هر قطعه‌ سکه‌ تمام‌ بهار آزادی‌ طرح جدید امروز در بازار تهران یک‌ میلیون‌ و۵۳۲ هزار و ۵۰۰ ریال‌ فروخته‌ شد.

قیمت هر قطعه‌ سکه‌ نیم‌ بهارآزادی نیز ۷۷۷ هزارو ۲۰۰ ریال بود .

همچنین هرقطعه‌ سکه‌ ربع بهار آزادی ۴۳۱ هزار و ۵۰۰ ریال فروخته شد.