سهم بودجه وزارت آموزش و پرورش براساس آنچه که در لایحه بودجه پیشنهادی کل کشور برای سال ۹۳ به مجلس ارائه شده ۱۹۲ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال است.

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای وزارت آموزش و پرورش شامل یارانه مسکن فرهنگیان، آموزش و پرورش، یارانه دفترچه،تغذیه رایگان و امور رفاهی دانش اموزان مناطق محروم،دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، ادارات کل استانهای آموزش و پرورش، سازمان مدارس غیردولتی، اجرای سند تحول و کیفیت بخشی به فعالیتهای آموزشی،کمک به ایاب و ذهاب دانش آموزان مناطق روستایی،سازمان پژوهش و برنامه ریزی، دانشگاه شهید رجایی،سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه ای، سازمان آموزش و پرورش استثنایی و نهضت سواد آموزی است.

براساس لایحه بودجه پیشنهادی به مجلس از بودجه ۱۹۲ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال آموزش و پرورش، ۳۹۲ میلیارد ریال به یارانه مسکن فرهنگیان، ۴۰۰ میلیارد ریال به یارانه دفترچه، تغذیه رایگان و امور رفاهی دانش آموزان مناطق محروم و سه هزار و ۳۱۹ میلیارد ریال به وزارتخانه اختصاص داده شده است.

بودجه پیشنهادی برای دبیرخانه شورای عالی ۳۴ میلیارد ریال، ادارات کل استان های آموزش و پرورش ۱۸۵ هزار میلیارد ریال و سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی ۱۸۰ میلیارد ریال است.

در لایحه بودجه سال ۹۳ همچنین سهم بودجه برای ایاب و ذهاب دانش اموزان مناطق روستایی ۶۰۰ میلیارد ریال، اجرای سند تحول و کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، سازمان پژوهش ۹۲۸ میلیارد ریال، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس پنج هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال، سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۳۰۱ میلیارد ریال، نهضت سوادآموزی دو هزار و ۵۰۶ میلیارد ریال است.

در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس،، یک هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال بودجه دانشگاه فرهنگیان لحاظ شده است. همچنین به دانشگاه شهید رجایی ۳۹۰ میلیارد ریال و دانشگاه فنی و حرفه ای سه هزار ۸۳۷ میلیارد ریال اختصاص داده شده است.