به گزارش مركز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش، در این دستورالعمل آمده است، نظر به تغییر ساختار كارت‌های بیمه طلایی در سال جاری و الصاق ۱۲ كارت برش بر روی هر یك از كارت‌های صادره، برش كارت ردیف‌های یك تا چهار ویژه هزینه‌های سرپایی و بیمارستانی سقف‌دار (دندانپزشكی، عینك، لیزیك و زایمان) است كه در هر نوبت استفاده از این خدمات، توسط مراكز‌ درمانی پشت‌نویسی و تحویل گرفته می‌شود.

براساس این گزارش، برش كارت‌های ردیف پنج تا ۱۲ شامل هزینه‌های بستری و سرپایی بدون سقف است و نیازی به پشت‌نویسی ندارد و در زمان مراجعه به مراكز درمانی باید یك برش آن به همراه كپی كارت تحویل آن مراكز شود.

این گزارش درباره استفاده از این برش كارت‌ها در مراجع درمانی غیرطرف قرارداد با بیمه ایران یادآور شده است: برش‌های یاد شده برای استفاده در مراكز درمانی طرف قرارداد است و در صورت استفاده مراكز غیرطرف قرارداد تنها در مورد هزینه‌های سقف‌دار چون دندانپزشكی، عینك، لیزیك و زایمان هر یك از واحدهای اجرایی بیمه ایران باید علاوه بر درج مبلغ استفاده شده در پشت كارت، برش مربوطه را از كارت جدا و نزد خود نگاه دارد.

بر اساس این دستورالعمل هر یك از برش كارت‌های یك تا چهار (تعهدات سقف‌دار) و برش كارت‌های پنج تا ۱۲ (تعهدات بدون سقف) مورد استفاده بیمه شده قرار گیرد و بار دیگر نیاز به استفاده از این برش كارت‌ها برای بیمه شده پیش آید، باید كارت قبلی را به همراه با برش كارت‌های باقی‌مانده تحویل شعبه اجرای بیمه ایران دهد تا دوباره برای فرد بیمه شده كارت طلایی با تعداد برش‌كارت كامل صادر و تحویل وی شود.

براساس این گزارش، صدور كارت‌المثنی به هیچ وجه امكان‌پذیر نیست و بیمه شدگانی كه به هر دلیل كارت آنان مفقود شود باید برای استفاده از خدمات بستری از شركت بیمه‌گر معرفی‌نامه دریافت و برای تعهدات سرپایی به شكل مستقیم اقدام و برای تسویه به شركت بیمه مراجعه كنند.