دانشمندان به تازگی مكانیسمی را كشف كرده‌اند كه عامل ارتباط بین چاقی و ناباروری است.

دكتر آندرو وولف از مركز كودكان هاپكینز در این پژوهش خاطرنشان كرد: پیش از این تصور می‌شد كه نارسایی و ناتوانی در تولیدمثل به دلیل مقاومت انسولینی است.

وولف افزود: آنچه ما پیشنهاد می‌كنیم یك مدل جدید پایه‌ای است كه نشان می‌دهد بافت‌های مختلف به شیوه‌ای متفاوت نسبت به چاقی واكنش نشان می‌دهند در حالی كه سلولها در كبد و ماهیچه در این شرایط به انسولین مقاوم می‌شوند اما سلولهای غده هیپوفیز به انسولین حساس باقی می‌مانند.

این تحقیق جدید نشان می‌دهد: با افزایش سطح انسولین كه در چاقی بسیار شایع است، وقتی این سلولهای هیپوفیزی حساس به انسولین هجوم آوردند، میزان ناباروری افزایش پیدا می‌كند. هیپوفیز غده‌ای است كه در پایین مغز قرار گرفته است.

به گزارش روزنامه یو اس ای تودی چاپ آمریكا، سلولهای خاصی در درون این غده وجود دارند كه گونادوتروپ نامیده می‌شوند و هورمونهایی تولید می‌كنند كه در كنترل تخمك گذاری و بارور شدن نقش دارند.

به گفته محققان، به نظر می‌رسد تحریك افراطی انسولین در این سلولها نوعی واكنش زنجیره هورمونی را موجب می‌شود كه در نهایت منجر به ناباروری می‌شود.

محققان پیش از این كشف كرده بودند كه گونادوتروپ‌ها حمل كننده گیرنده‌های انسولینی هستند اما تاكنون هیچ كس واقعا نمی‌دانسته كه تاثیر انسولین روی این گیرنده‌ها چگونه است.

در این پژوهش، محققان روی موشهایی مطالعه كردند كه فاقد گیرنده‌های انسولینی فقط در گونادوتروپ‌ بودند.

شرح این تحقیق در نشریه «متابولیسم سلولی» منتشر شده است.