آفتاب

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 16:50 قشم ایر QSM1290 کرمانشاه ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB979 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 23:55 ایران ایر IRA475 کرمان ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 23:55 زاگرس IZG4062 بوشهر ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 23:55 قشم ایر QSM1237 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 23:55 ایران ایر IRA3357 گرگان ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB989 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 23:45 آتا TBZ5713 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 23:45 آتا TBZ5636 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 23:40 ایران ایر IRA430 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 23:40 آتا TBZ5679 ارومیه ۳۰ تير ۱۳۹۷ EMB145
شنبه 23:30 آتا TBZ5692 قشم ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 23:30 قشم ایر QSM1203 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 23:15 قشم ایر QSM1219 بوشهر ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 22:55 ایران ایر IRA337 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 22:55 ایران ایر IRA253 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD80
شنبه 22:55 ایران ایر IRA288 کرمانشاه ۳۰ تير ۱۳۹۷ A321
شنبه 22:55 زاگرس IZG4006 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 22:50 ایران ایر IRA469 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD80
شنبه 22:50 ایران ایر IRA3427 یزد ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 22:30 زاگرس IZG4038 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:35 معراج MRJ2805 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 22:40 ایران ایر IRA404 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 22:45 کیش ایر KIS7088 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:45 ایران ایر IRA3332 رشت ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 22:45 ایران ایر IRA3319 ساری ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 22:25 قشم ایر QSM1309 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 22:15 زاگرس IZG4012 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:15 زاگرس IZG4056 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A319
شنبه 22:10 زاگرس IZG4070 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:00 کیش ایر KIS7030 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:00 آتا TBZ5607 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD83
شنبه 22:00 کارون KRU2609 یزد ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 21:50 زاگرس IZG4048 زاهدان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:45 زاگرس IZG4066 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:45 کیش ایر KIS7124 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:35 آتا TBZ5701 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ EMB145
شنبه 21:15 زاگرس IZG4026 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 21:10 قشم ایر QSM1243 قشم ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 21:00 کارون KRU2615 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 20:45 کیش ایر KIS7056 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:25 قشم ایر QSM1290 کرمانشاه ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 20:20 ایران ایرتور IRB969 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:05 ایران ایرتور IRB915 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:00 قشم ایر QSM1217 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 19:45 کیش ایر KIS7168 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:20 زاگرس IZG4010 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:10 آتا TBZ5699 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD83
شنبه 19:05 ایران ایر IRA2.3 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ A321
شنبه 19:00 ایران ایرتور IRB985 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:55 زاگرس IZG4064 ماهشهر ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:25 زاگرس IZG4052 عسلویه ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:40 قشم ایر QSM1251 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 18:40 آتا TBZ5719 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD83
شنبه 18:45 کارون KRU2621 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 18:20 ایران ایر IRA3430 پارس‌آباد ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 18:20 آتا TBZ5624 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 18:15 ایران ایر IRA215 قشم ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD80
شنبه 18:15 زاگرس IZG4020 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:10 زاگرس IZG4044 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:05 زاگرس IZG4072 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 17:15 کیش ایر KIS7052 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:05 زاگرس IZG4002 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:00 آتا TBZ5653 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ EMB145
شنبه 16:50 قشم ایر QSM1249 زاهدان ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 16:45 زاگرس IZG4032 چابهار ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:45 کیش ایر KIS7092 عسلویه ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:40 کارون KRU2613 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 16:35 قشم ایر QSM1221 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 16:25 ایران ایر IRA3330 رشت ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 16:15 کیش ایر KIS7054 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:10 آتا TBZ5605 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ EMB145
شنبه 16:00 آتا TBZ5660 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD83
شنبه 15:20 قشم ایر QSM1272 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 15:15 کیش ایر KIS7026 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:10 زاگرس IZG4050 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:05 ایران ایر IRA257 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ A321
شنبه 15:05 زاگرس IZG4084 قشم ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:00 کارون KRU2619 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 14:45 آتا TBZ5694 زاهدان ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 14:40 قشم ایر QSM1292 سنندج ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 14:40 ایران ایر IRA3304 خوی ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 14:30 زاگرس IZG4030 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:25 ایران ایر IRA496 اردبیل ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 14:20 ایران ایر IRA383 چابهار/زاهدان ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 14:05 ایران ایر IRA235 بندرلنگه/شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 14:00 آتا TBZ5665 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ EMB145
شنبه 13:55 ایران ایر IRA465 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 13:50 آتا TBZ5676 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 13:50 کیش ایر KIS7024 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 13:40 قشم ایر QSM1253 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 13:35 زاگرس IZG4040 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 13:35 ایران ایر IRA3321 ساری ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 13:30 ایران ایر IRA3322 رامسر ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 13:00 آتا TBZ5678 ارومیه ۳۰ تير ۱۳۹۷ EMB145
شنبه 13:00 زاگرس IZG4092 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 12:55 ایران ایر IRA3400 اردبیل ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 12:35 ایران ایر IRA3327 جهرم ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 12:30 ایران ایر IRA213 بیرجند ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD80
شنبه 12:20 زاگرس IZG4094 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A319
شنبه 12:10 ایران ایر IRA344 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD80
شنبه 12:05 کارون KRU2505 خارگ ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 12:00 آتا TBZ5603 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ EMB145
شنبه 12:00 کیش ایر KIS7104 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 11:45 کیش ایر KIS7020 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 11:30 کارون KRU2617 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 11:20 قشم ایر QSM1211 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 11:15 قشم ایر QSM1274 رشت ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 09:55 ایران ایر IRA3414 دزفول ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 09:45 زاگرس IZG4058 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:35 قشم ایر QSM1241 قشم ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 09:30 ایران ایر IRA406 بوشهر ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 09:25 ایران ایرتور IRB957 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:25 ایران ایر IRA3396 همدان ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 09:20 آتا TBZ5711 کرمانشاه ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 09:15 زاگرس IZG4024 بوشهر ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:10 آتا TBZ5630 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 09:05 زاگرس IZG4060 ماهشهر ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:00 زاگرس IZG4076 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:50 ایران ایرتور IRB967 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:25 زاگرس IZG4016 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:30 ایران ایر IRA3408 کرمانشاه ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 08:40 ایران ایرتور IRB947 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:05 ایران ایر IRA272 ارومیه ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD80
شنبه 08:20 کیش ایر KIS7084 یزد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:05 قشم ایر QSM1281 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 08:00 آتا TBZ5601 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ EMB145
شنبه 07:20 ایران ایرتور IRB965 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:45 زاگرس IZG4090 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A319
شنبه 07:20 قشم ایر QSM1289 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 07:15 کیش ایر KIS7158 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:00 آتا TBZ5610 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD83
شنبه 06:00 قشم ایر QSM1279 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 06:20 ایران ایرتور IRB961 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 23:55 قشم ایر QSM1203 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 23:55 ایران ایرتور IRB989 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 23:50 آتا TBZ5699 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD83
جمعه 23:50 قشم ایر QSM1259 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 23:45 کیش ایر KIS7056 كيش ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 23:45 کیش ایر KIS7052 كيش ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 23:15 معراج MRJ2821 كيش ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 23:10 ایران ایرتور IRB979 تبریز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 23:00 کارون KRU2617 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 23:10 زاگرس IZG4062 بوشهر ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:55 ایران ایر IRA430 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 22:55 ایران ایر IRA469 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD80
جمعه 22:55 ایران ایر IRA3421 اصفهان/زاهدان/کرمان ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 22:20 زاگرس IZG4012 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:25 زاگرس IZG4064 ماهشهر ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:30 کارون KRU2609 یزد ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 22:45 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 22:50 قشم ایر QSM1219 بوشهر ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 22:55 زاگرس IZG4048 زاهدان ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:15 زاگرس IZG4056 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ A319
جمعه 22:10 زاگرس IZG4038 بندرعباس ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:05 ایران ایر IRA3410 کرمانشاه ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 22:05 زاگرس IZG4070 كيش ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:00 آتا TBZ5605 تبریز ۲۹ تير ۱۳۹۷ EMB145
جمعه 22:00 کیش ایر KIS7026 كيش ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:00 کیش ایر KIS7152 كيش ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:00 قشم ایر QSM1251 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 21:30 کیش ایر KIS7150 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:15 زاگرس IZG4026 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 21:20 قشم ایر QSM1243 قشم ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 20:40 ایران ایر IRA3309 شاهرود ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 20:35 آتا TBZ5679 ارومیه ۲۹ تير ۱۳۹۷ EMB145
جمعه 20:25 ایران ایر IRA3350 ایلام ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 20:20 آتا TBZ5636 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737
جمعه 20:15 کارون KRU2615 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737
جمعه 20:05 ایران ایرتور IRB915 آبادان ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 19:30 کیش ایر KIS7124 كيش ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 19:25 قشم ایر QSM1299 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 19:30 زاگرس IZG4010 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 18:50 کارون KRU2619 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 18:30 زاگرس IZG4072 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 18:25 ایران ایر IRA217 بیرجند ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 18:10 آتا TBZ5603 تبریز ۲۹ تير ۱۳۹۷ EMB145
جمعه 18:10 زاگرس IZG4044 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:50 قشم ایر QSM1231 ماهشهر ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 17:35 ایران ایر IRA3332 رشت ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 13:20 زاگرس IZG4092 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 13:25 قشم ایر QSM1245 كيش ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 13:25 ایران ایر IRA494 اردبیل ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD80
جمعه 13:30 ایران ایر IRA3342 نوشهر ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 14:20 کارون KRU2621 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 14:30 آتا TBZ5665 تبریز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 14:50 زاگرس IZG4030 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 15:05 زاگرس IZG4050 كيش ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 15:10 ایران ایر IRA427 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ A321
جمعه 17:00 کیش ایر KIS7054 كيش ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:20 زاگرس IZG4002 كيش ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:35 معراج MRJ2801 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 16:45 زاگرس IZG4032 چابهار ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:45 کیش ایر KIS7168 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:25 آتا TBZ5643 تبریز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 15:15 قشم ایر QSM1253 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 15:20 ایران ایرتور IRB963 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 13:10 کارون KRU2613 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737
جمعه 13:10 ایران ایر IRA3319 ساری ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 12:30 آتا TBZ5667 تبریز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 11:45 کیش ایر KIS7104 آبادان ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 10:50 قشم ایر QSM1292 سنندج ۲۹ تير ۱۳۹۷ FOKER100
جمعه 10:30 کارون KRU2521 آغاجاری ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 10:00 ایران ایرتور IRB985 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 10:20 آتا TBZ5622 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:15 کیش ایر KIS7068 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:40 ایران ایرتور IRB947 تبریز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:50 ایران ایرتور IRB967 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:15 ایران ایر IRA3330 رشت ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 09:30 قشم ایر QSM1241 قشم ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 09:45 ایران ایر IRA406 بوشهر ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 09:45 کیش ایر KIS7126 كيش ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:55 آتا TBZ5711 کرمانشاه ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737
جمعه 09:55 ایران ایر IRA3414 دزفول ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 07:30 آتا TBZ5678 ارومیه ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737
جمعه 07:20 قشم ایر QSM1289 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ FOKER100
جمعه 06:20 ایران ایرتور IRB961 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 05:40 قشم ایر QSM1279 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 23:55 سپهران SHI4327 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان ۳۰ تير ۱۳۹۷ AB6
شنبه 23:30 سپهران SHI4309 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 23:20 تابان TBN6224 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 23:15 زاگرس IZG4057 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A319
شنبه 23:15 کیش ایر KIS7159 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 23:10 آسمان IRC3779 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 23:00 آتا TBZ5608 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD83
شنبه 23:00 قشم ایر QSM1288 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 22:55 تابان TBN6304 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 22:40 تابان TBN6258 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 22:30 ماهان IRM1039 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ AB6
شنبه 20:55 کیش ایر KIS7027 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:00 ایران ایرتور IRB988 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:05 ایران ایرتور IRB978 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:10 آسمان IRC626 کرمانشاه ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 21:15 تابان TBN6342 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 21:20 آتا TBZ5606 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ EMB145
شنبه 21:20 آسمان IRC634 گرگان ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 21:30 ایران ایرتور IRB968 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:45 قشم ایر QSM1278 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 21:45 کیش ایر KIS7057 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:55 قشم ایر QSM1242 قشم ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 22:00 ماهان IRM1063 سیرجان ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 22:10 ماهان IRM4531 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 22:15 زاگرس IZG4027 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 20:50 قشم ایر QSM1236 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 20:50 آتا TBZ5635 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 20:45 ماهان IRM4523 شاهرود ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 20:35 کاسپین CPN018 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:30 آسمان IRC3970 اردبیل ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 20:25 آتا TBZ5698 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD83
شنبه 20:25 ماهان IRM1060 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ AB6
شنبه 20:20 کاسپین CPN034 دزفول ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:20 زاگرس IZG4063 بوشهر ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:15 زاگرس IZG4007 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 20:10 تابان TBN6256 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 20:10 ماهان IRM1087 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ A310
شنبه 20:05 ایران ایر IRA289 کرمانشاه ۳۰ تير ۱۳۹۷ A321
شنبه 19:40 آسمان IRC832 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737-400
شنبه 20:00 آسمان IRC860 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 19:50 آتا TBZ5712 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 19:40 ماهان IRM1037 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ AB6
شنبه 19:35 کاسپین CPN048 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:35 قشم ایر QSM1218 بوشهر ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 19:30 آتا TBZ5691 قشم ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 19:25 آتا TBZ5680 ارومیه ۳۰ تير ۱۳۹۷ EMB145
شنبه 19:25 آسمان IRC640 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737-400
شنبه 19:20 ماهان IRM4593 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ A310
شنبه 19:20 کارون KRU2608 یزد ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 19:20 تابان TBN6275 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 19:15 ایران ایر IRA3428 یزد ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 19:05 ایران ایر IRA468 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD80
شنبه 19:05 زاگرس IZG4013 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:00 ماهان IRM4541 زاهدان ۳۰ تير ۱۳۹۷ AB6
شنبه 18:50 تابان TBN6295 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 18:55 کیش ایر KIS7031 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:45 معراج MRJ2804 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 18:45 زاگرس IZG4067 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:40 ساها IRZ156 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-700
شنبه 18:30 قشم ایر QSM1308 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 18:35 آتا TBZ5700 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ EMB145
شنبه 18:30 کاسپین CPN016 چابهار ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:25 آسمان IRC3777 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 18:25 تابان TBN6297 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان ۳۰ تير ۱۳۹۷ AB6
شنبه 18:20 کیش ایر KIS7089 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:10 آسمان IRC3724 یزد ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737-400
شنبه 18:10 تابان TBN6254 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 18:00 ماهان IRM4542 شهرکرد ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 15:30 ایران ایر IRA474 کرمان ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 15:35 ایران ایر IRA252 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD80
شنبه 15:40 آسمان IRC3710 اردبیل ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737-400
شنبه 15:40 قشم ایر QSM1202 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 15:45 کارون KRU2618 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 15:45 تابان TBN6301 بوشهر ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 15:50 آتا TBZ5718 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD83
شنبه 16:00 زاگرس IZG4011 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:00 کاسپین CPN6960 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:10 ایران ایر IRA405 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 16:15 ایران ایر IRA3356 گرگان ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 16:20 کاسپین CPN6928 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:20 ماهان IRM1067 کرمان ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 16:25 کیش ایر KIS7169 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:55 زاگرس IZG4039 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:45 زاگرس IZG4071 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:55 کارون KRU2614 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 17:50 آسمان IRC844 رشت ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 17:45 ماهان IRM4537 سبزوار ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 17:40 سپهران SHI4312 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 17:35 سپهران SHI4303 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 17:30 ماهان IRM1049 بیرجند ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 17:25 قشم ایر QSM1291 کرمانشاه ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 17:15 کیش ایر KIS7081 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:20 ماهان IRM1023 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 17:15 آسمان IRC3844 ایلام ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 17:10 آسمان IRC822 عسلویه ۳۰ تير ۱۳۹۷ B727
شنبه 16:55 آسمان IRC3775 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 16:55 زاگرس IZG4049 زاهدان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:50 ایران ایرتور IRB914 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:50 کاسپین CPN046 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:45 تابان TBN6324 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 16:45 تابان TBN6233 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 16:30 ایران ایر IRA256 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 16:40 قشم ایر QSM1216 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 16:25 ایران ایر IRA236 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ A321
شنبه 15:30 زاگرس IZG4065 ماهشهر ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:20 ایران ایر IRA497 اردبیل ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 15:15 زاگرس IZG4021 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:15 قشم ایر QSM1250 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 15:10 ایران ایر IRA3318 ساری ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 15:10 کاسپین CPN024 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:05 آسمان IRC858 ارومیه ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 14:55 زاگرس IZG4045 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:55 آتا TBZ5623 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 14:45 آسمان IRC602 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 14:45 کیش ایر KIS7025 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:40 کاسپین CPN040 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:20 ماهان IRM1079 کرمان ۳۰ تير ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 14:20 کاسپین CPN028 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:00 زاگرس IZG4053 عسلویه ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:10 آتا TBZ5654 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ EMB145
شنبه 14:15 ماهان IRM1043 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ A310
شنبه 14:15 ایران ایر IRA3431 پارس‌آباد ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 14:00 آسمان IRC630 گرگان ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 13:50 ایران ایر IRA268 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 13:40 ساها IRZ170 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-700
شنبه 13:35 ایران ایر IRA214 قشم ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD80
شنبه 13:40 آسمان IRC624 کرمانشاه ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 13:30 زاگرس IZG4095 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A319
شنبه 13:25 آسمان IRC3773 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 13:25 ایران ایر IRA3331 رشت ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 13:10 آتا TBZ5604 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ EMB145
شنبه 13:10 ماهان IRM4572 ایلام ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 13:05 تابان TBN6263 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 13:05 کارون KRU2620 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 13:00 زاگرس IZG4003 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 13:00 ماهان IRM1035 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 747
شنبه 12:55 سپهران SHI4310 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 12:45 کیش ایر KIS7053 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 12:30 کیش ایر KIS7021 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 12:20 آتا TBZ5659 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD83
شنبه 12:15 کارون KRU2616 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 12:10 قشم ایر QSM1248 زاهدان ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 12:00 تابان TBN6293 سهند ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 12:00 قشم ایر QSM1293 سنندج ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 11:50 کاسپین CPN6906 قشم ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD83
شنبه 11:45 ماهان IRM1057 رفسنجان ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 11:35 کیش ایر KIS7125 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 11:30 زاگرس IZG4033 چابهار ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 11:10 زاگرس IZG4031 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 11:10 آتا TBZ5666 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ EMB145
شنبه 10:50 تابان TBN6328 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 10:40 ایران ایر IRA3323 رامسر ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 10:40 آسمان IRC3784 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ B727
شنبه 10:40 ایران ایر IRA3320 ساری ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 10:35 قشم ایر QSM1240 قشم ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 10:30 ایران ایرتور IRB984 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:25 زاگرس IZG4085 قشم ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:20 آتا TBZ5675 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 10:20 کاسپین CPN022 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:15 ایران ایر IRA464 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 10:15 ایران ایر IRA3305 خوی ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 10:10 تابان TBN6222 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 10:10 آتا TBZ5677 ارومیه ۳۰ تير ۱۳۹۷ EMB145
شنبه 10:00 آسمان IRC830 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 10:00 زاگرس IZG4041 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:55 آسمان IRC862 یزد ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 09:50 ایران ایرتور IRB966 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:50 آسمان IRC628 گرگان ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 09:40 آتا TBZ5693 زاهدان ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 09:35 ماهان IRM1089 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ AB6
شنبه 09:30 زاگرس IZG4093 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:30 آسمان IRC842 ایلام ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 09:25 ایران ایر IRA3401 اردبیل ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 09:15 آتا TBZ5602 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ 110 BANDEIRANTE
شنبه 09:05 ایران ایر IRA345 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD80
شنبه 09:00 تابان TBN6245 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 08:45 تابان TBN6291 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 08:45 زاگرس IZG4091 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A319
شنبه 08:40 قشم ایر QSM1275 رشت ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 08:35 ایران ایرتور IRB964 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:30 کیش ایر KIS7105 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:25 آسمان IRC3771 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 08:25 سپهران SHI4324 ماکو ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 08:20 ماهان IRM4520 گچساران ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 08:15 قشم ایر QSM1210 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 08:10 آتا TBZ5609 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD83
شنبه 08:10 ماهان IRM1051 کرمان ۳۰ تير ۱۳۹۷ AB6
شنبه 08:10 کاسپین CPN6970 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD83
شنبه 08:05 کارون KRU2612 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 08:00 ماهان IRM1033 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ AB6
شنبه 07:50 سپهران SHI4332 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 07:40 ساها IRZ162 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-700
شنبه 07:35 ماهان IRM4580 شهرکرد ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 07:30 ایران ایرتور IRB960 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:30 ماهان IRM4533 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 07:25 آسمان IRC3769 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 07:20 کیش ایر KIS7093 عسلویه ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:20 قشم ایر QSM1220 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 07:15 ایران ایر IRA234 شیراز/بندرلنگه ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 07:10 کاسپین CPN014 عسلویه ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:05 ایران ایر IRA3326 جهرم ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 07:00 آسمان IRC820 عسلویه ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 06:50 آتا TBZ5710 کرمانشاه ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 07:00 کاسپین CPN026 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:45 قشم ایر QSM1273 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 06:45 ماهان IRM1075 کرمان ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 06:35 ایران ایرتور IRB956 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:35 قشم ایر QSM1252 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 06:30 آسمان IRC644 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 06:25 ایران ایر IRA212 بیرجند ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 06:25 زاگرس IZG4051 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:25 ایران ایر IRA3397 همدان ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 06:20 ایران ایر IRA3415 دزفول ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:15 ماهان IRM1016 عسلویه ۳۰ تير ۱۳۹۷ A310
شنبه 06:15 آسمان IRC838 سنندج ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 06:10 ایران ایر IRA382 زاهدان/چابهار ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 06:05 آسمان IRC850 زاهدان ۳۰ تير ۱۳۹۷ B727
شنبه 06:05 کارون KRU2504 خارگ/شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 06:00 زاگرس IZG4061 ماهشهر ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 05:50 ایران ایر IRA407 بوشهر ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 05:45 ماهان IRM1095 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ 747
شنبه 05:55 ایران ایر IRA3426 یزد/بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 05:50 ماهان IRM1081 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ ab6
شنبه 05:40 آسمان IRC840 ایلام ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 05:40 کاسپین CPN038 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 05:35 قشم ایر QSM1280 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 05:35 زاگرس IZG4025 بوشهر ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 05:30 ماهان IRM1085 زابل/ایرانشهر ۳۰ تير ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 05:30 آسمان IRC600 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 05:25 کاسپین CPN020 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 05:25 کیش ایر KIS7085 یزد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 05:20 آسمان IRC3914 بوشهر ۳۰ تير ۱۳۹۷ B727
شنبه 05:20 آتا TBZ5629 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 05:15 ایران ایرتور IRB946 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 05:15 زاگرس IZG4077 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 05:00 ایران ایر IRA3409 کرمانشاه ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 04:50 آسمان IRC620 کرمانشاه ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 04:50 ماهان IRM4586 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ A310
شنبه 04:45 زاگرس IZG4059 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 04:40 آسمان IRC864 دزفول ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 04:40 زاگرس IZG4017 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 04:35 ایران ایر IRA273 ارومیه ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD80
شنبه 04:30 ایران ایر IRA431 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD80
جمعه 23:45 آتا TBZ5666 تبریز 10 ۲۹ تير ۱۳۹۷ EMB145
جمعه 23:40 سپهران SHI4309 شیراز 27 ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737
جمعه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان 22 ۲۹ تير ۱۳۹۷ AB6
جمعه 23:25 قشم ایر QSM1288 مشهد 5 ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 23:15 زاگرس IZG4057 مشهد 8 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A319
جمعه 23:15 کیش ایر KIS7159 شیراز 1 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 23:10 آسمان IRC3913 شیراز 28 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 23:05 تابان TBN6258 مشهد 14 ۲۹ تير ۱۳۹۷ md88
جمعه 23:00 تابان TBN6224 مشهد 12 ۲۹ تير ۱۳۹۷ md88
جمعه 22:50 قشم ایر QSM1278 مشهد 9 ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 22:55 کیش ایر KIS7027 كيش 7 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:40 قشم ایر QSM1242 قشم 8 ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 22:40 کیش ایر KIS7057 كيش 5 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:15 زاگرس IZG4027 مشهد 3 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 22:10 ماهان IRM4531 اصفهان 18 ۲۹ تير ۱۳۹۷ BAE146
جمعه 21:40 آتا TBZ5621 مشهد 12 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:25 آتا TBZ5677 ارومیه 11 ۲۹ تير ۱۳۹۷ EMB145
جمعه 21:20 آسمان IRC626 کرمانشاه 28 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 21:15 کارون KRU2616 اهواز 16 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 21:10 آسمان IRC3854 ارومیه 27 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 21:10 کاسپین CPN034 دزفول 5 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:00 ایران ایرتور IRB988 اهواز 3 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:40 کیش ایر KIS7129 كيش 2 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:35 قشم ایر QSM1258 مشهد 8 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 20:35 ماهان IRM1060 اهواز 18 ۲۹ تير ۱۳۹۷ AB6
جمعه 20:25 کاسپین CPN048 شیراز 9 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:20 آسمان IRC860 آبادان 25 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 20:20 زاگرس IZG4063 بوشهر 1 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:15 کاسپین CPN018 اهواز 8 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 19:50 کارون KRU2608 یزد 15 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 19:55 تابان TBN6233 اصفهان 15 ۲۹ تير ۱۳۹۷ md88
جمعه 20:00 ماهان IRM1087 شیراز 20 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A310
جمعه 20:05 پويا PYA2349 گرگان 14 ۲۹ تير ۱۳۹۷ EMB145
جمعه 19:40 آسمان IRC3970 اردبیل 28 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 19:40 ماهان IRM1037 مشهد 22, 23 ۲۹ تير ۱۳۹۷ AB6
جمعه 19:45 ماهان IRM1073 سیرجان 19 ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 19:30 زاگرس IZG4073 مشهد 8 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 19:25 تابان TBN6275 اهواز 16 ۲۹ تير ۱۳۹۷ md88
جمعه 19:20 ماهان IRM4593 بندرعباس 18 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A310
جمعه 19:15 ایران ایر IRA468 مشهد 4 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD80
جمعه 19:05 زاگرس IZG4013 اهواز 6 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 19:05 قشم ایر QSM1218 بوشهر 9 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 19:00 آتا TBZ5604 تبریز 10 ۲۹ تير ۱۳۹۷ EMB145
جمعه 18:35 ایران ایر IRA3411 کرمانشاه 2 ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 18:45 قشم ایر QSM1250 مشهد 8 ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 18:45 زاگرس IZG4049 زاهدان 7 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 18:35 معراج MRJ2820 كيش 14 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 18:30 ساها IRZ156 شیراز 17 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-700
جمعه 18:25 آسمان IRC3777 شیراز 28 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان 21 ۲۹ تير ۱۳۹۷ AB6
جمعه 18:15 کیش ایر KIS7151 شیراز 5 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 18:10 آسمان IRC3724 یزد 27 ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 18:00 کاسپین CPN028 مشهد 8 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:55 تابان TBN6222 مشهد 12 ۲۹ تير ۱۳۹۷ md88
جمعه 17:55 کیش ایر KIS7081 كيش 3 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:55 آسمان IRC844 رشت 25 ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 17:50 کاسپین CPN042 اهواز 6 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:45 زاگرس IZG4071 كيش 2 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:40 سپهران SHI4312 كيش 26 ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737
جمعه 17:45 ماهان IRM4537 سبزوار 18 ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 17:35 زاگرس IZG4039 بندرعباس 1 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:35 آتا TBZ5680 ارومیه 12 ۲۹ تير ۱۳۹۷ EMB145
جمعه 17:30 کارون KRU2614 اهواز 16 ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737
جمعه 16:50 کاسپین CPN046 تبریز 7 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:45 ایران ایرتور IRB914 آبادان 3 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:15 آسمان IRC3844 ایلام 26 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 16:10 قشم ایر QSM1298 شیراز 9 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 16:05 زاگرس IZG4011 شیراز 8 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:00 کاسپین CPN6960 بندرعباس 8 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 15:50 کارون KRU2618 اهواز 15 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 15:40 قشم ایر QSM1202 مشهد 8 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 15:35 ایران ایر IRA3310 اصفهان 1 ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 15:40 آسمان IRC640 تبریز 25 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 15:25 ایران ایر IRA460 مشهد 4 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD80
جمعه 15:30 زاگرس IZG4065 ماهشهر 7 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 15:30 آتا TBZ5650 تبریز 11 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 15:10 کاسپین CPN040 مشهد 9 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 14:50 ماهان IRM1008 خرم‌آباد 21 ۲۹ تير ۱۳۹۷ BAE146
جمعه 14:45 ایران ایر IRA216 بیرجند 3 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 14:45 آسمان IRC826 رامسر 27 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 14:40 آسمان IRC602 مشهد 28 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 14:35 ایران ایر IRA3333 رشت 2 ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 14:30 زاگرس IZG4045 مشهد 6 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 14:15 ماهان IRM1043 كيش 23, 24 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A310
جمعه 13:50 کاسپین CPN6982 مشهد 9 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD83
جمعه 13:50 قشم ایر QSM1291 کرمانشاه 8 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 13:45 ماهان IRM1049 بیرجند 22 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 146-100
جمعه 13:40 آسمان IRC3786 شیراز 29 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 13:30 ایران ایر IRA3308 شاهرود 1 ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 13:35 آسمان IRC834 اهواز 28 ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 13:30 آتا TBZ5644 تبریز 10 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 13:15 ماهان IRM1018 عسلویه 20 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A310
جمعه 13:10 ماهان IRM4572 ایلام 18 ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 13:00 ماهان IRM1035 مشهد 21 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 747
جمعه 13:00 زاگرس IZG4003 كيش 5 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 12:45 ایران ایرتور IRB978 تبریز 3 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 12:55 کیش ایر KIS7125 كيش 3 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 12:45 کیش ایر KIS7053 كيش 2 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 12:30 ماهان IRM1051 کرمان 19 ۲۹ تير ۱۳۹۷ AB6
جمعه 12:30 سپهران SHI4330 قشم 25 ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737
جمعه 12:15 تابان TBN6304 مشهد 16 ۲۹ تير ۱۳۹۷ md88
جمعه 12:05 آتا TBZ5698 مشهد 11 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD83
جمعه 12:00 ماهان IRM1001 لامرد 22 ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 12:00 ایران ایر IRA3351 ایلام 1 ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 11:30 قشم ایر QSM1230 ماهشهر 9 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 11:30 زاگرس IZG4033 چابهار 1 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 11:25 آتا TBZ5635 اهواز 10 ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737
جمعه 11:20 کارون KRU2620 اهواز 16 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 11:10 زاگرس IZG4031 مشهد 8 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 11:00 آسمان IRC3784 شیراز 26 ۲۹ تير ۱۳۹۷ B727
جمعه 11:00 ایران ایرتور IRB962 مشهد 4 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 10:55 کیش ایر KIS7127 كيش 7 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 10:45 ایران ایر IRA3343 نوشهر 2 ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 10:10 ایران ایر IRA3318 ساری 1 ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 10:30 ایران ایر IRA495 اردبیل 3 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD80
جمعه 10:35 قشم ایر QSM1240 قشم 8 ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 10:00 ایران ایرتور IRB966 مشهد 4 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 10:00 آسمان IRC830 اهواز 25 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 09:55 سپهران SHI4303 شیراز 29 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-700
جمعه 09:40 زاگرس IZG4093 مشهد 6 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:35 آسمان IRC864 دزفول 27 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 09:35 آسمان IRC624 کرمانشاه 28 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 09:30 ماهان IRM1089 شیراز 19 ۲۹ تير ۱۳۹۷ AB6
جمعه 09:20 آتا TBZ5668 تبریز 10 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:15 کاسپین CPN020 اهواز 8 ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737
جمعه 09:15 قشم ایر QSM1244 كيش 9 ۲۹ تير ۱۳۹۷ rj100
جمعه 09:05 کاسپین CPN016 چابهار 6 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:00 کاسپین CPN022 مشهد 7 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:55 کیش ایر KIS7169 مشهد 5 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:45 ماهان IRM4569 بجنورد 21 ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 08:45 ماهان IRM4591 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ ab6
جمعه 08:30 کاسپین CPN024 مشهد 9 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:20 قشم ایر QSM1293 سنندج 8 ۲۹ تير ۱۳۹۷ FOKER100
جمعه 08:15 سپهران SHI4310 مشهد 25 ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737
جمعه 08:15 ماهان IRM1006 خرم‌آباد ۲۹ تير ۱۳۹۷ BAE146
جمعه 08:10 کیش ایر KIS7105 آبادان 3 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:10 کاسپین CPN6980 مشهد 8 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:00 ماهان IRM1033 مشهد 20 ۲۹ تير ۱۳۹۷ AB6
جمعه 07:50 ساها IRZ162 مشهد 17 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-700
جمعه 07:40 آسمان IRC3920 چابهار 28 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 07:40 کاسپین CPN026 مشهد 6 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 07:25 آسمان IRC3769 شیراز 27 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 07:30 ایران ایرتور IRB960 مشهد 2 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 07:35 معراج MRJ2800 مشهد 14 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 07:20 کارون KRU2520 آغاجاری 15 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 07:00 ایران ایر IRA426 شیراز 5 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A321
جمعه 07:00 آسمان IRC820 عسلویه 26 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 06:40 قشم ایر QSM1252 مشهد 9 ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 06:55 آتا TBZ5710 کرمانشاه 11 ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737
جمعه 06:30 آسمان IRC600 مشهد 24 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737
جمعه 06:25 ایران ایرتور IRB984 شیراز 4 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 06:25 زاگرس IZG4051 كيش 2 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 06:20 ایران ایر IRA3415 دزفول 5 ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش 1 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 06:15 آسمان IRC644 بندرعباس 29 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 06:15 ایران ایر IRA3331 رشت 6 ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 06:05 ایران ایر IRA3420 اصفهان/زاهدان/کرمان 1 ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 06:00 ایران ایر IRA407 بوشهر 3 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 06:00 آسمان IRC850 زاهدان 28 ۲۹ تير ۱۳۹۷ B727
جمعه 05:40 آسمان IRC840 ایلام 27 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 05:30 آسمان IRC628 گرگان 26 ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 05:15 ماهان IRM4586 اهواز 18 ۲۹ تير ۱۳۹۷ BAE146
جمعه 05:10 کارون KRU2612 اهواز 14 ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737
جمعه 05:00 آسمان IRC3780 شیراز 25 ۲۹ تير ۱۳۹۷ B.727
شنبه 18:05 ایران ایر IRA3403 اردبیل ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 23:59 آتا TBZ5727 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 23:59 آتا TBZ5658 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB953 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 23:40 زاگرس IZG4027 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 23:00 قشم QSM1278 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 22:50 ایران ایرتور IRB968 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:45 سپهران SHI4300 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 22:20 تابان TBN6208 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 22:15 کیش KIS7069 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ M83
شنبه 21:30 قشم QSM1204 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 21:10 ماهان IRM1037 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 747
شنبه 21:00 زاگرس IZG4126 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 20:55 زاگرس IZG4073 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 20:35 آسمان IRC619 یزد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 20:30 ماهان IRM1059 کرمان ۳۰ تير ۱۳۹۷ 146-100
شنبه 20:30 تابان TBN6258 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 20:15 معراج MRJ2804 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 20:00 کیش KIS7169 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 20:00 تابان TBN6324 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 19:50 کاسپین CPN6959 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ M83
شنبه 19:40 ایران ایر IRA3338 گرگان ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 19:30 کاسپین CPN6923 ساری ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:20 تابان TBN6222 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 19:15 زاگرس IZG4110 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 19:05 ایران ایر IRA266 اردبیل ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 18:30 آتا TBZ5707 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 18:25 ایران ایر IRA3368 ساری ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 18:00 آتا TBZ5617 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 17:20 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:20 تابان TBN6210 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 17:00 قشم QSM1202 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 16:35 قشم QSM1250 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 16:30 ایران ایرتور IRB905 رشت ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:25 زاگرس IZG4128 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 16:25 آتا TBZ5638 ساری ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 16:20 کاسپین CPN024 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:20 زاگرس IZG4045 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:15 آسمان IRC602 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 15:50 کاسپین CPN040 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:45 آسمان IRC605 نوشهر ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 15:30 کاسپین CPN028 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:20 ایران ایر IRA268 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 15:20 سپهران SHI4342 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 15:10 ساها IRZ165 کیش ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-300
شنبه 15:00 زاگرس IZG4142 رشت ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:30 ماهان IRM1035 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 14:15 ایران ایرتور IRB925 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 13:55 آسمان IRC836 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 12:45 زاگرس IZG4108 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 12:35 زاگرس IZG4031 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 12:35 آتا TBZ5698 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 12:25 آتا TBZ5640 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 12:20 تابان TBN6206 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 12:15 کاسپین CPN6905 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 12:00 آتا TBZ5652 همدان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 11:50 آسمان IRC3961 اراک ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 11:45 ایران ایر IRA464 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 11:25 زاگرس IZG4041 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 11:35 قشم QSM1267 زابل ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 11:30 کاسپین CPN022 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 11:10 ایران ایرتور IRB966 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:15 کیش KIS7180 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 10:30 آسمان IRC852 زاهدان ۳۰ تير ۱۳۹۷ B.727
شنبه 10:55 زاگرس IZG4093 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:10 زاگرس IZG4091 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 10:00 کیش KIS7072 کیش ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 09:50 آتا TBZ5615 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 09:45 سپهران SHI4310 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 09:10 کاسپین CPN6919 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:20 زاگرس IZG4122 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 09:00 ساها IRZ162 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-300
شنبه 08:50 ایران ایرتور IRB960 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:10 کاسپین CPN026 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:55 قشم QSM1252 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 07:20 ماهان IRM1081 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 07:00 آسمان IRC600 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 05:40 قشم QSM1284 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 05:20 قشم QSM1238. آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 03:30 ایران ایرتور IRB977 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 02:10 زاگرس IZG4112 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 02:45 کیش KIS7016 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-82
شنبه 02:00 كارون KRU2515 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 01:30 تابان TBN6202 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 00:40 زاگرس IZG4057 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 00:40 قشم QSM1288 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 00:30 تابان TBN6258 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 23:59 قشم QSM1278 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 00:30 تابان TBN6224 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 23:59 آتا TBZ5727 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 23:40 زاگرس IZG4027 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 23:59 آتا TBZ5658 آبادان ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 23:00 آتا TBZ5621 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 21:55 قشم QSM1208 کرمانشاه ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 21:50 قشم QSM1258 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 21:50 تابان TBN6210 اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 21:40 آتا TBZ5707 آبادان ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 21:30 ایران ایرتور IRB925 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:10 ماهان IRM1037 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 747
جمعه 20:55 زاگرس IZG4073 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:45 ایران ایر IRA468 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-80
جمعه 20:35 آسمان IRC619 یزد ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 20:30 ماهان IRM1059 کرمان ۲۹ تير ۱۳۹۷ 146-100
جمعه 20:10 کاسپین CPN6923 ساری ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:00 قشم QSM1250 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 19:20 زاگرس IZG4124 بوشهر ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 19:40 آتا TBZ5634 کرمانشاه ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 19:15 زاگرس IZG4110 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 19:20 تابان TBN6222 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 19:10 کاسپین CPN028 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 17:00 آتا TBZ5638 ساری ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 17:20 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:55 ایران ایر IRA460 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-80
جمعه 16:50 قشم QSM1202 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 16:45 ایران ایر IRA3394 شاهرود ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 16:30 ایران ایرتور IRB905 رشت ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:20 کاسپین CPN040 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:10 آسمان IRC602 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 15:55 زاگرس IZG4045 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 15:45 سپهران SHI4334 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 15:00 کاسپین CPN6982 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ M83
جمعه 15:05 معراج MRJ2872 تبریز ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 15:30 آتا TBZ5640 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 14:45 ساها IRZ165 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-300
جمعه 15:00 زاگرس IZG4142 رشت ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 14:30 کاسپین CPN6919 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 14:30 ماهان IRM1035 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 14:30 کیش KIS7188 ساری ۲۹ تير ۱۳۹۷ M83
جمعه 14:05 کیش KIS7072 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 13:30 تابان TBN6304 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 13:25 آتا TBZ5698 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 13:15 قشم QSM1304 آبادان ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 13:20 کاسپین CPN6952 یزد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 11:05 زاگرس IZG4093 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 11:15 آسمان IRC3850 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 11:20 ایران ایرتور IRB966 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 11:40 زاگرس IZG4104 شهرکرد ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 12:20 ایران ایرتور IRB962 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 12:35 زاگرس IZG4031 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 12:45 تابان TBN6208 اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 12:45 زاگرس IZG4108 اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 12:45 آسمان IRC3928 چابهار ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 12:55 کاسپین CPN6905 اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 11:05 زاگرس IZG4100 ماهشهر ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 10:30 آسمان IRC852 زاهدان ۲۹ تير ۱۳۹۷ B.727
جمعه 10:30 تابان TBN6220 خرم‌آباد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 09:30 ماهان IRM1077 کرمان ۲۹ تير ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 09:30 ماهان IRM1033 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 09:35 سپهران SHI4310 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 09:35 کیش KIS7169 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:40 کاسپین CPN024 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:50 آتا TBZ5615 تبریز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 10:10 کاسپین CPN022 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 09:20 زاگرس IZG4122 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:20 کاسپین CPN6980 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ M83
جمعه 09:10 ساها IRZ162 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-300
جمعه 05:25 قشم QSM1314 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 06:00 کیش KIS7183 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ M83
جمعه 07:55 قشم QSM1252 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 08:00 آسمان IRC600 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 08:50 ایران ایرتور IRB960 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:50 کاسپین CPN026 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:05 معراج MRJ2800 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 23:45 ایران ایرتور IRB976 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 23:50 سپهران SHI4301 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 23:30 تابان TBN6207 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 23:40 قشم QSM1239 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 22:30 ماهان IRM1036 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 747
شنبه 23:15 کیش KIS7182 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ M83
شنبه 21:50 زاگرس IZG4113 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 22:10 قشم QSM1203 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 21:40 تابان TBN6213 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 21:35 آسمان IRC603 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 21:30 ماهان IRM1058 کرمان ۳۰ تير ۱۳۹۷ 146-100
شنبه 21:05 تابان TBN6201 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 21:15 معراج MRJ2805 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 21:10 تابان TBN6325 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 21:00 کیش KIS7168 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 20:55 کاسپین CPN029 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:50 زاگرس IZG4056 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 20:35 کاسپین CPN041 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:40 ایران ایر IRA403 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 19:50 زاگرس IZG4026 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 20:15 ایران ایر IRA3339 گرگان ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 19:30 آتا TBZ5699 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 19:30 ایران ایرتور IRB952 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:15 آتا TBZ5726 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 19:10 آتا TBZ5657 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 19:05 ایران ایرتور IRB969 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:00 ایران ایر IRA3369 ساری ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 18:30 تابان TBN6209 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 18:00 کیش KIS7073 کیش ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 17:40 قشم QSM1205 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 17:30 کاسپین CPN025 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:25 قشم QSM1251 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 17:20 آتا TBZ5641 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 17:15 زاگرس IZG4044 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 17:10 آسمان IRC618 یزد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 17:05 تابان TBN6257 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 17:00 زاگرس IZG4072 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 16:50 کاسپین CPN6922 ساری ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:40 سپهران SHI4311 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 16:35 آسمان IRC601 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 16:20 کاسپین CPN6958 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ M83
شنبه 16:15 ماهان IRM1080 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 16:10 ساها IRZ163 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-300
شنبه 16:00 زاگرس IZG4127 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 15:45 ماهان IRM1034 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 15:20 ایران ایرتور IRB924 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:05 آسمان IRC837 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 15:00 زاگرس IZG4111 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 14:45 تابان TBN6223 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 13:35 آتا TBZ5706 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 13:30 تابان TBN6205 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 12:25 قشم QSM1253 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 13:25 آتا TBZ5637 ساری ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 13:20 زاگرس IZG4030 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 13:05 کاسپین CPN027 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 12:55 آتا TBZ5618 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 12:40 کاسپین CPN023 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 12:35 ایران ایرتور IRB900 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 12:30 آسمان IRC604 نوشهر ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 12:20 ایران ایر IRA465 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 12:15 زاگرس IZG4040 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 12:10 ایران ایرتور IRB904 رشت ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 11:45 زاگرس IZG4092 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 11:30 آسمان IRC853 زاهدان ۳۰ تير ۱۳۹۷ B.727
شنبه 11:25 زاگرس IZG4129 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 11:15 کیش KIS7181 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 11:05 زاگرس IZG4143 رشت ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:45 سپهران SHI4343 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 10:40 آتا TBZ5616 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 10:05 ساها IRZ164 کیش ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-300
شنبه 09:20 ایران ایر IRA213 بیرجند ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-80
شنبه 10:00 کاسپین CPN6918 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:05 کاسپین CPN6904 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:40 قشم QSM1266 زابل ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 09:00 زاگرس IZG4109 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 08:00 آتا TBZ5651 همدان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 07:45 آسمان IRC3960 اراک ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 07:30 ایران ایرتور IRB967 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:20 زاگرس IZG4090 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 06:15 تابان TBN6221 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 06:10 قشم QSM1289 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 06:00 قشم QSM1279 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 05:45 آتا TBZ5622 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 05:00 ایران ایرتور IRB961 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 04:30 زاگرس IZG4123 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 03:45 کیش KIS7017 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 02:45 كارون KRU2514 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 01:20 قشم QSM1285 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 00:40 قشم QSM1239 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 23:00 تابان TBN6209 اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 22:50 قشم QSM1203 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 22:40 آتا TBZ5699 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 22:35 قشم QSM1259 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 22:30 ماهان IRM1036 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 747
جمعه 22:25 ایران ایرتور IRB976 آبادان ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:35 آسمان IRC603 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 21:30 ماهان IRM1058 کرمان ۲۹ تير ۱۳۹۷ 146-100
جمعه 21:25 زاگرس IZG4113 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 21:20 ایران ایر IRA469 تهران 20 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-80
جمعه 21:10 کاسپین CPN041 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:00 تابان TBN6201 آبادان ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 20:50 زاگرس IZG4056 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 20:40 قشم QSM1251 تهران 19 ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 20:10 کاسپین CPN029 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 19:50 زاگرس IZG4026 تهران 25, 26 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 19:05 آتا TBZ5657 آبادان ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 19:00 آتا TBZ5726 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 18:10 قشم QSM1303 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:50 سپهران SHI4335 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 17:45 قشم QSM1209 کرمانشاه 19 ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 17:40 ایران ایر IRA391 اصفهان 21, 22 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 17:35 تابان TBN6257 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 17:30 ایران ایرتور IRB924 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:20 ایران ایر IRA3395 شاهرود 20 ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 17:15 کاسپین CPN6922 ساری ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:10 آسمان IRC618 یزد ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 17:05 زاگرس IZG4072 تهران 23, 24 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:45 زاگرس IZG4044 تهران 25, 26 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 16:50 آتا TBZ5706 آبادان ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 16:05 معراج MRJ2801 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 16:30 آتا TBZ5641 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 15:50 ساها IRZ163 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-300
جمعه 15:45 ماهان IRM1034 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 15:35 کاسپین CPN025 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 15:30 کاسپین CPN6983 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ M83
جمعه 15:25 کیش KIS7168 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 15:05 کیش KIS7073 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 15:00 زاگرس IZG4111 شیراز 23, 24 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 14:50 تابان TBN6223 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 14:40 آتا TBZ5633 کرمانشاه ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 14:30 زاگرس IZG4125 بوشهر 25, 26 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 14:15 کاسپین CPN6981 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ M83
جمعه 14:10 ایران ایرتور IRB963 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 14:00 آتا TBZ5637 ساری ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 13:55 قشم QSM1253 تهران 22 ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 13:50 کاسپین CPN027 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 13:45 تابان TBN6207 اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 13:40 آسمان IRC3929 چابهار ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 13:25 زاگرس IZG4030 تهران 23, 24 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 12:35 ایران ایرتور IRB900 تبریز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 11:55 زاگرس IZG4092 تهران 25, 26 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 12:15 ایران ایرتور IRB904 رشت ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 11:15 کاسپین CPN023 تهران 5 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 11:50 آسمان IRC3851 شیراز 8 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 11:30 آسمان IRC853 زاهدان 7 ۲۹ تير ۱۳۹۷ B.727
جمعه 11:05 زاگرس IZG4143 رشت 23, 24 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 11:10 کاسپین CPN6918 شیراز 10 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 10:45 ماهان IRM1032 تهران 1, 2, 3 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 10:40 آتا TBZ5616 تبریز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 10:30 کیش KIS7189 ساری 14 ۲۹ تير ۱۳۹۷ M83
جمعه 10:35 ماهان IRM1076 کرمان 4 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 10:25 سپهران SHI4311 تهران 8 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 10:10 کاسپین CPN6953 یزد 11 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 10:05 معراج MRJ2873 تبریز 7 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 10:00 تابان TBN6303 تهران 6 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 09:55 ساها IRZ164 کیش 5 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-300
جمعه 09:40 کاسپین CPN6904 اصفهان 10 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:05 زاگرس IZG4109 اصفهان 24 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 09:00 آتا TBZ5622 تهران 27, 28 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 08:45 آسمان IRC601 تهران 6 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 08:35 قشم QSM1305 آبادان 19 ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 07:30 ایران ایرتور IRB967 تهران 17, 18 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 07:20 زاگرس IZG4105 شهرکرد 23, 24 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 07:05 تابان TBN6221 تهران 3, 4 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 07:00 کیش KIS7068 تهران 13, 14 ۲۹ تير ۱۳۹۷ M83
جمعه 06:05 زاگرس IZG4101 ماهشهر 23, 24 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 06:00 قشم QSM1289 تهران 22 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 05:30 تابان TBN6219 خرم‌آباد 1, 2 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 05:00 ایران ایرتور IRB961 تهران 17, 18 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 14:15 العربیه ABY205 شارجه ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 15:30 قشم QSM2234 بغداد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 16:40 آتا TBZ6656 نجف ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 16:45 ماهان IRM1179 نجف ۳۰ تير ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 16:55 عمان ایر OMA453 مسقط ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-800
شنبه 17:10 کیش KIS6033 کویت ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 20:30 العراقيه IAW1181 نجف ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-800
شنبه 21:00 العراقيه IAW117 نجف ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-800
شنبه 22:50 هواپيمايي قطر QTR492 دوحه ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 12:50 هواپيمايي سعودي SVA4819 مدینه ۳۰ تير ۱۳۹۷ A.330
شنبه 12:45 تابان TBN7208 لاهور ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 12:30 كويت KAC511 کویت ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 12:15 کام ایر KMF921 هرات ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 00:45 العراقيه IAW1183 بغداد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-800
شنبه 01:40 ترکیش THY888 استانبول ۳۰ تير ۱۳۹۷ A319
شنبه 08:25 هواپيمايي سعودي SVA4825 جده ۳۰ تير ۱۳۹۷ A.330
شنبه 11:05 جزیره JZR356 کویت ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 11:30 العراقيه IAW161 بغداد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-700
شنبه 12:00 قشم QSM2296 نجف ۳۰ تير ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 12:00 کام ایر KMF919 قندهار ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 00:30 ماهان IRM1169 نجف ۳۰ تير ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 22:50 هواپيمايي سعودي SVA4821 مدینه ۲۹ تير ۱۳۹۷ A.330
جمعه 17:00 ماهان IRM1177 بغداد ۲۹ تير ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 20:30 العراقيه IAW1181 نجف ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-800
جمعه 21:00 العراقيه IAW117 نجف ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-800
جمعه 12:00 آتا TBZ6638 نجف ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 16:40 آتا TBZ6656 نجف ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 11:30 العراقيه IAW161 بغداد ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-700
جمعه 10:15 امارات UAE967 دبی ۲۹ تير ۱۳۹۷ 777
جمعه 09:30 ماهان IRM1148 کابل ۲۹ تير ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 09:50 هواپيمايي سعودي SVA4807 مدینه ۲۹ تير ۱۳۹۷ 747

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 05:40 هواپيمايي قطر QTR495 دوحه ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 06:00 آتا TBZ6637 نجف ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 07:00 آتا TBZ6655 نجف ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 10:45 ماهان IRM1176 بغداد ۲۹ تير ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 11:30 هواپيمايي سعودي SVA5807 مدینه ۲۹ تير ۱۳۹۷ 747
جمعه 11:45 امارات UAE968 دبی ۲۹ تير ۱۳۹۷ 777
جمعه 12:30 العراقيه IAW118 نجف ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-800
جمعه 18:15 ماهان IRM1168 نجف ۲۹ تير ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 21:30 العراقيه IAW1182 نجف ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-800
جمعه 22:00 العراقيه IAW162 بغداد ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-800
شنبه 00:30 هواپيمايي سعودي SVA5821 مدینه ۳۰ تير ۱۳۹۷ A330
شنبه 01:45 العراقيه IAW1184 بغداد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-800
شنبه 02:35 ترکیش THY889 استانبول ۳۰ تير ۱۳۹۷ A319
شنبه 05:00 ماهان IRM1176 بغداد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 07:00 آتا TBZ6655 نجف ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 07:30 تابان TBN7207 لاهور ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 10:05 هواپيمايي سعودي SVA5825 مدینه ۳۰ تير ۱۳۹۷ A.330
شنبه 11:00 کیش KIS6032 کویت ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 12:05 جزیره JZR357 کویت ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 12:30 العراقيه IAW118 نجف ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-800
شنبه 13:00 کام ایر KMF920 قندهار ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 13:15 کام ایر KMF922 هرات ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 13:30 كويت KAC512 کویت ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 14:00 قشم QSM2297 نجف ۳۰ تير ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 14:30 هواپيمايي سعودي SVA5819 مدینه ۳۰ تير ۱۳۹۷ A.330
شنبه 14:55 العربیه ABY206 شارجه ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 16:15 ایران ایر IRA669 کویت ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 16:30 قشم QSM2235 بغداد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 17:45 عمان ایر OMA454 مسقط ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-800
شنبه 21:30 العراقيه IAW1182 نجف ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-800
شنبه 22:00 العراقيه IAW162 بغداد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-800
شنبه 23:50 هواپيمايي قطر QTR493 دوحه ۳۰ تير ۱۳۹۷ A300-600

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 12:05 آسمان IRC3784 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ B.727
شنبه 06:25 زاگرس IZG4077 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:50 کاسپین CPN038 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:35 ایران ایر IRA3389 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 08:00 کارون IRG2575 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 08:45 کارون IRG2502 خارک ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 08:45 ایران ایر IRA234 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 08:50 آسمان IRC3769 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 09:35 آسمان IRC3793 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 09:45 آسمان IRC3891 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 09:50 آسمان IRC3771 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 10:05 کاسپین CPN6948 عسلویه ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:50 ماهان IRM1089 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 11:00 کارون IRG2574 لاوان ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 11:30 کاسپین CPN6918 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 11:45 ایران ايرتور IRB984 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 13:25 آسمان IRC3941 رشت ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 22:05 قشم QSM1236 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 19:45 کیش KIS7160 کیش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:50 آسمان IRC3777 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 20:05 ساها IRZ156 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-300
شنبه 20:35 ایران ایر IRA404 بوشهر ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 20:45 کاسپین CPN048 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:35 ماهان IRM1087 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 21:45 آتا TBZ5623 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ M83
شنبه 19:05 قشم QSM1298 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 18:55 سپهران SHI4303 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 18:20 آسمان IRC3775 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 17:40 ایران ایر IRA405 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 17:10 زاگرس IZG4011 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:45 ایران ايرتور IRB924 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:30 زاگرس IZG4111 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:55 سپهران SHI4301 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 14:50 آسمان IRC3773 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 05:15 کیش KIS7017 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 12:15 آسمان IRC3784 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 13:10 آسمان IRC819 زاهدان ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 13:40 آسمان IRC3851 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 14:20 آسمان IRC3805 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 14:20 قشم QSM1235 ماهشهر ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 15:25 آسمان IRC3786 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 16:30 زاگرس IZG4111 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:25 قشم QSM1298 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 17:25 زاگرس IZG4011 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 18:00 آسمان IRC3941 رشت ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 19:00 ایران ايرتور IRB924 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 19:15 کیش KIS7151 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-82
جمعه 19:30 ساها IRZ156 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-300
جمعه 19:50 آسمان IRC3777 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 20:15 آسمان IRC3801 قشم ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 20:45 کیش KIS7060 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:30 کاسپین CPN048 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:30 ماهان IRM1087 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 21:45 سپهران SHI4307 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 23:25 آسمان IRC3813 تبریز ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 00:15 کیش KIS7159 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-82
شنبه 00:30 آسمان IRC3827 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 12:00 ایران ایر IRA235 بندرلنگه ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 11:55 ایران ایر IRA3344 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 13:35 آسمان IRC3805 کیش ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 14:05 کیش KIS7060 کیش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 01:00 سپهران SHI4309 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 01:15 آسمان IRC3819 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 03:10 قشم QSM1285 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 00:35 آسمان IRC3913 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 12:10 کاسپین CPN6918 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 11:15 سپهران SHI4303 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 10:50 ماهان IRM1089 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 10:35 آسمان IRC3891 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 10:35 آسمان IRC3793 بندرعباس ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 09:45 کیش KIS7160 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:30 ایران ایر IRA426 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A321
جمعه 08:50 آسمان IRC3769 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 06:25 آسمان IRC3780 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 07:40 ایران ايرتور IRB984 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 22:45 قشم QSM1237 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 22:35 ماهان IRM1086 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 22:35 آتا TBZ5624 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ M83
شنبه 21:35 کاسپین CPN049 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:20 ایران ایر IRA404 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 21:05 ساها IRZ157 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-300
شنبه 20:45 آسمان IRC3778 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 20:45 کیش KIS7161 کیش ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:45 قشم QSM1299 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 12:00 سپهران SHI4306 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 13:00 کاسپین CPN6919 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 13:15 آسمان IRC3785 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 13:40 ایران ایر IRA427 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A321
جمعه 14:10 آسمان IRC3940 رشت ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 15:00 قشم QSM1234 ماهشهر ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 16:00 آسمان IRC3776 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 17:00 آسمان IRC3800 قشم ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 17:35 زاگرس IZG4110 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 18:10 قشم QSM1299 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 18:15 زاگرس IZG4010 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 18:30 آسمان IRC3818 آبادان ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 19:00 آسمان IRC3812 تبریز ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 20:00 ایران ايرتور IRB925 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:15 کیش KIS7150 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-82
جمعه 20:30 ساها IRZ157 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-300
جمعه 20:45 کیش KIS7161 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:45 آسمان IRC3912 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 21:15 آسمان IRC3826 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 21:45 کیش KIS7061 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-200
جمعه 22:10 آسمان IRC3787 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 22:20 کاسپین CPN049 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:30 ماهان IRM1086 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 01:15 کیش KIS7016 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 03:50 قشم QSM1284 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 05:00 آسمان IRC3768 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 05:45 سپهران SHI4326 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:00 سپهران SHI4302 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 727-100
شنبه 06:00 آسمان IRC3770 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 06:05 کیش KIS7158 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:15 آسمان IRC3792 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 06:30 آسمان IRC3890 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 07:40 کاسپین CPN6919 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:50 زاگرس IZG4076 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:10 ایران ایر IRA3345 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 08:30 کارون IRG2575 لاوان ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 09:15 کارون IRG2503 خارک ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 09:20 ایران ایر IRA234 بندرلنگه ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 09:40 آسمان IRC3940 رشت ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 10:45 آسمان IRC3804 کیش ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 10:50 آسمان IRC3772 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 11:00 کاسپین CPN6949 عسلویه ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 11:30 کارون IRG2574 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 11:50 ماهان IRM1088 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 12:20 کاسپین CPN039 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 12:30 ایران ایر IRA3388 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 12:35 ایران ایر IRA235 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 12:45 ایران ايرتور IRB925 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 13:00 آسمان IRC3785 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 14:30 آسمان IRC3774 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 15:00 کیش KIS7061 کیش ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-200
شنبه 15:00 سپهران SHI4308 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 15:40 سپهران SHI4300 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 16:00 آسمان IRC3776 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 17:30 زاگرس IZG4110 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:45 ایران ايرتور IRB985 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:10 آسمان IRC3826 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 18:15 زاگرس IZG4010 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:30 آسمان IRC3820 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 19:10 آسمان IRC3794 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 18:25 ایران ایر IRA405 بوشهر ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 11:50 ماهان IRM1088 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 07:20 آسمان IRC3890 اهواز 17 ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 11:30 آسمان IRC3804 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 09:35 آسمان IRC3850 مشهد 15 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 08:45 ایران ايرتور IRB985 تهران 7, 8 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 07:30 سپهران SHI4308 تهران 1, 2 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 07:25 آسمان IRC3781 تهران 15 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 07:15 آسمان IRC3792 بندرعباس 18 ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 06:35 آسمان IRC818 زاهدان 16 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 06:00 سپهران SHI4302 تهران 1, 2 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 727-100
جمعه 05:15 آسمان IRC3768 تهران 15 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 14:05 العربیه ABY213 شارجه ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 11:55 فلای دبی FDB271 دبی ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 03:45 اتریشی AUA879 وین ۳۰ تير ۱۳۹۷ A319
شنبه 02:05 ترکیش THY884 استانبول ۳۰ تير ۱۳۹۷ A319
جمعه 21:20 آسمان IRC6555 مسقط ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 19:45 کیش KIS6044 مسقط ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 15:15 سلام ایر OMS301 مسقط ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 14:05 العربیه ABY213 شارجه ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 12:50 ایران ایر IRA682 دوحه ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 14:45 العربیه ABY214 شارجه ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 12:55 فلای دبی FDB272 دبی ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 04:35 اتریشی AUA879 وین ۳۰ تير ۱۳۹۷ A319
شنبه 03:00 ترکیش THY885 استانبول ۳۰ تير ۱۳۹۷ A319
جمعه 16:20 آسمان IRC6554 مسقط ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 16:00 سلام ایر OMS302 مسقط ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 14:45 العربیه ABY214 شارجه ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 10:45 کیش KIS6045 مسقط ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-82
جمعه 09:15 ایران ایر IRA683 دوحه ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 05:55 هواپيمايي قطر QTR477 دوحه ۲۹ تير ۱۳۹۷ A330

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 10:45 آتا TBZ5668 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 12:40 آتا TBZ5616 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 13:30 قشم QSM1215 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 14:20 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:30 آتا TBZ5644 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:45 ایران ایر IRA3445 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 18:30 آتا TBZ5618 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:10 آتا TBZ5604 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:35 آسمان IRC640 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 20:40 کاسپین CPN046 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:00 ایران ايرتور IRB978 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:50 آتا TBZ5608 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 23:00 آتا TBZ5606 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:50 ماهان IRM4560 اصفهان/کرمان ۳۰ تير ۱۳۹۷ 146-100
شنبه 07:35 کاسپین CPN030 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:50 قشم QSM1273 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 09:00 آتا TBZ5602 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:10 ایران ايرتور IRB946 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 23:50 آتا TBZ5606 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 00:20 آتا TBZ5666 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 23:00 آتا TBZ5608 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:00 ایران ایر IRA445 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A321
جمعه 21:30 کیش KIS7087 عسلویه ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 20:00 آتا TBZ5604 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:00 آسمان IRC3812 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 16:50 آسمان IRC640 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 17:20 کاسپین CPN046 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:00 کیش KIS7118 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 15:30 آتا TBZ5650 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 14:30 آتا TBZ5644 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 14:20 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 13:40 ایران ايرتور IRB978 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 12:40 آتا TBZ5616 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 12:05 معراج MRJ2873 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 11:40 ایران ایر IRA449 اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 00:20 آتا TBZ5666 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 07:05 ایران ایر IRA447 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A330
جمعه 10:20 آتا TBZ5668 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 06:20 آتا TBZ5607 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 07:30 ایران ايرتور IRB947 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 07:40 ایران ایر IRA448 اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:00 آتا TBZ5615 مشهد 5, 6 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 11:30 آتا TBZ5667 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 12:15 ایران ایر IRA446 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 13:05 معراج MRJ2872 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 13:30 آتا TBZ5665 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 15:30 آتا TBZ5643 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 15:30 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:45 کیش KIS7086 عسلویه ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 17:10 آتا TBZ5603 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:45 آسمان IRC641 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 18:20 کاسپین CPN047 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:00 آتا TBZ5605 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:30 آسمان IRC3813 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 22:10 ایران ايرتور IRB979 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 23:00 ایران ايرتور IRB979 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:30 آسمان IRC641 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 21:00 آتا TBZ5605 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:10 آتا TBZ5603 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:00 آتا TBZ5617 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:30 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:30 ایران ایر IRA3444 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 15:30 آتا TBZ5643 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:10 قشم QSM1272 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 13:30 آتا TBZ5665 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 11:30 آتا TBZ5667 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:50 ماهان IRM4563 کرمان ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 22:15 کیش KIS7119 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 23:00 ایران ایر IRA444 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A321
شنبه 06:00 آتا TBZ5601 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 06:30 آتا TBZ5607 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:45 ایران ايرتور IRB947 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:00 آتا TBZ5615 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:30 قشم QSM1214 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 10:50 ماهان IRM4561 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ 146-100

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 10:00 آتا TBZ6601 استانبول ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 03:20 ترکیش THY883 استانبول ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 03:20 ترکیش THY883 استانبول ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 08:40 قشم QSM2103 هامبورگ ۲۹ تير ۱۳۹۷ A319
جمعه 10:00 آتا TBZ6601 استانبول ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 14:45 ایران ايرتور IRB9709 استانبول ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 00:30 ایران ايرتور IRB9713 ازمیر ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 21:15 ایران ایر IRA347 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD80
شنبه 21:40 آسمان IRC3758 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR
شنبه 21:45 کیش ایر KIS7147 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 23:20 ماهان IRM4531 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 21:15 آسمان IRC3872 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR
شنبه 20:20 آتا TBZ5613 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD80
جمعه 23:20 ماهان IRM4531 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 00:25 تابان TBN6209 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 06:30 قشم ایر QSM1280 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 07:10 ماهان IRM4560 کرمان ۳۰ تير ۱۳۹۷ 146-300
شنبه 08:00 کاسپین CPN6974 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ md83
شنبه 08:40 ماهان IRM4533 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 09:30 تابان TBN6291 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 10:20 کاسپین CPN6904 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD83
شنبه 10:30 زاگرس IZG4109 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 12:10 آتا TBZ5704 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 12:20 ماهان IRM4561 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 13:25 کاسپین CPN6926 عسلویه ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD83
شنبه 14:55 تابان TBN6205 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 16:00 کارون KRU2625 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 16:35 ایران ایر IRA252 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD80
شنبه 16:45 کیش ایر KIS7022 کیش ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 17:25 ایران ایر IRA236 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A321
شنبه 17:30 زاگرس IZG4103 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 320
شنبه 17:35 کاسپین CPN6958 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD83
شنبه 19:10 قشم ایر QSM1205 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 19:55 تابان TBN6209 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
جمعه 21:40 آسمان IRC3758 آبادان ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR
جمعه 22:15 قشم ایر QSM1282 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 21:30 کارون KRU2625 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 20:50 ایران ایر IRA3336 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR
جمعه 20:55 ایران ایر IRA3421 زاهدان/کرمان ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR
جمعه 20:30 تابان TBN6233 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ md88
جمعه 20:05 آتا TBZ5613 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 19:25 تابان TBN6279 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ md88
جمعه 19:20 ایران ایر IRA391 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 18:35 زاگرس IZG4054 ماهشهر ۲۹ تير ۱۳۹۷ 320
جمعه 18:05 ایران ایر IRA471 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 17:00 ایران ایر IRA3310 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR
جمعه 15:45 ایران ایر IRA3354 ایلام ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR
جمعه 15:00 تابان TBN6207 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ md88
جمعه 14:30 کیش ایر KIS7147 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 10:50 کاسپین CPN6904 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD83
جمعه 12:05 کاسپین CPN6974 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ md83
جمعه 12:10 آتا TBZ5704 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 10:30 زاگرس IZG4109 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 10:20 زاگرس IZG4005 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 09:20 ایران ایر IRA448 تبریز ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 09:15 کیش ایر KIS7022 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 07:30 ایران ایر IRA3420 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR
جمعه 08:55 ایران ایر IRA332 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD80

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 22:10 آسمان IRC3759 آبادان ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR
شنبه 22:00 ایران ایر IRA337 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 22:00 ایران ایر IRA253 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD80
شنبه 21:45 آسمان IRC3873 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR
شنبه 21:20 آتا TBZ5614 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 21:00 تابان TBN6208 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 19:50 قشم ایر QSM1204 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 18:35 کاسپین CPN6959 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD83
شنبه 18:30 زاگرس IZG4102 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 18:10 ایران ایر IRA237 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 17:45 کیش ایر KIS7023 کیش ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 17:45 کیش ایر KIS7146 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 17:20 ایران ایر IRA346 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD80
شنبه 16:40 کارون KRU2624 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 16:00 تابان TBN6210 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 14:25 کاسپین CPN6927 عسلویه ۳۰ تير ۱۳۹۷ md83
شنبه 13:20 ماهان IRM4561 کرمان ۳۰ تير ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 13:10 آتا TBZ5705 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 11:20 زاگرس IZG4108 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 11:00 کاسپین CPN6905 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD83
شنبه 11:00 تابان TBN6206 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 09:30 ماهان IRM4532 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 08:50 کاسپین CPN6975 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ md83
جمعه 21:30 ایران ایر IRA3421 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR
جمعه 22:10 آسمان IRC3759 آبادان ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR
جمعه 22:15 کارون KRU2624 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 23:00 قشم ایر QSM1283 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 05:30 ماهان IRM4530 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ BAE100
شنبه 07:00 تابان TBN6290 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ md88
شنبه 07:10 قشم ایر QSM1281 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 08:10 ماهان IRM4560 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ 146-100
جمعه 21:30 تابان TBN6230 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ md88
جمعه 21:25 ایران ایر IRA3311 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR
جمعه 20:45 آتا TBZ5614 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 20:30 تابان TBN6210 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ md88
جمعه 20:05 ایران ایر IRA333 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ 320
جمعه 19:25 زاگرس IZG4055 ماهشهر ۲۹ تير ۱۳۹۷ 320
جمعه 18:40 ایران ایر IRA420 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 17:35 ایران ایر IRA3337 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-500
جمعه 16:20 ایران ایر IRA3355 ایلام ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 16:00 تابان TBN6280 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ md88
جمعه 13:10 آتا TBZ5705 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 11:30 تابان TBN6208 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ md88
جمعه 11:45 کاسپین CPN6905 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD83
جمعه 12:55 کاسپین CPN6975 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ md83
جمعه 11:20 زاگرس IZG4108 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 11:10 زاگرس IZG4004 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 08:05 ایران ایر IRA3420 کرمان/زاهدان 10 ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR
جمعه 09:40 ایران ایر IRA390 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD80
جمعه 09:55 ایران ایر IRA449 تبریز ۲۹ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 10:15 کیش ایر KIS7023 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 10:15 کیش ایر KIS7146 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 21:10 ایران ایر IRA666 کویت ۳۰ تير ۱۳۹۷ 320
شنبه 19:40 فلای دبی FDB261 دبی ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
شنبه 05:35 اتریشی AUA879 وین ۳۰ تير ۱۳۹۷ A319
شنبه 03:05 ترکیش THY892 استانبول ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737
جمعه 10:15 تابان TBN7224 تفلیس ۲۹ تير ۱۳۹۷ md88

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 20:40 فلای دبی FDB262 دبی ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-700
شنبه 06:25 اتریشی AUA879 وین ۳۰ تير ۱۳۹۷ A319
شنبه 04:05 ترکیش THY893 استانبول ۳۰ تير ۱۳۹۷ B737
جمعه 05:30 تابان TBN7223 تفلیس ۲۹ تير ۱۳۹۷ md88

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 21:55 زاگرس IZG4063 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:05 قشم QSM1218 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 20:50 آتا TBZ5685 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:00 زاگرس IZG4025 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:20 ایران ایر IRA407 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ F-27-500
شنبه 19:10 ایران ایر IRA405 تهران/شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ A330
شنبه 07:00 آسمان IRC3914 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 20:20 قشم QSM1218 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 21:55 زاگرس IZG4063 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:20 آتا TBZ5685 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:35 زاگرس IZG4125 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 07:35 ایران ایر IRA407 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ F-27-500

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 22:45 زاگرس IZG4062 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:50 قشم QSM1219 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ F-27-500
شنبه 21:40 آتا TBZ5686 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:50 ایران ایر IRA404 تهران/شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ A330
شنبه 08:00 آسمان IRC3915 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 07:50 زاگرس IZG4024 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:55 ایران ایر IRA406 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ F-27-500
جمعه 22:45 زاگرس IZG4062 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:20 قشم QSM1219 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ F-27-500
جمعه 17:25 زاگرس IZG4124 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:10 آتا TBZ5686 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:10 ایران ایر IRA406 تهران 1, 2 ۲۹ تير ۱۳۹۷ F-27-500

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 20:40 ایران ایر IRA1584 مدینه ۲۹ تير ۱۳۹۷ A-310-300
جمعه 09:20 ایران ایر IRA1580 مدینه ۲۹ تير ۱۳۹۷ A-310-300

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 21:45 ایران ایر IRA241 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 23:00 ماهان IRM1058 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A-310-300
شنبه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A-310-300
شنبه 16:00 ماهان IRM1079 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 146-100
شنبه 17:10 ایران ایر IRA474 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A-310-300
شنبه 18:00 ماهان IRM1067 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 14:30 ماهان IRM4561 تبریز/اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ 146-300
شنبه 09:50 ماهان IRM1051 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A-310-300
شنبه 08:30 ماهان IRM1075 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 146-300
شنبه 01:20 ماهان IRM1053 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A-310-300
جمعه 23:00 ماهان IRM1058 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ A-310-300
جمعه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A-310-300
جمعه 09:00 کیش KIS7170 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR
جمعه 09:40 ایران ایر IRA3420 اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 12:00 ماهان IRM1076 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ BAE146
جمعه 14:10 ماهان IRM1051 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A-310-300
جمعه 18:35 ایران ایر ir3421 زاهدان ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 17:00 ماهان IRM4595 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ BAE146

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 22:20 ایران ایر IRA475 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A321
شنبه 19:00 ماهان IRM1059 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A500
شنبه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A500
شنبه 17:45 ایران ایر IRA240 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:00 ماهان IRM1066 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 17:00 ماهان IRM1078 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 146-100
شنبه 10:50 ماهان IRM1054 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A-310-300
شنبه 09:30 ماهان IRM1074 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 146-300
شنبه 06:00 ماهان IRM4560 اصفهان/تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 05:30 ماهان IRM1050 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A-310-300
جمعه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A500
جمعه 19:10 ایران ایر IRA3421 اصفهان/تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 19:00 ماهان IRM1059 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ A500
جمعه 10:00 کیش KIS7171 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR
جمعه 10:15 ایران ایر IR3420 زاهدان ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 13:30 ماهان IRM4594 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ 146-300
جمعه 15:40 ماهان IRM1054 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A-310-300
جمعه 09:30 ماهان IRM1050 تهران 1, 2, 5 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A-310-300
جمعه 08:00 ماهان IRM1077 مشهد 1, 2, 5 ۲۹ تير ۱۳۹۷ BAE146

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 11:15 ایران ایر IRA3318 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 12:00 کیش KIS7189 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 15:00 آتا TBZ5637 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 17:10 آسمان IRC اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 18:15 کاسپین CPN6922 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD.88

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 11:55 ایران ایر IRA3319 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 13:00 کیش KIS7188 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 16:00 آتا TBZ5638 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 18:10 آسمان IRC3975 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 19:10 کاسپین CPN6923 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD.88

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 18:30 آسمان IRC618 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ B.727
شنبه 19:15 آسمان IRC3724 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ B.727
شنبه 20:40 ایران ایر IRA3428 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 21:50 آسمان IRC3702 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 07:20 ایران ایر IRA3426 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 11:45 ایران ایر IRA3306 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 07:00 آتا TBZ5625 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 820 NAVAJO CHIEF
شنبه 06:35 کیش KIS7085 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:50 ایران ایر IRA483 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:50 کارون KRU2608 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 19:30 آسمان IRC3724 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ B.727
جمعه 18:30 آسمان IRC618 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ B.727
جمعه 11:20 کاسپین CPN6953 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 15:25 آتا TBZ5625 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 820 NAVAJO CHIEF
جمعه 16:10 ایران ایر IRA296 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 22:20 آسمان IRC3703 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 21:15 ایران ایر IRA3427 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 16:25 آتا TBZ5626 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 820 NAVAJO CHIEF
جمعه 16:55 ایران ایر IRA482 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 19:20 آسمان IRC619 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ B.727
جمعه 20:30 آسمان IRC3725 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ B.727
جمعه 21:30 کارون KRU2609 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 21:35 ایران ایر IRA297 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:20 کیش KIS7084 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:50 ایران ایر IRA3307 اهواز ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 07:55 آتا TBZ5626 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 820 NAVAJO CHIEF
شنبه 12:20 ایران ایر IRA3364 بندرعباس ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 19:20 آسمان IRC619 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ B.727
شنبه 20:15 آسمان IRC3725 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ B.727
جمعه 12:10 کاسپین CPN6952 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 19:25 قشم QSM1209 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 20:05 ایران ایر IRA3411 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 22:20 آسمان IRC626 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 13:10 آتا TBZ5633 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 14:55 قشم QSM1291 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 16:35 ایران ایر IRA3409 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 07:35 آتا TBZ5710 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 10:55 آسمان IRC624 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 20:00 قشم QSM1208 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 20:40 ایران ایر IRA3410 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 22:50 آسمان IRC627 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 17:00 ایران ایر IRA3408 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 15:40 قشم QSM1290 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 08:30 آتا TBZ5711 تهران 1, 2 ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 11:25 آسمان IRC625 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 14:00 آتا TBZ5634 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737-400

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 15:50 آسمان IRC3940 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 19:00 آسمان IRC844 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 07:30 ایران ایر IRA3331 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 08:40 هواپیمایی کارون IRG2633 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 15:50 ایران ایر IRA3333 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 10:45 آسمان IRC646 بندرعباس ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 12:30 زاگرس IZG4143 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 13:45 ایران ايرتور IRB904 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 14:45 ایران ايرتور IRB905 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:20 آسمان IRC3941 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 16:25 ایران ایر IRA3332 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 19:30 آسمان IRC845 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 13:30 زاگرس IZG4142 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 11:15 آسمان IRC647 بندرعباس ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 09:40 هواپیمایی کارون IRG2632 اهواز 3, 5 ۲۹ تير ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 08:05 ایران ایر IRA3330 تهران 1, 2 ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 21:05 زاگرس IZG4049 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A321
شنبه 08:00 ایران ایر IRA382 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A321
شنبه 14:00 قشم QSM1248 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 13:00 آسمان IRC853 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 727-200
شنبه 11:35 ایران ایر IRA383 چابهار ۳۰ تير ۱۳۹۷ A321
شنبه 07:55 آسمان IRC850 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 727-200
شنبه 07:30 آتا TBZ5693 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-200
جمعه 20:50 زاگرس IZG4049 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A321
جمعه 16:25 ایران ایر IRA3412 بندرعباس ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 13:00 آسمان IRC853 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ 727-200
جمعه 11:30 ایران ایر IRA3420 اصفهان/کرمان ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 07:55 آسمان IRC850 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 727-200
جمعه 08:10 آسمان IRC818 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 11:10 آسمان IRC3885 چابهار ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 21:55 زاگرس IZG4048 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A321
شنبه 14:50 قشم QSM1249 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 14:00 آسمان IRC851 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 727-200
شنبه 12:20 ایران ایر IRA383 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A321
شنبه 09:00 آسمان IRC852 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 727-200
شنبه 08:45 ایران ایر IRA382 چابهار ۳۰ تير ۱۳۹۷ A321
شنبه 08:30 آتا TBZ5694 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-200
جمعه 21:50 زاگرس IZG4048 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A321
جمعه 17:00 ایران ایر IRA3421 کرمان/اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 14:00 آسمان IRC851 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 727-200
جمعه 12:05 ایران ایر IRA3413 بندرعباس ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 11:40 آسمان IRC819 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 09:00 آسمان IRC852 مشهد 6 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 727-200
جمعه 08:40 آسمان IRC3884 چابهار 4 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 21:00 پويا PYA2349 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ERJ-135
شنبه 15:00 آسمان IRC630 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 17:40 ایران ایر IRA3358 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 20:00 پويا PYA2349 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ERJ-135
شنبه 21:50 ایران ایر IRA3339 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR
شنبه 22:20 آسمان IRC634 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 06:40 آسمان IRC628 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 17:15 کیش KIS7102 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 14:55 آسمان IRC632 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 22:50 آسمان IRC635 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 22:25 ایران ایر IRA3359 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR
شنبه 18:15 ایران ایر IRA3338 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR
شنبه 15:30 آسمان IRC631 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 06:30 پويا PYA2344 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ERJ-135
جمعه 18:00 کیش KIS7103 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 18:00 کیش 7103 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ F-27-500
جمعه 15:25 آسمان IRC633 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 07:10 آسمان IRC629 تهران 3 ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 23:40 آسمان IRC3703 یزد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A310
شنبه 20:10 آسمان IRC3794 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 18:25 ایران ایر IRA256 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A321
شنبه 18:55 ایران ایر IRA346 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:45 زاگرس IZG4039 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:20 کاسپین CPN6960 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:20 قشم QSM1226 ساری ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 15:50 سپهران SHI4343 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 13:55 ایران ایر IRA3388 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 13:55 ایران ایر IRA3364 یزد ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 13:10 آسمان IRC3977 کرمانشاه ۳۰ تير ۱۳۹۷ boeing734
شنبه 13:00 کیش KIS7181 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 09:40 سپهران SHI4332 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 10:40 قشم QSM1214 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 09:00 قشم QSM1220 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A310
شنبه 06:35 زاگرس IZG4059 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:20 آسمان IRC644 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ boeing734
شنبه 07:30 ماهان IRM1095 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 07:30 کیش KIS7062 کیش ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 07:35 آسمان IRC3792 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 13:00 کیش KIS7181 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-500
جمعه 13:15 آسمان IRC647 رشت ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 13:55 ایران ایر IRA3413 زاهدان ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 17:00 کارون KRU2631 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 19:35 زاگرس IZG4039 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:30 کاسپین CPN6960 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 11:25 ایران ایر IRA338 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 12:30 کیش KIS7062 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-500
جمعه 07:50 ایران ایر IRA256 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 08:05 آسمان IRC644 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 11:15 کارون kru2536 لامرد ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 08:35 آسمان IRC3792 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 09:40 قشم QSM1227 ساری ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 11:00 سپهران SHI4342 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 11:20 قشم QSM1215 تبریز ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 13:10 ایران ایر IRA257 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A321
شنبه 14:00 کیش KIS7063 کیش ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 14:10 آسمان IRC645 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ boeing734
شنبه 15:00 قشم QSM1221 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 17:10 سپهران SHI4333 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 19:10 کاسپین CPN6961 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:40 ایران ایر IRA347 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:35 زاگرس IZG4038 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:40 آسمان IRC3702 یزد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A310
شنبه 09:30 ماهان IRM1094 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 08:30 کیش KIS7180 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 08:20 آسمان IRC3976 کرمانشاه ۳۰ تير ۱۳۹۷ boeing734
شنبه 08:10 آسمان IRC3793 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 07:25 زاگرس IZG4058 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:25 زاگرس IZG4038 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A310
شنبه 06:00 ایران ایر IRA3389 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 18:20 کاسپین CPN6961 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:30 کیش KIS7180 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-500
جمعه 08:35 ایران ایر IRA339 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 08:35 آسمان IRC646 رشت 4, 5 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 09:10 آسمان IRC3793 شیراز 3 ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 11:55 کارون kru2537 جزیره سیری ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 12:10 ایران ایر IRA257 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 13:30 کیش KIS7063 کیش ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-500
جمعه 17:45 کارون KRU2630 اهواز ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 13:45 آسمان IRC645 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 15:05 ایران ایر IRA3412 زاهدان ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 07:40 ایران ایر IRA3397 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 08:55 کیش KIS7134 کیش ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 09:30 آتا TBZ5651 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 08:15 ایران ایر IRA3396 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 10:00 کیش KIS7135 کیش ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 10:30 آتا TBZ5652 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 16:40 آسمان IRC3710 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 19:30 ایران ایر IRA3403 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR72-600
شنبه 21:30 آسمان IRC3970 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 10:55 ایران ایر IRA3401 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR72-600
شنبه 16:30 ایران ایر IRA497 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
جمعه 11:40 ایران ایر IRA495 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-80
جمعه 20:40 آسمان IRC3970 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 17:05 ایران ایر IRA266 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ F100
شنبه 17:40 آسمان IRC3711 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 11:30 ایران ایر IRA3400 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR72-600
جمعه 21:40 آسمان IRC3971 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 12:15 ایران ایر IRA494 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-80
شنبه 20:05 ایران ایر IRA3402 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR72-600
شنبه 22:30 آسمان IRC3971 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 14:55 آسمان IRC3844 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 14:30 ماهان IRM4572 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 146-200
شنبه 10:45 آسمان IRC842 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 06:55 آسمان IRC840 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 18:05 آسمان IRC3844 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 18:15 ایران ایر IRA3355 اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 13:35 ایران ایر IRA3351 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 14:30 ماهان IRM4572 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 146-200
جمعه 06:55 آسمان IRC840 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 15:30 آسمان IRC3845 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 07:25 آسمان IRC841 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 11:15 آسمان IRC843 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 15:15 ماهان IRM4573 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ BAE146
جمعه 18:35 آسمان IRC3845 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 18:50 ایران ایر IRA3350 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 15:15 ماهان IRM4573 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ BAE146
جمعه 14:10 ایران ایر IRA3354 اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 07:25 آسمان IRC841 تهران 2 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 12:50 قشم QSM1277 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 22:45 آتا TBZ5677 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:30 آسمان IRC3854 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 21:50 ایران ایر IRA279 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 18:35 آتا TBZ5680 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 19:35 آتا TBZ5679 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 06:30 آتا TBZ5678 تهران 1, 2, 6 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 13:30 قشم QSM1276 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 22:35 ایران ایر IRA278 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 15:30 ماهان IRM1049 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 146-300
جمعه 16:15 ایران ایر IRA216 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 16:15 ماهان IRM1048 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 146-300
جمعه 16:50 ایران ایر IRA217 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 23:30 زاگرس IZG4113 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
شنبه 21:50 ایران ایر IRA403 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 22:55 آسمان IRC3873 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 21:55 ایران ايرتور IRB988 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A500
شنبه 21:25 کاسپین CPN018 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 21:15 ایران ايرتور IRB952 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A500
شنبه 21:00 آتا TBZ5726 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
شنبه 20:55 آسمان IRC832 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 20:20 زاگرس IZG4013 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:00 تابان TBN6275 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:35 آسمان IRC3826 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 19:20 آتا TBZ5641 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:00 آسمان IRC837 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 727-100
شنبه 16:50 آتا TBZ5635 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:20 آتا TBZ5718 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 11:35 کاسپین CPN6970 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 11:10 آسمان IRC830 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
شنبه 10:00 تابان TBN6245 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 10:00 تابان TBN6213 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
شنبه 09:40 کاسپین CPN6975 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 09:35 آتا TBZ5627 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:30 قشم QSM1210 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 09:30 ایران ایر IRA3307 یزد ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 07:55 آسمان IRC3890 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 06:30 زاگرس IZG4123 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 07:30 ایران ايرتور IRB956 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A500
شنبه 06:00 ماهان IRM4586 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A500
شنبه 05:55 زاگرس IZG4017 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
شنبه 05:50 ایران ایر IRA431 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 04:45 کارون IRG2514 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 23:15 کارون IRG2624 اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 23:30 زاگرس IZG4113 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
جمعه 22:15 کارون IRG2616 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 22:40 آسمان IRC3825 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 21:05 کاسپین CPN018 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 21:40 ماهان IRM1060 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A500
جمعه 21:55 ایران ايرتور IRB988 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A500
جمعه 21:00 ایران ایر IRA333 اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 21:00 آتا TBZ5726 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
جمعه 20:30 ایران ايرتور IRB952 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ A500
جمعه 20:20 زاگرس IZG4013 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:00 تابان TBN6275 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 19:30 آسمان IRC3975 ساری ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 14:50 کارون IRG2538 جزیره سیری ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 16:20 آتا TBZ5718 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:00 کارون IRG2618 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 18:30 کارون IRG2614 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 18:30 آتا TBZ5641 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 18:50 کاسپین CPN042 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 19:00 ایران ایر IRA3337 اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 19:15 کارون 2630 بندرعباس ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 06:20 کاسپین CPN020 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 13:55 کاسپین CPN6975 اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 14:50 آسمان IRC834 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 12:25 آتا TBZ5635 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 11:10 آسمان IRC830 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
جمعه 12:20 کارون IRG2620 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 11:10 کارون IRG2632 رشت ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 08:50 قشم QSM1212 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 10:05 کاسپین CPN020 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 06:00 ماهان IRM4586 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A500
جمعه 08:45 آسمان IRC3890 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 06:30 زاگرس IZG4123 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 06:10 کارون IRG2612 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 23:25 آسمان IRC3827 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 23:59 زاگرس IZG4112 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
شنبه 22:25 ایران ایر IRA430 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 23:00 ایران ايرتور IRB989 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A500
شنبه 22:30 زاگرس IZG4113 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 22:15 کاسپین CPN019 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 22:15 ایران ايرتور IRB953 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:00 آسمان IRC833 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 22:00 آتا TBZ5727 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
شنبه 21:10 زاگرس IZG4012 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 21:00 تابان TBN6276 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:20 آتا TBZ5628 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
شنبه 20:10 آسمان IRC3872 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 18:15 کارون IRG2621 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 18:00 آسمان IRC831 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
شنبه 17:30 آتا TBZ5636 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-7
شنبه 17:20 کارون IRG2615 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 17:20 آتا TBZ5719 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:20 کارون IRG2613 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 15:00 کارون IRG2625 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 14:00 کارون IRG2619 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 12:35 کاسپین CPN6971 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 12:10 آسمان IRC836 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A-310-300
شنبه 11:00 تابان TBN6246 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
شنبه 11:00 تابان TBN6214 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
شنبه 10:30 کاسپین CPN021 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 10:25 آتا TBZ5640 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
شنبه 10:10 قشم QSM1211 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 10:10 کارون IRG2531 کیش ۳۰ تير ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 10:05 ایران ایر IRA3306 یزد ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 08:30 ایران ايرتور IRB957 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:25 آسمان IRC3891 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 07:20 زاگرس IZG4122 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
شنبه 07:10 ماهان IRM4587 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ A500
شنبه 07:10 کاسپین CPN6974 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 07:00 کارون IRG2575 شیراز/لاوان ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 06:45 زاگرس IZG4016 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
شنبه 06:35 ایران ایر IRA402 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 02:20 کارون IRG2625 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 00:30 زاگرس IZG4112 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
جمعه 23:55 کارون IRG2515 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 23:10 آسمان IRC3826 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 23:00 ایران ايرتور IRB989 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A500
جمعه 23:00 کارون IRG2617 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 22:45 ماهان IRM1061 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ A500
جمعه 22:00 کاسپین CPN019 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 22:00 آتا TBZ5727 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
جمعه 21:45 ایران ایر IRA430 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 21:20 زاگرس IZG4012 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 21:10 ایران ايرتور IRB953 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:00 تابان TBN6276 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:20 آسمان IRC835 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 19:20 آتا TBZ5636 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-7
جمعه 19:50 کاسپین CPN043 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 19:35 ایران ایر IRA3336 اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 19:15 کارون IRG2615 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 17:40 آتا TBZ5719 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:20 کارون IRG2619 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 14:40 کاسپین CPN021 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 15:50 آسمان IRC3974 ساری ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 15:30 کارون IRG2631 بندرعباس ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 13:30 آتا TBZ5640 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
جمعه 13:20 کارون IRG2621 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 12:10 آسمان IRC831 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
جمعه 12:10 کارون IRG2613 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 09:35 قشم QSM1213 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 11:05 کاسپین CPN6974 اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 07:20 زاگرس IZG4122 مشهد 3 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 09:15 آسمان IRC3891 شیراز 12 ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 07:10 ماهان IRM4587 تهران 5 ۲۹ تير ۱۳۹۷ A500
جمعه 07:00 کارون IRG2633 رشت 10, 11 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 07:00 کارون IRG2539 جزیره سیری 11 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 21:25 ایران ایر IRA1586 مدینه ۲۹ تير ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 03:10 ترکیش THY897 استانبول ۳۰ تير ۱۳۹۷ A320
جمعه 17:30 ایران ایر IRA1588 مدینه ۲۹ تير ۱۳۹۷ A-310-300
جمعه 08:25 ایران ایر IRA1575 مدینه ۲۹ تير ۱۳۹۷ A-310-300
جمعه 08:25 ایران ایر IRA1578 مدینه ۲۹ تير ۱۳۹۷ A-310-300

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 13:00 قشم QSM1293 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 06:30 آسمان IRC 838 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 09:20 قشم QSM1293 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 13:40 قشم QSM 1292 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 09:55 قشم QSM 1292 تهران 1 ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 23:30 آسمان IRC3759 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 21:30 آسمان IRC860 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 22:30 تابان TBN6201 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:15 زاگرس IZG4029 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:50 آسمان IRC3820 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 18:00 قشم QSM1216 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 18:00 ایران ايرتور IRB914 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:00 زاگرس IZG4127 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:55 ایران ایر IRA3345 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 13:25 زاگرس IZG4129 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:30 آتا TBZ5706 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:30 تابان TBN6201 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 00:30 ایران ايرتور IRB976 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 02:50 قشم QSM1239 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 06:25 زاگرس IZG4009 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:45 کیش KIS7105 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 23:30 آسمان IRC3759 اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 21:50 آسمان IRC860 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 21:00 آتا TBZ5657 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 19:50 آسمان IRC3818 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 19:00 قشم QSM1216 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 10:35 قشم QSM1305 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 17:55 ایران ايرتور IRB914 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 18:50 آتا TBZ5706 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:25 کیش KIS7105 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 01:30 ایران ايرتور IRB977 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 03:30 قشم QSM1238 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 07:25 زاگرس IZG4008 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:30 ایران ایر IRA3344 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 10:45 کیش KIS7104 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:25 زاگرس IZG4128 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:30 آتا TBZ5707 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:45 قشم QSM1217 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 19:00 زاگرس IZG4126 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:00 ایران ايرتور IRB915 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:20 آسمان IRC3758 اصفهان ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 22:00 آسمان IRC861 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ 100
شنبه 22:00 زاگرس IZG4028 تهران ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:00 آتا TBZ5658 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 23:30 تابان TBN6202 مشهد ۳۰ تير ۱۳۹۷ MD82
شنبه 23:59 آسمان IRC3821 شیراز ۳۰ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 23:30 تابان TBN6202 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 23:59 آسمان IRC3819 شیراز ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 22:40 آسمان IRC861 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 22:00 آتا TBZ5658 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:20 آسمان IRC3758 اصفهان ۲۹ تير ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 19:45 قشم QSM1217 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 19:00 ایران ايرتور IRB915 تهران ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 19:40 آتا TBZ5707 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82
جمعه 11:15 قشم QSM1304 مشهد ۲۹ تير ۱۳۹۷ 100
جمعه 10:30 کیش KIS7104 تهران 5, 5 ۲۹ تير ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

یرای مشاهده هر یک از برنامه های زمانی زیر، روی آن کلیک کنید.

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه زمان تخمینی و واقعی پرواز مشاهده نمایید:

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه وضعیت هوای مبدا پرواز مشاهده نمایید: