جمعی از مراجع عظام تقلید نظر فقهی خود را درباره ی حکم شرعی «غسل میت با دستگاه های مکانیزه و بدون دخالت انسان» بیان کردند.

متن کامل سوال و پاسخ آیات عظام مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی، نوری همدانی، حسینی زنجانی و علوی گرگانی، به این شرح است:

سوال: نظر حضرتعالی درباره حکم شرعی «غسل میت با دستگاه های مکانیزه آن هم بدون دخالت انسان» که اخیرا در برخی از غسال خانه ها رواج یافته است چیست؟

پاسخ آیت الله العظمی نوری همدانی:

کفایت از غسل میت نمی کند.

پاسخ آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

در صورتی که تمام شرایط شرعیه مراعات شود و دستگاه به فرمان شخص مسلمانی کار کند مانعی ندارد.

پاسخ آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:

در فرض سوال بنا بر احتیاط واجب، کفایت نمی کند.

پاسخ آیت الله العظمی علوی گرگانی:

اگر نیت و قصد قربت را مسلمان انجام دهد و سوییچ دستگاه را مسلمان بزند، اشکال ندارد.

پاسخ آیت الله العظمی حسینی زنجانی:

غسل میت واجب کفایی است و قصد قربت در انجام آن لازم است. با اذن ولی و با مراعات شرایط غسل مکانیزه انجام می شود و قصد قربت را مباشر دستگاه می کند؛ چه مباشر ولی باشد یا غیر ولی البته با اذن ولی.

پاسخ آیت الله العظمی موسوی اربیلی:

اگر به نحوی باشد که عرفا صدق کند که انسان میت را غسل داده اشکال ندارد.