵یکروز در میان۱۶:۵۰۱۱:۳۰
زاهداناصفهان۱۱۰۳لوكس چهار تخته البرز۹۷۱۰۰۰رجا۵۳۵یکروز در میان۱۲:۳۵۰۷:۱۰
بندرعباساصفهان۹۳۵چهار تخته البرز۸۶۲۰۰۰رجا۵۳۳یکروز در میان۱۸:۱۰۱۰:۰۵
ساري تهران۳۵۴معمولي صندلي۱۴۳۰۰۰رجا۲۱۹همه روزه۱۹:۱۰۰۲:۵۰
ساري تهران۳۵۴اتوبوسي۱۱۴۰۰۰رجا۲۱۹همه روزه۱۹:۱۰۰۲:۵۰
گرگانتهران۴۹۷لوكس چهار نفري البرز۴۵۱۰۰۰رجا۲۲۳یکروز در میان۱۹:۰۰۰۵:۳۰
گرگانتهران۴۹۷لوكس شش تخته پارسي۳۳۵۵۰۰رجا۲۲۳یکروز در میان۱۹:۰۰۰۵:۳۰
گرگانتهران۴۹۷لوكس چهار نفري البرز۴۵۱۰۰۰رجا۲۲۱همه روزه۲۰:۱۰۰۶:۵۵
گرگانتهران۴۹۷لوكس شش تخته پارسي۳۳۵۵۰۰رجا۲۲۱همه روزه۲۰:۱۰۰۶:۵۵
فيروزكوهتهران۲۰۳درجه ۲ اتوبوسي۳۵۰۰۰رجا۲۰۳همه روزه۱۴:۵۰۱۸:۴۰

یرای مشاهده هر یک از برنامه های زمانی زیر، روی آن کلیک کنید.

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه زمان تخمینی و واقعی پرواز مشاهده نمایید:

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه وضعیت هوای مبدا پرواز مشاهده نمایید: