کتاب تکامل نظریه‌های امنیت اثر بری بوزان و لین هنسون از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر و در آن سیر مطالعات و نظریه‌های امنیت مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالعات امنیتی و امنیت پژوهی از سال ۱۹۴۵ میلادی به بعد تحول چشمگیری داشته است. یکی از اندیشمندانی که نقش بسزایی در تغییر "موضوع" امنیت و "هدف مرجع امنیت" داشته بری بوزان بوده است.

بر اساس دیدگاه واقعگرایی به امنیت که سالها جنبه هژمون داشت، دولتها هدف مرجع امنیت به شمار می‌رفتند و موضوعات امنیتی نیز به عنوان موضوعات امنیت تلقی می‌شد.

این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد که چگونه امنیت از حوزه امنیت ابرقدرتها گسترش یافت و سایر جنبه‌ها از جمله حوزه‌های محیط زیست، اقتصاد و امنیت انسانی را در بر گرفت.

بری بوزان موضوع امنیت را از حوزه امنیت نظامی، به حوزه‌های امنیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی گسترش داد و با بسط و توسعه هدف مرجع امنیت، امنیت را فقط تأمین امنیت دولت نمی‌داند.

تعریف مطالعات امنیت بین‌الملل، سؤالهای اساسی در مطالعات امنیتی، مطالعات استراتژیک، تنش زدایی و جنگ سرد، چالشهای جنگ سرد برای مطالعات امنیتی، امنیت ملی، توسعه و تعمیق مطالعات امنیتی و تأثیر حادثه ۱۱ سپتامبر بر مطالعات امنیتی موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

بری بوزان استاد مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن است و لین هنسون استاد دانشگاه کپنهاگ است. این کتاب از سوی انتشارات کمبریج منتشر شده است .