سه كنسرسیوم اسناد برقی كردن راه آهن مناقصه تهران ـ مشهد را در زمان مقرر تحویل داده اند و برنده مناقصه از میان این سه كنسرسیوم انتخاب خواهد شد. عباس قربانعلی بیك -مجری طرح برقی كردن راه آهن- در گفت وگو باایسنا، اظهار كرد: پس از پایان آخرین مهلت دریافت پیشنهادات از میان پنج كنسرسیوم داخلی و خارجی، برای شركت در مناقصه برقی كردن راه آهن تهران ـ مشهد، سه كنسرسیوم اسناد و پیشنهادات خود را تحویل دادند كه شامل بیش از یك صد جلد مشخصات فنی، اجرای پروژه بود. وی افزود: این مهلت تا ۲۵ آبان ماه جاری بود كه دوروز گذشته جلسه كمیسیون مناقصات فنی و بازرگانی راه آهن برگزار شد و با حضور اعضای اصلی واحدهای نظارتی و نمایندگان كنسرسیوم های مربوطه، پاكت های - الف و ب - مناقصه برقی كردن راه آهن تهران ـ مشهد باز شد. مجری طرح برقی كردن راه آهن تصریح كرد: كمیسیون مناقصات راه آهن در تلاش است تا ۳۰ آذرماه جاری كار بررسی اسناد مناقصه برقی كردن راه آهن تهران ـ مشهد به پایان برساند و برنده مناقصه را اعلام كند. وی در پایان با بیان اینكه این پروژه با پیگیری های خاصی مواجه است، گفت: پروژه برقی كردن راه آهن تهران ـ مشهد از حجم كاری بالایی برخوردار است و برای اولین بار در كشور پروژه ای با این وسعت كه هم خط برقی و هم لوكوموتیو تامین می شود اجرایی خواهد شد.