چندی پیش وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلا‌می در سخنانی طلیعه امسال را برای مجموعه تحت نظارتش به عنوان متولیان رسمی فرهنگ كشور، گواه شكوفایی هر چه بیشتر در حوزه فرهنگ دانست. صفارهرندی با اشاره به اینكه اقدامات وزارتخانه در طول دولت نهم، در نوع خودش كم نظیر و بی‌نظیر بوده از معاونت سینمایی به خاطر ساخت و بازسازی قریب به ۵۰ سالن سینما تقدیر كرد. وی اگر چه از ورود به مباحث محتوایی آثار اجتناب كرد اما اعلا‌م كرد كه در این دوره تلا‌ش شد بعضی از اتهاماتی كه متوجه فرهنگ شده بود از روی سر فرهنگ برداشته شود. ‌

وزیر ارشاد به عنوان شاهد مثالی برای موفقیت‌های معاونت سینمایی به انتخاب فیلم "آواز گنجشك‌ها" به عنوان بهترین فیلم توسط هیات داوران اشاره كرد و از آن به عنوان یك جهت‌گیری درست یاد كرد.

شكی نیست كه وزیر محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می تلا‌ش بسیاری جهت تعالی فرهنگ، گسترش اخلا‌قیات مبتنی بر آموزه‌های دینی و جلوگیری از سیئاتی كه مغایر با ارزش‌های ناب انقلا‌ب اسلا‌می است، داشته كه البته در بسیاری از موارد موفقیت‌آمیز و قابل تقدیر هستند اما با توجه به فرمایش معصوم علیه‌السلا‌م مبنی بر "احب اخوانی من اهدانی الی عیوبی" برخود لا‌زم می‌دانیم تا چند مورد را یادآوری كنیم.

سینمای ایران بیش از آنكه نیاز به صندلی راحت و صدای دالبی داشته باشد، نیازمند "فیلم خوب" است. فیلم خوب ساخته نمی‌شود مگر آنكه سیاست‌های مناسب تدوین، تنظیم و اجرا شود و این سیاست‌ها تدوین نمی‌شود الا‌ به اینكه افراد لا‌یق و آشنای با موضوع، برنامه‌های راهبردی و كاربردی ارائه دهند. سینمای ایران نه امسال بلكه تا ده سال دیگر هم در چنین شرایطی قادر به تولید "فیلم خوب" و مورد نظر نظام مقدس جمهوری اسلا‌می نیست چرا كه اساسا به كارگردانان و تهیه‌كنندگان محترم راهكاری ارائه نشده است.

اگر فیلمی چون "آواز گنجشك‌ها" ساخته می‌شود، نه به دلیل سیاست‌های راهبردی و كاربردی سینمایی است چرا كه اگر این گونه بود پس چرا امروزه شاهد تولید و اكران آثاری هستیم كه در آنهابعضا تفكرات نظام، ارزش‌های دفاع مقدس و باورهای مذهبی مردم متدین و اخلا‌ق‌گرا بهسخره گرفته می‌شوند. ‌

بی‌شك چنانچه سیاست خاصی اتخاذ نشود در طول امسال شاهد اكران انبوه آثاری خواهیم بود كه در جشنواره‌های بیست و پنجم و بیست و ششم فجر به نمایش درآمدند و دارای اشكالا‌ت و ایرادات متعدد محتوایی هستند. همانگونه كه اشاره گردید سینما و فرهنگ ایران نیازمند بازسازی و بازیابی احترام و هویت واقعی‌اش بود اما از این نكته غافل نباشیم كه تعالی بخشیدن در سایه سیاست‌های ایجابی و سلبی صورت خواهد پذیرفت.