آفتاب

لواسان نامزد شهر ایمن ایران

لواسان نامزد شهر ایمن ایران

شهر لواسان مرکز بخش لواسانات شهرستان شمیرانات نامزد عضویت در جامعه ایمن جهانی و نخستین شهر ایمن ایران شد.

کد N229989