رییس جمهور «ایجاد اشتغال و رفاه » را دستاورد راهبردی سیاست كارآفرینانه عنوان و تصریح كرد : توسعه فرهنگ و دانش كارآفرینی عامل و محرك اصلی در دستیابی به اهداف آرمانی سند چشم انداز ۲۰ ساله و تحقق شعارهای چهارگانه دولت نهم است .

دكتر محمود احمدی نژاد در پیامی به همایش «كارآفرینی» با اشاره به لزوم تدوین سند ملی توسعه كارآفرینی خاطر نشان كرد: حركت به سوی دانشگاه كارآفرین باید رویكرد نوین آموزش عالی باشد.

متن كامل پیام رییس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نقش شایسته كارآفرینی و تاثیر آن در رشد و توسعه اقتصادی ، رقابت ، شغل آفرینی ، اشتغال زایی پایدار ، استقرار و توسعه عدالت اجتماعی ، حضور گسترده و فعال در بازارهای جهانی ، فقرزدایی و افزایش امید به زندگی ، شاد زیستی و سایر آرمان های اجتماعی بر كسی پوشیده نیست . دستاورد راهبردی سیاست كارآفرینانه ، دو پیامد مهم ایجاد اشتغال و ایجاد رفاه است كه این دو با هم در خدمت توسعه اجتماعی خواهند بود .

از سوی دیگر ، تحولات و دگرگونی های شگرف و عظیمی كه به دلیل رشد فزاینده افزایش دانش، صنعت و فناوری در زندگی نوع بشر رخ داده موجب شده تا كشورهای مختلف راهكارهای مناسب و موثری را برای بهره¬گیری هر چه بیشتر از این تحولات بیابند و به كار بندند. اندیشمندان و خردورزان كارآفرینی را از مهمترین این راهكارها دانسته اند كه در جهان كنونی مورد توجه بسیاری از كشورها قرار گرفته است .

دستیابی به اهداف آرمانی سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و نیز تحقق كامل اهداف برنامه چهارم توسعه و شعارهای ۴ گانه دولت نهم (عدالت گستری ، خدمت به بندگان خدا ، مهرورزی و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی ) مستلزم توسعه فرهنگ و دانش كارآفرینی به عنوان عامل و محرك اصلی است .

گسترش فرهنگ كارآفرینی و توسعه كسب و كار ، ارزش آفرینی ، تولید و توسعه خدمات و محصولات ارزشمند بیش از هر جا، زیبنده و شایسته جامعه اسلامی است . از این رو لازم است برای توسعه كارآفرینی در سطح ملی ، نسبت به موارد ذیل اهتمام جدی به عمل آید.

۱- شناسایی و استفاده از ظرفیت های كارشناسی كشور در قالب الگوهای سازماندهی خبرگان ملی به منظور شناسایی دورنماها، چالش ها ، استراتژی ها و اهداف استراتژیك توسعه فعالیت های كارآفرینی در كشور .

۲- تدوین سند ملی توسعه كارآفرینی در قالب لوایح قانونی

۳- توسعه انواع كارآفرینی فردی، سازمانی ، عمومی ، اجتماعی به ویژه فعالیت های كارآفرینانه بخش خصوصی به عنوان استراتژی توسعه ملی

۴- طراحی و بكارگیری هوشمندانه نظام های سنجش و توسعه كارآفرینی و ارزشیابی محیط كارآفرینی در كشور به منظور هدایت اثر بخش استراتژی ها و سیاست های توسعه كارآفرینی .

۵- توسعه نهادهای آموزشی – پژوهشی توانمند برای توسعه كارآفرینی در كشور

۶- جهان آموزش عالی پس از دو انقلاب بر محور آموزش و پژوهش، اكنون انقلاب كارآفرینی را فرا روی خود دارد و در انقلاب كارآفرینی ماموریت دانشگاه ها ایفای نقش در توسعه اقتصادی – اجتماعی كشور است .اینك كه ظرفیت های آموزش عالی كشور به حد نیاز نزدیك می شود ، رویكرد آموزش عالی باید به تربیت دانش آموختگان توانمند و متناسب با نیازهای بازار كار و كارآفرینی باشد. دانشگاه ها باید با مطالعه بازخور فعالیت های خود هر چه بیشتر توسعه كارآفرینی را بین دانشجویان و اعضای هیات علمی مورد توجه قرار دهند و بخش مهمی از تحقیقات دانشگاهی را در خدمت نیازهای اقتصادی – اجتماعی جامعه قرار دهند . حركت به سوی دانشگاه كارآفرین، رویكرد نوین آموزش عالی.

۷- وزارت علوم با بهره گیری از قابلیت های دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران ، هر چه سریع تر برنامه های مربوط به ایجاد رشته ها و گرایش های كارآفرینی را در مقطع كارشناسی ارشد و دكترا برای دانشگاه ها تدوین نماید. به طوری كه درآینده هر دانشگاه متناسب با نیازهای توسعه كشور و استان و بر اساس مزیت های موجود در دانشگاه رشته تخصصی كارآفرینی خاص خود را اجرا نماید.

۸- دستگاه های دولتی مسوول بخش های اقتصادی – اجتماعی در حوزه فعالیت خود امكانات رشد كسب و كار را برای دانشجویان كارآفرینی فراهم نمایند تا در آینده شاهد تاسیس شركت های دانش محور در بخش های مختلف كشور باشیم .

۹- وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، فرآیند توسعه كارآفرینی در دانشگاه ها را تسریع و تسهیل نماید به طوری كه دانشگاه های فنی و صنعتی به محل تولید و فناوری و نوآوری تبدیل شوند و دانشجویان بر اساس مسایل واقعی جامعه آموزش ببینند و درصد بالایی از دانش آموختگان دانشگاه ها ، شركت دانش محور تاسیس نمایند .

این جانب همكاری وزارتین كار و امور اجتماعی و علوم، تحقیقات و فناوری را درتاسیس دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران به عنوان قطب علمی كارآفرینی ارج می نهم و انتظار دارم با مساعی دانشگاه تهران ، هر چه سریع¬تر برنامه توسعه دانشكده كارآفرینی برای ایفای نقش ملی برای اینجانب ارسال شود.