به گزارش ایسنا؛ مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم اظهار داشت؛ «تهدید در حوزه فعالیت های دانشجویی بی معنا است و نگاه مجموعه وزارت علوم به دانشجو، فرصت محور است.»محسن اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ گاه برخورد با دانشجویان به خاطر پرسش و سوال اتفاق نمی افتد، گفت؛ «در طول مدتی که از نزدیک با بررسی در امور دانشجویان در جریان آن قرار گرفتیم متوجه این موضوع که نگاه نقادانه و سوال و پرسش در دانشگاه ترویج می شود، شده ایم اما فضای تعریف شده ای درخصوص نقد در دانشگاه وجود ندارد و به نوعی می توان گفت که ظرایف و اصولی که باید مورد توجه پرسش کننده و پاسخ دهنده و فضای حاکم اعمال شود تعریف نشده است که این مساله برخی اوقات باعث بروز چالش و مسائلی در دانشگاه ها شده است.»

وی نفس پرسش و نقد دانشجو را محترم و ضروری خواند و خاطرنشان کرد؛ «نقد جزء ضروریات یک فضای دانشگاهی است اما عدم تعریف و شکل گیری فضای نقد و گفتمان همواره باعث آسیب شده است و حتی برخی اوقات به دلیل آنکه یک پرسش به حساب چیز دیگری گذاشته می شود آن از مسیر خود خارج خواهد شد و این همان اشکال دانشگاه ها و صحنه نقد و پرسش و پاسخ در کشور است که باید به بررسی آن پرداخت.»

اسلامی ادامه داد؛ «به دلیل فقدان یک تعریف مشترک، پرسش به صورت دیگری تعبیر می شود که این تعبیر نیز باعث برخورد شده است؛ بنابراین باید با کار در این راستا و تعریف نقد صحیح و برپایی کرسی های نقد در جهت رفع این مشکل اقدام کرد.» مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه مبنای مجموعه فرهنگی وزارت علوم بعد از تصویب برنامه پنج ساله خود رسیدن به تمدن ساز نوین اسلامی - ایرانی است، گفت؛ « مجموعه فرهنگی وزارت علوم بر اساس این هدف و رویکرد کلان خود مجموعه فعالیت هایش را در اختیار دانشگاه ها قرار داده است.

بنابراین نگاه این مجموعه ترویج دانشگاه تمدن ساز با کارکرد تمدنی به عنوان یک دانشگاه نمونه و مؤثر در دانشگاه است.» وی با تاکید بر اینکه بحث انقلاب فرهنگی دوم از ناحیه وزارت علوم مطرح نشده است، اضافه کرد؛ «به نظرم مقصود از طرح انقلاب فرهنگی دوم شالوده شکنی و در نوردیدن اساس ها و بنیادها نیست بلکه طرح این بحث تلاش برای جدا شدن از فرهنگ و وضع موجود و رسیدن به فرهنگ و وضع مطلوب است.» مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه همه مجموعه دانشگاه اعم از نشریات، تشکل های دانشجویی و... به نوعی در حوزه فرهنگی وزارتخانه به عنوان یک نگرش رو به جلو به شمار می روند، افزود؛ «برنامه پنج ساله مجموعه فرهنگی وزارت علوم نباید تنها از این ناحیه دنبال شود چراکه در این صورت این برنامه به نتیجه نخواهد رسید.

بنابراین باید قسمتی از این کار توسط دانشجو، قسمتی توسط استاد و قسمتی دیگر توسط مسوولان دانشگاه و وزارتخانه دنبال شود که با تقسیم این کارها اعلام شده است که رسیدن به وضعیت مطلوب منوط به همکاری دانشجو، استاد، کارشناس و کارمند دانشگاه ها است.» وی با تاکید بر اینکه تهدید در حوزه فعالیت های دانشجویی معنا ندارد، تصریح کرد؛ «اگر کسی نگاه تهدیدی به حوزه دانشجویی داشته باشد بدان معنا است که این فرد نتوانسته به خوبی شرایط دانشگاه را تحلیل کند، چراکه دانشجو با ورود به دانشگاه قصد ایجاد فرصت برای خود را دارد و به نوعی ورود دانشجو به دانشگاه به معنای هزینه فرصت دادن یعنی هزینه های مالی و زمانی است.»

اسلامی نگاه مجموعه وزارت علوم به دانشجو را نگاه فرصت محور دانست و با تاکید بر اینکه موفقیت برنامه وزارت علوم در گرو نگاه فرصت محوری به دانشجو است، بیان کرد؛ «دانشجویان با حضور در مجموعه وزارت علوم هیچ گاه با کدورت از این جا خارج نشده اند چراکه نگاه به دانشگاه باید نگاه محل رشد باشد.»