رئیس جمهور در نامه یی به اسفندیار رحیم مشایی، خواستار تشکیل گروهی از صاحب نظران حقوقی، اقتصادی، تاریخی و سیاسی برای ارزیابی و استیفای حقوق مسلم ایران به منظور پیگیری ابعاد خسارت وارده به ایران در جنگ جهانی دوم و اشغال توسط «سه کشور به اصطلاح فاتح این جنگ» در مجامع جهانی شد.

احمدی نژاد چند روز پیش هم اعلام کرده بود قصد دارد به زودی در نامه یی به دبیرکل سازمان ملل خواهان پرداخت خسارات وارده به ایران در جنگ جهانی دوم شود. وی در کپنهاگ هم تصریح کرده بود؛ ما خسارات وارده از جنگ جهانی دوم را مطالبه می کنیم و من گروهی را مامور کرده ام که این خسارت را محاسبه کنند و به زودی هم طی نامه یی به دبیرکل سازمان ملل خواهم خواست که خسارت وارده به ایران در جنگ جهانی دوم پرداخت شود.