اتحادیه شركت های تعاونی كشاورزی مرغداران مرغ گوشتی استان تهران در نامه ای به وزیر جهاد كشاورزی با اعلام خطر نسبت به وضعیت بحرانی تولیدكنندگان گوشت مرغ خواستار تعدیل قیمت خرید برای ذخیره سازی شد و نوشت: تولیدكنندگان گوشت مرغ در آستانه ورشكستگی قرار گرفته اند. به گزارش مهر، در نامه اتحادیه شركتهای تعاونی كشاورزی مرغداران مرغ گوشتی استان تهران به وزیر جهادكشاورزی آمده است: مرغداران مرغ گوشتی استان تهران با پایین آمدن قیمت مرغ در سراسر كشور با عدم انگیزه تولید در پرورش دهندگان مرغ گوشتی روبه رو شده و با این ترتیب در آینده نزدیك شاهد عدم جذب جوجه یكروزه و پایین آمدن قیمت آن خواهیم بود. در این نامه تصریح شده است: این اتحادیه برای وضعیت موجود اعلان خطر می كند و در صورتی كه برای جلوگیری از كاهش بی رویه قیمت و زیان مرغداران اقدام جدی صورت نگیرد، شاهد ورشكستگی تولیدكنندگان گوشت مرغ و واحدهای مرغ مادر گوشتی خواهیم بود و در آینده نه چندان دور مجددا با كاهش تولید و افزایش قیمت روبرو خواهیم شد. بنابراین نامه، قیمت خرید شركت پشتیبانی امور دام برای ذخیره سازی قیمت مناسبی نبوده و نمی تواند چاره ساز باشد. برهمین اساس، برای رفع نسبی بحران پیش رو این اتحادیه پیشنهاد می شود قیمت خرید برای ذخیره سازی تعدیل یافته و هرچه سریعتر مسئولان تنظیم بازار و ذخیره سازی اقدام به خرید و جمع آوری تولیدات مازاد بر مصرف در بازار كنند.