«تصمیم شعبه سوم»

نظر به اینکه بموجب نامه شماره ۱۰۰/۴۷۲۸/۱۰۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ واصله از ناحیه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در مورد متعرضین و شکایت شعبه سوم دیوان عدالت اداری نسبت به آزمون مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ مقطع ورودی به راهنمائی سازمان مذکور امتحان مجدد بعمل آورده که در نتیجه ظاهرا موضوع شکایت منتفی بنظر می رسد و از طرفی ادامه دستور موقت موجب اضرار به افرادی می گردد که در آزمون مورد شکایت شرکت نموده و به علت عدم اعلام نتیجه بلاتکلیف و وضعیت آنها نا مشخص می باشد ، لذا مستندا به ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ بعلت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت به شماره دادنامه ۴۳۱-۴/۳/۱۳۸۷ دستور موقت مذکور لغو می گردد.

هادی هدایتی