هیچ می دانید كه «نوستراداموس» ستاره شناسی كه می گویند كلی از وقایع را در زمان خودش پیشگویی كرده بود. در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریكا هم نظر داده است!

دست كم، این چیزی است كه مجله «سان» مدعی اش است و پیشنهاد می كند كه خوانندگانش تعدادی از پیشگویی های «نوستراداموس» از جمله در مورد انتخابات ماه نوامبر آمریكا، را در این مجله بخوانند! به این ترتیب، در این مجله می خوانیم كه طبق پیشگویی های ستاره شناس معروف، در این انتخابات هم دیوان عالی آمریكا مجبور خواهد بود یك بار دیگر بین دو كاندیدای ریاست جمهوری داوری كند... اما، برنده بهرحال «باراك اوباما» دموكرات خواهد بود! كه البته، این «پیشگویی» زیاد هم پیشگویی نیست، چرا كه تا این جای كار نظرسنجی ها هم همین را می گویند! به غیر از این، پیشگویی های «نوستراداموس» خروج نیروهای آمریكایی از عراق را هم شامل می شود... كه ظاهراً قرار است در مه ۲۰۰۹ انجام بگیرد و سربازان را راهی خانه اشان كند!