رئیس دولت دهم قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن قطع هر نوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع شده است. قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد ۱ و ۴ آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و این قانون از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. بر این اساس به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است و ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چارچوب آیین نامه مربوطه با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه شده و به تصویب شورای عالی استان ها می رسد. بر اساس این قانون، اصلاح و واکاوی باغات در حریم شهرها به شکل جزیی یا کلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت کشاورزی انجام می شود. همچنین مصوبات شورای عالی استان ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که برخلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدید نظر و اصلاح به شورای عالی استان ها ارسال شود.