معاون استاندار تهران با اعلام اینکه بر اساس آخرین اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن جمعیت تهران ۱۲ میلیون نفر برآورد شده است گفت: از این تعداد حدود ۸.۵ میلیون نفر تنها در شهر تهران تمرکز دارند.

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر زمان اتمام ثبت سرشماری و اعلام جمع بندی نهایی جمعیت استان تهران را تا تاریخ سوم آذرماه سال جاری عنوان کرد و افزود: در حال حاضر شمارش و ثبت سرشماری نفوس و مسکن شهرستانهای استان تهران در سال ۹۰ به اتمام رسیده و در شهر تهران هم تنها ۲۰۰ هزار خانوار غایب ثبت شده است که شمارش و ثبت این تعداد تا پایان هفته به اتمام می رسد.

وی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات ثبت شده در سازمان ثبت آمار جمعیت خانوارهای استان تهران سه میلیون و ۸۵۰ هزار خانوار و جمعیت خانوارهای شهرستانهای استان تهران یک میلیون و ۲۰ هزار نفر است.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران با بیان اینکه تعداد خانوارهای شهر تهران دو میلیون و ۸۳۰ هزار نفر ثبت شده است گفت: بر اساس محاسبات و بررسیهای صورت گرفته به طور میانگین هر خانوار حدود سه نفر محاسبه شده و می توان عنوان کرد که جمعیت استان تهران ۱۲ میلیون است.

ترکی اظهار داشت: بر این اساس جمعیت شهروندان تهرانی در شهرستانهای استان تهران حدود سه میلیون و ۶۰ هزار نفر و جمعیت شهروندان در شهر تهران حدود ۸/۵ میلیون نفر است.

معاون برنامه ریزی استاندار تهران تصریح کرد: البته هنوز آمار قطعی استخراج نشده و باید تا پایان هفته صبر کرد ولی نتیجه نهایی اختلاف اندکی با این آمارها خواهد داشت.