آفتاب

برنامه حرکت قطارها در پاییز سال 1397

توجه فرمایید: با عنایت به تصویب شناورسازی قیمت بلیت قطارهای مسافری، مبالغ مندرج در جدول زیر در روزهای متفاوت تا سقف ۲۰ درصد افزایش یا کاهش خواهد داشت.

مبدا مقصد مسافت نوع قطار قیمت بلیت مالک شماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد
تهران مشهد ۹۲۶ چهار تخته سبز ۱۱۴۲۵۰۰ رجا ۳۳۸ همه روزه ۰۰:۳۰ ۱۲:۱۰
تهران مشهد ۹۲۶ پردیس سالنی ۱۱۵۰۰۰۰ رجا ۳۷۲ همه روزه ۰۷:۰۵ ۱۵:۳۰
تهران مشهد ۹۲۶ پردیس سالنی ۱۱۵۰۰۰۰ رجا ۳۷۴ همه روزه ۰۷:۲۰ ۱۵:۴۵
تهران مشهد ۹۲۶ صبا اتوبوسي ۶۷۷۵۰۰ رجا ۳۱۸ همه روزه ۰۹:۲۰ ۲۱:۵۵
تهران مشهد ۹۲۶ چهار تخته پلور سبز ۱۲۰۲۰۰۰ رجا ۳۷۰ یکروز در میان ۱۵:۰۵ ۰۱:۳۰
تهران مشهد ۹۲۶ شش تخته پارسی ۸۷۳۰۰۰ رجا ۳۷۰ یکروز در میان ۱۵:۰۵ ۰۱:۳۰
تهران مشهد ۹۲۶ شش تخته با پذیرایی عصرانه ۸۴۹۰۰۰ مهتاب سیر جم ۳۵۰ همه روزه ۱۵:۴۵ ۰۲:۰۵
تهران مشهد ۹۲۶ شش تخته کویر ۸۰۶۵۰۰ جوپار ۳۳۰ همه روزه ۱۶:۰۵ ۰۲:۴۰
تهران مشهد ۹۲۶ درجه یک اتوبوسی ماهان ۷۳۴۵۰۰ جوپار ۳۳۰ همه روزه ۱۶:۰۵ ۰۲:۴۰
تهران مشهد ۹۲۶ شش تخته با پذیرایی عصرانه ۸۴۹۰۰۰ ریل سیر کوثر ۳۴۲ همه روزه ۱۷:۵۵ ۰۴:۲۵
تهران مشهد ۹۲۶ چهار تخته لوکس سپهر ۱۳۳۵۵۰۰ رجا ۳۶۸ همه روزه ۱۷:۵۵ ۰۴:۲۰
تهران مشهد ۹۲۶ شش تخته کویر ۸۰۶۵۰۰ جوپار ۳۹۰ همه روزه ۱۹:۱۰ ۰۵:۱۵
تهران مشهد ۹۲۶ درجه یک اتوبوسی ماهان ۷۳۴۵۰۰ جوپار ۳۹۰ همه روزه ۱۹:۱۰ ۰۵:۱۵
تهران مشهد ۹۲۶ زندگي با شام ويژه ۲۲۱۸۰۰۰ رجا ۳۲۰ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۶:۱۵
تهران مشهد ۹۲۶ زندگي با شام ۱۹۱۵۰۰۰ رجا ۳۲۰ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۶:۱۵
تهران مشهد ۹۲۶ زندگي با عصرانه ۱۶۸۴۰۰۰ رجا ۳۲۰ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۶:۱۵
تهران مشهد ۹۲۶ غزال بنیاد ۱۲۳۰۵۰۰ بن ریل ۳۴۰ همه روزه ۲۰:۱۵ ۰۶:۴۰
تهران مشهد ۹۲۶ غزال بنياد(vip) ۱۴۵۵۵۰۰ بن ريل ۳۴۰ همه روزه ۲۰:۱۵ ۰۶:۴۰
تهران مشهد ۹۲۶ چهارتخته ویژه نور ۱۳۰۰۰۰۰ نورالرضا ۳۶۶ همه روزه ۲۱:۰۰ ۰۷:۲۰
تهران مشهد ۹۲۶ چهار تخته vip نور ۱۶۵۹۰۰۰ نورالرضا ۳۶۶ همه روزه ۲۱:۰۰ ۰۷:۲۰
تهران مشهد ۹۲۶ پنج ستاره ويژه فدك ۳۰۹۴۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۶ همه روزه ۲۱:۴۰ ۰۸:۰۰
تهران مشهد ۹۲۶ پنج ستاره بيزنس فدك ۱۸۱۰۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۶ همه روزه ۲۱:۴۰ ۰۸:۰۰
تهران مشهد ۹۲۶ پنج ستاره اكونومي فدك ۱۵۹۰۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۶ همه روزه ۲۱:۴۰ ۰۸:۰۰
تهران مشهد ۹۲۶ پنج ستاره فدك با عصرانه ۱۲۰۰۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۶ همه روزه ۲۱:۴۰ ۰۸:۰۰
تهران مشهد ۹۲۶ پنج ستاره بیزنس با هتل ۵ *کوثرناب ۴۳۵۹۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۶ همه روزه ۲۱:۴۰ ۰۸:۰۰
تهران مشهد ۹۲۶ پنج ستاره اکونومی با هتل ۵ *سی نور ۳۵۷۸۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۶ همه روزه ۲۱:۴۰ ۰۸:۰۰
تهران مشهد ۹۲۶ پنج ستاره عصرانه با هتل ۲*شاکر ۲۴۱۰۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۶ همه روزه ۲۱:۴۰ ۰۸:۰۰
تهران مشهد ۹۲۶ پنج ستاره عصرانه با هتل ۲*دانشور ۲۴۱۰۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۶ همه روزه ۲۱:۴۰ ۰۸:۰۰
تهران مشهد ۹۲۶ پنج ستاره عصرانه با هتل ۲*دانشور ۲۴۱۰۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۶ همه روزه ۲۱:۴۰ ۰۸:۰۰
تهران مشهد ۹۲۶ پنج ستاره عصرانه با هتل ۳*ملیسا ۲۵۵۶۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۶ همه روزه ۲۱:۴۰ ۰۸:۰۰
تهران مشهد ۹۲۶ پنج ستاره بیزنس با هتل۵ * درویشی ۴۴۰۳۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۶ همه روزه ۲۱:۴۰ ۰۸:۰۰
تهران مشهد ۹۲۶ پنج ستاره بیزنس با هتل۵ * الماس ۲ ۴۴۲۷۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۶ همه روزه ۲۱:۴۰ ۰۸:۰۰
تهران مشهد ۹۲۶ لوکس چهار تخته غدیر ۱۰۵۲۰۰۰ ریل ترابرسبا ۳۴۶ همه روزه ۲۲:۰۰ ۰۸:۲۵
تهران مشهد ۹۲۶ چهار تخته vip غدیر ۱۴۴۵۵۰۰ ریل ترابرسبا ۳۴۶ همه روزه ۲۲:۰۰ ۰۸:۲۵
تهران مشهد ۹۲۶ پرستو بن ریل ۱۲۲۸۵۰۰ بن ریل ۳۵۴ همه روزه ۲۳:۰۵ ۰۹:۳۵
تهران مشهد ۹۲۶ سروش بن ریل ۱۲۴۶۰۰۰ بن ریل ۳۱۶ همه روزه ۲۳:۲۵ ۰۹:۵۵
تهران مشهد ۹۲۶ چهار تخته سیمرغ ۱۱۴۲۵۰۰ رجا ۳۳۶ همه روزه ۲۳:۵۹ ۱۱:۴۰
تهران خواف ۸۷۰ شش تخته پارسی ۷۷۳۰۰۰ رجا ۳۵۶ چهار روز یک بار ۱۳:۲۰ ۰۲:۱۰
تهران خواف ۸۷۰ چهار تخته پلور سبز ۱۰۱۸۰۰۰ رجا ۳۵۶ چهار روز یک بار ۱۳:۲۰ ۰۲:۱۰
تهران طبس ۱۳۲۳ لوكس شش تخته پارسي ۸۷۸۰۰۰ رجا ۳۵۸ چهار روز یک بار ۱۳:۲۰ ۰۴:۲۵
تهران طبس ۱۳۲۳ چهار تخته پلور سبز ۱۲۳۰۵۰۰ رجا ۳۵۸ چهار روز یک بار ۱۳:۲۰ ۰۴:۲۵
اصفهان مشهد ۱۴۸۴ چهار تخته غزال رجا ۱۳۶۹۰۰۰ رجا ۵۸۰ همه روزه ۱۴:۲۵ ۰۹:۰۰
اصفهان مشهد ۱۴۸۴ چهار تخته ویژه نور ۱۴۹۸۰۰۰ نورالرضا ۵۸۰ همه روزه ۱۴:۲۵ ۰۹:۰۰
اصفهان مشهد ۱۴۸۴ چهار تخته vip نورالرضا ۱۸۵۴۵۰۰ نورالرضا ۵۸۰ همه روزه ۱۴:۲۵ ۰۹:۰۰
اصفهان مشهد ۱۴۸۴ لوكس چهار نفري غدير ۱۷۳۷۰۰۰ ريل ترابر سبا ۵۸۴ همه روزه ۱۵:۴۵ ۱۰:۱۵
اصفهان مشهد ۱۴۸۴ چهار تخته ویژه نور ۱۴۹۸۰۰۰ نورالرضا ۵۸۴ همه روزه ۱۵:۴۵ ۱۰:۱۵
اصفهان مشهد ۱۴۸۴ چهار تخته vip نورالرضا ۱۸۵۴۵۰۰ نورالرضا ۵۸۴ همه روزه ۱۵:۴۵ ۱۰:۱۵
شيراز مشهد ۲۰۰۰ چهار تخته پلور سبز ۱۵۱۲۰۰۰ رجا ۵۸۶ يكروز در ميان ۱۷:۳۰ ۱۹:۴۰
تبريز مشهد ۱۶۶۲ چهار تخته خلیج فارس ۱۳۲۶۵۰۰ رجا ۴۸۸ همه روزه ۱۴:۲۰ ۱۵:۰۰
تبريز مشهد ۱۶۶۲ شش تخته میلاد ۱۱۲۶۰۰۰ رجا ۴۸۸ همه روزه ۱۴:۲۰ ۱۵:۰۰
تبريز مشهد ۱۶۶۲ لوکس چهار تخته توس ۱۵۳۳۵۰۰ رجا ۴۸۰ همه روزه ۱۵:۲۰ ۱۶:۴۵
تبريز مشهد ۱۶۶۲ لوکس چهار تخته اکسپرس ۱۶۲۶۵۰۰ رجا ۴۸۰ همه روزه ۱۵:۲۰ ۱۶:۴۵
اهواز مشهد ۱۷۴۲ شش تخته لوكس با پذیرایی عصرانه ۱۴۹۸۰۰۰ مهتاب سير جم ۱۸۰ همه روزه ۱۱:۵۰ ۱۶:۰۰
اهواز مشهد ۱۷۴۲ شش تخته پارسی ۱۱۶۶۰۰۰ رجا ۱۸۸ همه روزه ۱۶:۳۰ ۱۸:۳۰
اهواز مشهد ۱۷۴۲ چهار تخته پلور سبز ۱۷۹۶۵۰۰ رجا ۱۸۸ همه روزه ۱۶:۳۰ ۱۸:۳۰
زنجان مشهد ۱۲۴۱ پنج ستاره ویژه فدک ۳۲۱۳۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۴۹۰ همه روزه ۱۶:۰۵ ۰۷:۴۰
زنجان مشهد ۱۲۴۱ پنج ستاره بیزنس فدک ۲۵۴۴۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۴۹۰ همه روزه ۱۶:۰۵ ۰۷:۴۰
زنجان مشهد ۱۲۴۱ پنج ستاره اکونومی فدک ۱۷۷۵۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۴۹۰ همه روزه ۱۶:۰۵ ۰۷:۴۰
زنجان مشهد ۱۲۴۱ پنج ستاره اکونومی و هتل ۳ ستاره سیمرغ ۳۶۰۷۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۴۹۰ همه روزه ۱۶:۰۵ ۰۷:۴۰
زنجان مشهد ۱۲۴۱ پنج ستاره با عصرانه و هتل ۳ ستاره ملیسا ۲۸۶۲۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۴۹۰ همه روزه ۱۶:۰۵ ۰۷:۴۰
زنجان مشهد ۱۲۴۱ غزال بنیاد ۱۶۴۹۵۰۰ بن ریل ۴۹۰ همه روزه ۱۶:۰۵ ۰۷:۴۰
زنجان مشهد ۱۲۴۱ چهار تخته اکسپرس ۱۱۷۱۵۰۰ رجا ۴۸۲ همه روزه ۲۱:۱۰ ۱۴:۱۰
قزوين مشهد ۱۰۷۰ درجه يك شش تخته ميلاد ۹۲۱۰۰۰ رجا ۴۸۴ يكروز در ميان ۲۲:۵۰ ۱۴:۰۰
قزوين مشهد ۱۰۷۰ درجه يك چهار تخته خليج فارس ۹۷۳۰۰۰ رجا ۴۸۴ يكروز در ميان ۲۲:۵۰ ۱۴:۰۰
كرج مشهد ۹۶۷ چهار تخته پلور سبز ۱۱۳۷۵۰۰ رجا ۴۸۶ یکروز در میان ۱۶:۲۰ ۰۴:۰۰
كرج مشهد ۹۶۷ چهار تخته ویژه نور ۱۳۶۱۵۰۰ نورالرضا ۴۹۶ يكروز در ميان ۲۳:۳۰ ۱۲:۳۰
كاشان مشهد ۱۲۱۳ چهار تخته پلور سبز ۱۲۱۴۰۰۰ رجا ۵۸۲ يكروز در ميان ۱۱:۴۰ ۰۱:۳۰
كاشان مشهد ۱۲۱۳ شش تخته پارسی ۹۸۷۵۰۰ رجا ۵۸۲ يكروز در ميان ۱۱:۴۰ ۰۱:۳۰
قم مشهد ۱۱۰۶ شش نفره ۹۲۳۰۰۰ بن ریل ۱۸۴ یکروز در میان ۱۱:۲۰ ۰۰:۳۵
قم مشهد ۱۱۰۶ پنج ستاره ويژه فدك ۳۰۲۹۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۰ همه روزه ۱۵:۵۵ ۰۴:۵۰
قم مشهد ۱۱۰۶ پنج ستاره بيزنس فدك ۱۸۶۲۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۰ همه روزه ۱۵:۵۵ ۰۴:۵۰
قم مشهد ۱۱۰۶ پنج ستاره اكونومي فدك ۱۶۶۶۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۰ همه روزه ۱۵:۵۵ ۰۴:۵۰
قم مشهد ۱۱۰۶ پنج ستاره فدك با عصرانه ۱۴۳۲۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۰ همه روزه ۱۵:۵۵ ۰۴:۵۰
قم مشهد ۱۱۰۶ ۵ستاره با عصرانه+ هتل سه ستاره ملیسا ۲۷۶۰۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۰ همه روزه ۱۵:۵۵ ۰۴:۵۰
قم مشهد ۱۱۰۶ ۵ستاره با عصرانه+ هتل سه ستاره سیمرغ فیروزه ۳۵۱۲۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۰ همه روزه ۱۵:۵۵ ۰۴:۵۰
قم مشهد ۱۱۰۶ ۵ستاره اکونومی+ هتل چهار ستاره ایران ۳۴۳۲۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۰ همه روزه ۱۵:۵۵ ۰۴:۵۰
قم مشهد ۱۱۰۶ ۵ستاره اکونومی+ هتل قصر بین الملل ۴۱۹۸۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۰ همه روزه ۱۵:۵۵ ۰۴:۵۰
قم مشهد ۱۱۰۶ لوکس چهار تخته توس ۱۳۰۶۰۰۰ بن ريل ۱۸۶ همه روزه ۲۳:۴۵ ۱۴:۴۰
قم مشهد ۱۱۰۶ چهار تخته اکسپرس ۱۱۲۸۵۰۰ بن ريل ۱۸۶ همه روزه ۲۳:۴۵ ۱۴:۴۰
قم مشهد ۱۱۰۶ سروش بن ریل ۱۳۶۹۰۰۰ بن ريل ۱۸۶ همه روزه ۲۳:۴۵ ۱۴:۴۰
اراك مشهد ۱۲۴۶ شش تخته پارسی ۹۴۴۰۰۰ رجا ۱۷۸ همه روزه ۱۵:۲۰ ۰۷:۰۰
ملاير مشهد ۱۳۵۳ شش تخته پارسی ۹۸۰۰۰۰ رجا ۱۸۲ چهار روز یک بار ۱۳:۱۰ ۰۷:۰۰
ملاير مشهد ۱۳۵۳ چهار تخته پلور سبز ۱۶۳۷۰۰۰ رجا ۱۸۲ چهار روز یک بار ۱۳:۱۰ ۰۷:۰۰
يزد مشهد ۱۶۷۹ غزال ريل سير ۱۲۶۸۰۰۰ ريل سير كوثر ۶۸۰ یکروز در میان ۱۴:۳۰ ۰۵:۰۵
يزد مشهد ۱۶۷۹ چهارتخته VIP کوثر ۱۶۳۰۰۰۰ ريل سير كوثر ۶۸۰ یکروز در میان ۱۴:۳۰ ۰۵:۰۵
كرمان مشهد ۲۰۳۱ لوكس شش نفري ۸۰۸۵۰۰ جوپار ۷۸۰ همه روزه ۱۴:۰۵ ۰۶:۳۰
كرمان مشهد ۲۰۳۱ غزال بنياد ۱۳۷۴۵۰۰ بن ريل ۷۸۰ همه روزه ۱۴:۰۵ ۰۶:۳۰
بندرعباس مشهد ۲۴۰۹ غزال ريل سير ۱۵۹۱۰۰۰ ریل سیر کوثر ۸۸۰ همه روزه ۱۴:۵۵ ۱۲:۴۵
بندرعباس مشهد ۲۴۰۹ چهار تخته VIP کوثر ۱۸۳۸۰۰۰ ريل سير كوثر ۸۸۰ همه روزه ۱۴:۵۵ ۱۲:۴۵
بندرعباس مشهد ۲۴۰۹ درجه یک خواب تهویه دار ۱۴۹۰۵۰۰ ريل سير كوثر ۸۸۰ همه روزه ۱۴:۵۵ ۱۲:۴۵
ساري مشهد ۱۰۵۲ شش تخته پارسي ۹۱۶۰۰۰ رجا ۲۸۰ یکروز در میان ۱۲:۳۰ ۰۳:۳۰
ساري مشهد ۱۰۵۲ چهار تخته پلور سبز ۱۲۰۲۰۰۰ رجا ۲۸۰ یکروز در میان ۱۲:۳۰ ۰۳:۳۰
همدان مشهد ۱۲۳۵ چهار تخته پلور سبز ۱۴۱۶۵۰۰ رجا ۱۹۲ یکروز در میان ۱۹:۵۰ ۱۲:۳۰
همدان مشهد ۱۲۳۵ شش تخته پارسي ۹۳۰۰۰۰ رجا ۱۹۲ یکروز در میان ۱۹:۵۰ ۱۲:۳۰
تهران اهواز ۸۱۶ چهار تخته البرز ۹۹۶۰۰۰ مهتاب سیرجم ۱۱۸ همه روزه ۱۴:۰۵ ۰۴:۴۰
تهران اهواز ۸۱۶ چهار تخته البرز ۱۰۳۱۰۰۰ رجا ۱۳۲ همه روزه ۱۵:۵۰ ۰۷:۱۰
تهران اهواز ۸۱۶ پنج ستاره ویژه فدک ۱۸۹۹۵۰۰ ریل پرداز نوآفرین ۱۳۴ یکروز در میان ۱۷:۱۰ ۰۸:۰۵
تهران اهواز ۸۱۶ پنج ستاره بیزینس فدک ۱۵۲۶۵۰۰ ریل پرداز نوآفرین ۱۳۴ یکروز در میان ۱۷:۱۰ ۰۸:۰۵
تهران اهواز ۸۱۶ پنج ستاره اکونومی فدک ۱۳۲۴۰۰۰ ریل پرداز نوآفرین ۱۳۴ یکروز در میان ۱۷:۱۰ ۰۸:۰۵
تهران اهواز ۸۱۶ پنج ستاره فدک با عصرانه ۱۱۷۲۵۰۰ ریل پرداز نوآفرین ۱۳۴ یکروز در میان ۱۷:۱۰ ۰۸:۰۵
تهران خرمشهر ۹۳۷ شش تخته لوکس مهتاب ۸۷۸۰۰۰ مهتاب سیرجم ۱۳۰ همه روزه ۱۲:۴۰ ۰۷:۲۵
تهران تبريز ۷۳۶ شش نفره ۴۸۶۰۰۰ رعد ۴۳۰ همه روزه ۱۹:۲۵ ۰۷:۳۵
تهران تبريز ۷۳۶ درجه یک سهند ۶۷۵۰۰۰ رعد ۴۳۰ همه روزه ۱۹:۲۵ ۰۷:۳۵
تهران تبريز ۷۳۶ چهار تخته خلیج فارس ۵۰۹۰۰۰ رجا ۴۳۲ همه روزه ۱۸:۰۰ ۰۶:۲۵
تهران تبريز ۷۳۶ درجه یک شش تخته تبدیلی ۴۵۵۵۰۰ رجا ۴۳۲ همه روزه ۱۸:۰۰ ۰۶:۲۵
تهران مراغه ۶۰۷ چهار تخته خليج فارس ۴۴۱۰۰۰ رجا ۴۲۲ یکروز در میان ۲۱:۲۵ ۰۷:۳۵
تهران مراغه ۶۰۷ شش تخته زاگرس ۴۱۱۰۰۰ رجا ۴۲۲ یکروز در میان ۲۱:۲۵ ۰۷:۳۵
تهران میانه ۴۳۹ اتوبوسی نگین ۲۸۶۰۰۰ ریل ترابر سبا ۴۵۰ همه روزه ۰۵:۴۰ ۱۱:۴۵
تهران میانه ۴۳۹ اتوبوسی نگین ۲۸۶۰۰۰ ریل ترابر سبا ۴۵۲ همه روزه ۱۵:۲۵ ۲۱:۲۵
تهران زنجان ۳۱۵ ارم ۲۶۳۵۰۰ رجا ۴۶۲ همه روزه ۰۷:۲۵ ۱۲:۰۰
تهران شيراز ۱۰۷۴ چهار تخته پلور سبز ۱۱۱۴۰۰۰ رجا ۵۲۴ همه روزه ۱۸:۴۰ ۰۹:۲۵
تهران شيراز ۱۰۷۴ نور ۱۲۵۷۰۰۰ نورالرضا ۵۲۴ همه روزه ۱۸:۴۰ ۰۹:۲۵
تهران اصفهان ۵۴۸ چهار تخته خلیج فارس ۵۶۰۰۰۰ رجا ۵۲۰ یکروز در میان ۲۲:۵۰ ۰۶:۲۰
تهران اصفهان ۵۴۸ شش تخته میلاد ۴۵۸۵۰۰ رجا ۵۲۰ یکروز در میان ۲۲:۵۰ ۰۶:۲۰
تهران يزد ۷۵۳ پرديس تندرو ۵۲۷۰۰۰ رجا ۶۲۶ همه روزه ۰۶:۰۰ ۱۲:۰۵
تهران يزد ۷۵۳ پرديس تندرو ۵۲۷۰۰۰ رجا ۶۲۴ همه روزه ۱۵:۳۵ ۲۲:۰۵
تهران يزد ۷۵۳ شش تخته لوکس با پذیرایی عصرانه ۴۲۰۰۰۰ مهتاب سير جم ۶۲۰ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۳:۳۵
تهران يزد ۷۵۳ لوکس چهار تخته غدیر ۸۴۳۵۰۰ مهتاب سير جم ۶۲۰ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۳:۳۵
تهران يزد ۷۵۳ اتوبوسی نگین ۴۲۴۵۰۰ مهتاب سير جم ۶۲۰ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۳:۳۵
تهران كرمان ۱۱۰۵ غزال بنیاد ۱۱۹۵۰۰۰ بن ریل ۷۲۲ یکروز در میان ۱۶:۱۰ ۰۶:۰۰
تهران كرمان ۱۱۰۵ لوكس شش نفري ۷۶۵۵۰۰ جوپار ۷۲۰ همه روزه ۱۸:۰۵ ۰۸:۱۰
تهران زاهدان ۱۶۵۸ لوکس البرز برنا ۱۴۵۸۰۰۰ رجا ۷۲۴ همه روزه ۱۱:۰۰ ۰۸:۳۵
تهران زاهدان ۱۶۵۸ لوكس شش نفري ۹۷۸۰۰۰ جوپار ۷۲۴ همه روزه ۱۱:۰۰ ۰۸:۳۵
اصفهان بندرعباس ۹۳۵ چهار تخته البرز ۹۸۷۵۰۰ رجا ۵۳۲ یکروز در میان ۱۳:۵۰ ۰۴:۵۰
تهران بندرعباس ۱۴۸۳ غزال بنياد ۱۱۴۲۵۰۰ بن ريل ۸۲۲ همه روزه ۱۲:۱۵ ۰۸:۲۵
تهران بندرعباس ۱۴۸۳ غزال بنياد(vip) ۱۵۴۵۰۰۰ بن ريل ۸۲۲ همه روزه ۱۲:۱۵ ۰۸:۲۵
تهران بندرعباس ۱۴۸۳ چهار تخته غزال ۱۴۳۲۰۰۰ رجا ۸۲۲ همه روزه ۱۲:۱۵ ۰۸:۲۵
تهران بندرعباس ۱۴۸۳ لوكس شش نفري ۸۹۴۵۰۰۰ جوپار ۸۲۰ همه روزه ۱۳:۲۵ ۰۸:۲۰
تهران ساري ۳۵۴ شش تخته نسیم ۳۵۶۵۰۰ رجا ۲۱۸ همه روزه ۰۵:۴۰ ۱۳:۲۰
تهران گرگان ۴۹۷ لوکس البرز برنا ۵۸۳۵۰۰ رجا ۲۲۲ یکروز در میان ۲۲:۳۵ ۰۸:۴۵
تهران گرگان ۴۹۷ لوكس چهار نفري البرز ۵۸۳۵۰۰ رجا ۲۲۰ یکروز در میان ۱۷:۰۰ ۰۳:۲۵
تهران گرگان ۴۹۷ شش تخته نسیم ۴۳۳۵۰۰ رجا ۲۲۰ یکروز در میان ۱۷:۰۰ ۰۳:۲۵
مشهد تهران ۹۲۶ پردیس سالنی ۱۱۵۰۰۰۰ رجا ۳۷۳ همه روزه ۰۵:۲۰ ۱۳:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ پردیس سالنی ۱۱۵۰۰۰۰ رجا ۳۷۵ همه روزه ۰۶:۰۰ ۱۳:۵۰
مشهد تهران ۹۲۶ صبا اتوبوسي ۶۷۷۵۰۰ رجا ۳۱۹ همه روزه ۰۷:۱۰ ۱۹:۳۰
مشهد تهران ۹۲۶ شش تخته با پذیرایی عصرانه ۸۴۹۰۰۰ مهتاب سیر جم ۳۵۱ همه روزه ۱۲:۵۵ ۲۳:۴۰
مشهد تهران ۹۲۶ شش تخته کویر ۸۰۶۵۰۰ جوپار ۳۳۱ همه روزه ۱۲:۱۵ ۲۳:۰۵
مشهد تهران ۹۲۶ درجه یک اتوبوسی ماهان ۷۳۴۵۰۰ جوپار ۳۳۱ همه روزه ۱۲:۱۵ ۲۳:۰۵
مشهد تهران ۹۲۶ شش تخته کویر ۸۰۶۵۰۰ جوپار ۳۹۱ همه روزه ۱۵:۱۵ ۰۱:۵۰
مشهد تهران ۹۲۶ درجه یک اتوبوسی ماهان ۷۳۴۵۰۰ جوپار ۳۹۱ همه روزه ۱۵:۱۵ ۰۱:۵۰
مشهد تهران ۹۲۶ سروش بن ریل ۱۲۴۶۰۰۰ بن ریل ۳۱۷ همه روزه ۱۶:۰۵ ۰۲:۲۵
مشهد تهران ۹۲۶ غزال بنیاد ۱۲۳۰۵۰۰ بن ریل ۳۴۱ همه روزه ۱۷:۲۰ ۰۳:۵۰
مشهد تهران ۹۲۶ غزال بنياد(vip) ۱۴۵۵۵۰۰ بن ريل ۳۴۱ همه روزه ۱۷:۲۰ ۰۳:۵۰
مشهد تهران ۹۲۶ چهارتخته ویژه نور ۱۳۰۰۰۰۰ نورالرضا ۳۶۷ همه روزه ۱۷:۴۵ ۰۴:۱۵
مشهد تهران ۹۲۶ چهار تخته vip نور ۱۶۵۹۰۰۰ نورالرضا ۳۶۷ همه روزه ۱۷:۴۵ ۰۴:۱۵
مشهد تهران ۹۲۶ شش تخته با پذیرایی عصرانه ۸۴۹۰۰۰ ریل سیر کوثر ۳۴۳ همه روزه ۱۸:۵۵ ۰۵:۳۰
مشهد تهران ۹۲۶ پرستو بن ریل ۱۲۲۸۵۰۰ بن ریل ۳۵۵ همه روزه ۱۹:۲۰ ۰۵:۵۵
مشهد تهران ۹۲۶ پنج ستاره ويژه فدك ۳۰۹۴۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۶:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ پنج ستاره بيزنس فدك ۱۸۱۰۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۶:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ پنج ستاره اكونومي فدك ۱۵۹۰۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۶:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ پنج ستاره فدك با عصرانه ۱۲۰۰۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۶:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ پنج ستاره بیزنس با هتل ۵ *کوثرناب ۴۳۵۹۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۶:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ پنج ستاره اکونومی با هتل ۵ *سی نور ۳۵۷۸۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۶:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ پنج ستاره عصرانه با هتل ۲*شاکر ۲۴۱۰۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۶:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ پنج ستاره عصرانه با هتل ۲*دانشور ۲۴۱۰۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۶:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ پنج ستاره عصرانه با هتل ۲*دانشور ۲۴۱۰۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۶:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ پنج ستاره عصرانه با هتل ۳*ملیسا ۲۵۵۶۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۶:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ پنج ستاره بیزنس با هتل۵ * درویشی ۴۴۰۳۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۶:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ پنج ستاره بیزنس با هتل۵ * الماس ۲ ۴۴۲۷۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۶:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ لوکس چهار تخته غدیر ۱۰۵۲۰۰۰ ریل ترابرسبا ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۶:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ چهار تخته vip غدیر ۱۴۴۵۵۰۰ ریل ترابرسبا ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۶:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ زندگي با شام ويژه ۲۲۱۸۰۰۰ رجا ۳۲۱ همه روزه ۲۰:۲۰ ۰۶:۵۰
مشهد تهران ۹۲۶ زندگي با شام ۱۹۱۵۰۰۰ رجا ۳۲۱ همه روزه ۲۰:۲۰ ۰۶:۵۰
مشهد تهران ۹۲۶ زندگي با عصرانه ۱۶۸۴۰۰۰ رجا ۳۲۱ همه روزه ۲۰:۲۰ ۰۶:۵۰
مشهد تهران ۹۲۶ چهار تخته لوکس سپهر ۱۳۳۵۵۰۰ رجا ۳۶۹ همه روزه ۲۰:۴۰ ۰۸:۰۰
مشهد تهران ۹۲۶ چهار تخته سیمرغ ۱۱۴۲۵۰۰ رجا ۳۳۷ همه روزه ۲۲:۱۰ ۰۹:۴۵
مشهد تهران ۹۲۶ چهار تخته سبز ۱۱۴۲۵۰۰ رجا ۳۳۹ همه روزه ۲۲:۳۵ ۱۰:۰۵
مشهد تهران ۹۲۶ چهار تخته پلور سبز ۱۲۰۲۰۰۰ رجا ۳۷۱ یکروز در میان ۲۳:۱۵ ۱۰:۳۰
مشهد تهران ۹۲۶ شش تخته پارسی ۸۷۳۰۰۰ رجا ۳۷۱ یکروز در میان ۲۳:۱۵ ۱۰:۳۰
خواف تهران ۸۷۰ شش تخته پارسی ۷۷۳۰۰۰ رجا ۳۵۷ چهار روز یک بار ۱۶:۴۵ ۰۵:۳۵
خواف تهران ۸۷۰ چهار تخته پلور سبز ۱۰۱۸۰۰۰ رجا ۳۵۷ چهار روز یک بار ۱۶:۴۵ ۰۵:۳۵
طبس تهران ۱۳۲۳ لوكس شش تخته پارسي ۸۷۸۰۰۰ رجا ۳۵۹ چهار روز یک بار ۱۴:۰۵ ۰۵:۳۵
طبس تهران ۱۳۲۳ چهار تخته پلور سبز ۱۲۳۰۵۰۰ رجا ۳۵۹ چهار روز یک بار ۱۴:۰۵ ۰۵:۳۵
مشهد اصفهان ۱۴۸۴ چهار تخته غزال رجا ۱۳۶۹۰۰۰ رجا ۵۸۱ همه روزه ۱۳:۵۰ ۰۸:۲۰
مشهد اصفهان ۱۴۸۴ چهار تخته ویژه نور ۱۴۹۸۰۰۰ نورالرضا ۵۸۱ همه روزه ۱۳:۵۰ ۰۸:۲۰
مشهد اصفهان ۱۴۸۴ چهار تخته vip نورالرضا ۱۸۵۴۵۰۰ نورالرضا ۵۸۱ همه روزه ۱۳:۵۰ ۰۸:۲۰
مشهد اصفهان ۱۴۸۴ لوكس چهار نفري غدير ۱۷۳۷۰۰۰ ريل ترابر سبا ۵۸۵ همه روزه ۱۶:۳۰ ۱۰:۳۵
مشهد اصفهان ۱۴۸۴ چهار تخته ویژه نور ۱۴۹۸۰۰۰ نورالرضا ۵۸۵ همه روزه ۱۶:۳۰ ۱۰:۳۵
مشهد اصفهان ۱۴۸۴ چهار تخته vip نورالرضا ۱۸۵۴۵۰۰ نورالرضا ۵۸۵ همه روزه ۱۶:۳۰ ۱۰:۳۵
مشهد شيراز ۲۰۰۰ چهار تخته پلور سبز ۱۵۱۲۰۰۰ رجا ۵۸۷ يكروز در ميان ۱۰:۲۵ ۱۱:۵۰
مشهد تبريز ۱۶۶۲ لوکس چهار تخته توس ۱۵۳۳۵۰۰ رجا ۴۸۱ همه روزه ۰۸:۲۰ ۰۸:۴۵
مشهد تبريز ۱۶۶۲ لوکس چهار تخته اکسپرس ۱۶۲۶۵۰۰ رجا ۴۸۱ همه روزه ۰۸:۲۰ ۰۸:۴۵
مشهد تبريز ۱۶۶۲ چهار تخته خلیج فارس ۱۳۲۶۵۰۰ رجا ۴۸۹ همه روزه ۲۱:۲۰ ۲۳:۰۵
مشهد تبريز ۱۶۶۲ شش تخته میلاد ۱۱۲۶۰۰۰ رجا ۴۸۹ همه روزه ۲۱:۲۰ ۲۳:۰۵
مشهد اهواز ۱۷۴۲ شش تخته پارسی ۱۱۶۶۰۰۰ رجا ۱۸۹ همه روزه ۰۶:۱۵ ۰۸:۰۵
مشهد اهواز ۱۷۴۲ چهار تخته پلور سبز ۱۷۹۶۵۰۰ رجا ۱۸۹ همه روزه ۰۶:۱۵ ۰۸:۰۵
مشهد اهواز ۱۷۴۲ شش تخته لوكس با پذیرایی عصرانه ۱۴۹۸۰۰۰ مهتاب سير جم ۱۸۱ همه روزه ۲۳:۴۰ ۰۲:۳۰
مشهد زنجان ۱۲۴۱ چهار تخته اکسپرس ۱۱۷۱۵۰۰ رجا ۴۸۳ همه روزه ۰۰:۳۰ ۱۷:۱۰
مشهد زنجان ۱۲۴۱ پنج ستاره ویژه فدک ۳۲۱۳۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۴۹۱ همه روزه ۱۵:۴۰ ۰۷:۱۰
مشهد زنجان ۱۲۴۱ پنج ستاره بیزنس فدک ۲۵۴۴۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۴۹۱ همه روزه ۱۵:۴۰ ۰۷:۱۰
مشهد زنجان ۱۲۴۱ پنج ستاره اکونومی فدک ۱۷۷۵۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۴۹۱ همه روزه ۱۵:۴۰ ۰۷:۱۰
مشهد زنجان ۱۲۴۱ پنج ستاره اکونومی و هتل ۳ ستاره سیمرغ ۳۶۰۷۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۴۹۱ همه روزه ۱۵:۴۰ ۰۷:۱۰
مشهد زنجان ۱۲۴۱ پنج ستاره با عصرانه و هتل ۳ ستاره ملیسا ۲۸۶۲۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۴۹۱ همه روزه ۱۵:۴۰ ۰۷:۱۰
مشهد زنجان ۱۲۴۱ غزال بنیاد ۱۶۴۹۵۰۰ بن ریل ۴۹۱ همه روزه ۱۵:۴۰ ۰۷:۱۰
مشهد قزوين ۱۰۷۰ درجه يك شش تخته ميلاد ۹۲۱۰۰۰ رجا ۴۸۵ يكروز در ميان ۰۱:۰۰ ۱۵:۳۵
مشهد قزوين ۱۰۷۰ درجه يك چهار تخته خليج فارس ۹۷۳۰۰۰ رجا ۴۸۵ يكروز در ميان ۰۱:۰۰ ۱۵:۳۵
مشهد كرج ۹۶۷ چهار تخته ویژه نور ۱۳۶۱۵۰۰ نورالرضا ۴۹۷ يكروز در ميان ۱۶:۵۵ ۰۴:۴۰
مشهد كرج ۹۶۷ چهار تخته پلور سبز ۱۱۳۷۵۰۰ رجا ۴۸۷ یکروز در میان ۲۳:۵۹ ۱۲:۴۵
مشهد كاشان ۱۲۱۳ چهار تخته پلور سبز ۱۲۱۴۰۰۰ رجا ۵۸۳ يكروز در ميان ۱۴:۴۰ ۰۴:۴۰
مشهد كاشان ۱۲۱۳ شش تخته پارسی ۹۸۷۵۰۰ رجا ۵۸۳ يكروز در ميان ۱۴:۴۰ ۰۴:۴۰
مشهد قم ۱۱۰۶ شش نفره ۹۲۳۰۰۰ بن ریل ۱۸۵ یکروز در میان ۱۰:۳۰ ۲۳:۴۵
مشهد قم ۱۱۰۶ پنج ستاره ويژه فدك ۳۰۲۹۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۱ همه روزه ۱۳:۳۵ ۰۲:۲۰
مشهد قم ۱۱۰۶ پنج ستاره بيزنس فدك ۱۸۶۲۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۱ همه روزه ۱۳:۳۵ ۰۲:۲۰
مشهد قم ۱۱۰۶ پنج ستاره اكونومي فدك ۱۶۶۶۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۱ همه روزه ۱۳:۳۵ ۰۲:۲۰
مشهد قم ۱۱۰۶ پنج ستاره فدك با عصرانه ۱۴۳۲۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۱ همه روزه ۱۳:۳۵ ۰۲:۲۰
مشهد قم ۱۱۰۶ ۵ستاره با عصرانه+ هتل سه ستاره ملیسا ۲۷۶۰۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۱ همه روزه ۱۳:۳۵ ۰۲:۲۰
مشهد قم ۱۱۰۶ ۵ستاره با عصرانه+ هتل سه ستاره سیمرغ فیروزه ۳۵۱۲۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۱ همه روزه ۱۳:۳۵ ۰۲:۲۰
مشهد قم ۱۱۰۶ ۵ستاره اکونومی+ هتل چهار ستاره ایران ۳۴۳۲۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۱ همه روزه ۱۳:۳۵ ۰۲:۲۰
مشهد قم ۱۱۰۶ ۵ستاره اکونومی+ هتل قصر بین الملل ۴۱۹۸۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۱ همه روزه ۱۳:۳۵ ۰۲:۲۰
مشهد قم ۱۱۰۶ لوکس چهار تخته توس ۱۳۰۶۰۰۰ بن ريل ۱۸۷ همه روزه ۲۱:۴۵ ۱۲:۰۵
مشهد قم ۱۱۰۶ چهار تخته اکسپرس ۱۱۲۸۵۰۰ بن ريل ۱۸۷ همه روزه ۲۱:۴۵ ۱۲:۰۵
مشهد قم ۱۱۰۶ سروش بن ریل ۱۳۶۹۰۰۰ بن ريل ۱۸۷ همه روزه ۲۱:۴۵ ۱۲:۰۵
مشهد اراك ۱۲۴۶ شش تخته پارسی ۹۴۴۰۰۰ رجا ۱۷۹ همه روزه ۱۱:۲۰ ۰۳:۰۰
مشهد ملاير ۱۳۵۳ شش تخته پارسی ۹۸۰۰۰۰ رجا ۱۸۳ چهار روز یک بار ۱۱:۲۰ ۰۵:۱۵
مشهد ملاير ۱۳۵۳ چهار تخته پلور سبز ۱۶۳۷۰۰۰ رجا ۱۸۳ چهار روز یک بار ۱۱:۲۰ ۰۵:۱۵
مشهد يزد ۱۶۷۹ غزال ريل سير ۱۲۶۸۰۰۰ ريل سير كوثر ۶۸۱ یکروز در میان ۱۸:۵۵ ۰۹:۲۵
مشهد يزد ۱۶۷۹ چهارتخته VIP کوثر ۱۶۳۰۰۰۰ ريل سير كوثر ۶۸۱ یکروز در میان ۱۸:۵۵ ۰۹:۲۵
مشهد كرمان ۲۰۳۱ لوكس شش نفري ۸۰۸۵۰۰ جوپار ۷۸۱ همه روزه ۱۴:۲۵ ۰۷:۱۰
مشهد كرمان ۲۰۳۱ غزال بنياد ۱۳۷۴۵۰۰ بن ريل ۷۸۱ همه روزه ۱۴:۲۵ ۰۷:۱۰
مشهد بندرعباس ۲۴۰۹ غزال ريل سير ۱۵۹۱۰۰۰ ریل سیر کوثر ۸۸۱ همه روزه ۱۱:۰۵ ۰۹:۱۵
مشهد بندرعباس ۲۴۰۹ چهار تخته VIP کوثر ۱۸۳۸۰۰۰ ريل سير كوثر ۸۸۱ همه روزه ۱۱:۰۵ ۰۹:۱۵
مشهد بندرعباس ۲۴۰۹ درجه یک خواب تهویه دار ۱۴۹۰۵۰۰ ريل سير كوثر ۸۸۱ همه روزه ۱۱:۰۵ ۰۹:۱۵
مشهد ساري ۱۰۵۲ شش تخته پارسي ۹۱۶۰۰۰ رجا ۲۸۱ یکروز در میان ۱۴:۴۰ ۰۶:۰۰
مشهد ساري ۱۰۵۲ چهار تخته پلور سبز ۱۲۰۲۰۰۰ رجا ۲۸۱ یکروز در میان ۱۴:۴۰ ۰۶:۰۰
مشهد همدان ۱۲۳۵ چهار تخته پلور سبز ۱۴۱۶۵۰۰ رجا ۱۹۳ یکروز در میان ۱۶:۵۵ ۰۸:۵۵
مشهد همدان ۱۲۳۵ شش تخته پارسي ۹۳۰۰۰۰ رجا ۱۹۳ یکروز در میان ۱۶:۵۵ ۰۸:۵۵
اهواز تهران ۸۱۶ چهار تخته البرز ۹۹۶۰۰۰ مهتاب سیرجم ۱۱۹ همه روزه ۱۴:۱۰ ۰۵:۵۰
اهواز تهران ۸۱۶ پنج ستاره ویژه فدک ۱۸۹۹۵۰۰ ریل پرداز نوآفرین ۱۳۵ یکروز در میان ۱۶:۳۰ ۰۷:۴۰
اهواز تهران ۸۱۶ پنج ستاره بیزینس فدک ۱۵۲۶۵۰۰ ریل پرداز نوآفرین ۱۳۵ یکروز در میان ۱۶:۳۰ ۰۷:۴۰
اهواز تهران ۸۱۶ پنج ستاره اکونومی فدک ۱۳۲۴۰۰۰ ریل پرداز نوآفرین ۱۳۵ یکروز در میان ۱۶:۳۰ ۰۷:۴۰
اهواز تهران ۸۱۶ پنج ستاره فدک با عصرانه ۱۱۷۲۵۰۰ ریل پرداز نوآفرین ۱۳۵ یکروز در میان ۱۶:۳۰ ۰۷:۴۰
اهواز تهران ۸۱۶ چهار تخته البرز ۱۰۳۱۰۰۰ رجا ۱۳۳ همه روزه ۱۸:۳۰ ۱۰:۰۰
خرمشهر تهران ۹۳۷ شش تخته لوکس مهتاب ۸۷۸۰۰۰ مهتاب سیرجم ۱۳۱ همه روزه ۱۱:۰۰ ۰۴:۳۵
تبريز تهران ۷۳۶ شش نفره ۴۸۶۰۰۰ رعد ۴۳۱ همه روزه ۱۷:۳۰ ۰۵:۲۰
تبريز تهران ۷۳۶ درجه یک سهند ۶۷۵۰۰۰ رعد ۴۳۱ همه روزه ۱۷:۳۰ ۰۵:۲۰
تبريز تهران ۷۳۶ چهار تخته خلیج فارس ۵۰۹۰۰۰ رجا ۴۳۳ همه روزه ۲۰:۲۵ ۰۸:۵۵
تبريز تهران ۷۳۶ درجه یک شش تخته تبدیلی ۴۵۵۵۰۰ رجا ۴۳۳ همه روزه ۲۰:۲۵ ۰۸:۵۵
مراغه تهران ۶۰۷ چهار تخته خليج فارس ۴۴۱۰۰۰ رجا ۴۲۳ یکروز در میان ۲۰:۴۰ ۰۶:۴۵
مراغه تهران ۶۰۷ شش تخته زاگرس ۴۱۱۰۰۰ رجا ۴۲۳ یکروز در میان ۲۰:۴۰ ۰۶:۴۵
میانه تهران ۴۳۹ اتوبوسی نگین ۲۸۶۰۰۰ ریل ترابر سبا ۴۵۳ همه روزه ۰۶:۳۵ ۱۲:۱۵
میانه تهران ۴۳۹ اتوبوسی نگین ۲۸۶۰۰۰ ریل ترابر سبا ۴۵۱ همه روزه ۱۵:۴۵ ۲۱:۵۰
زنجان تهران ۳۱۵ ارم ۲۶۳۵۰۰ رجا ۴۶۳ همه روزه ۱۵:۰۰ ۱۹:۱۵
شيراز تهران ۱۰۷۴ چهار تخته پلور سبز ۱۱۱۴۰۰۰ رجا ۵۲۵ همه روزه ۱۵:۳۰ ۰۶:۳۰
شيراز تهران ۱۰۷۴ نور ۱۲۵۷۰۰۰ نورالرضا ۵۲۵ همه روزه ۱۵:۳۰ ۰۶:۳۰
اصفهان تهران ۵۴۸ چهار تخته خلیج فارس ۵۶۰۰۰۰ رجا ۵۲۱ یکروز در میان ۲۲:۰۰ ۰۵:۰۵
اصفهان تهران ۵۴۸ شش تخته میلاد ۴۵۸۵۰۰ رجا ۵۲۱ یکروز در میان ۲۲:۰۰ ۰۵:۰۵
يزد تهران ۷۵۳ پرديس تندرو ۵۲۷۰۰۰ رجا ۶۲۵ همه روزه ۰۶:۵۰ ۱۳:۰۰
يزد تهران ۷۵۳ پرديس تندرو ۵۲۷۰۰۰ رجا ۶۲۷ همه روزه ۱۵:۵۰ ۲۲:۱۵
يزد تهران ۷۵۳ شش تخته لوکس با پذیرایی عصرانه ۴۲۰۰۰۰ مهتاب سير جم ۶۲۱ همه روزه ۲۰:۱۵ ۰۴:۱۰
يزد تهران ۷۵۳ لوکس چهار تخته غدیر ۸۴۳۵۰۰ مهتاب سير جم ۶۲۱ همه روزه ۲۰:۱۵ ۰۴:۱۰
يزد تهران ۷۵۳ اتوبوسی نگین ۴۲۴۵۰۰ مهتاب سير جم ۶۲۱ همه روزه ۲۰:۱۵ ۰۴:۱۰
كرمان تهران ۱۱۰۵ غزال بنیاد ۱۱۹۵۰۰۰ بن ریل ۷۲۳ یکروز در میان ۱۵:۱۰ ۰۵:۰۵
كرمان تهران ۱۱۰۵ لوكس شش نفري ۷۶۵۵۰۰ جوپار ۷۲۱ همه روزه ۱۶:۴۵ ۰۷:۰۵
زاهدان تهران ۱۶۵۸ لوکس البرز برنا ۱۴۵۸۰۰۰ رجا ۷۲۵ همه روزه ۱۴:۰۰ ۱۲:۲۰
زاهدان تهران ۱۶۵۸ لوكس شش نفري ۹۷۸۰۰۰ جوپار ۷۲۵ همه روزه ۱۴:۰۰ ۱۲:۲۰
بندرعباس اصفهان ۹۳۵ چهار تخته البرز ۹۸۷۵۰۰ رجا ۵۳۳ یکروز در میان ۱۵:۵۰ ۰۷:۵۰
بندرعباس تهران ۱۴۸۳ غزال بنياد ۱۱۴۲۵۰۰ بن ريل ۸۲۳ همه روزه ۱۲:۳۵ ۰۸:۱۰
بندرعباس تهران ۱۴۸۳ غزال بنياد(vip) ۱۵۴۵۰۰۰ بن ريل ۸۲۳ همه روزه ۱۲:۳۵ ۰۸:۱۰
بندرعباس تهران ۱۴۸۳ چهار تخته غزال ۱۴۳۲۰۰۰ رجا ۸۲۳ همه روزه ۱۲:۳۵ ۰۸:۱۰
بندرعباس تهران ۱۴۸۳ لوكس شش نفري ۸۹۴۵۰۰۰ جوپار ۸۲۱ همه روزه ۱۳:۴۵ ۰۹:۲۰
ساري تهران ۳۵۴ شش تخته نسیم ۳۵۶۵۰۰ رجا ۲۱۹ همه روزه ۱۸:۰۵ ۰۱:۳۵
گرگان تهران ۴۹۷ لوکس البرز برنا ۵۸۳۵۰۰ رجا ۲۲۳ یکروز در میان ۲۱:۰۰ ۰۷:۳۵
گرگان تهران ۴۹۷ لوكس چهار نفري البرز ۵۸۳۵۰۰ رجا ۲۲۱ یکروز در میان ۲۱:۰۰ ۰۷:۳۵
گرگان تهران ۴۹۷ شش تخته نسیم ۴۳۳۵۰۰ رجا ۲۲۱ یکروز در میان ۲۱:۰۰ ۰۷:۳۵

یرای مشاهده هر یک از برنامه های زمانی زیر، روی آن کلیک کنید.

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه زمان تخمینی و واقعی پرواز مشاهده نمایید:

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه وضعیت هوای مبدا پرواز مشاهده نمایید: