مطالب زیادی راجع به فشار خون، قابل دسترس است و در این بین، نكته های اصلی ممكن استبه دست فراموشی سپرده ‌شود یا دچار كج فهمی گردد. اگر چه ما اغلب آگهی های مختلفی راجع به رهنمودهای فشار خون می شنویم ولی حقایق ‌اصلی راجع به این فاكتور برای دهه ها تغییر نكرده است. ‌فشار خون به وسیله دو شماره قابل برآورد است. فشار سیستولیك (بیشترین شماره)كه ‌نشان دهنده بیشترین فشار موجود در شریانهاست و زمانی اندازه گیری می شود كه قلب در حال انقباض است و این بخش فعال تپش قلب می باشد. برعكس فشار دیاستولیك (كمترین شماره)مربوط به كمترین فشار موجود در شریانهاست كه در ‌زمان استراحت قلب اندازه گیری می شود. بحث های فراوانی در مورد اینكه كدام فشار بر سلامت فرد تاثیرگذار تر است وجود ‌داشته و شواهد اخیر نشان می دهد كه فشار سیستولیك تا اندازه ای مهم تر است ولی به طور كلی می توان گفت ‌كه هر دو شماره حائز اهمیت می باشد. ‌فشار خون نرمال۱۲۰/۸۰ و كمتر برآورد شده است. اصولا به موازات افزایش سن، فشار خون نیز بالا می رود كه این مسئله به ‌دنبال خود خطر حملات قلبی و سكته مغزی، ضعف كلیه و سایر نقصان ها را به همراه خواهد داشت. ‌ فشار خون به طور نرمال در طول روز تغییر می‌كند و دامنه این تغییر تا ۴۰ درجه می باشد. ورزش و استراحت باعث افزایش ‌فشار خون و برعكس خواب و استراحت سبب كاهش فشار خون می‌شود.