محوطه های تاریخی قرارگرفته در حوزه حریم درجه یك ورودی تخت جمشید (پارسه) شناسایی و بازنگری می شوند.

مدیر بنیاد پژوهشی پارسه ـ پاسارگاد در گفتگو با ایسنا، در این باره توضیح داد: با توجه به ضرورت شناسایی هرچه دقیق تر و حفاظت و نگهداری از محوطه هایی كه در كنار تخت جمشید(پارسه)، نقش رستم و شهر استخر هستند، گروه باستان شناسی بنیاد پژوهشی پارسه ـ پاسارگاد به شناسایی و مستندنگاری دقیق این محوطه ها اقدام می كند. محمدحسن طالبیان گفت: با اجرای طرح شناسایی و بازنگری این محوطه های تاریخی و با انجام مطالعات بیشتر در آینده، ابعاد بهتری از شهرسازی دوره هخامنشی و چگونگی رشد و گسترش محوطه های این دوره و دوره های پس از آن در اطراف تخت جمشید (پارسه) مشخص خواهند شد. وی ادامه داد: با توجه به توسعه شهری، روستایی، كشاورزی و عمرانی منطقه، انجام این طرح اهمیت بسیار زیادی برای حفظ هدایت و كنترل توسعه خواهد داشت. او اظهار داشت: پس از شناسایی تمام محوطه ها و اولویت بندی آن ها از نظر درجه اهمیت و آسیب رسانی، بلافاصله برای محوطه های مهم تر و آن هایی كه در معرض آسیب بیشترند، اقدامات حفاظتی از جمله فنس كشی در صورت تأمین اعتبار انجام خواهد شد.

طالبیان اضافه كرد: تاكنون بررسی و شناسایی محوطه های تاریخی دشت مرودشت در چند مرحله انجام شده كه مهم ترین آن ها توسط ویلیام سامنر بوده است؛ ولی پس از سال ۱۹۶۰ میلادی در جریان توسعه های مختلف، برخی از این مكان ها دچار آسیب شدند و از آنجا كه به دلیل تعیین نشدن عرصه و حریم دقیق این محوطه ها، برخی از آن ها در معرض خطر توسعه قرار دارند، انجام چنین طرحی هایی بسیار اهمیت دارد.