كتاب «ويولن پرويز ياحقي» از مجموعه ي «موسيقي دانان ايراني» تدوين شد.

مهران حبيبي نژاد در حال تدوين مجموعه ي آثاري با عنوان «موسيقي دانان ايراني» است كه جلد اول آن با عنوان «ويولن پرويز ياحقي» براي چاپ آماده شده است و به زودي براي دريافت مجوز نشر ارائه مي شود.

او اين مجموعه را مانند دايرة المعارف خواند و گفت: اين كتاب ها مانند يك دايرة المعارف تحليلي و توصيفي درباره ي هنرمندان موسيقي است.

اين مجموعه اتفاقاتي را كه در رشد موسيقايي اين هنرمندان اثر داشته است، روايت مي كند و جلد اول آن به زندگي و آثار پرويز ياحقي آهنگ ساز و نوازنده ي ويولن مي پردازد.

«موسيقي دانان ايراني» قرار است توسط نشر اشاره منتشر شود.

حبيبي نژاد پيش تر نيز كتاب زندگي و آثار موسيقي داناني چون «محمدرضا شجريان»، «حسين عليزاده»، «پرويز مشكاتيان» و «حبيب الله بديعي» را منتشر كرده است.