نیاز بازار در تامین ایران چک توسط بانک مرکزی پیش بینی شده و هیچ مشکلی در توزیع ایران چک نزد سیستم بانکی وجود ندارد.

مجید صنیعی، رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی در گفت وگو با ایلنا با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه بانک مرکزی بدون هیچ محدودیتی ایران چک در اختیار بانک ها می گذارد، گفت: از سه ماه پیش نیاز بازار به ایران چک سنجیده شد و امروز در حدود ۱۲۰ میلیون قطعه ایران چک ۵۰ هزار تومانی به چاپ رسیده که به اقتضای نیاز بانک ها در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. وی افزود: بر پایه برنامه مشخص شده ایران چک های ۱۰۰ هزار تومانی از اول شهریورماه، ایران چک های ۲۰۰ هزار تومانی از اول آبان ماه و ایران چک های ۵۰۰ هزار تو مانی به احتمال زیاد از سال آینده در بانک های کشور توزیع خواهد شد.

رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی در خصوص بی نظمی حاصل از توزیع ایران چک در بانک ها و نارضایتی مردم از عدم دسترسی به ایران چک گفت: بانک مرکزی بدون هیچ محدودیتی به بانک ها ایران چک می دهد و اگر بانکی در ارائه ایران چک مشکل داشته به ضعف آن بانک باز می گردد که به اندازه کافی ایران چک خریداری نکرده است.

وی با بیان اینکه هیچ نگرانی از بابت تامین ایران چک وجود ندارد، تصریح کرد: در سازمان تولید اسکناس و مسکوک به اندازه نیاز سالیانه یعنی چیزی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال ایران چک به چاپ خواهد رسید.