اطلاع پیدا کردیم دکتر ابراهیم مدرسی یکی از روزنامه نگاران برجسته و قدیمی کشور که حدود ۹۰ سال عمر داشت به علت کهولت سن در تهران درگذشت. استاد دکتر ابراهیم مدرسی که در سال های واپسین عمر تنها در تهران زندگی می کرد در حال نوشتن کتاب خاطرات خود بود که حجم عظیمی از آن نوشته شده است. این سردبیر مجلات و روزنامه های قدیمی که همگان او را از دوران چهارده ساله سردبیری مجله ترقی و نوشتن کتاب های زیبای تاریخی می شناسند، یکی از مدیران سیستم بانکی کشور و استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز بود. استاد دکتر مدرسی از جمله روزنامه نگارانی بود که وقایع شهریور ۱۳۲۰ را به چشم خود دیده بود، درباره ماجرای پیشه وری در آذربایجان چندین گزارش نوشته بود و در دادگاه شادروان دکتر محمد مصدق نیز شرکت کرده بود. دکتر مدرسی نخستین کسی بود که بعد از ترور رزم آرا به بالین او شتافت و عکس هایی که او از رزم آرا گرفته بود، بعداً در مطبوعات تهران به ویژه روزنامه اطلاعات منتشر شد. از جمله کارهای ماندنی استاد مصاحبه های او با ژنرال دوگل در پاریس و برژنف صدر هیات رئیسه اتحاد جماهیر شوروی در مسکو بود که توجه به آنها عمق تسلط به روزنامه نگاری را به خوبی نشان می دهد. روزنامه اعتماد درگذشت این استاد پیر روزنامه نگاری را به جامعه مطبوعات و خانواده وی تسلیت می گوید.