اصناف كشور امروز دوشنبه از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح بازار های سراسر كشور را تعطیل كرده و به خاطر اهانت به ساحت مقدس رسول اكرم (ص) راهپیمایی كردند.

امروز دوشنبه بازار تهران و بازار سراسر كشور از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح تعطیل بود.

اصناف كشور به علت ابراز انزجار از اهانت كنندگان به ساحت حضرت رسول اكرم (ص) امروز تمام بازار های سراسر كشور را از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح تعطیل كردند.

هم چنین اصناف امروز در پی این تعطیلی راهپیمایی را در بازار تهران انجام داده و بیزاری خود را نسبت به اهانت كنندگان به ساحت مقدس رسول اكرم (ص) از سوی آمریكا، صهیونیست و هم چنین كشور فرانسه اعلام كردند.