آفتاب

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 23:50 آسمان IRC635 گرگان ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 23:55 آسمان IRC833 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 23:55 کاسپین CPN035 دزفول ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 23:55 قشم ایر QSM1237 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 23:55 ماهان IRM1086 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ ab6
شنبه 23:55 ماهان IRM1036 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 23:55 ماهان IRM4592 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 23:55 زاگرس IZG4062 بوشهر ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB937 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB989 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 23:55 آسمان IRC627 کرمانشاه ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737-400
شنبه 23:50 ماهان IRM1061 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 23:50 کاسپین CPN049 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 23:50 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 23:45 ایران ایر IRA475 کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 23:40 ایران ایر IRA264 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 23:35 زاگرس IZG4048 زاهدان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 23:35 وارش VRH5819 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 23:30 قشم ایر QSM1203 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 23:30 ماهان IRM1012 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ AB6
شنبه 23:15 قشم ایر QSM1219 بوشهر ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 23:00 آتا TBZ5653 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 23:00 کارون KRU2609 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 22:55 آسمان IRC603 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 22:55 ایران ایر IRA427 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 22:55 معراج MRJ2805 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 22:55 کاسپین CPN6947 زاهدان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:50 آتا TBZ5682 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:50 ایران ایر IRA3332 رشت ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 22:45 کیش ایر KIS7056 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 22:45 کیش ایر KIS7084 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 22:45 سپهران SHI4313 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 22:40 کاسپین CPN6961 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:40 ماهان IRM1052 کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 22:35 سپهران SHI4333 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 22:30 آتا TBZ5631 کرمانشاه ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:30 آتا TBZ5699 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:30 کیش ایر KIS7088 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 22:30 زاگرس IZG4000 ارومیه ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 22:30 آسمان IRC861 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 22:30 ایران ایر IRA3319 ساری ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 22:20 ساها IRZ157 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 22:25 زاگرس IZG4056 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 22:15 زاگرس IZG4012 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 22:15 زاگرس IZG4038 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 22:15 آسمان IRC3778 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 22:05 آسمان IRC823 عسلویه ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737-400
شنبه 22:00 تابان TBN6302 بوشهر ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 22:00 زاگرس IZG4070 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 21:45 کیش ایر KIS7124 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 21:45 کاسپین CPN6951 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:40 آتا TBZ5614 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:40 ماهان IRM1048 بیرجند ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 21:30 ایران ایرتور IRB913 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:25 ماهان IRM1082 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ AB3
شنبه 21:25 کیش ایر KIS7168 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 21:20 آتا TBZ5628 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:20 کاسپین CPN019 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:15 ایران ایرتور IRB963 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:10 آسمان IRC859 ارومیه ۲۹ دی ۱۳۹۷ B727
شنبه 21:05 آسمان IRC3931 زاهدان ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 21:00 ماهان IRM4536 سبزوار ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 21:00 ماهان IRM4543 شهرکرد ۲۹ دی ۱۳۹۷ ab6
شنبه 20:50 آسمان IRC845 رشت ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 20:45 کارون KRU2615 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 20:30 آسمان IRC625 کرمانشاه ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 20:40 ماهان IRM1066 کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 20:30 آتا TBZ5605 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:25 قشم ایر QSM1290 کرمانشاه ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 20:25 آسمان IRC849 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 20:20 قشم ایر QSM1243 قشم ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 20:15 تابان TBN6325 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 20:10 آتا TBZ5679 ارومیه ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 20:10 ایران ایرتور IRB915 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:05 تابان TBN6276 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 20:00 قشم ایر QSM1217 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 20:00 زاگرس IZG4018 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 19:50 آسمان IRC3725 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 19:45 زاگرس IZG4010 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 19:45 کیش ایر KIS7030 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 19:40 کارون KRU2621 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 19:35 کاسپین CPN047 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:15 ایران ایر IRA215 قشم ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 19:10 آسمان IRC831 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 19:05 ایران ایر IRA3402 اردبیل ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 19:00 تابان TBN6230 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 19:00 ایران ایر IRA414 بوشهر ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 18:55 زاگرس IZG4064 ماهشهر ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 18:50 ماهان IRM1078 کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 18:45 کیش ایر KIS7014 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 18:45 زاگرس IZG4052 عسلویه ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 18:40 قشم ایر QSM1251 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 18:40 ماهان IRM1042 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 18:35 کاسپین CPN027 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:30 ماهان IRM4528 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 18:30 وارش VRH5821 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 18:20 ایران ایرتور IRB969 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:10 کاسپین CPN6981 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:05 آتا TBZ5696 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:00 معراج MRJ2824 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 17:55 زاگرس IZG4044 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 17:55 آتا TBZ5666 چابهار ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 17:50 ماهان IRM1019 عسلویه ۲۹ دی ۱۳۹۷ ab6
شنبه 17:45 ساها IRZ163 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 17:45 ماهان IRM1080 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 17:40 کاسپین CPN015 عسلویه ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:35 ساها IRZ171 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 17:35 تابان TBN6264 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 17:30 آسمان IRC3711 اردبیل ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 17:25 آسمان IRC3776 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 17:25 سپهران SHI4302 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 17:20 آتا TBZ5684 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:20 زاگرس IZG4032 چابهار ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 17:15 کیش ایر KIS7052 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 17:15 ماهان IRM1034 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 17:10 آسمان IRC827 رامسر ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 17:00 کارون KRU2617 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 16:55 آسمان IRC3845 ایلام ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 16:50 قشم ایر QSM1249 زاهدان ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 16:50 آتا TBZ5603 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:45 کیش ایر KIS7092 عسلویه ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 16:45 کیش ایر KIS7152 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 16:35 قشم ایر QSM1221 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 16:30 ماهان IRM4573 ایلام ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 16:20 ایران ایرتور IRB967 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:20 کارون KRU2605 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 16:15 کیش ایر KIS7054 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 16:15 ایران ایر IRA3342 نوشهر ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 16:10 آتا TBZ5636 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 16:05 آسمان IRC645 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737-400
شنبه 16:05 زاگرس IZG4050 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 16:00 آسمان IRC851 زاهدان ۲۹ دی ۱۳۹۷ B727
شنبه 16:00 ماهان IRM1056 رفسنجان ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 15:55 زاگرس IZG4002 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 15:50 ایران ایر IRA3359 گرگان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 15:50 قشم ایر QSM1272 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 15:45 تابان TBN6223 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 15:45 آسمان IRC3774 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 15:45 زاگرس IZG4084 قشم ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 15:40 کارون KRU2613 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 15:40 کاسپین CPN023 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:40 کاسپین CPN029 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:35 ایران ایر IRA3304 خوی ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 15:30 کاسپین CPN6901 چابهار ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 15:20 ایران ایرتور IRB997 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:20 کیش ایر KIS7026 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 15:15 تابان TBN6255 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 15:15 ماهان IRM1084 ایرانشهر/زابل ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 15:10 سپهران SHI4319 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 15:00 آسمان IRC601 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737-400
شنبه 14:55 کارون KRU2619 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 14:50 آتا TBZ5611 بیرجند ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:45 ایران ایر IRA3447 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 14:40 قشم ایر QSM1292 سنندج ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 14:30 کاسپین CPN045 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:25 ایران ایر IRA3414 دزفول ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 14:20 آسمان IRC857 قشم ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 14:10 زاگرس IZG4040 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 14:05 ایران ایرتور IRB985 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:00 ایران ایر IRA257 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 14:00 وارش VRH5815 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 14:00 پويا PYA2313 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ EMB145
شنبه 14:00 ایران ایر IRA217 بیرجند ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 13:55 ماهان IRM1070 زاهدان ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 13:50 کیش ایر KIS7024 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 13:45 قشم ایر QSM1253 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 13:40 کاسپین CPN6985 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 13:35 ایران ایر IRA3430 پارس‌آباد ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 13:20 آتا TBZ5667 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 13:15 ماهان IRM1088 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 13:00 آسمان IRC839 سنندج ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 13:00 کاسپین CPN037 قشم ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 12:45 تابان TBN6329 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 12:45 ایران ایر IRA3327 جهرم ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 12:40 آسمان IRC631 گرگان ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 12:35 زاگرس IZG4022 کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۷ A319
شنبه 12:30 ماهان IRM1054 کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 12:30 ماهان IRM4538 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 12:20 آتا TBZ5676 ارومیه ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 12:20 ایران ایر IRA320 خرم‌آباد ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 12:15 ماهان IRM1032 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 12:15 آسمان IRC3772 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 12:10 ماهان IRM4521 گچساران ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 12:10 کارون KRU2601 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737
شنبه 12:05 آتا TBZ5674 ماکو ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 11:50 کاسپین CPN017 چابهار ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 11:45 کیش ایر KIS7020 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 11:40 ایران ایر IRA379 زاهدان ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 11:30 کیش ایر KIS7104 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 11:25 آسمان IRC821 عسلویه ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 11:20 قشم ایر QSM1211 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 11:20 قشم ایر QSM1274 رشت ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 11:15 ماهان IRM1094 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 11:10 ماهان IRM1074 کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 10:55 ماهان IRM1017 عسلویه ۲۹ دی ۱۳۹۷ ab6
شنبه 10:45 ماهان IRM4581 شهرکرد ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 10:30 ماهان IRM4532 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 10:25 ایران ایر IRA3350 ایلام ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 10:05 ایران ایر IRA3396 همدان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 10:00 زاگرس IZG4058 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 09:45 کاسپین CPN025 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:45 کاسپین CPN039 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:40 زاگرس IZG4024 بوشهر ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 09:40 آتا TBZ5643 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:35 قشم ایر QSM1241 قشم ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 09:35 ایران ایرتور IRB957 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:30 آسمان IRC3915 بوشهر ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737-400
شنبه 09:30 آتا TBZ5711 کرمانشاه ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:25 ایران ایر IRA342 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 09:25 زاگرس IZG4060 ماهشهر ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 09:20 آسمان IRC841 ایلام ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 09:15 تابان TBN6341 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 09:10 ایران ایرتور IRB947 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:05 آسمان IRC3751 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 09:00 آسمان IRC863 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 08:50 آتا TBZ5622 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:45 تابان TBN6257 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 08:45 تابان TBN6221 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 08:40 زاگرس IZG4016 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 08:40 کاسپین CPN031 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:35 ایران ایر IRA3408 کرمانشاه ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 08:30 آتا TBZ5626 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 08:30 ماهان IRM4587 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 08:20 ایران ایر IRA272 ارومیه ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 08:15 وارش VRH5801 ساری ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 08:05 کاسپین CPN021 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:05 قشم ایر QSM1281 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 08:00 آتا TBZ5678 ارومیه ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 08:00 آتا TBZ5607 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:55 زاگرس IZG4090 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 07:50 سپهران SHI4311 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 07:45 تابان TBN6290 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 07:35 تابان TBN6251 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 07:30 آتا TBZ5601 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:25 آسمان IRC3770 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 07:20 ایران ایرتور IRB961 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:10 ماهان IRM1050 کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ab6
شنبه 06:45 ماهان IRM1038 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 06:30 ماهان IRM4530 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ab6
شنبه 06:25 آسمان IRC3768 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 06:20 ایران ایرتور IRB965 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:00 آتا TBZ5630 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 23:55 قشم ایر QSM1283 اصفهان ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 23:55 ایران ایرتور IRB989 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 23:55 ماهان IRM4592 بندرعباس ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 23:55 ماهان IRM1036 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 23:55 ماهان IRM1086 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ ab6
جمعه 23:55 کارون KRU2617 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737
جمعه 23:55 وارش VRH5823 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-700
جمعه 23:55 زاگرس IZG4062 بوشهر ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 23:50 ایران ایر IRA351 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 23:50 ماهان IRM1061 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 23:45 ماهان IRM1072 سیرجان ۲۸ دی ۱۳۹۷ BAE146
جمعه 23:45 معراج MRJ2821 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ 320
جمعه 23:40 قشم ایر QSM1251 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 23:40 ایران ایر IRA469 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 23:40 کاسپین CPN041 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 23:40 ایران ایرتور IRB8097 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 23:40 کاسپین CPN029 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 23:35 آسمان IRC3787 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 23:30 آسمان IRC635 گرگان ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 23:35 زاگرس IZG4048 زاهدان ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 23:30 ماهان IRM1012 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ AB6
جمعه 23:30 آسمان IRC833 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 23:25 ایران ایر IRA430 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 23:15 کیش ایر KIS7052 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 23:00 آسمان IRC627 کرمانشاه ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 22:55 آسمان IRC603 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 22:55 ایران ایر IRA3410 کرمانشاه ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 22:55 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 22:55 آسمان IRC3778 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 22:55 زاگرس IZG4028 آبادان ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 22:50 کاسپین CPN043 آبادان ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:45 قشم ایر QSM1219 بوشهر ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 22:45 آتا TBZ5653 تبریز ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737
جمعه 22:45 ساها IRZ151 چابهار ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-700
جمعه 22:45 کیش ایر KIS7150 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 22:35 آسمان IRC849 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 22:40 سپهران SHI4313 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737
جمعه 22:40 ماهان IRM1052 کرمان ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 22:30 کاسپین CPN6961 بندرعباس ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:30 ایران ایر IRA3421 اصفهان/زاهدان/کرمان ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 22:20 آتا TBZ5628 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:20 ایران ایرتور IRB8061 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ A300B4
جمعه 22:15 زاگرس IZG4038 بندرعباس ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 22:15 زاگرس IZG4012 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 22:15 وارش VRH5819 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737
جمعه 22:05 تابان TBN6302 بوشهر ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 22:05 ایران ایرتور IRB965 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:00 کیش ایر KIS7124 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 21:55 زاگرس IZG4070 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 21:55 زاگرس IZG4022 کرمان ۲۸ دی ۱۳۹۷ A319
جمعه 21:45 ایران ایرتور IRB979 تبریز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:30 آتا TBZ5631 کرمانشاه ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:40 تابان TBN6257 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 21:10 آسمان IRC3725 یزد ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737
جمعه 21:00 ماهان IRM4536 سبزوار ۲۸ دی ۱۳۹۷ BAE146
جمعه 20:55 زاگرس IZG4056 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 20:50 قشم ایر QSM1217 آبادان ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 20:30 کیش ایر KIS7056 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:25 کارون KRU2507 ماهشهر ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 20:20 قشم ایر QSM1243 قشم ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 20:05 تابان TBN6223 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 20:00 کاسپین CPN047 تبریز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:00 زاگرس IZG4018 یزد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 20:00 ایران ایرتور IRB997 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ 320
جمعه 19:45 زاگرس IZG4010 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 19:35 ایران ایر IRA3335 اصفهان ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 19:30 آسمان IRC845 رشت ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 19:20 کاسپین CPN049 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 19:00 ایران ایر IRA442 تبریز ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 18:40 ایران ایر IRA3332 رشت ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 18:40 ماهان IRM1042 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ BAE146
جمعه 18:40 قشم ایر QSM1290 کرمانشاه ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 18:35 آتا TBZ5679 ارومیه ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737
جمعه 18:30 آتا TBZ5607 تبریز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 18:30 آسمان IRC3921 چابهار ۲۸ دی ۱۳۹۷ FOKER100
جمعه 18:30 زاگرس IZG4084 قشم ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 18:30 کیش ایر KIS7028 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 18:25 ایران ایرتور IRB915 آبادان ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 18:10 آسمان IRC3776 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 18:10 ماهان IRM1007 خرم‌آباد ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 18:05 معراج MRJ2845 قشم ۲۸ دی ۱۳۹۷ 320
جمعه 18:05 وارش VRH5821 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737
جمعه 18:00 ماهان IRM1048 بیرجند ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 17:55 زاگرس IZG4044 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 17:50 قشم ایر QSM1231 ماهشهر ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 17:50 ماهان IRM1019 عسلویه ۲۸ دی ۱۳۹۷ ab6
جمعه 17:45 آتا TBZ5684 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:35 تابان TBN6264 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 17:30 ساها IRZ171 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737
جمعه 17:30 پويا PYA2311 گرگان ۲۸ دی ۱۳۹۷ EMB145
جمعه 17:20 ماهان IRM1054 کرمان ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 17:15 ماهان IRM1034 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 17:10 کاسپین CPN045 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:45 آسمان IRC3774 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 16:35 ساها IRZ155 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-700
جمعه 16:30 ماهان IRM4573 ایلام ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 16:15 کیش ایر KIS7054 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 16:05 کاسپین CPN027 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:00 تابان TBN6230 اصفهان ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 16:00 آسمان IRC851 زاهدان ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 16:00 زاگرس IZG4050 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 15:55 آسمان IRC827 رامسر ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 15:50 زاگرس IZG4002 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 15:45 ایران ایر IRA3309 شاهرود ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 15:35 قشم ایر QSM1253 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ rj100
جمعه 15:35 ایران ایر IRA3319 ساری ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 15:25 زاگرس IZG4020 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 15:30 کاسپین CPN037 قشم ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 15:05 کاسپین CPN023 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 15:00 ایران ایر IRA3362 ایلام ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 14:55 آتا TBZ5636 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737
جمعه 14:50 ایران ایر IRA494 اردبیل ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 14:45 قشم ایر QSM1276 ارومیه ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 14:40 آسمان IRC857 قشم ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 14:40 آتا TBZ5643 تبریز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 14:20 ایران ایر IRA3359 گرگان ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 14:20 ایران ایر IRA427 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ A321
جمعه 14:15 ایران ایرتور IRB985 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 14:10 زاگرس IZG4040 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 14:15 آسمان IRC641 تبریز ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 14:00 کاسپین CPN017 چابهار ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 14:00 کارون KRU2621 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 13:45 ایران ایر IRA3342 نوشهر ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 13:40 ایران ایر IRA406 بوشهر ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 13:30 آسمان IRC3711 اردبیل ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 13:25 قشم ایر QSM1245 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 13:20 آتا TBZ5667 تبریز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 13:15 ماهان IRM1088 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 13:00 پويا PYA2313 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ EMB145
جمعه 12:45 تابان TBN6329 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 12:45 تابان TBN6325 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 12:35 تابان TBN6251 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 12:45 کیش ایر KIS7014 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 12:15 ایران ایر IRA3322 رامسر ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 12:25 آسمان IRC631 گرگان ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-42-320
جمعه 12:15 ماهان IRM1032 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 12:05 ایران ایر IRA3414 دزفول ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 12:00 ماهان IRM4568 بجنورد ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 11:35 معراج MRJ2801 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ 320
جمعه 11:25 آسمان IRC821 عسلویه ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 11:20 آتا TBZ5649 تبریز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 11:20 سپهران SHI4302 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737
جمعه 11:15 کیش ایر KIS7128 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 11:10 ماهان IRM1050 کرمان ۲۸ دی ۱۳۹۷ ab6
جمعه 11:05 ایران ایر IRA355 بندرعباس ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 11:00 ماهان IRM4523 یاسوج ۲۸ دی ۱۳۹۷ BAE146
جمعه 10:45 قشم ایر QSM1213 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 10:50 قشم ایر QSM1292 سنندج ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 10:15 تابان TBN6221 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 10:30 کارون KRU2521 آغاجاری ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 10:40 کاسپین CPN021 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:20 آسمان IRC841 ایلام ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 09:30 آتا TBZ5711 کرمانشاه ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:30 قشم ایر QSM1241 قشم ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 09:55 آتا TBZ5678 ارومیه ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737
جمعه 09:55 آسمان IRC3781 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ FOKER100
جمعه 10:00 ایران ایر IRA3330 رشت ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 10:15 ایران ایر IRA3350 ایلام ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 09:15 ایران ایر IRA293 یزد ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 08:30 ایران ایر IRA3408 کرمانشاه ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 08:50 آتا TBZ5622 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:20 آسمان IRC621 کرمانشاه ۲۸ دی ۱۳۹۷ f100
جمعه 07:55 آسمان IRC3770 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 07:20 ایران ایرتور IRB961 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 18:25 آتا TBZ5681 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:25 تابان TBN6301 بوشهر ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 17:35 زاگرس IZG4039 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 17:40 ایران ایرتور IRB962 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:40 آتا TBZ5604 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:55 ایران ایر IRA474 کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 20:00 ماهان IRM1087 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ ab6
شنبه 20:00 ایران ایر IRA265 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 20:05 آتا TBZ5654 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:05 کیش ایر KIS7015 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 20:15 زاگرس IZG4063 بوشهر ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 20:25 ماهان IRM1060 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 20:25 تابان TBN6256 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 20:40 کارون KRU2608 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 20:40 کاسپین CPN048 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:45 آسمان IRC832 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 20:50 قشم ایر QSM1236 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 21:00 ایران ایرتور IRB988 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:00 تابان TBN6224 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 21:05 آتا TBZ5677 ارومیه ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 21:10 ایران ایرتور IRB936 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:10 آسمان IRC626 کرمانشاه ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737-400
شنبه 21:15 تابان TBN6342 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 21:20 آتا TBZ5606 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:20 آسمان IRC634 گرگان ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 21:40 قشم ایر QSM1242 قشم ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 21:45 کارون KRU2614 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 21:45 کیش ایر KIS7085 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 22:00 ماهان IRM1063 سیرجان ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 22:00 آسمان IRC614 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 22:10 ماهان IRM4531 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ab6
شنبه 22:20 ایران ایرتور IRB968 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:30 آتا TBZ5608 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:30 ماهان IRM1039 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 22:40 تابان TBN6258 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 22:50 آتا TBZ5621 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 23:15 سپهران SHI4310 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 23:15 آسمان IRC3779 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 23:25 کیش ایر KIS7159 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 23:30 زاگرس IZG4057 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ab6
شنبه 23:40 سپهران SHI4303 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 23:45 آتا TBZ5698 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:00 ایران ایر IRA3428 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 16:00 آسمان IRC3930 زاهدان ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 16:10 سپهران SHI4318 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 16:10 زاگرس IZG4011 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 16:15 ایران ایر IRA3310 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 16:15 کیش ایر KIS7027 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 15:20 آسمان IRC848 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 15:20 ایران ایر IRA415 بوشهر ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 15:30 کاسپین CPN6900 چابهار ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 15:30 زاگرس IZG4065 ماهشهر ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 15:35 ایران ایر IRA3403 اردبیل ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 15:40 قشم ایر QSM1202 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 15:50 ایران ایر IRA256 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ A321
شنبه 15:55 کارون KRU2618 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 19:50 ایران ایر IRA3333 رشت ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 19:40 آتا TBZ5632 کرمانشاه ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:35 وارش VRH5818 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 18:30 آسمان IRC3777 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 18:35 ماهان IRM1013 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ AB6
شنبه 18:35 کاسپین CPN6946 زاهدان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:40 کاسپین CPN6960 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:45 زاگرس IZG4049 زاهدان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 18:45 ساها IRZ156 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 18:50 آسمان IRC860 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 18:50 آتا TBZ5613 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:55 معراج MRJ2804 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 19:00 آتا TBZ5695 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:10 کاسپین CPN6950 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:20 ماهان IRM4593 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 19:25 زاگرس IZG4013 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 19:30 ماهان IRM1037 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 19:30 زاگرس IZG4001 ارومیه ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 19:35 قشم ایر QSM1218 بوشهر ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 16:20 ماهان IRM1067 کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 16:25 کیش ایر KIS7031 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:30 زاگرس IZG4019 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 16:30 تابان TBN6233 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 16:35 آسمان IRC3724 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737-400
شنبه 16:35 کاسپین CPN046 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:40 ماهان IRM1083 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 16:40 قشم ایر QSM1216 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 16:45 آسمان IRC3775 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 16:45 تابان TBN6324 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 16:50 وارش VRH5800 ساری ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 17:00 تابان TBN6275 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 17:05 ایران ایرتور IRB912 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:05 آتا TBZ5680 ارومیه ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 17:10 پويا PYA2354 گرگان ۲۹ دی ۱۳۹۷ EMB145
شنبه 17:15 کیش ایر KIS7081 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 17:15 ایران ایرتور IRB914 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:20 قشم ایر QSM1291 کرمانشاه ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 17:25 آسمان IRC822 عسلویه ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737-400
شنبه 17:30 آسمان IRC858 ارومیه ۲۹ دی ۱۳۹۷ B.727
شنبه 17:35 ماهان IRM1049 بیرجند ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 15:15 قشم ایر QSM1250 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 15:10 کاسپین CPN018 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:45 ماهان IRM4537 سبزوار ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 17:45 زاگرس IZG4071 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 17:50 کیش ایر KIS7169 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 17:50 آسمان IRC624 کرمانشاه ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 17:55 کارون KRU2616 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737
شنبه 18:00 ماهان IRM4542 شهرکرد ۲۹ دی ۱۳۹۷ ab6
شنبه 18:00 کیش ایر KIS7089 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 18:10 سپهران SHI4312 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 18:10 آسمان IRC844 رشت ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 18:15 تابان TBN6254 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 15:00 معراج MRJ2825 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 14:55 ایران ایر IRA3318 ساری ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 14:50 کاسپین CPN6980 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:45 آسمان IRC826 رامسر ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 14:45 کیش ایر KIS7025 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 14:30 آسمان IRC602 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 14:25 آتا TBZ5683 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:20 آسمان IRC3710 اردبیل ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 14:20 ماهان IRM1079 کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 14:15 ایران ایر IRA214 قشم ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 14:10 زاگرس IZG4045 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 14:10 ماهان IRM1043 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 14:05 زاگرس IZG4053 عسلویه ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 14:05 ماهان IRM4529 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 14:00 آسمان IRC3844 ایلام ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 13:45 وارش VRH5820 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 13:40 ساها IRZ170 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 13:40 ایران ایر IRA3343 نوشهر ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 13:30 تابان TBN6263 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 13:30 کارون KRU2620 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 13:20 کارون KRU2604 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 13:15 ایران ایر IRA268 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 13:15 ماهان IRM1018 عسلویه ۲۹ دی ۱۳۹۷ ab6
شنبه 13:10 ماهان IRM4572 ایلام ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 13:10 آسمان IRC3773 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 13:05 آتا TBZ5665 چابهار ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 13:00 ماهان IRM1035 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 12:50 آتا TBZ5635 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 12:45 کیش ایر KIS7053 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 12:30 کیش ایر KIS7021 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 12:10 قشم ایر QSM1248 زاهدان ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 12:00 قشم ایر QSM1293 سنندج ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 11:45 ماهان IRM1057 رفسنجان ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 11:35 کیش ایر KIS7125 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 11:30 زاگرس IZG4033 چابهار ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 11:15 زاگرس IZG4003 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 11:10 پويا PYA2312 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ EMB145
شنبه 11:10 ایران ایر IRA3305 خوی ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 11:05 آتا TBZ5612 بیرجند ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 11:00 آسمان IRC600 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737-400
شنبه 10:55 زاگرس IZG4085 قشم ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 10:50 کاسپین CPN026 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:50 ایران ایر IRA3415 دزفول ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 10:40 ایران ایرتور IRB996 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:35 قشم ایر QSM1240 قشم ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 10:30 ایران ایرتور IRB984 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:20 آتا TBZ5668 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:20 ایران ایر IRA216 بیرجند ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 10:15 زاگرس IZG4041 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 10:10 آسمان IRC838 سنندج ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 10:10 آسمان IRC630 گرگان ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 10:05 کیش ایر KIS7153 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:00 تابان TBN6222 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 10:00 آسمان IRC830 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 09:40 کاسپین CPN6984 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:35 ایران ایر IRA3431 پارس‌آباد ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 09:30 ایران ایرتور IRB966 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:30 ماهان IRM1089 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 09:25 ایران ایر IRA321 خرم‌آباد ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 09:25 آسمان IRC856 قشم ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 09:20 آتا TBZ5675 ارومیه ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 09:20 وارش VRH5814 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 09:15 زاگرس IZG4091 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 09:10 کاسپین CPN036 قشم ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:05 تابان TBN6328 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 09:05 ماهان IRM1071 زاهدان ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 09:00 آتا TBZ5673 ماکو ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 09:00 ماهان IRM4539 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 08:45 تابان TBN6291 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ md88
شنبه 08:45 قشم ایر QSM1275 رشت ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 08:35 سپهران SHI4332 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 08:35 ایران ایرتور IRB960 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:30 کارون KRU2612 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 08:25 آسمان IRC3771 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 08:25 زاگرس IZG4023 کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۷ A319
شنبه 08:20 آتا TBZ5602 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:20 ماهان IRM4520 گچساران ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 08:15 قشم ایر QSM1210 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 08:10 ماهان IRM1051 کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 08:10 آتا TBZ5627 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:05 کیش ایر KIS7105 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 08:00 ایران ایر IRA3358 گرگان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 08:00 ماهان IRM1033 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 07:50 ساها IRZ162 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 07:35 ماهان IRM4580 شهرکرد ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 07:35 ایران ایرتور IRB964 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:30 ماهان IRM4533 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 07:25 آسمان IRC3769 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 07:25 آتا TBZ5629 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:20 قشم ایر QSM1220 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 07:20 کیش ایر KIS7093 عسلویه ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 07:15 کاسپین CPN022 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:15 کاسپین CPN028 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:10 کاسپین CPN014 عسلویه ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:10 ایران ایر IRA3326 جهرم ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 07:05 ایران ایر IRA3397 همدان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 07:00 آسمان IRC820 عسلویه ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 07:00 ایران ایر IRA378 زاهدان ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 06:55 کاسپین CPN016 چابهار ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:50 قشم ایر QSM1273 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 06:45 ماهان IRM1075 کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 06:40 قشم ایر QSM1252 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ85
شنبه 06:40 ایران ایر IRA3351 ایلام ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 06:35 کاسپین CPN044 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:35 کاسپین CPN024 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:35 آتا TBZ5644 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:30 آتا TBZ5710 کرمانشاه ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:30 ایران ایرتور IRB956 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:25 آسمان IRC840 ایلام ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 06:25 زاگرس IZG4051 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 06:25 کاسپین CPN038 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:20 ایران ایر IRA343 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 06:15 کاسپین CPN020 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:15 آسمان IRC644 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737-400
شنبه 06:15 ماهان IRM1016 عسلویه ۲۹ دی ۱۳۹۷ ab6
شنبه 06:10 ماهان IRM1085 زابل/ایرانشهر ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 06:10 قشم ایر QSM1280 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 06:10 ایران ایر IRA3426 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 06:05 کارون KRU2504 خارگ/شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 06:05 کاسپین CPN030 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:00 آسمان IRC850 زاهدان ۲۹ دی ۱۳۹۷ B.727
شنبه 06:00 زاگرس IZG4061 ماهشهر ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 05:55 ایران ایرتور IRB946 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 05:50 ماهان IRM1081 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 05:45 آسمان IRC862 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 05:50 آسمان IRC3750 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 05:40 زاگرس IZG4025 بوشهر ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 05:45 ماهان IRM1095 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 05:35 آتا TBZ5625 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737
شنبه 05:30 آسمان IRC3914 بوشهر ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737-400
شنبه 05:30 کارون KRU2600 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737
شنبه 05:25 کیش ایر KIS7057 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 05:20 زاگرس IZG4059 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 05:05 ایران ایر IRA3409 کرمانشاه ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 05:05 ماهان IRM4586 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 05:00 ایران ایر IRA273 ارومیه ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 05:00 زاگرس IZG4017 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 23:45 آسمان IRC3779 شیراز 28 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان 23 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ab6
جمعه 23:35 سپهران SHI4303 شیراز 25 ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737
جمعه 23:15 کیش ایر KIS7159 شیراز 2 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 23:10 آتا TBZ5621 مشهد 11 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 23:00 ایران ایرتور IRB964 مشهد 3 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:45 کیش ایر KIS7125 كيش 7 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 22:20 تابان TBN6258 مشهد 6 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 22:10 ماهان IRM4531 اصفهان 23 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ab6
جمعه 21:45 زاگرس IZG4057 مشهد 5 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 21:40 قشم ایر QSM1242 قشم 9 ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 21:40 آتا TBZ5675 ارومیه ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 21:25 قشم ایر QSM1282 اصفهان 8 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 21:15 کارون KRU2616 اهواز 14 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737
جمعه 21:00 تابان TBN6224 مشهد 6 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 21:00 ایران ایرتور IRB988 اهواز 3 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:30 آسمان IRC634 گرگان 26 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 20:25 ماهان IRM1060 اهواز 18 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 20:15 زاگرس IZG4063 بوشهر 3 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 20:10 کاسپین CPN042 آبادان 10 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:05 ماهان IRM1087 شیراز 21 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ab6
جمعه 20:00 آسمان IRC626 کرمانشاه 28 ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 20:00 ایران ایر IRA468 مشهد 4 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 19:45 ماهان IRM1073 سیرجان 23 ۲۸ دی ۱۳۹۷ BAE146
جمعه 19:40 کیش ایر KIS7151 شیراز 5 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 19:40 زاگرس IZG4029 آبادان 7 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 19:30 ماهان IRM1037 مشهد 19, 20 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 19:25 ایران ایر IRA3411 کرمانشاه 5 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 19:25 زاگرس IZG4013 اهواز 2 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 19:20 آتا TBZ5654 تبریز 13 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 19:20 ماهان IRM4593 بندرعباس 18 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 05:00 ایران ایر IRA3409 کرمانشاه 4 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 19:15 ایران ایرتور IRB8096 كيش 3 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 19:10 آسمان IRC3777 شیراز 25 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 18:55 زاگرس IZG4049 زاهدان 1 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 19:00 معراج MRJ2820 كيش 15 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 320
جمعه 18:50 وارش VRH5822 كيش 8 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-700
جمعه 18:45 قشم ایر QSM1218 بوشهر 8 ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 18:40 آتا TBZ5632 کرمانشاه 10 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 18:35 کاسپین CPN6960 بندرعباس 11 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 18:25 تابان TBN6254 مشهد 6 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 18:25 تابان TBN6301 بوشهر 9 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان 23 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 18:15 ماهان IRM1013 كيش 21 ۲۸ دی ۱۳۹۷ AB6
جمعه 18:05 زاگرس IZG4023 کرمان 6 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A319
جمعه 18:00 آسمان IRC3724 یزد 27 ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 17:50 آسمان IRC3775 شیراز 25 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 17:45 زاگرس IZG4071 كيش 2 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 17:45 ماهان IRM4537 سبزوار 19 ۲۸ دی ۱۳۹۷ BAE146
جمعه 17:35 قشم ایر QSM1216 آبادان 8 ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 17:30 زاگرس IZG4039 بندرعباس 7 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 17:25 آسمان IRC848 كيش 28 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 17:15 کیش ایر KIS7081 كيش 5 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 17:05 کاسپین CPN046 تبریز 15 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:00 ساها IRZ150 چابهار 16 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-700
جمعه 17:00 تابان TBN6324 مشهد 6 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 16:50 آسمان IRC844 رشت 26 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 16:30 زاگرس IZG4019 یزد 3 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 16:25 کاسپین CPN028 مشهد 9 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:10 زاگرس IZG4011 شیراز 1 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 16:05 کاسپین CPN048 شیراز 13 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:05 ایران ایر IRA3334 اصفهان 6 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 16:00 ایران ایر IRA443 تبریز 3 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 15:55 ایران ایر IRA431 اهواز 5 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 15:55 ایران ایر IRA3310 اصفهان 2 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 15:45 آتا TBZ5680 ارومیه 12 ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737
جمعه 15:40 ایران ایر IRA3333 رشت 1 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 15:40 آتا TBZ5608 تبریز 11 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 15:35 آسمان IRC832 اهواز 25 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 15:35 قشم ایر QSM1291 کرمانشاه 9 ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 15:20 ایران ایرتور IRB914 آبادان 4 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 15:15 کارون KRU2506 ماهشهر 14 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 15:10 کاسپین CPN040 مشهد 11 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 15:00 ماهان IRM1008 خرم‌آباد 18 ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 15:00 آتا TBZ5683 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 14:55 ایران ایر IRA350 كيش 3 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 14:45 قشم ایر QSM1250 مشهد 8 ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 14:40 پويا PYA2310 گرگان 15 ۲۸ دی ۱۳۹۷ EMB145
جمعه 14:30 آسمان IRC602 مشهد 29 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 14:05 کیش ایر KIS7029 كيش 6 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 14:10 ماهان IRM1043 كيش 24 ۲۸ دی ۱۳۹۷ BAE146
جمعه 14:15 وارش VRH5818 مشهد 8 ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737
جمعه 14:00 زاگرس IZG4045 مشهد 2 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 13:45 ماهان IRM1049 بیرجند 22 ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 13:50 ساها IRZ170 مشهد 16 ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737
جمعه 13:45 تابان TBN6233 اصفهان 9 ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 13:35 تابان TBN6263 كيش 6 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 13:40 آسمان IRC3786 شیراز 27 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 13:30 آسمان IRC826 رامسر 25 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 13:30 زاگرس IZG4085 قشم 7 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 13:15 ماهان IRM1018 عسلویه 20 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ab6
جمعه 13:10 ماهان IRM4572 ایلام 18 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 13:05 معراج MRJ2844 قشم 15 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 320
جمعه 13:00 ماهان IRM1035 مشهد 23 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 12:50 ایران ایر IRA3318 ساری 5 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 12:45 کیش ایر KIS7053 كيش 5 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 12:25 سپهران SHI4312 كيش 25 ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737
جمعه 12:30 ماهان IRM1051 کرمان 21 ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 12:20 زاگرس IZG4021 اهواز 3 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 12:15 کیش ایر KIS7129 كيش 1 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 12:10 آتا TBZ5650 تبریز 11 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 11:50 ایران ایر IRA495 اردبیل 4 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 12:00 آتا TBZ5635 اهواز 10 ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737
جمعه 11:40 کاسپین CPN036 قشم 10 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 11:35 قشم ایر QSM1277 ارومیه 9 ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 11:35 ساها IRZ154 كيش 16 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-700
جمعه 11:30 قشم ایر QSM1230 ماهشهر 8 ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 11:25 تابان TBN6222 مشهد 6 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 11:20 کارون KRU2620 اهواز 16 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 11:15 ایران ایر IRA3363 ایلام 3 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 11:10 آسمان IRC640 تبریز 27 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 11:05 ایران ایر IRA3343 نوشهر 2 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 11:00 زاگرس IZG4003 كيش 8 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 11:00 ایران ایرتور IRB978 تبریز 5 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 10:45 ایران ایر IRA3358 گرگان 1 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 10:40 ایران ایرتور IRB984 شیراز 4 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 10:35 آسمان IRC3710 اردبیل 25 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 10:35 قشم ایر QSM1240 قشم 9 ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 10:20 آتا TBZ5668 تبریز 11 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:50 آتا TBZ5627 اهواز 10 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 10:15 زاگرس IZG4041 مشهد 6 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 10:05 ایران ایر IRA407 بوشهر 3 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 09:35 آسمان IRC856 قشم 29 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 09:35 پويا PYA2312 مشهد 15 ۲۸ دی ۱۳۹۷ EMB145
جمعه 09:25 آسمان IRC630 گرگان 27 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-42-320
جمعه 09:30 ماهان IRM1089 شیراز 19 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 09:25 ایران ایر IRA3323 رامسر 5 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 09:10 قشم ایر QSM1244 كيش 9 ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 09:05 کاسپین CPN044 كيش 9 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:50 کاسپین CPN026 مشهد 14 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:00 تابان TBN6328 مشهد 6 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 09:00 کاسپین CPN016 چابهار 10 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:55 آسمان IRC3771 شیراز 25 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 08:50 ایران ایرتور IRB996 كيش 4 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 320
جمعه 08:45 ماهان IRM4569 بجنورد 22 ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ85
جمعه 08:40 ایران ایر IRA3415 دزفول ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 08:35 ایران ایر IRA3308 شاهرود 1 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 08:30 ایران ایرتور IRB960 مشهد 3 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:25 کیش ایر KIS7015 كيش 2 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 08:25 کاسپین CPN020 اهواز 12 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:20 قشم ایر QSM1293 سنندج 8 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 07:50 کاسپین CPN022 مشهد 10 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:00 ماهان IRM1033 مشهد 20 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 07:45 ماهان IRM4522 یاسوج 18 ۲۸ دی ۱۳۹۷ BAE146
جمعه 07:35 قشم ایر QSM1212 اهواز 9 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 07:30 معراج MRJ2800 مشهد 15 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 320
جمعه 07:30 آسمان IRC3920 چابهار 25 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 07:20 کارون KRU2520 آغاجاری 14 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 07:15 ایران ایرتور IRB8060 مشهد 3 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A300B4
جمعه 07:00 ایران ایر IRA3331 رشت 6 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 07:05 آتا TBZ5677 ارومیه 10 ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737
جمعه 07:10 ایران ایر IRA3420 اصفهان/زاهدان/کرمان 2 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 06:40 قشم ایر QSM1252 مشهد 8 ۲۸ دی ۱۳۹۷ rj100
جمعه 06:40 وارش VRH5820 كيش 7 ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737
جمعه 07:00 آسمان IRC820 عسلویه 28 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 06:30 ایران ایر IRA3351 ایلام ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 06:35 ایران ایر IRA354 بندرعباس 5 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 06:30 آتا TBZ5710 کرمانشاه 12 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 06:25 آسمان IRC840 ایلام ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 06:25 زاگرس IZG4051 كيش 5 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش 3 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 06:20 آتا TBZ5644 تبریز 11 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 06:15 آسمان IRC3780 شیراز 29 ۲۸ دی ۱۳۹۷ FOKER100
جمعه 06:10 ایران ایر IRA292 یزد 4 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 06:05 ایران ایر IRA426 شیراز 3 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A321
جمعه 06:05 کیش ایر KIS7057 كيش 1 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 06:00 آسمان IRC850 زاهدان 27 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 05:10 آسمان IRC620 کرمانشاه 25 ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 21:30 کاسپین CPN034 دزفول ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB905 رشت ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:20 ایران ایرتور IRB977 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:30 ماهان IRM1035 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 14:40 آسمان IRC836 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 14:45 ایران ایر IRA268 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 15:05 ساها IRZ170 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-300
شنبه 15:35 زاگرس IZG4045 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:45 ایران ایرتور IRB943 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:00 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 16:00 آسمان IRC602 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 16:20 کاسپین CPN6905 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ M83
شنبه 17:10 سپهران SHI4300 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 17:45 تابان TBN6202 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 18:10 کاسپین CPN6908 کیش ۲۹ دی ۱۳۹۷ M83
شنبه 18:10 ایران ایر IRA3368 ساری ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 18:30 وارش VAR5813 کیش ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 18:30 زاگرس IZG4102 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:50 تابان TBN6210 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 19:00 ایران ایرتور IRB8017 زنجان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-9-80
شنبه 19:00 ایران ایرتور IRB925 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:20 تابان TBN6254 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 20:30 معراج MRJ2804 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 20:30 آسمان IRC619 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 21:00 ایران ایرتور IRB959 کرمانشاه ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:00 ماهان IRM1037 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 747
شنبه 22:10 تابان TBN6224 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 23:55 زاگرس IZG4057 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 23:40 تابان TBN6258 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 23:40 ایران ایرتور IRB968 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 22:50 سپهران SHI4342 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 11:15 تابان TBN6222 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 11:25 ایران ایر IRA3338 گرگان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 11:40 زاگرس IZG4041 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 11:50 قشم QSM1267 زابل ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 12:00 کاسپین CPN026 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ M83
شنبه 12:10 آتا TBZ5640 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 12:20 آتا TBZ5615 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 12:40 پويا PYA2312 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ EMB-145
شنبه 13:00 زاگرس IZG4108 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB953 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:30 زاگرس IZG4106 کیش ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 10:50 ایران ایرتور IRB966 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:25 زاگرس IZG4091 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 10:30 آسمان IRC852 زاهدان ۲۹ دی ۱۳۹۷ B.727
شنبه 10:20 آتا TBZ5619 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-400
شنبه 10:15 تابان TBN6328 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 09:55 ایران ایرتور IRB960 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 09:00 کیش KIS7072 کیش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:55 ایران ایرتور IRB964 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 07:55 قشم QSM1252 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 07:45 ماهان IRM1081 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 00:20 ایران ایرتور IRB964 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 00:30 آتا TBZ5621 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 23:55 ایران ایرتور IRB968 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 23:55 زاگرس IZG4057 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 23:40 تابان TBN6258 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-500
جمعه 22:30 زاگرس IZG4106 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:15 تابان TBN6224 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-500
جمعه 22:00 کیش KIS7072 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:45 وارش VAR5803 ساری ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-500
جمعه 21:40 قشم QSM1263 قشم ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 21:35 کاسپین CPN6959 اصفهان ۲۸ دی ۱۳۹۷ M83
جمعه 21:30 ایران ایر IRA468 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 21:30 کاسپین CPN6945 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ M83
جمعه 21:15 ایران ایرتور IRB959 کرمانشاه ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:00 ماهان IRM1037 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 747
جمعه 20:45 وارش VAR5805 رشت ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-500
جمعه 20:30 آسمان IRC619 یزد ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 20:30 ماهان IRM1059 کرمان ۲۸ دی ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 20:00 تابان TBN6210 اصفهان ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 20:00 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 19:45 ایران ایرتور IRB983 بوشهر ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 19:20 تابان TBN6254 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-500
جمعه 19:00 ایران ایرتور IRB925 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 18:30 زاگرس IZG4110 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 18:00 تابان TBN6274 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 17:35 کاسپین CPN028 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ M83
جمعه 17:30 آتا TBZ5638 ساری ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 17:05 سپهران SHI4334 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-500
جمعه 16:20 کاسپین CPN040 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ M83
جمعه 16:05 قشم QSM1250 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 16:00 آسمان IRC602 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 15:35 وارش VAR5818 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-500
جمعه 15:05 ساها IRZ170 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-300
جمعه 15:15 ایران ایرتور IRB943 اصفهان ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 15:25 زاگرس IZG4045 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 14:30 ماهان IRM1035 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 14:00 ایران ایرتور IRB905 رشت ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 14:10 کاسپین CPN6905 اصفهان ۲۸ دی ۱۳۹۷ M83
جمعه 14:00 ایران ایرتور IRB977 آبادان ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 13:40 آتا TBZ5640 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 14:00 ایران ایرتور IRB953 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:00 معراج MRJ2800 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 09:30 ماهان IRM1033 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 09:50 ایران ایرتور IRB960 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 10:00 آتا TBZ5615 تبریز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 10:00 کاسپین CPN026 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 10:15 تابان TBN6328 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 10:30 آسمان IRC852 زاهدان ۲۸ دی ۱۳۹۷ B.727
جمعه 11:00 پويا PYA2312 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ EMB-145
جمعه 11:40 زاگرس IZG4041 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 11:50 ایران ایر IRA3394 شاهرود ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 12:30 تابان TBN6222 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 12:35 آسمان IRC3928 چابهار ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 13:00 زاگرس IZG4108 اصفهان ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 13:10 کاسپین CPN6952 یزد ۲۸ دی ۱۳۹۷ M83
جمعه 13:30 قشم QSM1304 آبادان ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 07:55 قشم QSM1252 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 09:00 کاسپین CPN022 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ M83
جمعه 08:35 ایران ایرتور IRB8060 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 23:50 سپهران SHI4301 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 21:25 آسمان IRC603 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 21:30 معراج MRJ2805 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 22:30 ماهان IRM1036 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 747
شنبه 19:35 وارش VAR5812 کیش ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 20:30 تابان TBN6257 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 20:05 تابان TBN6209 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 20:00 ایران ایرتور IRB963 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 19:30 زاگرس IZG4056 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:50 تابان TBN6223 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 19:10 کاسپین CPN6909 کیش ۲۹ دی ۱۳۹۷ M83
شنبه 18:45 ایران ایر IRA3369 ساری ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 18:10 سپهران SHI4343 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 17:30 زاگرس IZG4107 کیش ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 17:25 کاسپین CPN027 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ M83
شنبه 17:15 آتا TBZ5641 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 17:05 ایران ایرتور IRB969 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 17:00 آسمان IRC618 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 16:55 کیش KIS7073 کیش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:45 ایران ایرتور IRB958 کرمانشاه ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:30 زاگرس IZG4044 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:05 ساها IRZ171 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-300
شنبه 15:45 ماهان IRM1034 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 15:25 آسمان IRC837 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 15:15 ایران ایرتور IRB967 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 15:05 ایران ایرتور IRB8016 زنجان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-9-80
شنبه 15:00 زاگرس IZG4103 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:55 ایران ایرتور IRB924 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 13:40 پويا PYA2313 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ EMB-145
شنبه 13:10 تابان TBN6201 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 13:05 کاسپین CPN6904 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ M83
شنبه 13:00 آتا TBZ5616 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 12:45 زاگرس IZG4040 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 12:30 قشم QSM1253 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 12:00 ایران ایر IRA3339 گرگان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 11:45 ایران ایرتور IRB942 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 11:30 آسمان IRC853 زاهدان ۲۹ دی ۱۳۹۷ B.727
شنبه 11:15 تابان TBN6329 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 11:10 آتا TBZ5620 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-400
شنبه 11:00 ایران ایرتور IRB900 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 10:00 ایران ایرتور IRB904 رشت ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:50 ایران ایرتور IRB976 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:15 ماهان IRM1032 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 09:00 زاگرس IZG4109 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 08:55 ایران ایرتور IRB952 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:40 قشم QSM1266 زابل ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 08:30 تابان TBN6251 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 07:30 تابان TBN6221 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD.88
شنبه 06:20 زاگرس IZG4090 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 05:55 ایران ایرتور IRB961 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 05:45 آتا TBZ5622 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 23:00 کیش KIS7073 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:45 وارش VAR5802 ساری 25, 26 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-500
جمعه 22:35 کاسپین CPN029 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ M83
جمعه 22:30 ماهان IRM1036 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 747
جمعه 22:25 کاسپین CPN041 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ M83
جمعه 22:20 قشم QSM1251 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 22:05 ایران ایر IRA469 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 21:45 وارش VAR5819 تهران 23, 24 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-500
جمعه 21:30 ماهان IRM1058 کرمان ۲۸ دی ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 21:25 آسمان IRC603 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 21:10 تابان TBN6209 اصفهان ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 20:45 ایران ایرتور IRB965 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:30 تابان TBN6257 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-500
جمعه 20:00 ایران ایرتور IRB958 کرمانشاه ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:00 ایران ایرتور IRB969 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 19:30 زاگرس IZG4056 تهران 25, 26 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 18:45 تابان TBN6223 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-500
جمعه 18:30 آتا TBZ5641 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 17:20 کاسپین CPN6944 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ M83
جمعه 17:30 زاگرس IZG4107 کیش 24 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 18:25 کاسپین CPN6958 اصفهان ۲۸ دی ۱۳۹۷ M83
جمعه 18:00 سپهران SHI4335 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-500
جمعه 17:05 قشم QSM1262 قشم ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 17:00 آسمان IRC618 یزد ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 15:45 ماهان IRM1034 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 16:00 ایران ایرتور IRB900 تبریز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:10 ساها IRZ171 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-300
جمعه 16:30 زاگرس IZG4044 تهران 23 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:40 وارش VAR5804 رشت 26 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-300
جمعه 15:30 تابان TBN6251 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-500
جمعه 15:15 ایران ایرتور IRB8061 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 15:05 کاسپین CPN027 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ M83
جمعه 14:55 ایران ایرتور IRB924 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 14:50 ایران ایرتور IRB982 بوشهر ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 14:35 آتا TBZ5637 ساری ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 13:30 تابان TBN6273 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 13:35 آسمان IRC3929 چابهار ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 14:00 کاسپین CPN023 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ M83
جمعه 14:30 زاگرس IZG4111 شیراز 25, 26 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 14:15 قشم QSM1253 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 12:45 زاگرس IZG4040 تهران 23, 24 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 12:25 ایران ایر IRA3395 شاهرود ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 12:00 پويا PYA2313 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ EMB-145
جمعه 11:40 تابان TBN6325 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ AR8
جمعه 11:30 آسمان IRC853 زاهدان ۲۸ دی ۱۳۹۷ B.727
جمعه 11:20 تابان TBN6329 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 10:55 کاسپین CPN6904 اصفهان 7, 8 ۲۸ دی ۱۳۹۷ M83
جمعه 11:15 ایران ایرتور IRB942 اصفهان ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 10:50 آتا TBZ5616 تبریز ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 10:45 ماهان IRM1032 تهران 1, 2, 3 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 09:35 ایران ایرتور IRB976 آبادان 18, 19, 20 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:50 کاسپین CPN6953 یزد 9, 10 ۲۸ دی ۱۳۹۷ M83
جمعه 08:55 ایران ایرتور IRB952 اهواز 15, 16 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 10:05 معراج MRJ2801 تهران 5 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 09:55 ایران ایرتور IRB904 رشت 21, 22 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:05 تابان TBN6221 تهران 3, 4 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 09:00 زاگرس IZG4109 اصفهان 23, 24 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 08:35 قشم QSM1305 آبادان 1 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 07:30 آتا TBZ5622 تهران 27, 28 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 05:55 ایران ایرتور IRB961 تهران 15, 16 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 21:15 هواپيمايي قطر QTR492 دوحه ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 18:00 العراقيه IAW117 نجف ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-800
شنبه 19:30 جزیره JZR1153 کویت ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 18:30 آتا TBZ6638 نجف ۲۹ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 16:00 کیش KIS6033 کویت ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 16:00 ماهان IRM5003 نجف ۲۹ دی ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 13:30 العربیه ABY205 شارجه ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 11:30 كويت kac511 کویت ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 12:40 جزیره JZR151 کویت ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 11:00 العراقيه IAW161 بغداد ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-800
شنبه 10:30 کام ایر KMF921 هرات ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 03:50 فلای دبی FDB251 دبی ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-800
شنبه 01:35 ترکیش THY888 استانبول ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 00:30 ماهان IRM5085 نجف ۲۹ دی ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 18:30 آتا TBZ6638 نجف ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 18:00 العراقيه IAW117 نجف ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-800
جمعه 07:50 ماهان IRM1148 کابل ۲۸ دی ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 11:00 العراقيه IAW161 بغداد ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-800

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 22:25 هواپيمايي قطر QTR493 دوحه ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 20:30 جزیره JZR1154 کویت ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 19:30 آتا TBZ6637 نجف ۲۹ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
شنبه 18:15 ماهان IRM5086 نجف ۲۹ دی ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 19:00 العراقيه IAW162 بغداد ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-800
شنبه 13:00 کام ایر KMF920 قندهار ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 13:40 جزیره JZR152 کویت ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 15:35 ایران ایر IRA669 کویت ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 14:10 العربیه ABY206 شارجه ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 12:00 العراقيه IAW118 نجف ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-800
شنبه 12:30 كويت kac512 کویت ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 11:30 کام ایر KMF922 هرات ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:00 کیش KIS6032 کویت ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 05:00 فلای دبی FDB252 دبی ۲۹ دی ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 04:30 ماهان IRM5002 بغداد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 02:30 ترکیش THY889 استانبول ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 19:30 آتا TBZ6637 نجف ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-3
جمعه 12:00 العراقيه IAW118 نجف ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-800
جمعه 18:15 ماهان IRM5086 نجف ۲۸ دی ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 19:00 العراقيه IAW162 بغداد ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-800
جمعه 05:00 فلای دبی FDB252 دبی ۲۸ دی ۱۳۹۷ A300-600

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 23:10 آسمان IRC3821 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 22:05 قشم QSM1236 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 21:35 آسمان IRC3795 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 21:55 ایران ایر IRA3455 قشم ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 19:55 آسمان IRC3777 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 20:05 ساها IRZ156 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-300
شنبه 20:45 کیش KIS7060 کیش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:15 زاگرس IZG4111 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:30 زاگرس IZG4011 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:45 ایران ایر IRA3393 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 21:30 ماهان IRM1087 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 18:10 آسمان IRC3775 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 16:30 ایران ايرتور IRB924 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:45 ایران ايرتور IRB984 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:00 تابان TBN6281 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:35 آسمان IRC3773 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 14:25 سپهران SHI4315 عسلویه ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 13:30 آسمان IRC3941 رشت ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 13:25 آسمان IRC3805 کیش ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 15:40 آسمان IRC3813 تبریز ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 16:00 زاگرس IZG4111 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:30 ایران ايرتور IRB924 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:15 کاسپین CPN048 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:30 زاگرس IZG4011 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:40 ایران ایر IRA3389 بندرعباس ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 19:10 آسمان IRC3775 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 19:25 آسمان IRC3801 قشم ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 20:35 آسمان IRC3777 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 21:00 کیش KIS7151 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:30 ماهان IRM1087 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 21:50 ایران ایر IRA3455 قشم ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 22:45 آسمان IRC3827 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 23:50 آسمان IRC3819 آبادان ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 01:10 آسمان IRC3779 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 06:35 زاگرس IZG4077 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:35 کاسپین CPN038 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:35 ایران ایر IRA3391 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 08:45 کارون KRU2502 خارک ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 08:50 آسمان IRC3769 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 09:35 آسمان IRC3793 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 09:50 آسمان IRC3771 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 10:00 کاسپین CPN6948 عسلویه ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:15 وارش VRH5847 کیش ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 10:50 ماهان IRM1089 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 11:20 کارون KRU2592 اصفهان/لاوان ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 11:55 ایران ایر IRA3344 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 15:05 آسمان IRC3786 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 14:25 آسمان IRC3805 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 14:20 آسمان IRC819 زاهدان ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 14:20 قشم QSM1235 ماهشهر ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 10:20 آسمان IRC3771 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 10:35 آسمان IRC3793 بندرعباس ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 10:50 ماهان IRM1089 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 11:55 ایران ايرتور IRB984 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:45 کیش KIS7060 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 10:05 ایران ایر IRA3377 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 07:30 ایران ایر IRA426 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 07:40 آسمان IRC3780 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-500

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 22:45 قشم QSM1237 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 22:40 کاسپین CPN049 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:30 ماهان IRM1086 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 22:30 ایران ایر IRA3392 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 21:25 ایران ایر IRA427 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 21:05 ساها IRZ157 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-300
شنبه 20:50 آسمان IRC3778 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 19:00 آسمان IRC3794 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 18:30 زاگرس IZG4010 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:15 زاگرس IZG4110 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:20 ایران ایر IRA3454 قشم ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 17:00 کیش KIS7061 کیش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:00 آسمان IRC3826 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 15:45 تابان TBN6282 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:00 آسمان IRC3820 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 16:00 آسمان IRC3776 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 15:30 ایران ايرتور IRB925 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:25 سپهران SHI4300 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 14:20 آسمان IRC3774 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 12:45 ایران ايرتور IRB985 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 12:30 ایران ایر IRA3447 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 11:50 ماهان IRM1088 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 10:50 آسمان IRC3772 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 11:00 کاسپین CPN6949 عسلویه ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 11:15 وارش VRH5846 کیش ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 10:30 آسمان IRC3804 کیش ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 09:40 آسمان IRC3940 رشت ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 08:25 کاسپین CPN039 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:15 کارون KRU2503 خارک ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 08:10 ایران ایر IRA3345 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 06:30 سپهران SHI4314 عسلویه ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 07:45 زاگرس IZG4076 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:15 آسمان IRC3792 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 06:00 آسمان IRC3770 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 06:00 کیش KIS7158 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:30 ماهان IRM1086 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 05:00 آسمان IRC3768 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 22:25 ایران ایر IRA3388 بندرعباس ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 22:10 آسمان IRC3787 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 21:45 کیش KIS7150 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:15 آسمان IRC3826 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 20:20 آسمان IRC3818 آبادان ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 21:30 آسمان IRC3778 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 19:45 کیش KIS7061 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 18:30 زاگرس IZG4010 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 18:15 ایران ایر IRA3454 قشم ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 18:10 کاسپین CPN049 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:30 ایران ايرتور IRB925 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:45 آسمان IRC3776 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 17:00 زاگرس IZG4110 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:00 آسمان IRC3800 قشم ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 13:00 ایران ايرتور IRB985 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 15:05 قشم QSM1234 ماهشهر ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 15:20 آسمان IRC3774 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 11:50 ماهان IRM1088 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 12:50 ایران ایر IRA427 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 11:15 آسمان IRC3812 تبریز ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 07:15 آسمان IRC3792 بندرعباس 17 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 07:35 آسمان IRC818 زاهدان 15 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 08:30 آسمان IRC3781 تهران 16 ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 10:00 سپهران SHI4302 تهران 1, 2 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 10:40 ایران ایر IRA3376 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 11:30 آسمان IRC3804 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 06:30 آسمان IRC3770 تهران 16 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 20:35 ایران ایر IRA664 کویت ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 13:00 العربیه ABY213 شارجه ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 10:10 فلای دبی FDB271 دبی ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-800
شنبه 03:35 هواپيمايي قطر QTR476 دوحه ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 21:10 آسمان IRC6555 مسقط ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 18:45 کیش KIS6044 مسقط ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 14:15 سلام ایر OMS301 مسقط ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 13:00 العربیه ABY213 شارجه ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 12:00 ایران ایر IRA682 دوحه ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 13:40 العربیه ABY214 شارجه ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 11:20 فلای دبی FDB272 دبی ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-800
شنبه 04:45 هواپيمايي قطر QTR477 دوحه ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 16:10 آسمان IRC6554 مسقط ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 15:00 سلام ایر OMS302 مسقط ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 13:40 العربیه ABY214 شارجه ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 10:45 کیش KIS6045 مسقط ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:20 ایران ایر IRA683 دوحه ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 22:10 ایران ايرتور IRB936 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:20 آتا TBZ5606 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:00 ایران ايرتور IRB986 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
شنبه 18:40 آتا TBZ5604 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:35 کاسپین CPN046 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 11:20 آتا TBZ5668 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 13:00 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 13:55 قشم QSM1215 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 15:00 آتا TBZ5616 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:50 ماهان IRM4560 اصفهان/کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۷ 146-100
شنبه 10:10 وارش VRH5828 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 09:20 آتا TBZ5602 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:55 قشم QSM1273 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 07:40 ایران ایر IRA343 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 06:55 کاسپین CPN030 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 18:00 کاسپین CPN046 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:20 آتا TBZ5654 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-7
شنبه 06:55 ایران ايرتور IRB946 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:20 ایران ایر IRA443 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 17:00 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 12:00 ایران ايرتور IRB978 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 12:30 آسمان IRC640 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 12:50 آتا TBZ5616 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 13:10 آتا TBZ5650 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 13:15 آسمان IRC3812 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 13:35 ایران ايرتور IRB973 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
جمعه 16:40 آتا TBZ5608 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 07:20 آتا TBZ5644 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:30 کیش KIS7118 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 11:20 آتا TBZ5668 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 23:00 ایران ايرتور IRB937 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:00 ایران ايرتور IRB987 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:30 آتا TBZ5605 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:35 کاسپین CPN047 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:40 قشم QSM1272 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 15:50 آتا TBZ5603 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:00 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 12:20 آتا TBZ5667 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 11:50 ماهان IRM4561 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ 146-100
شنبه 11:50 ماهان IRM4561 کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 08:30 قشم QSM1214 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 10:20 آتا TBZ5615 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:15 ایران ایر IRA342 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 08:00 ایران ايرتور IRB947 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:30 آتا TBZ5601 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 07:50 کاسپین CPN031 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:45 آتا TBZ5653 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:00 ایران ايرتور IRB979 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A300-600
جمعه 17:50 ایران ایر IRA442 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 18:00 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 19:00 کاسپین CPN047 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:30 آتا TBZ5607 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 14:30 ایران ايرتور IRB972 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
جمعه 13:45 آسمان IRC3813 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 12:20 آتا TBZ5667 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 13:40 آتا TBZ5643 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 13:00 آسمان IRC641 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 10:20 آتا TBZ5649 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ M83
جمعه 10:15 کیش KIS7119 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 08:00 آتا TBZ5615 مشهد 6, 7 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 01:20 ترکیش THY882 استانبول ۲۹ دی ۱۳۹۷ A321
جمعه 20:00 آتا TBZ6602 استانبول ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 19:45 ایران ايرتور IRB9708 استانبول ۲۸ دی ۱۳۹۷ A300-600

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 04:10 ترکیش THY883 استانبول ۲۹ دی ۱۳۹۷ A321
جمعه 14:00 آتا TBZ6601 استانبول ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 13:30 ایران ايرتور IRB9709 استانبول ۲۸ دی ۱۳۹۷ A300-600

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 23:20 ماهان IRM4531 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 21:50 ایران ایر IRA3316 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR
شنبه 21:20 تابان TBN6209 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ md88
شنبه 19:50 آتا TBZ5613 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 19:20 آسمان IRC3758 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR
شنبه 19:15 کیش ایر KIS7022 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 19:10 قشم ایر QSM1205 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 17:40 ایران ایر IRA3310 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR
شنبه 16:25 زاگرس IZG4103 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 16:10 کارون KRU2623 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 14:10 کاسپین CPN6904 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 13:20 کاسپین CPN6926 عسلویه ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 13:20 ماهان IRM4561 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 13:15 ایران ایرتور IRB942 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD80
شنبه 10:30 زاگرس IZG4005 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 10:30 زاگرس IZG4109 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 09:30 تابان TBN6291 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ md88
شنبه 09:50 کارون KRU2591 لاوان ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 22:20 قشم ایر QSM1282 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 23:20 ماهان IRM4531 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 08:10 ماهان IRM4560 کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۷ 146-300
شنبه 08:40 ماهان IRM4533 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
جمعه 22:20 تابان TBN6209 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ md88
جمعه 20:55 ایران ایر IRA3336 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR
جمعه 20:30 ایران ایر IRA3421 زاهدان/کرمان ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR
جمعه 19:35 کاسپین CPN6958 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 17:30 کارون KRU2544 ماهشهر ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 19:15 ایران ایر IRA421 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD80
جمعه 17:40 تابان TBN6279 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 17:30 ایران ایر IRA3334 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR
جمعه 17:15 ایران ایر IRA3310 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR
جمعه 08:35 ایران ایر IRA3420 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR
جمعه 13:30 کیش ایر KIS7022 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 12:45 ایران ایرتور IRB942 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD80
جمعه 12:05 کاسپین CPN6904 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 10:45 زاگرس IZG4005 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 10:30 زاگرس IZG4109 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 22:25 ایران ایر IRA3311 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR
شنبه 20:40 آتا TBZ5614 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 20:15 کیش ایر KIS7023 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 19:50 آسمان IRC3759 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR
شنبه 18:15 ایران ایر IRA3317 آبادان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR
شنبه 17:30 تابان TBN6210 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ md88
شنبه 17:15 زاگرس IZG4102 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 16:40 کارون KRU2622 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 14:20 ماهان IRM4561 کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 15:10 کاسپین CPN6905 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83
شنبه 14:20 کاسپین CPN6927 عسلویه ۲۹ دی ۱۳۹۷ md83
شنبه 14:15 ایران ایرتور IRB943 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD80
شنبه 11:45 زاگرس IZG4004 كيش ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 11:30 زاگرس IZG4108 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 10:20 کارون KRU2592 شیراز/لاوان ۲۹ دی ۱۳۹۷ F100
شنبه 07:00 تابان TBN6290 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ md88
شنبه 09:10 ماهان IRM4560 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ 146-100
شنبه 09:30 ماهان IRM4532 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 05:30 ماهان IRM4530 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE100
جمعه 23:00 قشم ایر QSM1283 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 21:30 ایران ایر IRA3311 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR
جمعه 21:05 ایران ایر IRA3421 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR
جمعه 20:25 کاسپین CPN6959 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 19:50 ایران ایر IRA420 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 18:40 تابان TBN6210 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ md88
جمعه 18:10 ایران ایر IRA3335 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR
جمعه 18:00 کارون KRU2545 ماهشهر ۲۸ دی ۱۳۹۷ F100
جمعه 17:50 ایران ایر IRA3337 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-42-500
جمعه 14:30 کیش ایر KIS7023 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 14:15 تابان TBN6280 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 13:45 ایران ایرتور IRB943 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD80
جمعه 13:00 کاسپین CPN6905 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD83
جمعه 11:45 زاگرس IZG4004 كيش ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 11:30 زاگرس IZG4108 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 09:10 ایران ایر IRA3420 کرمان/زاهدان 10 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 02:30 ترکیش THY892 استانبول ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737
شنبه 09:50 ماهان IRM5016 بغداد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 12:25 فلای دبی FDB261 دبی ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 13:25 فلای دبی FDB262 دبی ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-700
شنبه 11:00 ماهان IRM5013 نجف ۲۹ دی ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 03:25 ترکیش THY893 استانبول ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 21:50 زاگرس IZG4063 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:05 قشم QSM1218 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 19:45 تابان TBN6301 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:50 ایران ایر IRA415 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 08:55 آتا TBZ5687 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 21:55 زاگرس IZG4063 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:45 آسمان IRC3914 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 07:15 زاگرس IZG4025 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:30 قشم QSM1218 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 17:00 ایران ايرتور IRB982 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 19:45 تابان TBN6301 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 11:35 ایران ایر IRA407 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 17:25 ایران ایر IRA414 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 20:45 تابان TBN6302 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:50 قشم QSM1219 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 22:45 زاگرس IZG4062 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:00 آتا TBZ5688 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 08:15 زاگرس IZG4024 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:15 آسمان IRC3915 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 22:45 زاگرس IZG4062 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:15 قشم QSM1219 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 20:45 تابان TBN6302 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:45 ایران ايرتور IRB983 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 12:10 ایران ایر IRA406 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 21:35 ایران ایر IRA474 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A-310-300
شنبه 09:50 ماهان IRM1051 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A-310-300
شنبه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A-310-300
شنبه 18:30 زاگرس IZG4043 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A500
شنبه 18:00 ماهان IRM1067 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 146-300
شنبه 16:00 ماهان IRM1079 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 146-100
شنبه 15:30 ماهان IRM4561 تبریز/اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ 146-300
شنبه 09:00 زاگرس IZG4023 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 146-300
شنبه 01:20 ماهان IRM1053 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A-310-300
جمعه 23:00 ماهان IRM1058 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ A-310-300
جمعه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A-310-300
جمعه 19:35 زاگرس IZG4023 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 146-300
جمعه 18:10 ایران ایر ir3421 زاهدان ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 18:00 ماهان IRM1067 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 146-300
جمعه 17:00 ماهان IRM4595 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ BAE146
جمعه 14:10 ماهان IRM1051 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A-310-300
جمعه 09:30 کیش KIS7170 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR
جمعه 10:45 ایران ایر IRA3420 اصفهان/تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 17:00 ماهان IRM1078 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 146-100
شنبه 19:00 ماهان IRM1066 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 146-300
شنبه 19:30 زاگرس IZG4042 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A300-600ST
شنبه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A500
شنبه 22:10 ایران ایر IRA475 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A321
شنبه 10:50 ماهان IRM1054 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A-310-300
شنبه 10:00 زاگرس IZG4022 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 146-300
شنبه 07:00 ماهان IRM4560 اصفهان/تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE146
شنبه 05:30 ماهان IRM1050 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A-310-300
جمعه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A500
جمعه 20:35 زاگرس IZG4022 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 146-300
جمعه 19:00 ماهان IRM1059 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ A500
جمعه 19:00 ماهان IRM1066 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 146-300
جمعه 18:45 ایران ایر IRA3421 اصفهان/تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 15:40 ماهان IRM1054 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A-310-300
جمعه 13:30 ماهان IRM4594 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ 146-300
جمعه 10:30 کیش KIS7171 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR
جمعه 11:20 ایران ایر IRA3420 زاهدان ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 09:30 ماهان IRM1050 تهران 1, 2, 5 ۲۸ دی ۱۳۹۷ A-310-300

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 11:45 قشم QSM1227 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ 747
شنبه 16:00 ایران ایر IRA3318 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 20:40 ایران ایر IRA3369 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 13:50 ایران ایر IRA3318 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 15:30 آتا TBZ5637 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 19:05 آسمان IRC3974 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 23:45 وارش VRS5802 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-300
جمعه 19:05 وارش VRS5807 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-300

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 09:00 وارش VRS5806 کیش 1, 4 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-300
جمعه 14:25 ایران ایر IRA3319 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 16:30 آتا TBZ5638 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD.88
جمعه 20:00 آسمان IRC3975 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 20:45 وارش VRS5803 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-300
شنبه 07:00 وارش VRS5801 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 747
شنبه 12:20 قشم QSM1226 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD83

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 18:25 آسمان IRC618 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ B.727
شنبه 19:00 کارون KRU2608 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 20:00 کاسپین CPN6950 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:45 آسمان IRC3724 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 17:35 ایران ایر IRA3428 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 12:30 ایران ایر IRA3306 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 07:45 ایران ایر IRA3426 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
شنبه 06:55 آسمان IRC862 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 07:25 ایران ایر IRA292 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 11:05 کاسپین CPN6953 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 12:35 کاسپین CPN6956 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:45 زاگرس IZG4019 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 18:25 آسمان IRC618 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ B.727
جمعه 19:10 آسمان IRC3724 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ B.727

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 20:50 کاسپین CPN6951 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:45 کارون KRU2609 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 19:45 کارون KRU269 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 19:15 آسمان IRC619 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ B.727
شنبه 18:40 آسمان IRC3725 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 18:10 ایران ایر IRA3364 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 13:05 ایران ایر IRA3366 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 07:50 آسمان IRC863 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 08:20 ایران ایر IRA3307 اهواز ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 20:00 آسمان IRC3725 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ B.727
جمعه 19:15 آسمان IRC619 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ B.727
جمعه 12:00 کاسپین CPN6952 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 13:35 کاسپین CPN6957 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 18:45 زاگرس IZG4018 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:00 ایران ایر IRA293 تهران 2 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 20:40 آتا TBZ5632 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:15 آسمان IRC626 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 18:35 قشم QSM1291 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 18:55 آسمان IRC624 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 10:45 آسمان IRC3976 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-200
شنبه 18:30 ایران ايرتور IRB958 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:35 ایران ایر IRA3409 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 22:00 ایران ايرتور IRB958 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-7
جمعه 20:55 ایران ایر IRA3411 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 21:00 آسمان IRC626 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 06:30 آسمان IRC620 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ F-27-500
جمعه 06:31 ایران ایر IRA3409 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 19:40 آتا TBZ5632 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-10-10
جمعه 16:45 قشم QSM1290 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ F-27-500
جمعه 08:30 آتا TBZ5710 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-7

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 07:00 آسمان IRC621 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ F-27-500
جمعه 07:05 ایران ایر IRA3408 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 08:30 آتا TBZ5711 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 17:30 قشم QSM1291 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ F-27-500
جمعه 20:30 آتا TBZ5631 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-7
جمعه 21:30 ایران ایر IRA3410 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 22:00 آسمان IRC627 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 23:00 ایران ايرتور IRB959 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-4
شنبه 07:10 ایران ایر IRA3408 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 11:30 آسمان IRC3977 بندرعباس ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-200
شنبه 19:15 قشم QSM1290 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 19:15 ایران ايرتور IRB959 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:25 آسمان IRC625 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 21:30 آتا TBZ5631 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 23:00 آسمان IRC627 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 11:30 ایران ايرتور IRB904 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:15 ایران ایر IRA3331 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 18:15 وارش VRH5804 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 17:55 آسمان IRC844 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 17:15 هواپیمایی کارون IRG2633 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 16:55 ایران ایر IRA3333 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 11:00 آسمان IRC646 بندرعباس ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 11:25 کیش KIS5835 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737-400

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 17:30 ایران ایر IRA3332 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 12:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 12:20 وارش VRH5834 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 11:45 آسمان IRC647 بندرعباس ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 08:50 ایران ایر IRA3330 تهران 1 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 17:45 هواپیمایی کارون IRG2632 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 18:25 آسمان IRC845 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
جمعه 19:15 وارش VRH5805 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737-400

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 12:15 آسمان IRC3885 چابهار ۲۸ دی ۱۳۹۷ F-28-1000
جمعه 12:35 ایران ایر IRA3420 اصفهان/کرمان ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 13:05 آسمان IRC853 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ 727-200
جمعه 16:00 ایران ایر IRA3412 بندرعباس ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 20:40 زاگرس IZG4049 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:05 آسمان IRC850 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 727-200
شنبه 08:50 ایران ایر IRA378 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 13:05 آسمان IRC853 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ 727-200
شنبه 14:05 قشم QSM1248 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 20:40 زاگرس IZG4049 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 08:05 آسمان IRC850 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 727-200
جمعه 09:05 آسمان IRC818 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 09:00 آسمان IRC852 مشهد 6 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 727-200
جمعه 09:35 آسمان IRC3884 چابهار 4 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 727-100
جمعه 12:45 آسمان IRC819 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 13:10 ایران ایر IRA3413 بندرعباس ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 14:00 آسمان IRC851 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 727-200
جمعه 21:40 زاگرس IZG4048 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:00 آسمان IRC852 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ 727-200
شنبه 09:35 ایران ایر IRA379 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
شنبه 14:00 آسمان IRC851 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 727-200
شنبه 14:50 قشم QSM1249 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 21:40 زاگرس IZG4048 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 22:20 آسمان IRC634 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 18:10 پويا PYA2354 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ ERJ-135
شنبه 13:40 ایران ایر IRA3339 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR
شنبه 11:10 آسمان IRC630 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 12:10 ایران ایر IRA3358 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR
جمعه 15:40 پويا PYA2310 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ERJ-135
جمعه 21:45 آسمان IRC634 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 07:50 پويا PYA2310 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ ERJ-135
شنبه 09:25 ایران ایر IRA3358 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR
جمعه 10:40 آسمان IRC630 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 22:50 آسمان IRC635 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 14:15 ایران ایر IRA3359 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR
شنبه 11:40 آسمان IRC631 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 10:00 ایران ایر IRA3338 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR
شنبه 08:50 پويا PYA2311 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ ERJ-135
جمعه 22:15 آسمان IRC635 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 16:40 پويا PYA2311 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ERJ-135
جمعه 12:45 ایران ایر IRA3359 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 11:10 آسمان IRC631 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 23:15 ایران ایر IRA3352 کیش ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 23:55 ایران ایر IRA3392 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
شنبه 20:10 کاسپین CPN6960 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:05 آسمان IRC3794 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 19:45 ایران ایر IRA3364 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 20:05 سپهران SHI4343 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 10:50 قشم QSM1214 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 13:25 آسمان IRC3977 کرمانشاه ۲۹ دی ۱۳۹۷ boeing734
شنبه 14:20 قشم QSM1226 ساری ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 19:05 ايرتور IRB912 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:50 ایران ایر IRA256 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A321
شنبه 14:40 ایران ایر IRA3366 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 10:25 سپهران SHI4332 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 09:45 کیش KIS7065 جزیره ابوموسی ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 09:00 قشم QSM1220 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 08:05 آسمان IRC644 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ boeing734
شنبه 07:35 آسمان IRC3792 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 07:30 ماهان IRM1095 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 07:30 کیش KIS7062 کیش ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 23:50 ایران ایر IRA3388 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 21:30 کارون KRU2631 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 21:15 آسمان IRC3794 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 20:00 کاسپین CPN6960 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 19:20 زاگرس IZG4039 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 13:30 ایران ایر IRA3352 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 13:45 آسمان IRC647 رشت ۲۸ دی ۱۳۹۷ boeing734
جمعه 14:40 ایران ایر IRA3413 زاهدان ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 11:15 کارون kru2536 لامرد ۲۸ دی ۱۳۹۷ Fokker50
جمعه 08:35 آسمان IRC3792 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 07:30 کیش KIS7062 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 08:30 ایران ایر IRA354 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 08:05 آسمان IRC644 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ boeing734

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 22:15 کارون KRU2630 اهواز ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 06:00 ایران ایر IRA3391 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 08:10 آسمان IRC3793 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 08:15 کیش KIS7064 جزیره ابوموسی ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 08:50 آسمان IRC3976 کرمانشاه ۲۹ دی ۱۳۹۷ boeing734
شنبه 09:30 ماهان IRM1094 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A300-600
شنبه 09:40 قشم QSM1227 ساری ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 10:30 کیش KIS7063 کیش ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 11:35 قشم QSM1215 تبریز ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 12:05 ایران ایر IRA257 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A321
شنبه 14:15 آسمان IRC645 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ boeing734
شنبه 15:00 قشم QSM1221 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 16:10 ایران ایر IRA3393 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 20:15 ايرتور IRB913 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:25 ایران ایر IRA3353 کیش ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 20:35 آسمان IRC3795 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 20:45 سپهران SHI4333 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-600
شنبه 20:55 سپهران SHI4342 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-500
شنبه 21:10 کاسپین CPN6961 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A310
جمعه 21:45 آسمان IRC3795 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 21:00 کاسپین CPN6961 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:30 زاگرس IZG4038 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 16:05 ایران ایر IRA3389 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 14:40 ایران ایر IRA3412 زاهدان ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 14:30 آسمان IRC645 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ boeing734
جمعه 11:55 کارون kru2537 جزیره سیری ۲۸ دی ۱۳۹۷ Fokker50
جمعه 09:10 آسمان IRC3793 شیراز 4 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 09:05 ایران ایر IRA355 تهران 9, 10 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 08:50 آسمان IRC646 رشت ۲۸ دی ۱۳۹۷ boeing734
جمعه 07:00 ایران ایر IRA3353 کیش 10 ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 08:15 کیش KIS7063 کیش 2, 3 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 11:15 ایران ایر IRA676 دبی ۲۹ دی ۱۳۹۷ A321

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 18:40 ایران ایر IRA677 دبی ۲۹ دی ۱۳۹۷ A321

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 08:20 ایران ایر IRA3397 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 15:15 کیش KIS7134 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 08:55 ایران ایر IRA3396 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 15:45 کیش KIS7135 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 17:05 ایران ایر IRA3403 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 13:00 ایران ایر IRA495 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 15:25 آسمان IRC3710 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 11:35 آسمان IRC3710 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 17:40 ایران ایر IRA3402 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 16:25 آسمان IRC3711 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 13:40 ایران ایر IRA494 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 12:25 آسمان IRC3711 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 07:40 آسمان IRC840 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 15:15 آسمان IRC3844 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 14:30 ماهان IRM4572 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 146-300
جمعه 15:45 آسمان IRC3844 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 07:40 آسمان IRC840 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 12:50 ایران ایر IRA3363 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 08:05 ایران ایر IRA3351 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 08:10 آسمان IRC841 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 15:45 آسمان IRC3845 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 16:15 آسمان IRC3845 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 15:15 ماهان IRM4573 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 146-300
جمعه 13:25 ایران ایر IRA3362 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 08:40 ایران ایر IRA3350 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 22:05 آتا TBZ5677 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:30 آسمان IRC858 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737-400
شنبه 06:25 ایران ایر IRA273 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ F-28-1000
شنبه 18:05 آتا TBZ5680 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 22:40 آتا TBZ5675 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:45 آتا TBZ5680 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 12:50 قشم QSM1277 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ F-28-1000
جمعه 08:05 آتا TBZ5677 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737-400

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 17:35 آتا TBZ5679 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737-400
شنبه 07:00 ایران ایر IRA272 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ F-28-1000
شنبه 19:10 آتا TBZ5679 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737-400
شنبه 19:50 آسمان IRC859 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 08:55 آتا TBZ5678 تهران 4, 5 ۲۸ دی ۱۳۹۷ B737-400
جمعه 13:30 قشم QSM1276 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ F-28-1000

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 15:30 ماهان IRM1049 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 146-300

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 16:15 ماهان IRM1048 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 146-300

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 22:00 آسمان IRC832 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 22:00 ایران ايرتور IRB988 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:45 آسمان IRC3873 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 21:00 زاگرس IZG4013 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 20:00 کیش KIS7031 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-100
شنبه 19:00 آتا TBZ5641 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:25 آسمان IRC3826 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 18:10 کارون IRG2530 کیش ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 18:00 تابان TBN6275 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:00 قشم QSM1300 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 17:00 آسمان IRC837 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 16:00 کاسپین CPN018 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:30 تابان TBN6213 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:25 آتا TBZ5683 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 14:30 کارون IRG2620 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 14:05 آتا TBZ5635 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 13:30 کارون IRG2594 لاوان ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 11:10 آسمان IRC830 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 11:00 ایران ايرتور IRB952 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:15 ایران ایر IRA3307 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 10:00 تابان TBN6245 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:30 قشم QSM1210 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 09:10 آتا TBZ5627 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 08:40 آسمان IRC3890 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 06:15 کاسپین CPN020 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:30 ایران ايرتور IRB956 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A500
شنبه 06:15 زاگرس IZG4017 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:10 ماهان IRM4586 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A-310-300
جمعه 22:15 کارون IRG2616 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 23:45 کارون IRG2630 بندرعباس ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 22:00 ایران ايرتور IRB988 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:30 آسمان IRC3975 ساری ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-600
جمعه 21:00 زاگرس IZG4013 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:30 ماهان IRM1060 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A-310-300
جمعه 21:15 آسمان IRC3826 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 20:30 آتا TBZ5641 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 19:15 کارون IRG2632 رشت ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 17:20 ایران ایر IRA431 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 16:00 آتا TBZ5683 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:55 آسمان IRC832 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 14:50 کارون IRG2538 جزیره سیری ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 13:00 آتا TBZ5635 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 13:15 زاگرس IZG4021 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
جمعه 19:10 ایران ایر IRA3337 اصفهان ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 12:20 کارون IRG2620 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 11:00 ایران ايرتور IRB952 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 10:50 آتا TBZ5627 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:10 کاسپین CPN020 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:10 قشم QSM1212 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 22:50 آسمان IRC833 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 23:00 ایران ايرتور IRB989 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 22:15 آسمان IRC3827 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 22:00 زاگرس IZG4012 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 21:00 کیش KIS7030 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-100
شنبه 20:20 آتا TBZ5628 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:00 تابان TBN6276 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 19:00 آسمان IRC3872 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 18:50 کارون IRG2621 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 18:45 قشم QSM1301 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 18:00 آسمان IRC831 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
شنبه 17:00 کاسپین CPN019 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:30 تابان TBN6214 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:20 آتا TBZ5684 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:10 آتا TBZ5636 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-300
شنبه 15:10 کارون IRG2531 کیش ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 12:10 آسمان IRC836 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ A-310-300
شنبه 12:00 ایران ايرتور IRB953 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 11:00 تابان TBN6246 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:50 ایران ایر IRA3306 یزد ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72
شنبه 10:10 قشم QSM1211 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 10:10 آتا TBZ5640 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 09:10 آسمان IRC3891 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
شنبه 07:20 ماهان IRM4587 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A-310-300
شنبه 08:30 ایران ايرتور IRB957 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 07:30 زاگرس IZG4016 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
شنبه 07:15 کاسپین CPN021 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 06:45 کارون IRG2595 لاوان ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 22:40 ماهان IRM1061 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A-310-300
جمعه 23:00 ایران ايرتور IRB989 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:20 آسمان IRC833 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 16:50 آتا TBZ5684 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:40 آسمان IRC3974 ساری ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 23:00 کارون IRG2617 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 21:15 زاگرس IZG4012 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:20 آتا TBZ5628 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:45 آسمان IRC3827 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 22:10 ایران ایر IRA430 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 19:45 ایران ایر IRA3336 اصفهان ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72
جمعه 20:00 کارون IRG2631 بندرعباس ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 15:30 کارون IRG2633 رشت ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 14:30 وارش VRS5844 کیش ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-42-400
جمعه 13:55 آتا TBZ5636 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-300
جمعه 14:20 زاگرس IZG4020 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
جمعه 13:00 کارون IRG2621 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 12:00 ایران ايرتور IRB953 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 11:40 آتا TBZ5640 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:55 کاسپین CPN021 تهران 4 ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 09:35 قشم QSM1213 تهران 7 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 07:00 کارون IRG2539 جزیره سیری 10, 11 ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 18:15 ایران ایر IRA673 کویت ۲۸ دی ۱۳۹۷ A320

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 13:00 قشم QSM1293 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 11:00 آسمان IRC 838 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 09:20 قشم QSM1293 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ100

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 13:40 قشم QSM 1292 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 11:50 آسمان IRC 839 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 09:55 قشم QSM 1292 تهران 1 ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ100

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 19:00 ماهان IRM4542 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 19:50 ماهان IRM4543 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ BAE

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 21:35 ایران ایر IRA265 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
شنبه 21:55 آسمان IRC860 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 21:15 آسمان IRC3759 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 19:50 ایران ایر IRA3317 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-42-500
شنبه 09:55 ایران ایر IRA3345 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 11:40 ایران ايرتور IRB976 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 12:00 ایران ايرتور IRB914 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 15:00 تابان TBN6201 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 17:25 آسمان IRC3820 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 18:00 قشم QSM1216 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 07:10 آسمان IRC3750 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-800
شنبه 09:20 کیش KIS7105 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 21:55 آسمان IRC3818 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
جمعه 21:40 کاسپین CPN042 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 20:45 زاگرس IZG4029 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 19:55 آسمان IRC860 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 18:50 قشم QSM1216 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 16:30 تابان TBN6201 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 16:20 ایران ايرتور IRB914 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 11:25 ایران ايرتور IRB976 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 11:20 آسمان IRC3750 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-800
جمعه 09:25 کیش KIS7105 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 10:35 قشم QSM1305 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 22:30 آسمان IRC3819 شیراز ۲۸ دی ۱۳۹۷ ATR
شنبه 07:45 آسمان IRC3751 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 737-800
شنبه 10:20 کیش KIS7104 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 10:30 ایران ایر IRA3344 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 12:30 ایران ايرتور IRB977 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 13:00 ایران ايرتور IRB915 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 16:00 تابان TBN6202 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82
شنبه 18:00 آسمان IRC3758 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 18:45 قشم QSM1217 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ RJ100
شنبه 20:25 ایران ایر IRA3316 اصفهان ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 21:45 آسمان IRC3821 شیراز ۲۹ دی ۱۳۹۷ ATR-72-500
شنبه 22:45 آسمان IRC861 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ 100
شنبه 22:10 ایران ایر IRA264 تهران ۲۹ دی ۱۳۹۷ A320
جمعه 17:30 تابان TBN6202 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 19:35 قشم QSM1217 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ RJ100
جمعه 20:40 آسمان IRC861 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 21:30 زاگرس IZG4028 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 22:30 کاسپین CPN043 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 17:15 ایران ايرتور IRB915 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 12:15 ایران ايرتور IRB977 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82
جمعه 12:00 آسمان IRC3751 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ 737-800
جمعه 11:15 قشم QSM1304 مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۷ 100
جمعه 10:30 کیش KIS7104 تهران ۲۸ دی ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 16:30 ایران ايرتور IRB8016 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 17:30 ایران ايرتور IRB8017 مشهد ۲۹ دی ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

یرای مشاهده هر یک از برنامه های زمانی زیر، روی آن کلیک کنید.

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه زمان تخمینی و واقعی پرواز مشاهده نمایید:

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه وضعیت هوای مبدا پرواز مشاهده نمایید: