کمیسیون مبارزه با عدم تساهل و نژادپرستی شورای اروپا هفته گذشته گزارشی منتشر و طی آن بر افزایش مخاطره آمیز بیگانه هراسی و نژادپرستی و همچنین از بین رفتن ارزشهای سنتی اروپا با تعصبهای سیاستمداران علیه مهاجران غیر اروپایی تأکید کرده است.

به نقل از منابع اینترنتی، گزارش کمیسیون مبارزه با عدم تساهل و نژادپرستی شورای اروپا آورده است: تصویر کلی از اروپا به انواع نژادپرستی و تبعیض نژادی معاصر پیچیده و نگران کننده است.

این گزارش می افزاید که جلوه های تقویت شده نژاد پرستی و عدم تساهل در تمام ۴۶ کشور عضو شورای اروپا مشاهده می شود.

اوا اسمیت اسموسن رئیس این کمیسیون در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت انتشار این گزارش گفت: اروپا به خارج کردن مردم از جوامع خود روی آورده واین امر توسعه غم انگیزی محسوب می شود . اروپا برپایه ارزشهایی چون رویکردهای انسان دوستانه و تساهل استوار است اما به نظر می رسد ناگهان مهمترین مسئله این قاره امنیت بوده و سایر امور برای رسیدن به امنیت قربانی شده اند.

در ادامه این گزارش آمده است: تعبیض نژادی در بسیاری از کشورهای اروپایی روزانه سیر صعودی طی می کند. بسیاری از مردم در عرصه های حائز اهمیتی چون استخدام، آموزش، مسکن و بهداشت از تبعیض رنج می برند.

کمیسیون مبارزه با عدم تساهل و نژادپرستی شورای اروپا همچنین گفت: تبعیض علیه نژادهای شرقی، سیاهپوستان و یهودیان در اروپا مشکلی جدی بود؛ اما طی چند سال گذشته در برخی از نقاط افزایش یافته به علاوه سراسر اروپا خصومت علیه اقلیت مسلمان درحال افزایش است.

این کمیسیون اروپایی نسبت به افزایش فضای خصومت آمیز نسبت به مسلمانان و افرادی که تصور می شود مسلمان هستند ابراز نگرانی و نسبت به جلوه های اسلام هراسی با ظواهر مختلف در جوامع اروپایی مشاهده می شود ابراز تأسف کرد.

گزارش اخیر مرکز اروپایی نظارت بر بیگانه هراسی و نژادپرستی نیز اظهار داشته بود که اقلیت مسلمان اروپا با تبعیض نژادی در زمینه های شغلی ، آموزشی و مسکن رو به رو هستند.

یک تحقیق بریتانیایی نیز که چندی پیش منتشر شد نشان می دهد صنعت فیلم و رسانه بریتانیا و اروپا اشاعه کننده اسلام هراسی و تعصب علیه مسلمانان هستند.

آسموسن اظهار داشت که در برخی از کشورها پلیس بازجویها و تحقیقاتی را در پیش گرفته که همه آنها مسلمانان را بیش از سایرین مورد هدف قرار داده است.

این گزارش همچنین یادآور شده است که مبارزه علیه تروریسم در بسیاری از کشورهای اروپایی به رویکرد تبعیض آمیز منتهی شده است.

گزارش شورای اروپا همچنین سیاستمداران اروپایی را برای افزودن به آتش نژادپرستی و تعصب علیه خارجی ها متهم کرد.

رئیس کمیسیون نیز اظهار داشت: به نظر می رسد بسیاری از سیاستمداران تصور می کنند که این نوع رویکرد آن چیزی است که مردم می خواهند بشنوند.