شركت صنایع كاغذ سازی كاوه برای سال مالی ۸۶ درآمد هر سهم را مبلغ ۱۵۵۴ ریال پیش بینی كرد. واقعی ۹ ماه شركت مبلغ ۱۲۵۲ ریال است. سازمان بورس و اوراق بهادار روز ۲۵/۱۰/۸۶ گزارش پیش بینی درآمد هر سهم شركت كاغذ سازی كاوه را منتشر كرد. بر اساس این گزارش درآمد هر سهم شركت برای سال مالی ۲۹/۲۱/۸۶ با سرمایه ۵/۲ میلیارد تومان مبلغ ۱۵۵۴ ریال است. این شركت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۵ را در تاریخ های ۸/۱۲/،۸۴ ۲۰/۴/۸۵ مبلغ ۹۲۲ ریال و در تاریخ های ۲۷/۸/۸۵ و ۲۰/۱۰/۸۵ مبلغ ۱۱۲۱ را اعلام كرده بود كه مبلغ ۱۲۵۱ ریال محقق گردید. پیش بینی عملكرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۶ در مقایسه با عملكرد واقعی، سال مالی قبل به ترتیب فروش ۲۷ درصد افزایش، بهای تمام شده كالای فروش رفته ۳۳درصد افزایش، سود عملیاتی ۱۶ درصد افزایش و سود پس از كسر مالیات ۲۴درصد افزایش نشان می دهد.

شركت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۶ را در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۵ مبلغ ۹۹۲ ریال و در تاریخ ۱۰/۵/۸۶ مبلغ ۱۳۶۰ ریال و در تاریخ۲۳/۷/۸۶ مبلغ ۱۵۴۱ ریال اعلام كرده بودكه علیرغم عدم تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم، جزئیات تغییر یافته است كه شركت دلایل تغییرات را اعلام نكرده است. بر اساس اطلاعات شركت، هیأت مدیره تصمیم دارد ۹۰ درصد سود خالص ۸۶ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد كند. شركت در نظر دارد طرح خرید ماشین آلات تست لاینر با برآورد سرمایه گذاری بالغ بر ۱۷۰۰۰۰ میلیون ریال را اجرا كند. هزینه های انجام شده تاكنون به میزان ۲۱۱۵۴ میلیون ریال بوده و با توجه به ۱۵ درصد پیشرفت فیزیكی طرح، تاریخ بهره برداری ازآن نیمه اول سال ۱۳۸۸ برآوردشده است.