مجموعه ای از شعرهای فریدون مشیری شامل «فریادها» و «قفسی ها» منتشر شد.

مجموعه ی «از خاموشی، تا آوای بیداری» با گردآوری بابك مشیری فرزند شاعر انتشار یافته است.

به نوشته ی او در مقدمه ی كتاب، «از خاموشی» مجموعه ای از شعرهای این شاعر است كه سال ۶۴ منتشر شده و قرار بوده جلد دومی به نام «تا فریاد» نیز داشته باشد كه او جلد دوم این اثر را با عنوان «تا آوای بیداری» شامل شعرهای این شاعر كه در آ ن ها مضمون فریاد تكرار شده، گردآوری كرده و در كتاب «از خاموشی، تا آوای بیداری» شامل «قفسی ها» (شعرهایی كه در آن ها به مضمون قفس پرداخته شده) و «فریادها» منتشر كرده است.

این مجموعه به تازگی از سوی انتشارات مهر و ابر منتشر شده است.

به گفته ی فرزند شاعر، قرار است «تا آوای بیداری» كه شعرهای فریدون مشیری با مضمون فریاد است، به صورت جداگانه نیز منتشر شود.

«بازتاب نفس صبحدمان» (کلیات اشعار)، «از دریچه ی ماه»، «نوایی هم آهنگ باران»، «تا صبح تابناک اهورایی»، «آواز آن پرنده ی غمگین»، «لحظه ها و احساس»، «با پنج سخن سرا»، «از دیار آشتی»، «سه دفتر» («گناه دریا»، «ابر و کوچه»، «بهار را باور کن»)، «آه باران»، «مروارید مهر»، «از خاموشی» و «تشنه ی طوفان»، از كتاب های منتشرشده ی فریدون مشیری هستند.

چند گزیده هم از شعرهای او به چاپ رسیده است، شامل: «گزینه ی اشعار» (ریشه در خاک)، «نایافته»، «پرواز با خورشید»، «برگزیده ی اشعار»، «دلاویزترین» و «زیبای جاودانه».