رئیس پلیس مركز صدور گواهینامه راهنمایی و رانندگی گفت : با تمهیداتی كه از سوی این مركز مهیا شده از ‌تیرماه امسال مدت زمان صدور و ارسال گواهینامه و تحویل در منازل متقاضیان به چهار روز رسیده است.

‌رضایی مجد در گفتگو با ایرنا، بیشترین دلیل تاخیر در صدور گواهینامه را نقص مدارك عنوان كرد و گفت : متقاضیان می‌توانند درتماس با شماره تلفن‌های ۸۱۲۵۳۵۶۱ و۸۱۲۵۳۵۷۳ و ارائه كد ملی و مشخصات نسبت به پیگیری مراحل صدور گواهینامه خود اقدام ‌كنند. ‌وی همچنین از راه‌اندازی آموزشگاههای موتور سیكلت و پایه یك در آینده نزدیك خبر داد. ‌رئیس پلیس صدور گواهینامه‌راهوربا اشاره به صدور ۵۰۰ گواهینامه موتور درروزگفت : در زمان حاضر اكثر موتورسیكلت سواران اقدام به رانندگی بدون گواهینامه می‌كنند. ‌