آفتاب

عنكبوت‌های‌ دریایی ‌و ‌لاله‌های منگوله‌دار‌‌

عنكبوت‌های‌ دریایی ‌و ‌لاله‌های منگوله‌دار‌‌

عنكبوت‌های بزرگ دریایی كه در مناطق بسیار عمیق دریا مشاهده شده‌اند با پاهای دراز و دوك مانندشان به آرامی در بستر دریا می‌خزند و گام برمی‌دارند، اما همانند دیگر گونه‌های جانوری اعماق آب‌ها، دانشمندان اطلاعات بسیار كمی در ارتباط با طرز زندگی این موجودات دارند.

کد N556481

وبگردی