مجموعه‌ای از شعرهای فریدون مشیری شامل «فریادها» و «قفسی‌ها» منتشر شد.

مجموعه‌ی «از خاموشی، تا آوای بیداری» با گردآوری بابك مشیری - فرزند شاعر - انتشار یافته‌ است.

به نوشته‌ی او در مقدمه‌ی كتاب، «از خاموشی» مجموعه‌ای از شعرهای این شاعر است كه سال ۶۴ منتشر شده و قرار بوده جلد دومی به نام «تا فریاد» نیز داشته باشد كه او جلد دوم این اثر را با عنوان «تا آوای بیداری» شامل شعرهای این شاعر كه در آ‌ن‌ها مضمون فریاد تكرار شده، گردآوری كرده و در كتاب «از خاموشی، تا آوای بیداری» شامل «قفسی‌ها» (شعرهایی كه در آن‌ها به مضمون قفس پرداخته شده) و «فریادها» منتشر كرده است.

این مجموعه به تازگی از سوی انتشارات مهر و ابر منتشر شده است.

به گفته‌ی فرزند شاعر، قرار است «تا آوای بیداری» كه شعرهای فریدون مشیری با مضمون فریاد است، به صورت جداگانه نیز منتشر شود.

«بازتاب نفس صبحدمان» (کلیات اشعار)، «از دریچه‌ی ماه»، «نوایی هم‌آهنگ باران»، «تا صبح تابناک اهورایی»، «آواز آن پرنده‌ی غمگین»، «لحظه‌ها و احساس»، «با پنج سخن‌سرا»، «از دیار آشتی»، «سه دفتر» («گناه دریا»، «ابر و کوچه»، «بهار را باور کن»)، «آه باران»، «مروارید مهر»، «از خاموشی» و «تشنه‌ی طوفان»، از كتاب‌های منتشرشده‌ی فریدون مشیری هستند.

چند گزیده هم از شعرهای او به‌چاپ رسیده‌ است، شامل: «گزینه‌ی اشعار» (ریشه در خاک)، «نایافته»، «پرواز با خورشید»، «برگزیده‌ی اشعار»، «دلاویزترین» و «زیبای جاودانه».