آفتاب

پارك سرچشمه خوانسار، منطقه نمونه گردشگری می شود

پارك سرچشمه خوانسار، منطقه نمونه گردشگری می شود

برای تبدیل پارك ملی سرچشمه خوانسار به منطقه نمونه گردشگری در كشور، ۱۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

کد N376829