قرآن كریم و روایات معصومین (علیهم‌السلام) توصیه‌های مهمی را درخصوص تعاملات اجتماعی مطرح می‌كند و با مثال‌هایی كه در این ارتباط ارائه می‌‌كند، نوعی نگرش تربیتی به این مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد.

مثال‌هایی كه در قرآن كریم درباره داستان اصحاب كهف و فرزند حضرت نوح (علیه‌السلام) ارائه می‌شود، از همین مقوله است. همچنان كه سگی را كه به واسطه همراهی و همنشینی اصحاب كهف به داخل غار پناهنده شد، در زمره صالحان و رستگارشدگان قرار می‌دهد و می‌فرماید: می‌پنداشتی كه بیدارند حال آن كه در خواب بودند و ما آنان را به دست راست و دست چپ می‌گردانیدیم، و سگشان بر درگاه غار دو دست خویش دراز كرده بود. اگر به سروقتشان می‌رفتی، گریزان بازمی‌گشتی و از آنها سخت می‌ترسیدی.(۱)‌

در ادامه نیز می‌فرماید: خواهند گفت: سه تن بودند و چهارمیشان سگشان بود و می‌گویند: پنج تن بودند و ششمیشان سگشان بود تیر به تاریكی می‌افكنند و می‌گویند: هفت تن بودند و هشتمین‌شان سگشان بود. بگو: پروردگار من به عدد آنها داناتر است. ..(۲)‌

از سوی دیگر، قرآن كریم به ماجرای فرزند نوح می‌پردازد و با همه انتساب وی به ساحت پیامبری، او را به واسطه همنشینی با كافران و تمرد از فرمان الهی، مستحق عذاب الهی می‌داند. چنان كه وقتی حضرت نوح در توفان غضب الهی نجات فرزندش را تمنا می‌كند، خدای متعال در پاسخ می‌فرماید: ای نوح! در حقیقت او از كسان تو نیست، عمل او ناصالح است، پس چیزی را كه بدان علم نداری، از من مخواه. من به تو اندرز می‌دهم كه مبادا از جاهلان باشی.(۳)‌

پسر نوح با بدان بنشست‌

خاندان نبوتش گم شد

سگ اصحاب كهف روزی چند

پی نیكان گرفت و مردم شد

دوستی با صالحان نیز دارای مختصات و حدودی است كه در ایجاد تعامل صادقانه اثرگذار است و حتما باید نسبت به آن اهتمام شود.

حضرت امام صادق (علیه‌السلام) حدود و ثغور دوستی خالصانه و بی‌شائبه را چنین بر‌می‌شمارند: صداقت و دوستی جز با حدود خودش ممكن نیست، پس هر كس تمام یا بعضی از حدود صداقت را داشت، او را دوست خود بدان و اگر كسی هیچ یك از آن حدود را نداشت، به هیچ عنوان او را به دوستی نپذیر.

حد اول این است كه ظاهر و باطنش یكی باشد.

دوم آن‌كه افتخار تو را افتخار خود و ننگ تو را ننگ خود بداند.

سوم آن كه ریاست یا ثروتی كه به تو می‌رسد، وضعش را نسبت به تو عوض نكند.

چهارم این‌كه تو را از آنچه توانایی دارد، محروم نسازد.

پنجم این‌كه: خود جامع این چهار خصلت است، این‌كه تو را به هنگام بیچارگی‌ها و مصیبت‌ها رها نكند.(۴)‌

پی‌نوشت‌ها: ۱- سوره كهف (۱۸)‌ ۲- سوره كهف (۲۲)‌ ۳- ‌سوره نوح (۴۶)‌ ۴- علم ‌اخلاق ‌اسلامی ج: ۴ ص: ۲۳۳

سیدحامد حسینی‌