محسن احمدی سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفت: مقرری بگیران بیمه بیکاری و کارگران ساختمانی که بیمه هستند می توانند برای دریافت سهام عدالت، از ۲۱ شهریور نام نویسی کنند.

به گزارش واحدمركزی خبر ، سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفت: محل مراجعه برای ثبت نام، هفته آینده به اطلاع مقرری بگیران بیمه بیکاری و کارگران بیمه ساختمانی خواهد رسید. وی از مقرری بگیران بیمه بیکاری و کارگران بیمه ساختمانی خواست فقط از ۲۱ شهریور به بعد به مراکزی که اعلام خواهد شد مراجعه کنند.