آفتاب

تهران یك روستای بزرگ است

تهران یك روستای بزرگ است

براساس تعاریف سازمان ملل متحد، تهران یك روستای بزرگ به شمار می آید كه فاقد شاخص های شهری به ویژه مشخصه های زیست محیطی مورد تاكید در تعریف یك شهر است.

کد N230525

وبگردی