حدود یك سوم مردم نزدیك‌بین هستند و از طرفی در نزدیك‌های ماه مبارك رمضان این سوال از طرف عده زیادی مطرح می‌شود كه روزه گرفتن روی نمره چشم به خصوص در جوانان و نوجوانان اثری دارد یا خیر؟

نكته دیگر این كه از جمله عواملی كه در اتیولوژی نزدیك بینی مورد بحث قرار گرفته نقش تغذیه می‌باشد ولی گزارشات متناقضی در این خصوص بدست آمده است.

دكتر سیدعلی محمد میرآتشی و محمدحسین احمدیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی یزد دریك طرح تحقیقاتی تحت عنوان بررسی تغییرات نزدیك بینی فیزیولوژك در ماه شعبان و مقایسه آن با ماه رمضان در دانش‌آموزان و دانشجویان ‌١٥ تا ‌٢٥ ساله كه در سال ‌٨٣ صورت گرفته است، ضمن بیان نكات فوق می‌افزایند: گزارشات بسیار محدودی در رابطه با روزه و نمره چشم وجود دارد و در تحقیقی كه بدین منظور در سال ‌١٣٧٧ انجام گردید، ماه شوال با رمضان مقایسه شد كه تفاوت معنی‌داری بدست نیامد و به دلیل این كه ممكن است اثر ماه رمضان در ماه بعد نیز ادامه یابد، این احتمال وجود داشت كه نتایج خالی ازاشكال نباشد؛ بنابراین در طرح اخیر ماه قبل از رمضان در نظر گرفته شد، تا به این سوال پاسخ داده شود.

این تحقیق از نوع تحلیلی به روش cohort بدون شاهد با طرح قبل و بعد با پیگیری دو ماهه می‌باشد و جامعه مورد بررسی جوانان ‌١٤ تا ‌٢٥ ساله محصل و دانشجو بود‌ند كه به روش تصادفی انتخاب شدند كه میوپ بودند و روزه می‌گرفتند.

نمره چشم نمونه‌ها در سه مرحله اول ماه شعبان، اول ماه رمضان و اول ماه شوال به طریق رتینوسكوپی اندازه‌گیری شد و سن، جنس، سن شروع نزدیك بینی، نمره چشم اولیه و سابقه فامیلی متغیرهایی بودند كه در این مطالعه بررسی شدند.

حجم نمونه ‌١٢٤ نفر كه ‌٢٠ روز روزه می‌گرفتند، تعیین شد و در نهایت اطلاعات در محیط spss و با استفاده از آزمون‌های paird-t-test و anova و ضریب همبستگی پیرسن آنالیز شد.

برپایه یافته‌های این مطالعه افزایش نمره میوپی در ماه رمضان كمتر از شعبان بود، لذا فرضیه این تحقیق رد ‌شد.

همچنین این بررسی نشان داد كه افزایش آستیگمات در ماه شعبان ‌٠١٥/٠ و در ماه رمضان ‌٠١٦/٠ بود، كه تفاوت آن معنی‌دار نبود. افزایش در جنس دختر بیشتر از پسر بود، ولی این افزایش كمتر از ‌٢٥/٠(حداقل سطح معنی‌دار بودن در این تحقیق) بود.

مقایسه نتایج این تحقیق با بررسی سال ‌٧٧ بیانگر این نكته می‌باشد كه با افزایش زمان میزان تغییرات میوپی چشم كاهش یافته است، به عبارتی افزایش نمره در ماه رمضان نسبت به شعبان كمتر و در ماه شوال نسبت به رمضان نیز كمتر بوده است، ولی این میزان تغییرات تفاوت معنی‌دار نداشته است.

همچنین ملاحظه می‌شود كه كاهش تغییرات در هر دو مطالعه تقریباً یكسان بود ولی تفاوت معنی‌دار نبود. از نظر تغذیه هم معمولاً در ماه رمضان بدتر از ماه‌های دیگر سال نمی‌باشد هر چند ساعت‌های آن تغییر می‌كند از طرفی سوء تغذیه باید طولانی مدت و شدید باشد تا روی نمره چشم اثر داشته باشد.